Общински съвет Шумен

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
(мандат 2019-2023)

Бюджет и финанси:
Председател:Виолета Неделчева
Заместник-председател:Данаил Данчев
Членове:1. Детелина Куртева
 2. Айсун Ибрямова
 3. Сунай Садък
 4. Красимир Костов
 5. Валентин Петров

Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество:
Председател:Детелина Куртева
Заместник-председател:Максим Иванов
Членове:1. Митко Киров
 2. Светлозар Начев
 3. Сунай Садък
 4. Данаил Данчев  
 5. Георги Георгиев

Териториално развитие и селищно устройство:
Председател:Христофор Крумов
Заместник-председател:Димитричка Недева
Членове:1. Добри Стоянов
 2. Явор Якимов
 3. Артур Алтунян
 4. Гюнай Тефиков
 5. Максим Иванов

Екология, селско стопанство и води:
Председател:Светлозар Начев
Заместник-председател:Добромир Драев
Членове:1. Митко Киров
 2. Димитричка Недева
 3. Красимир Костов
 4. Гюнай Тефиков
 5. Васил Тодоров

Правна и опазване на обществения ред:
Председател:Светозар Петков
Заместник-председател:Лили Петрова
Членове:1.Метин Джамбазов
 2. Десислава Димитрова
 3. Даниела Русева
 4. Артур Алтунян
 5. Иван Йонков

Просвета, образование и наука:
Председател:Албена Иванова-Неделчева
Заместник-председател:Борислав Беджев
Членове:1. Деница Спасова
 2. Бисерка Йовчева  
 3. Стефан Минков
 4. Живка Тонева  
 5. Емне Осман

Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика:
Председател:Живка Тонева
Заместник-председател:Деница Спасова
Членове:1. Албена Иванова-Неделчева
 2. Метин Джамбазов  
 3. Стефан Минков
 4. Христофор Крумов
 5. Евгения Михова

Здравеопазване и социална политика:
Председател:Ивайло Петров
Заместник-председател:Янаки Янакиев
Членове:1. Светозар Петков
 2. Емне Осман  
 3. Камен Андонов
 4. Бисерка Йовчева
 5. Валентин Петров

Младежки дейности и спорт:
Председател:Лили Петрова
Заместник-председател:Янаки Янакиев 
Членове:1.Добромир Драев  
 2. Владислав Григоров
 3. Захари Димитров
 4. Добри Стоянов
 5. Гьокхан Реджеб

Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации:
Председател:Евгения Михова
Заместник-председател:Камен Андонов
Членове:1. Даниела Русева
 2. Гьокхан Реджеб
 3. Виолета Неделчева
 4. Иван Йонков
 5. Георги Георгиев

Комисия по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ:
Председател:Димитричка Недева
Членове:1. Максим Иванов
 2. Сунай Садък
 3. Христофор Крумов
 4. Лили Петрова
 5. Стефан Минков
 6. Даниела Русева
Skip to content