Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
(
2023-2027 г. /след сесия на 27.06.2024 г./)

Бюджет и финанси:
Председател:Иван Йонков
Заместник-председател:Татяна Кипрова
Членове:1. Светлозар Николов
 2. Богомил Петров
 3. Георги Георгиев
 4. Сунай Садък
 5. Стоян Стоянов

Икономическа политика, туризъм, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество /ИПТОСКСОИ/
Председател:Сунай Садък
Заместник-председател:Златин Кайряков
Членове:1. Георги Георгиев
 2. Димитър Александров
 3. Ивайло Илиев
 4. Данаил Данчев
 5. Петър Петров

Териториално развитие, селищно устройство, транспорт и безопасност на движението /ТРСУТБД/
Председател:Галин Антонов
Заместник-председател:Христофор Крумов
Членове:1. Иван Йонков
 2. Евгения Леополдова
 3. Ахмед Ахмедов
 4. Ивайло Обретенов
 5. Метин Джамбазов

Екология, селско стопанство, води, зимно поддържане на уличната мрежа, бедствия и аварии /ЕССВЗПУМБА/
Председател:Светлозар Николов
Заместник-председател:Васил Тодоров
Членове:1. Павел Караиванов
 2. Златин Кайряков
 3. Димитър Александров
 4. Александър Денев
 5. Гюнай Тефиков

Правна и опазване на обществения ред:
Председател:Пламен Петков
Заместник-председател:Ивайло Илиев
Членове:1. Ахмед Ахмедов
 2. Веселин Пенчев
 3. Борислав Костов
 4. Метин Джамбазов
 5. Даниела Русева

Просвета, образование и наука:
Председател:Албена Иванова-Неделчева
Заместник-председател:Илия Койнов
Членове:1. Борис Иванов
 2. Янко Янков
 3. Павел Павлов
 4. Васил Тодоров
 5. Мийрям Салим-Ахмед

Култура, културно историческо наследство, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика /ККИНИПВМП/
Председател:Венцислав Венков
Заместник-председател:Борис Иванов
Членове:1. Албена Иванова-Неделчева
 2. Николай Калев
 3. Емне Осман
 4. Юлия Неделчева
 5. Христофор Крумов

Здравеопазване и социална политика:
Председател:Валентин Петров
Заместник-председател:Махмуд Аламо
Членове:1. Татяна Кипрова
 2. Емне Осман
 3. Илия Койнов
 4. Даниела Русева
 5. Юлия Неделчева

Младежки дейности и спорт:
Председател:Янко Янков
Заместник-председател:Павел Караиванов
Членове:1. Рени Стоянова
 2. Стоян Стоянов
 3. Павел Павлов
 4. Петър Петров
 5. Веселин Пенчев

Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации:
Председател:Владимир Йолов
Заместник-председател:Христофор Крумов
Членове:1. Евгения Леополдова
 2. Ивайло Обретенов
 3. Богомил Петров
 4. Венцислав Венков
 5. Александър Денев

Комисия по смисъла на чл. 90, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ в състав:
Председател:Ивайло Илиев
Членове:1. Петър Петров
 2. Валентин Петров
 3. Веселин Пенчев
 4. Христофор Крумов
 5. Павел Павлов
 6. Ахмед Ахмедов

Skip to content