Общински съвет Шумен

СЪСТАВ НА ВРЕМЕННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
(мандат 2019-2023)

На основание чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен с Решение № 306 по протокол № 18 от 28.01.2021 г. е избрана временна комисия за избор на нов обществен посредник  в състав от 11  члена както следва:

Представители на Общинския съвет  Шумен:Веселин Пенчев
 Метин Джамбазов
 Христофор Крумов
 Светозар Петков
 Красимир Костов
Представители от общинска администрация:Росица Антонова
 Светлана Маркова
 Диян Димитров
Представители на неправителствени организации:Ася Асенова
 Иванка Казакова
 Венета Господинова

Временна комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, избрана с Решение №150 по протокол №8 от 28.05.2020г. в състав:
Председател:Метин Джамбазов
Членове:1. Веселин Пенчев
 2. Христофор Крумов
 3. Светозар Петков
 4. Красимир Костов
Представители от общинска администрация:Росица Антонова
 Светлана Маркова
 Диян Димитров
Представители на неправителствени организации:Милена Димитрова
 Иванка Казакова
 Росица Василева

Дейността на комисията е временно спряна на основание Решение №165 по протокол №10 от 25.06.2020г.


Временна комисия за създаване на нов / разработване на промени в / Правилник за организацията на обществения посредник на територията на община Шумен в състав:
Председател:Даниела Русева
Членове:1. Лили Петрова
 2. Светозар Петков
 3. Красимир Костов
 4. Артур Алтунян
 5. Явор Якимов
 6. Метин Джамбазов
Представители от общинска администрация:1. Росица Антонова
 2. Диян Димитров
BulgarianEnglish
Skip to content