Общински съвет Шумен

Дата на въвежданеАктуалностРегистрацияИнициатива за провежданеОсновни въпросиНомер на решениеНасрочен за дата
1.11.01.2021г.проведен61-02-003/ 11.01.2021г.

Инициативен комитет в състав:
1. Неделчо Неделчев
2. Сашо Йорданов
3. Сашка Миланова

„Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от Община Шумен и да се присъедини към съседната ни Община Каспичан?“446/прот.25/ 29.07.2021 г26.09.2021 г.
201.12.2022г.активен61-01-361/ 30.11.2022г.

Н. Неделчев – кмет на с. Мадара

1. 100% от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи на територията на с. Мадара да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на селото;
2. 80% от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество на територията на с. Мадара (извън имуществото по т. 1) – от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от използването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Мадара;
3. Решението за продажба, отдаване под наем, концесия или аренда на общински нефинансови активи на територията на с. Мадара да става с изрично одобрение от кмета на селото;
4. Кметство с. Мадара става разпоредител с бюджетни средства от 2-ри ред.

  
Skip to content