Общински съвет Шумен

1 декември 2023г.

ПОКАНА
от г-жа Ася Аспарухова
Председател на Общински съвет Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен,  отправям покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината за участие в среща, която ще се проведе на 06.12.2023 г. /сряда/, от 14.00 часа в зала 304 на община Шумен.
По време на срещата неправителствените организации трябва да предложат трима свои представители, които да бъдат включени в състава на комисията по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, която ще проведе избора на нов обществен посредник на територията на община Шумен. Освен представителите на неправителствените организации, тя ще включва още петима общински съветници и трима представители на общинската администрация. Предстои комисията да бъде утвърдена с решение на Общинския съвет през месец декември 2023 г.

С УВАЖЕНИЕ:

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
8 септември 2023 г.

ПОКАНА
от г-жа Ася Аспарухова
Председател на Общински съвет Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт и т. 11 от Решение № 1067 от 27.07.2023 г. на Общински съвет Шумен, отправям покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината при желание от тяхна страна, да представят становище за кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Шумен за мандат 2024-2027 г., включващо и въпроси, които да им бъда поставени по време на тяхното изслушване от временната комисия, избрана на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Събеседването ще се проведе на 13.09.2023 г. /сряда/ и 18.09.2023 г. /понеделник/, от 13.00 часа в зала 203 на община Шумен.

С УВАЖЕНИЕ:

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
31 юли 2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд за мандат 2024-2027 година. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Районен съд – Шумен.
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Районен съд – Шумен.
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.
В случай, че кандидатът за съдебен заседател в Районен съд - Шумен е съдебен заседател в друг съд, той трябва да декларира пред Общински съвет Шумен, че ако бъде избран, ще подаде молба за прекратяване на правомощията му в съда, в който мандатът му не е изтекъл, преди полагане на клетвата като новоизбран съдебен заседател в Районен съд - Шумен , с оглед изискванията на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 7 за съдебните заседатели. Проверката за това, дали е изпълнил това свое задължение, следва да бъде извършена от комисията, създадена по реда на чл. 68Д от Закона за съдебната власт.
Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 август 2023 година до 25 август 2023 година включително на гише № 3 в сградата на община Шумен.
Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 13-ти септември 2023 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.
15 юни 2023 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на Община Шумен, избрана с Решение № 926 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. на Общински съвет Шумен, след проведено събеседване с допуснатите кандидати на 13.06.2023 година

РЕШИ:

Предлага за гласуване на заседание на Общински съвет – Шумен двамата кандидати с най-висок общ бал от събеседването:

 • Стоян Стоянов – с оценка 5,25 ;
 • Катя Шалапатова – с оценка 4,49.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ
17 май 2023 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на община Шумен, избрана с Реш. 926 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. на Общински съвет Шумен, на редовното си заседание проведено на 17.05.2023 година в присъствието на 10 члена от състава си след проверка на депозираните документи от кандидатите, както и приетата по служебен път информация за съдимостта на същите , с 10 гласа „За“

РЕШИ:

Допуска до събеседване следните кандидати :

 • Стоян Стоянов - заявление с вх. № ОбП-01-01 / 12.05.2023 г. ;
 • Антоанета Карастоянова - заявление с вх. № ОбП-01-02/15.05.2023 г.;
 • Катя Шалапатова - заявление с вх. № ОбП-01-3 / 15.05.2023 г.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване на 13.06.2023 г. от 13:15 часа, в зала 203 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ
10 март 2023 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и следващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол № 16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет - гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 17:00 часа на 15.05.2023 г. /понеделник/ включително, с подаване на документи в деловодството на община Шумен.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до временната комисия за избор на обществен посредник - свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост - не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет -гр. Шумен.
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.
Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764.

 

 

 
23 декември 2022 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПО ПОВОД НАСТЪПВАЩИТЕ
КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ШУМЕН,

В навечерието на светлия празник - Рождество Христово и с настъпването на Новата 2023 година - отправям сърдечни пожелания за много здраве, любов и благоденствие в нашите домове!
Коледа е празникът, в който отваряме сърцата си и ставаме по – добри и човечни, очаквайки Новата година, за да започнем нещо различно, за да се изпълним с надежда и любов за едно ново начало.
Желая ви оптимизъм и увереност, че ни очакват по-светли, по-добри дни! Нека въпреки трудностите, които съпътстват нашето съвремие, съумяваме да откриваме истинските неща, на които да се радваме! Нека празничните дни Ви донесат много прекрасни мигове, споделени с приятели и близки до сърцето ви хора!

БЛАГОСЛОВЕНА КОЛЕДА! МИРНА И УСПЕШНА НОВА 2023 ГОДИНА!

 

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател на Общински съвет Шумен
7 ноември 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на Община Шумен, избрана с Решeние № 730 по протокол № 37 от 30.06.2022 г. на Общински съвет Шумен, след проведено събеседване с допуснатите кандидати на 07.11.2022 година

РЕШИ:

Предлага за гласуване на заседание на Общински съвет – Шумен тримата кандидати с най-висок общ бал от събеседването :

 • Стоян Стоянов - с оценка 4,83 ;
 • Цветомир Ковчазов - с оценка 4,66;
 • Катя Шалапатова - с оценка 4,47.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ
18 октомври 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на община Шумен, избрана с Реш. 730 по протокол № 37 от  30.06.2022 г. на Общински съвет Шумен, на редовното си заседание проведено на 17.10.2022 година в присъствието на 9 члена от състава си след проверка на депозираните документи от кандидатите, както и приетата по служебен път информация за съдимостта на същите , с 9 гласа "За"

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване следните кандидати :

 • Катя Шалапатова – заявление с вх. № ОбП-01-9 / 13.10.2022 г.;
 • Стоян Стоянов – заявление с вх. № ОбП-01-10 / 13.10.2022 г. ;
 • Светлин Стрелков– заявление с вх. № ОбП -01-11/14.10.2022 г. ;
 • Антоанета Карастоянова – заявление с вх. № ОбП-01-12/14.10.2022 г.;
 • Цветомир Ковчазов– заявление с вх. № ОбП -01-13/10.2022 г.

2. Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване на 07.11.2022 г. от 13:15 часа, в зала 203 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ
Срокът за подаване на документи за участие в процедурата по избор на обществен посредник на община Шумен се удължава до 14 октомври 2022 г., включително.

Това реши днес - 29.08.2022 г., на свое заседание временната комисия по процедурата по избор на обществен посредник на община Шумен.

Оттам припомнят, че документи могат да се подават на гише № 3 в сградата на Община Шумен.

Изискванията към кандидатите за обществен посредник на община Шумен може да прочетете на интернет страниците на Общински съвет Шумен и община Шумен.
19 юли 2022 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и следващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол № 16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет - гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до  01.09.2022 г. включително, с подаване на документи в деловодството на община Шумен.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до временната комисия за избор на обществен посредник - свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост - не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет -гр. Шумен.
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.
Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764.
21 юни 2022 г.

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата по избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2023 – 2026 г. се удължава до 1 юли, включително.
Това реши днес на свое заседание временната комисия за избор на съдебни заседатели. Оттам припомнят, че документи могат да се подават освен в окръжния съд и на гише №3 в сградата на Община Шумен.
Изслушването на кандидатите ще се проведе на публично заседание на 20 юли (сряда) от 9.00 часа, като всеки от тях ще бъде лично уведомен за часа на неговото явяване.
Изискванията към кандидатите за съдебни заседатели може да прочетете тук.
Покана за среща с НПО
31 май 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2023 - 2026 година. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския окръжен съд.
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт - за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.
В случай, че кандидатът за съдебен заседател в Шуменския окръжен съд е съдебен заседател в друг съд, той трябва да декларира пред Общински съвет Шумен, че ако бъде избран, ще подаде молба за прекратяване на правомощията му в съда, в който мандатът му не е изтекъл, преди полагане на клетвата като новоизбран съдебен заседател в Шуменския окръжен съд, с оглед изискванията на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 7 за съдебните заседатели. Проверката за това, дали е изпълнил това свое задължение, следва да бъде извършена от комисията, създадена по реда на чл. 68Д от Закона за съдебната власт.
Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 юни 2022 година до 20 юни 2022 година включително на гише №3 в сградата на община Шумен.
Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 12-ти и 13-ти юли 2022 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
15 март 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на Община Шумен, избрана с Решeние № 581 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, след проведено събеседване с допуснатите кандидати на 15.03.2022 година

РЕШИ:

Предлага за гласуване на заседание на Общински съвет – Шумен тримата кандидати с най-висок общ бал от събеседването :

 • Иван Йонков – с оценка 4,94;
 • Стоян Стоянов – с оценка 4,68;
 • Богдана Жекова с оценка 4,62;

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

           МЕТИН ДЖАМБАЗОВ
17 февруари 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на община Шумен, избрана с Реш. 581 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, на редовното си заседание проведено на 16.02.2022 година в присъствието на всички 11 члена от състава си след проверка на депозираните документи от кандидатите, както и приетата по служебен път информация за съдимостта на същите , с 11 гласа "За"

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване следните кандидати :

 • Иван Йонков – заявление с вх. № ОбП-01-1 / 11.02.2022 г.;
 • Богдана Жекова – заявление с вх. № ОбП-01-2 / 14.02.2022 г. ;
 • Катя Шалапатова – заявление с вх. № ОбП -01-3/15.02.2022 г. ;
 • Антоанета Карастоянова – заявление с вх. № ОбП-01-4/15.02.2022 г.;
 • Стоян Стоянов – заявление с вх. № ОбП -01-5/15.02.2022 г. ;
 • Илияна Павлова – заявление с вх. № ОбП -01-6/15.02.2022 г. ;

2. Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване на 15.03.2022 г. от 09.00 часа, в зала 363 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

        ПРЕДСЕДАТЕЛ

        НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

        МЕТИН ДЖАМБАЗОВ
13 януари 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и следващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол №16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет - гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 17:30 часа на 15.02.2022 г., с подаване на документи в деловодството на община Шумен.
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Молба до временната комисия за избор на обществен посредник - свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост - не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет -гр. Шумен.
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.
Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764.
Покана за среща с НПО
по случай 15-ти септември – ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

С вълнение бих искала да ви поздравя с началото на новата 2021-2022 учебна година. Петнадесети септември е от онези дни в годината, изпълнени с радост, вълнения и нови очаквания.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, НА ДОБЪР ЧАС!

Пожелавам Ви много знания и успехи. Нека Вашият труд бъде благословен и Новата учебна година ползотворна за всички.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Огромно благодаря за всеотдайния Ви труд за развитие на образованието и науката, за обичта, търпението и желанието, с които преподавате най-важните уроци на нашите деца.
Пожелавам Ви здраве и мъдрост.

НА ВАС, РОДИТЕЛИ,

Пожелавам търпение и любов, с които да подкрепяте усилията на Вашите деца по пътя на тяхното образование.

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от

Ася Аспарухова – председател на Общинския съвет – гр. Шумен;
Група на общинските съветници от ПП ГЕРБ
чрез проф. Борислав Беджев;
Група на общинските съветници от „БСП за България“
чрез Данаил Данчев;
Група съветници на ДПС
чрез Гюнай Тефиков;
Местна коалиция ДБГ
чрез Даниела Русева;
"Демократична България - обединение"
чрез Васил Тодоров;
ПП ВМРО
чрез Стефан Минков;
Партия "Български социалдемократи"
чрез Максим Иванов;

Относно: Непристойни действия, проявени по време на заседанието на Общинския съвет – гр. Шумен на 29.07.2021 г.

Всички ние, общинските съветници при Общинския съвет – гр. Шумен, категорично заявяваме, че не приемаме и възразяваме срещу каквато и да е проява на физическа или вербална агресия. В цялата досегашна история на Общинския съвет никога не е допускано или толерирано насилие.
Подобно поведение е не само недопустимо, но грубо погазва обществения ред и демонстрира явно неуважение към обществото.
Винаги в работата ни като общински съветници сме работили в дух на диалогичност и конструктивност. Трябва да бъдем пример за обществото и с действията си да изграждаме доверие между гражданите и местната власт. Не бихме искали да допуснем такъв единичен случай да урони авторитета на институцията, граден с години.
Агресията е проблем на обществото и трябва да полагаме усилия да не я допускаме сред нас.

Подкрепили:
Ася Аспарухова
Данаил Данчев
Даниела Русева
Максим Иванов
проф. Борислав Беджев
Гюнай Тефиков
Васил Тодоров
Стефан Минков
Уважаеми мюсюлмани,

Приемете моите сърдечни поздравления по случай свещения празник Курбан байрам – празникът на милосърдието и прошката. Пожелавам на вас и вашите семейства здраве и благополучие. Нека има благоденствие и пълна трапеза във всеки дом.

Честит празник!

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
01.07.2021 г.

На 07.07.2021 г. от 14 часа в зала 363 на община Шумен ще се проведе заседание на постоянната комисия „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” със следния дневен ред:
1. Общински медиен център - възможности за популяризиране на проекти и програми за кандидатстване.
2. Официално откриване на новата "Еразъм+" програма - възможности за сътрудничество, квалификация и обмен.
08 юни 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и следващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол №16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет – гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 17:30 часа на 31.08.2021 г., с подаване на документи в деловодството на Община Шумен.
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Молба/заявление до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост – не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет –гр. Шумен.
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен.
Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764
На 07.06.2021 г. от 14 часа в зала 203 на община Шумен г-жа Ася Аспарухова свиква първо заседание на временната комисия за избор на нов обществен посредник.
На 17.05.2021 г. от 14.00 ч. в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на Консултативния съвет.
На 14.05.2021 г. (петък) от 14.30 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе извънредно заседание на ПК „Младежки дейности и спорт“.
На 13.05.2021 г. (четвъртък) от 15.30 часа в зала 203 на Община Шумен ще се проведе заседание на временната комисия за разработване на предложения  и наредба за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш.
Уважаеми мюсюлмани,

Приемете моите сърдечни поздравления по случай свещения празник Рамазан Байрам. Пожелавам на вас и вашите семейства здраве и благополучие. Нека дните ви бъдат изпълнени с добри дела, споделена радост и надежда.

Честит празник!

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
12 май 2021 г.

ПОКАНА
от г-жа Ася Аспарухова
Председател на Общински съвет Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, отправям покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината за участие в среща, която ще се проведе на 14.05.2021 г. от 13.15 часа в зала 363 на Община Шумен, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.
По време на заседанието неправителствените организации трябва да предложат трима свои представители, които да бъдат включени в състава на комисията, която ще проведе избора на нов обществен посредник на община Шумен. Освен представителите на неправителствените организации, тя ще включва още петима общински съветници и трима представители на общинската администрация. Предстои комисията да бъде утвърдена с решение на Общинския съвет през месец май.

С УВАЖЕНИЕ:
АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен
На 19.04.2021 г. от 14 часа ще се проведе онлайн заседание на Консултативния съвет при Общински съвет – гр. Шумен. Заседанието ще бъде излъчвано на живо в YouTube канала на Общинския съвет.
В А Ж Н О! На 30.03.2021 г. от 15 часа ще се проведе онлайн заседание на Консултативния съвет при Общински съвет – гр. Шумен. Заседанието ще бъде излъчвано на живо в YouTube канала на Общинския съвет.
На 17.02.2021 г. от 15:00 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе заседание на временната комисия за избор на нов обществен посредник.
ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и последващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол №16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет – гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 17:30 часа на 01.03.2021 г., с подаване на документи в деловодството на Община Шумен.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Молба до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
 2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
 3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
 4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
 5. Удостоверение за психично здраве;
 6. Свидетелство за съдимост – не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
 7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
 8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет –гр. Шумен.

Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен.

Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764
23 декември 2020 г.

Съобщение

Във връзка с изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, председателят на Общинския съвет – гр. Шумен инж. Красимир Минчев отправя покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината за участие в среща, която ще се проведе на 11.01.2021 г. от 14.00 часа в зала 363 на Община Шумен. Тя ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

По време на заседанието неправителствените организации трябва да предложат трима свои представители, които да бъдат включени в състава на комисията, която ще проведе избора на нов обществен посредник на община Шумен. Освен представителите на неправителствените организации, тя ще включва още петима общински съветници и трима представители на общинската администрация. Предстои комисията да бъде утвърдена с решение на Общинския съвет през месец януари.
26 ноември 2020 г.

Съобщениe

На 27.11.2020 г. (петък) от 13 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе извънредно заседание на ПК „Правна и опазване на обществения ред“.
26 ноември 2020 г.

Съобщениe

Редовната сесия на Общинския съвет – гр. Шумен ще се проведе от 9 часа на 30.11.2020г. в зала „Проф. Венета Вичева“. Входът за залата, който ще се ползва е източният вход (входът от към паметника). Сесията ще бъде предавана на живо по ТВ Шумен и на официалната страница на Общинския съвет – гр. Шумен. Поради усложнената епидемична обстановка и необходимостта да спазим всички разпоредби на Министерството на здравеопазването до сесията няма да бъдат допускани граждани.
19 ноември 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.11.2020 г. от 14 часа в зала 203 на Община Шумен, ще се проведе присъствен Консултативен съвет към Общинския съвет – гр. Шумен.
28 октомври 2020 г.

ВАЖНО! Редовната сесия на Общинския съвет – гр. Шумен ще се проведе от 9 часа на 29.10.2020г. в зала „Проф. Венета Вичева“. Входът за залата, който ще се ползва е източният вход (входът от към паметника). Сесията ще бъде предавана на живо по ТВ Шумен и на официалната страница на Общинския съвет – гр. Шумен.  Поради усложнената епидемична обстановка и необходимостта да спазим всички разпоредби на Министерството на здравеопазването до сесията няма да бъдат допускани граждани.
27 октомври 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 30.10.2020г. (петък) от 14 часа в зала 203 на Община Шумен ще се проведе заседание на временната комисия за нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
20 октомври 2020 г.

График за провеждане на заседанията на постоянните и временните комисии през м. ОКТОМВРИ 2020 г.
21.10.2020 г. /сряда/

 • ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и
  взаимодействие с НПО” от 11:30 ч. в зала 203;
 • ПК „Младежки дейности и спорт” от 14:30 в зала 203;

22.10.2020 г. /четвъртък/

 • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 203;
 • ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм,
  интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 15:00 ч. в зала 304;

23.10.2020 г. /петък/

 • ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203;

26.10.2020 г. /понеделник/

 • ПК „Правна и опазване на обществения ред” от 14:00 ч. в зала 203;
 • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 203;

27.10.2020 г. /вторник/

 •  ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203;
 • ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч. в зала 304;
 • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:30 ч. в зала 203.20 октомври 2020 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №14 ОТ ДАТА 29.10.2020 ГОДИНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 29.10.2020 г. четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно работата на ОП „Общински медиен център“.

Докл.: В. Венков - общински съветник
2. Питане относно конкурс за изработване на идеен проект за юбилейна награда.
Докл.: В. Венков - общински съветник
3. Питане чрез Неделчо Неделчев - кмет на с. Мадара относно асфалтиране на улици в с. Мадара.

Докл.: Н. Неделчев - кмет на с. Мадара
4. Питане чрез Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара относно издаване на разрешение за строеж.

Докл.: Н. Неделчев - кмет на с. Мадара
5. Питане относно чл. 15, т. 10 и т. 11 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.

Докл.: Д. Драев – общински съветник

6. Питане относно изпълнението на чл.46 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.5, т.9 от ЗМСМА, чл.46 ал.3 от ЗМСМА и чл. 95 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен

Докл.: Д. Драев – общински съветник
7. Питане относно средства, преведени от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
Докл.: Д. Драев – общински съветник

8. Питане относно уличното осветление в Шумен

Докл.: Д. Русева – общински съветник

9. Предложение за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 27 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за

кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.
10. Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.

Докл.: Общ. съветници от ДПС

11. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.09.2020г.

Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет
„Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.
12. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 03.11.2020 г.

Докл.: Кр. Минчев - Председател на ОбС

13. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-
Шумен“ ООД гр. Шумен, на 30.10.2020 г.

Докл.: Кр. Минчев - Председател на ОбС

14. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 217 по Протокол №13 от 24.09.2020 г. относно: „Проект за изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен“, в частта му по точка втора.

Докл.: Кр. Минчев - Председател на ОбС

15. Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2020 г.

Докл.: Кр. Минчев - Председател на ОбС

16. Предоставяне за управление на имоти общинска собственост.

Докл.: Н. Неделчев - кмет на с. Мадара

17. Съставяне на временна анкетна комисия.

Докл.: Н. Неделчев - кмет на с. Мадара

18. Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47 ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.

Докл.: Л. Христов – кмет

19. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.315 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов

20. Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.216 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен на собственика на законно построените върху него сгради на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Л. Христов

21. Осигуряване на помещение за репетиционна и административна дейност на Смесен хор „Проф. Венета Вичева“.

Докл.: Д. Спасова - общ. съветник

22. Кандидатстване с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица 2014г. – 2020г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-5.001 „Топъл обяд“

Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

23. Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.
/ККИНТИПВМП/ Докл.: Д. Спасова - общ. съветник

24. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”

Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет

„Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

25. Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2020/2021 година

Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

26. Определяне представител на Общински съвет Шумен в Областен съвет за намаляване риска от бедствия.

Докл.: Кр. Минчев - Председател на ОбС

27. Поправка на Решение № 240 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на заседание на Общински
съвет Шумен.

Докл.: Л. Христов - кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ IX от кв. 337 по плана на гр. Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.670.175 и УПИ X от кв. 337 по плана на гр. Шумен, прилагане на уличната регулация за УПИ XI от кв. 337 и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Докл.: Л. Христов - кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов - кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов - кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов - кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево в местността „Под гората“ и
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево.
Докл.: Л. Христов - кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ
във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.67.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в който се образуват нови проектни квартали 2350 и 2351 по плана на гр. Шумен.

Докл.: Л. Христов - кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен
20 октомври 2020

Редовното 14-то заседание на Общински съвет – Шумен ще се  проведе на 29.10.2020 г., от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при спазване на всички противоепидемични мерки. Ще бъде осигурено видеоизлъчване.
12 юни 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед № РД-15-90 от 12.06.2020 г. година областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общинския съвет решение №161 по протокол № 9 от 04.06.2020 г. относно закупуване на нивомер за яз.“Тича“. Според областния управител решението е незаконосъобразно и противоречи на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), а именно:
Пренебрегвайки разпоредби от Закона за публичните финанси (ЗПФ), съдържащи се в глава „Осма“, Раздел III „Изпълнение на Общинския бюджет“ ОбС Шумен възлага на кмета на община Шумен да извърши разход без да конкретизира източника на финансиране на този разход и без да определи конкретните му правомощия. Съгласно посочените разпоредби на ЗПФ не се допуска извършване на разходи, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. С приемането на посочено решение общинският съвет допуска изпълнение на годишния бюджет на общината без да бъдат спазени съответните фискални правила, което представлява нарушение на чл.22, ал.3 от ЗПФ.
Също така, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. С посоченото решение, обаче ОбС Шумен допуска разпореждане с публични средства без да определи конкретно източника, начините за компенсиране на непредвидения в бюджета разход и правомощията на кмета.
На следващо място, язовир „Тича“ не само, че не е общинска собственост, но и е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите, като съответно се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД, което отговаря за поддържането на язовира в добро техническо състояние. Язовир „Тича“ е включен в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност. Това категорично означава, че дейностите свързани с поставянето на измервателно съоръжение (нивомер) във водоема, който е обект от национално значение и достъпът до него е строго ограничен, като се допускат съответните длъжностни лица от експлоатиращото дружество и контролните органи. И в този смисъл, пороците на т. 1 от Решение №161 по протокол №9 от 04.06.2020 г. обуславят незаконосъобразност и на следващите т.2 и т. 3 от същото, тъй като са взаимосвързани.
26 юни 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 92/ 31.05.2019 г. по административно дело № 161 по описа на Административен съд – Шумен за 2019 г., са отменени разпоредбите на чл. 42, т. 2 и чл. 63, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета от Общински съвет Шумен. Със същото решение е отхвърлен протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл. 58, т. 3 и чл. 77, ал. 2 от тази наредба.
Решението е влязло в законна сила на 18.06.2019 г.
26 юни 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 8255 / 03.06.2019 г. на Трето отделение на Върховния административен съд по административно дело № 13216 / 2017 г. е обезсилено решение № 84 от 12.10.2017 г., постановено по административно дело № 185 по описа на Административен съд – Шумен за 2017 г., с което е отменена разпоредбата на чл. 42, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет Шумен, със следното съдържание:
„при придобиване на общински имоти или вещни права върху тях, както следва:
а) върху стойността на имота, предмет на продажбата, съответно стойността на ограниченото вещно право– 2 на сто;
б) върху по-голямата стойност при замяна – 2 на сто;
в) върху стойността на собствения дял, който се получава при доброволна делба – 2 на сто.
г) (нова, с реш. 296 от 29.01.2009 г.) при придобиване или възстановяване право на собственост върху земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 60 лв.“
Решението е влязло в законна сила на 03.06.2019 г.
Skip to content