Проекти за наредби и правилници

Архив: 2022, 2021, 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

12 септември 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.09.2023 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@shumen.bg.


23 юни 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен
Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на Наредба за определяне обема на животновъдна дейност, местата за отглеждане на селскостопански животни, както и загробването им при необходимост на територията на община Шумен.
В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на 23.06.2023г. на официалната интернет страницата на Община Шумен, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
Във връзка с разпоредбата на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.
Предложения и становища се приемат до 26.07.2023г. в стая № 204 , етаж 2, в сградата на Общинска администрация Шумен и на e-mail: r.vakov@shumen.bg


23 юни 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен
Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Шумен
В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на 23.06.2023г. на официалната интернет страницата на Община Шумен, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
Във връзка с разпоредбата на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.
Предложения и становища се приемат до 26.07.2023г. в стая № 204 , етаж 2, в сградата на Общинска администрация Шумен и на e-mail: r.vakov@shumen.bg


08 юни 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен.
Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Проектът е публикуван на 08.06.2023г. на официалната интернет страницата на Община Шумен, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
Във връзка с необходимостта от приемане в максимално кратки срокове на предложените изменения и допълнения в Наредбата с цел законосъобразно предоставяне на услугата от Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен  от началото на месец юли за всички ученици на територията на община Шумен и на основание чл. 26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове определям срокът за предложения и становища по проекта да е 14 дни  от публикуването му.
Предложения и становища се приемат в стая № 204 , етаж 2, в сградата на Общинска администрация Шумен и на e-mail: r.vakov@shumen.bg


26 май 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.06.2023 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg


24 април 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


24 април 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град Шумен.
Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


15 март 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изготвен е проект на Механизъм за разпределение на субсидиите, предоставяни на превозвачи, с които Община Шумен има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и във връзка с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Наредбата е приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г.
Проектът е публикуван на официалната интернет страница на Община Шумен и Общински съвет – Шумен в секция „Проекти за наредби и правилници“ с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
Във връзка с необходимостта от приемане в максимално кратки срокове на предложения Механизъм и с цел законосъобразно и справедливо предоставяне на определените за Община Шумен целеви средства за субсидии на превозвачите, с които Община Шумен има сключени договори и които отговарят на условията, посочени в съответните постановления на Министерския съвет и на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ определям срокът за предложения и становища по проекта да е 14 дни от публикуването му.
Предложения и становища се приемат в стая № 204, етаж 2, в сградата на Община Шумен и на e-mail: r.vakov@shumen.bg


28 февруари 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен.
Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на нова Наредба за символиката и отличията на Oбщина Шумен.
Проектът е публикуван на 28.02.2023г. на официалната интернет страницата на Община Шумен, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.
Предложения и становища се приемат в стая № 204, етаж 2, в сградата на oбщинската администрация  и на e-mail: r.vakov@shumen.bg.


10 февруари 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.
Предложения и становища се приемат на гише № 3 в сградата на Общинска администрация Шумен и на e-mail d.petrova@shumen.bg