Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

/Съгласно Решение №120 по протокол №6 от 31.03.2016г. и Решение №158 по протокол №7 от 28.04.2016г. на заседанието на Общински съвет/

§ 1. Навсякъде думите „Обреден дом“ се заменят с думите „Паркове и обредна дейност“.
§ 2. Чл. 2 се изменя, както следва:
„Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие
„Паркове и обредна дейност“ е: организиране и извършване на официални
семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги; символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; изработване на ковчези; съдействие за провеждане на други празници и обреди; дейности по управление и стопанисване на Гробищния парк в гр. Шумен и на гробищните паркове в населените места на общината, осъществяване на всички дейности на територията на община Шумен по поддържане на зелените площи, поддържане на тревните площи на стадиони и спортни съоръжения, поддържане на чистотата на алейната мрежа на парковете и тревните площи, поддържане на детските площадки, поддържане на водни огледала, чешми и поливни системи, поддържане и почистване на деретата на реките, поддържане алеите и тревните площи на гробищните паркове, поддържане на растителността и почистване на канавките по общинската пътна мрежа, поддържане на парковата алейна мрежа и пешеходните зони при зимни условия; третиране на тревните площи в паркове, социални и детски заведения и дерета за гризачи и насекоми, поддържане на Зоокъта.“
§ 3. Чл. 4 се изменя и допълва, както следва:
Създава се нова т. 4.5. със следния текст:
„Предприятието извършва следните дейности в направление „Озеленяване“:
-затревяване, залесяване и зацветяване на парковете ,зелените площи и всички свързани с това дейности по подготовка на терените и площите: запръстяване, подравняване, сеене, торене, фрезоване, плевене, окопаване и поливане;
-оформяне корони на дърветата, премахване на нежелана и опасна растителност;
-поддържане на дерета на реки;
-поддържане на тревните площи на спортни съоръжения и стадиони;
-метене и миене на алейната мрежа на парковете и тревните площи;
-поддържане на детските площадки на територията на Общината;
-оборки и събиране на парковите кошчета;
-събиране и извозване на окосена трева и листа;
-шредиране на дървесната маса до вид, пригоден за депониране;
-поддържане на алеите и тревните площи на всички 51 гробищни паркове на територията на Община Шумен;
-поддържане на тревните площи и високата растителност във всички населени места/села и кметства/ на територията на Община Шумен;
-поддържане на растителността и канавките по Общинска пътна мрежа;
-поддържане на парковата алейна мрежа и тротоари при зимни условия -чистене на сняг, лед, опесъчаване и лугиране;
-снабдяване с инертни материали, свързани със зимните условия, на кметства и социални, детски и спортни заведения;
-поддържане на всички водни огледала, чешми и поливни системи;
-третиране на тревните площи на социални и детски заведения, паркове и дерета за гризачи и насекоми.
Т. 4.5. и т. 4.6. се отменят.
§ 4. Чл. 6 се изменя и допълва, както следва:
„Чл. 6. При осъществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:
1. Планира, организира, и координира работата на работниците и служителите от предприятието.
2. Сключва договори с трети лица след изрично упълномощаване от кмета на общината.
3. Разработва и дава предложения за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити.
5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Шумен.
6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
7. Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която представя на кмета на общината за одобрение.
8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.
9.1. При управлението на Гробищния парк в гр. Шумен директорът на общинското предприятие:
– съгласува предварително строителните и ремонтни работи в парцелите;
– съгласува действията по индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и организации;
– утвърждава пропускателен ред за осъществяване на достъп на пътни превозни средства в гробищния парк;
– е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата, Правилника за организацията и дейността на общинското предприятие, действащите нормативни актове и решенията на Общински съвет Шумен;
– е длъжен при констатиране на нередности и нарушения да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване;
упълномощаване от кмета на общината, който издава наказателните постановления.
9.2. Служителите от общинското предприятие:
– определят деня и часа на погребението;
– водят регистъра на починалите лица на територията на град Шумен на хартиен и електронен носител;
– събират и отчитат гробищните такси по ЗМДТ, съобразно наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен;
– изкопават гробни места;
– съпровождат до съответното гробно място траурни агенции при влизането им в гробищния парк за извършване на обредна и ритуална дейност.
§ 6. След чл. 12 се създава се нов раздел „Предоставено общинско имущество“.
Създава се нов член 12а със следния текст:
Чл. 12а. За функционирането на предприятието му се предоставят за управление нежилищни имоти, описани в Приложение № 1 и имущество по Приложение № 2.
Създава се нов член 12б със следния текст:
Чл. 12б. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин всички предоставени му за управление имоти.
§ 7. В р-л „Структура на звеното“ думата „звеното“ се заменя с „предприятието“.

ПРАВИЛНИК за дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) Общинско предприятие „Обреден дом“ е създадено на основание чл. 53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет.
(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на предоставените му правомощия.
(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Обреден дом“ е: организиране и извършване на официални семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги; символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; изработване на ковчези; съдействие за провеждане на други празници и обреди; управление и поддържане на Гробищния парк и гробищата на територията на в град Шумен както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост,.
Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решения на Общинския съвет.
Чл. 4. Общинско предприятие „Обреден дом“ извършва следните
дейности:
4.1. Управлява и поддържа Гробищния парк и гробищата на територията на град Шумен, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост.
4.2. Осъществява дейности по организация на погребенията и координира дейностите в гробищните паркове на територията на град Шумен.
4.3. Общинско предприятие „Обреден дом“ извършва следните възмездни погребални услуги:
– осигуряване ковчег или дъски за мюсюлмански погребения;
– осигуряване и надписване на надгробен знак;
– осигуряване на престой в камера или в зала;
– осигуряване на превоз на близките на покойника;
– превоз на покойника до обредния дом или църквата и гроба;
– осигуряване на граждански ритуал в зала или на гроба;
– отпечатване на некролози;
– изкопаване и засипване на гроб;
– урнополагане;
– осигуряване на траурни атрибути, венци и ленти;
– подготвяне и раздаване на подавки (свободно или в зала);
– подравняване на гроб и оставяне на дъски да 40-ия ден;
– изграждане на семейна гробница и погребение в нея;
– почистване на гробно място (еднократно и абонаментно);
– вадене на тленни останки и полагането им отново в гроб или костница;
– организиране на помени.
4.4. Общинско предприятие „Обреден дом“ извършва следните
услуги по направление „Радостни ритуали“:
– провеждане на ритуал „Именуване“;
– провеждане на сватбени ритуали в или извън ритуалната зала;
– оказване на съдействие за организация и провеждане на сватбени тържества.
4.5. Директорът на общинско предприятие „Обреден дом“:
– съгласува предварително строителните и ремонтни работи в парцелите;
– съгласува действията по индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и организации;
– утвърждава пропускателен ред за осъществяване на достъп на пътни превозни средства в гробищния парк;
– е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата, Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Обреден дом“, действащите нормативни актове и решенията на Общински съвет Шумен;
– е длъжен при констатиране на нередности и нарушения да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване;
съставя актове, установяващи отделни нарушения, след упълномощаване от кмета на общината, който издава наказателните постановления.
4.6. Служителите от общинско предприятие „Обреден дом“:
– определят деня и часа на погребението;
– водят регистъра на починалите лица на територията на град Шумен на хартиен и електронен носител;
– събират и отчитат гробищните такси по ЗМДТ, съобразно наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен;
– изкопават гробни места;
– съпровождат до съответното гробно място траурни агенции при влизането им в гробищния парк за извършване на обредна и ритуална дейност.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 5. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Обреден дом“ и седалище гр. Шумен с адрес: ул. „Съединение“ № 105, ет. 1
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 6. При осъществяване на дейността си общинското предприятие има право:
1. Да сключва договори с трети лица като упълномощен представител на общината.
2. Да управлява предоставеното му общинско имущество.
3. Да разработва и дава предложение за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите.
4. Да разработва програма за дейността си, която да съгласува с кмета на общината.
5. Да разходва средствата по предварително утвърдена план- сметка от Общинския съвет по утвърдената програма за дейността.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 7. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.
Чл. 8. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл. 9. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината.
Чл. 10. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.
Чл. 11. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.
Чл. 12. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието.

СТРУКТУРА НА ЗВЕНОТО
Чл. 13. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от кмета на общината.
Чл. 14. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината, а за дейността си се отчита на кмета, зам. кмета по стопански въпроси и икономическо развитие, зам. кмета по бюджет и финанси и зам. кмета по социални дейности и здравеопазване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл. 15. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 16. Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 17. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52 и сл. от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Д. Русева/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ е създадено на основание чл.54, ал.1 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава и преобразува с решение на Общински съвет.
(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на определения предмет на дейност и предоставените му правомощия.
(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и другите специални закони, регламентиращи дейността.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.2. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ е: охрана на общински обекти; охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, включително физическа защита на административни, производствени складове и други сгради и помещения, дворни площи, вилни зони, градини, ниви; охрана на мероприятия; съпровождане на товари, охрана на касиери, инкасо и транспортни средства, свързани с имущество на юридически лица и други охранителни дейности; осъществяване на туристическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за туризма – хотелиерството и ресторантьорство – изразяваща се в стопанисване, управление и експлоатация на изброените в чл.16 обекти.
Чл.3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решения на Общинския съвет .
Чл.4. Предприятието осъществява дейността си на територията на Община – Шумен, а извън нея – в случаите на охрана и защита на общинско имущество и лица, изпълняващи функции, възложени им от общинската администрация.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.5. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Стопанска и охранителна дейност“ и седалище гр.Шумен с адрес: ул. “Цар Иван Александър“ № 81, ет.5

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл.6. При осъществяване на дейността си общинското предприятие има право:
1. Да сключва договори с трети лица като упълномощен представител на общината;
2. Да управлява, стопанисва и съхранява предоставеното му общинско имущество;
3. Да разработва и дава предложения за подходяща административно – управленска структура и разписание на длъжностите;
4. Да участва в търгове, процедури и преговори с оглед осъществяване на дейност по определения предмет на дейност;
5. Да разработва програма за дейността си, която да съгласува с кмета на общината;
6. Да разходват средствата ежегодно в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Шумен;
7. Да се разработи годишна програма на предприятието, която да се съгласува с кмета на общината.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.7. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.
Чл.8. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие, след провеждане на конкурс, и след персоналното му съгласуване с Началника на РПУ, сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл.9. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на общината.
Чл.10. За осъществяване на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.
Чл.11. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците служители на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.

Чл.12. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието.

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ
Чл.13. Организационно – управленската структура и численият състав на ОП „Стопанска и охранителна дейност“ са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия правилник.

Чл.14. Конкретните функционални задължения за всяка длъжност, образователна степен, професионална квалификация и общия трудов стаж се определят с длъжностните характеристики.
Чл.15. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината и за дейността си се отчита на Зам.-кмета по „Бюджет и финанси“ и на Кмета на общината.

ИМУЩЕСТВО
Чл.16. На предприятието се предоставя за управление и стопанисване следното имущество, собственост на Община – Шумен.
1. Стол на общината;
2. Бюфет на общината;
3. Вила „Шумен“;
4. Офис намиращ се на ул. “Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл.17. Общинското предприятие осъществява счетоводната дейност съгласно изискванията на Закона на счетоводството.
Чл.18. Приходите на стопанската дейност на ОП „Стопанска и охранителна дейност“, да постъпват в приход на общинския бюджет. Конкретните годишни размери на приходите от стопанска дейност се определят и рефинансират по реда на т. 6 от този Правилник с бюджетите за всяка година.
Чл.19. Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.20. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

Председател на Общински съвет: /п/
/Д. Русева/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ е създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет.
(3) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетни сметки и фондове.
(4) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(5) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на предоставените му правомощия.
(6) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие на Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за упражняване на правата за собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие “Общински жилища и имоти” е: управление и отдаване под наем на общински жилища и нежилищни имоти, управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи- общинска собственост, осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране, управление и отдаване под наем на покрити и открити недвижими имоти и съоръжения за извършване на търговска дейност, организиране на базари, управление на спортни имоти и други дейности, които не са забранени със закон.
Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя, допълва или ограничава с решение на Общинския съвет.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Общински жилища и имоти“ със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 5. Общинското предприятие се ръководи от директор.
Чл. 6. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл. 7. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината.
Чл. 8. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 9. Директорът ръководи и представлява общинското предприятие.
Чл. 10. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му общинско имущество.
Чл. 11. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.
Чл. 12. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдена план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието.
Чл. 13. При осъществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:
1.Планира, организира и координира работата на работниците и служителите от предприятието.
2. Сключва договори с трети лица след изрично упълномощаване от кмета на общината.
3. Разработва и дава предложения за подходяща административно- управленска структура и разписание на длъжностите.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредите.
5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Шумен.
6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово- счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
7. Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която представя на кмета на общината за одобрение.
8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Чл. 14. За функционирането на предприятието му се предоставят за управление следните имоти:
-Недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: „Административни помещения, находящи се на първия етаж от 14 етажна жилищна сграда – ЕКЗ, построена в УПИ IV, кв.147 по плана на гр. Шумен, с административен адрес ул. „Цар Освободител“ № 10, заедно с 0,02638 ид. ч. от общите части на сградата, с обща застроена площ на помещенията 165,36 кв.м., представляващи 7 бр. канцеларии и 3 бр. сервизни помещения“, АОС №1951/2005 год.;
– общински жилища – съгласно Приложение №1
– нежилищни имоти, описани в Приложение №2
– имущество по Приложение №3.
Чл. 15. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин всички предоставени му за управление имоти.
Чл. 16. Предприятието отдава под наем предоставените му общински имоти или обособени части от тях, освен тези, които са необходими за осъществяване на пряката ме дейност.

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 17. Структурата и численият състав на предприятието се приемат от Общинския съвет, а длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл. 18. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината, а за дейността си се отчита на кмета, зам. кмета по стопански въпроси и икономическо развитие и зам. кмета по бюджет и финанси.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл. 19. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 20. Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 21. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

ПРАВИЛНИК
за дейността на
Общинско предприятие „Общински медиен център”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Общинско предприятие „Общински медиен център” е създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет.
(3) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетни сметки и фондове.
(4) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(5) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на предоставените му правомощия.
(6) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията, Закона за електронните съобщения и Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Общински медиен център” е радио и телевизионна дейност по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за радиото и телевизията; производство на филми, видео и звукозаписи; печатна дейност; разработка и реализация на медийни продукти; консултантска, информационна дейност; осъществяване на практическо медийно обучение; предоставяне на имоти под наем и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя, допълва или ограничава с решение на Общинския съвет.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Общински медиен център” със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 5. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл. 6. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл. 7. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината.
Чл. 8. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 9. Директорът ръководи и представлява общинското предприятие.
Чл. 10. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му общинско имущество.
Чл. 11. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.
Чл. 12. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието.
Чл. 13. При съществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:
1. Планира, организира, и координира работата на работниците и служителите от предприятието.
2. Сключва договори с трети лица като представляващ предприятието.
3. Разработва и дава предложения за подходяща административно- управленска структура и разписание на длъжностите.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити.
5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Шумен.
6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
7. Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която представя на кмета на общината за одобрение.
8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Чл. 14. За функционирането на предприятието му се предоставя
за управление част от имот – частна общинска собственост, находящ се в град Шумен, кв. 271, парцел І – 4302 по плана на град Шумен, подробно описан в АОС № 0766 – 7 помещения на южното крило на втория етаж на сградата с обща площ 203 кв.м. и имущество по опис.
Чл. 15. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин всички предоставени му за управление имоти.
Чл. 16. Предприятието отдава под наем предоставените му общински имоти или обособени части от тях, освен тези, които са необходими за осъществяване на пряката му дейност.

СТРУКТУРА НА ЗВЕНОТО
Чл. 17. Структурата и численият състав на предприятието се приемат от Общинския съвет, а длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл. 18. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината, а за дейността си се отчита на кмета, зам. кмета по стопански въпроси и икономическо развитие, зам. кмета по култура, просвета и образование и зам. кмета по бюджет и финанси.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл. 19. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 20. Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 21. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52 и сл. от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

ПРАВИЛНИК
за дейността на
Общинско предприятие “Строителство и благоустройство”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Общинско предприятие “Строителство и благоустройство” е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет.
(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на предоставените му правомощия.
(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство” е: строително-монтажни работи, благоустройство, поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти, спортни имоти, улици и тротоари, паркинги, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство.
Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решения на Общинския съвет.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието “Строителство и благоустройство” и седалище гр. Шумен с адрес: ул. “Цар Иван Александър” № 81, ет. 6.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 5. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.
Чл. 6. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл. 7. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината.
Чл. 8. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 9. Директорът ръководи и представлява общинското предприятие.
Чл. 10. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му общинско имущество.
Чл. 11. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.
Чл. 12. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието. План – сметката се предлага от директора на предприятието, съгласува се с кмета на общината и се одобрява от Общинския съвет.
Чл. 13. При осъществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:
1. Планира, организира, и координира работата на работниците и служителите от предприятието.
2. Сключва договори с трети лица след изрично упълномощаване от Кмета на общината.
3. Разработва и дава предложения за подходяща административно- управленска структура и разписание на длъжностите.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити.
5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Шумен.
6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
7. Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която съгласува с кмета на общината.
8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Чл. 13а. За функционирането на предприятието му се предоставят за управление нежилищни имоти, описани в Приложение №1 и имущество по Приложение №2.
Чл. 13б. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин всички предоставени му за управление имоти.

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 14. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от кмета на общината.
Чл. 15. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината, а за дейността си се отчита на кмета, зам.- кмета по стопански въпроси и икономическо развитие и зам.-кмета по бюджет и финанси и веднъж годишно пред Общинския съвет преди приемане на бюджета на Общината.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл. 16. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 17. Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 18. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския
съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52 и сл. от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ”
/Изм. и доп. с Реш. № 362 по Протокол № 21 от 29.04.2021 г. на ОбС Шумен/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции” (ОПТППА) е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.

(2) ОПТППА е общинско предприятие за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет.

(3) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(4) Общинско предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет Шумен.

(5) Общинското предприятие не е самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на предоставените му правомощия.

(6) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за туризма, Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции” включва:

 1. изготвяне и предоставяне на туристическа информация;
 2. създаване на нови маршрути, провеждане на активен маркетинг и реклама на културни прояви и събития, на обекти на културно-историческото наследство и на туристически продукти;
 3. експониране на туристическите обекти и обектите на културно-историческото наследство на Община Шумен на национални и международни изложения;
 4. управление на общински имоти;
 5. извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на дейност на предприятието;
 6. организиране на културни форуми и събития и други публични прояви; популяризиране на културни и туристически атракции и продукти.

Чл.3 Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решения на Общински съвет.

Чл.4 Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции” извършва следните дейности:

 1. Информационни:

1.1. Провеждане на текущи проучвания относно разпространението и опазването на културните ценности, културно-историческото наследство и развитието на туристическия потенциал на общината с цел идентифициране на съществуващи проблеми и подходи за разрешаването им;

1.2. Предоставяне на информация на гостите на града и гражданите относно културните ценности, културно-историческото наследство и възможностите за туризъм на няколко езика;

1.3 Предоставяне на информация на заинтересовани лица относно проекти за финансиране и кредитиране на културни и туристически дейности;

1.4. Поддържане на интернет страница за туризма и културно-историческото наследство в Шумен и региона.

 1. Консултантски и посреднически:

2.1. Организиране и провеждане на семинари, курсове и обучения в областта на туризма и опазване на културните ценности и културно-историческото наследство;

2.2. Консултантска помощ на предприемачите от туристическия бранш;

2.3. Изготвяне на туристически профили;

2.4. Разработване на проекти за финансиране на културни и туристически дейности на територията на общината.

 1. Рекламни:

3.1. Промоция и реклама на вътрешния и международния туристически пазар;

3.2. Подготовка и участие в туристически борси;

3.3. Провеждане на опознавателни пътувания и специализирани турове с туроператори и други заинтересовани с цел популяризиране на културни, културно-исторически и природни забележителности на територията на общината;

3.4. Отпечатване и разпространение на дипляни, брошури, карти и пътеводители за обекти на културно-историческото наследство и други туристически обекти;

3.5. Разпространение на електронни продукти;

3.6. Актуализация на месечния културен календар на община Шумен.

 1. Услуги:

4.1. Предоставяне на разписания на транспортни средства – влакове, автобуси, самолети, кораби;

4.2. Съдействие за резервации за транспорт, нощувки, хранене, посещения на културни, спортни и други прояви;

4.3. Платени екскурзоводски услуги;

4.4. Платени компютърни и копирни услуги;

4.5. Съдействие за осигуряване на автомобили под наем за туристическа дейност.

 1. Материално и техническо осигуряване на публични прояви и събития:

5.1. Организиране на различни публични прояви и събития (концерти, изложби, представления, конкурси, фестивали и др.);

5.2 Платени анимационни дейности;

5.3 Изграждане на временни, преместваеми и постоянни сцени и други обекти за развлекателни и културни дейности и събития;

5.4. Съхраняване на сценична (озвучителна и осветителна) техника.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.5. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции” със седалище гр. Шумен с адрес: бул. „Славянски” № 17.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл.7. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл.8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на общината.

Чл.9. За осъществяване на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл.10. Директорът ръководи и представлява общинското предприятие.

Чл.11. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му общинско имущество.

Чл.12. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.

Чл.13. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието.

Чл.14. При осъществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:

 1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите от предприятието;
 2. Сключва трудови договори с трети лица като представляващ предприятието, след упълномощаване от кмета на община Шумен;
 3. Разработва и дава предложения за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите;
 4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
 5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на община Шумен.
 6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и паричните активи.
 7. Разработва програма за развитие на предприятието, която представя на кмета на общината за одобрение.
 8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.15 За функционирането на предприятието му се предоставят за управление следните имоти:

 1. Мемориален комплекс „Създатели на българската държава” в местността „Шуменско плато” (със статут с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от най-ново време с категория „национално значение“), състоящ се от:

а) Монумент „Създатели на българската държава”;

б) Информационен център;

в) Битов корпус с работилници;

г) Кафе „Панорама”;

д) Паркинг;

е) Хеликоптерна площадка;

ж) Тревни площи – 300 дка;

з) Трафопост.

 1. Помещение с площ 10 кв.м., находящо се западно от партерния етаж в административната сграда с идентификатор 83510.667.163.3 по кадастралната карта на град Шумен, АОС № 1260 от 18.12.2002 г.
 2. Книжарница с площ 65,12 кв.м. в музеен комплекс „Панчо Владигеров”, АОС № 1498/18.07.2003 г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 83510.666.16 по Кадастралната карта на град Шумен, съответстващ на УПИ II в кв.192 по ПУП на гр. Шумен.
 3. Къща Хаджи Христо Ганушев, находяща се на ул. „Цар Освободител” № 152 в гр. Шумен, п.и. № 2196, УПИ I, кв. 195, АОС 1497.
 4. Поземлен имот пл. № 2368 в п. II, кв. 192, на ул. „Цар Освободител” № 140 в гр. Шумен заедно с построените в него сгради, АОС 0996.
 5. Къща „Стойка Миланова”, къща „Братя Среброви”, къща „Д-р Верби” и дворище пл. № 2193 в п. I, кв. 195, на бул. „Симеон Велики” и ул. „Цар Освободител” в гр. Шумен, ”, АОС 0633.
 6. Летен театър, находящ се на ул. „Съединение“ в гр. Шумен, представляващ застроен ПИ с идентификатор 83510.674.406 по КК на гр. Шумен с площ 4169 кв.м. и сграда с идентификатор 83510.674.406.2 със застроена площ 65 кв.м., АОС №5400.
 7. Сграда с идентификатор 83510.674.406.4 по КК на гр. Шумен със застроена площ 1130 кв.м., АОС № 3152.

Чл.16 Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин всички предоставени му за управление имоти. 

Чл.17 Предприятието може да отдава под наем обособени части от предоставените му общински имоти, които не са необходими за осъществяване на пряката му дейност.

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл.18 Структурата и числения състав на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от кмета на общината.

Чл.19 Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината, а за дейността си се отчита на кмета, зам.-кмета по образование и култура и зам.-кмета по бюджет и финанси.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

Чл.20 Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Шумен. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.

Чл.21 Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22 Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52 – чл. 55 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността
на Общинско предприятие „Чистота“ –
гр. Шумен

/доп. с Реш. № 218 от 24.09.2020 г. на ОбС Шумен/

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Общинско предприятие „Чистота“ е създадено на основание чл.

52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.

 • Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет – гр. Шумен.
 • Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Шумен в рамките на предоставените му пълномощия.
 • Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник и в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за управление на отпадъците, Наредбата за условията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

II.   ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. (1) Предметът на дейност на Общинско предприятие „Чистота“ е: Сметосъбиране и сметоизвозване; сметопочистване; снегопочистване и зимно поддържане; поддържане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово; експлоатация и поддържане на площадки за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита, съоръжения за сепариране на твърди битови отпадъци (ТБО) и компостиране на зелени отпадъци и инсталации за разделно събирани зелени отпадъци и/или биоразградими отпадъци и инсталации за оползотворяване и депониране на строителни отпадъци.

(2) Дейностите по ал. 1 включват:

 1. Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места  в  Община

Шумен:

 • изнасяне на съдовете за събиране на битови отпадъци до сметосъбиращия автомобил;
 • закачане, изсипване и откачане на съдовете от автомобила;
 • връщане на съдовете на установеното място;
 • почистване на съдовете и падналите отпадъци около тях;
 • извозване на събраните отпадъци посредством специализирани автомобили;
 • разтоварване на събраните отпадъци на депото за битови отпадъци или до

линия за сепариране.

 1. (доп. с Реш. 218 от 24.09.2020 г.) Сметопочистване в гр. Шумен, кварталите Дивдядово, Макак, Мътница и всички населени места в община Шумен:
Стар текст на чл. 2, ал. 2, т. 2, доп. с Реш. 218 от 24.09.2020 г. т. 2 Сметопочистване в гр. Шумен и кварталите Дивдядово, Макак, Мътница:

 

 • машинно метене на уличните платна по приложен график;
 • машинно миене на уличните платна и тротоари по приложен график;
 • ръчно/ машинно метене на тротоари и пешеходни алеи;
 • почистване на алеите на паркове, квартални градини, детски и спортни площадки;
 • почистване на уличните платна и тротоари от земни наноси;
 • събиране на падналите листа;
 • събиране на отпадъците от уличните кошчета за смет;
 • ръчно почистване на дъждоприемните решетки и кофите на шахтите.
 1. Поддържане на сметището съгласно условията на комплексно решение (КР) на Община Шумен и разпределените отговорности с Община Шумен:
 • приемане и претегляне на отпадъци;
 • разстилане и пробутване на постъпилите отпадъци;
 • уплътняване на постъпилите отпадъци с булдозер; оформяне на отстъпи;
 • запръстяване на постъпилите отпадъци;
 • дератизация на сметището;
 • охрана на сметището;
 • следеексплоатационни грижи за депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово.
 1. Експлоатация и поддържане на площадки за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита; инсталации за сепариране на ТБО и инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци; инсталации за оползотворяване и депониране на строителни отпадъци.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решение на Общинския съвет – гр. Шумен.

III.   НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Чистота“ и седалище гр. Шумен с адрес: ул. „Адам Мицкевич“ № 1, ет. 3.

IV.   УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл. 6. Кметът на общината назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл. 7. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината.

Чл. 8. За осъществяване на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.

V.   ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл. 9. Директорът ръководи и представлява общинското предприятие.

Чл. 10. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му общинско имущество. Отдаването под наем на части от имуществото на трети лица става след решение на Общинския съвет.

Чл. 11. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.

Чл. 12. Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие – отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието. План-сметката се предлага от директора на предприятието, съгласува се с кмета на общината и се одобрява от Общинския съвет.

Чл. 13. При осъществяване на дейността си директорът изпълнява  следните функции:

 1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите на предприятието.
 2. Сключва договори с трети лица като представляващ предприятието.
 3. Разработва и дава предложения за подходяща административно- управленска структура и разписание на длъжностите.
 4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
 5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на община Шумен.
 6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово- счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
 7. Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която съгласува с кмета на общината.
 8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.
 9. Изпълнява задълженията на възложител по ЗОП след упълномощаване от кмета на общината по процедури, свързани с дейността на предприятието.

VI.   СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл. 14. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното  разписание – от кмета на общината.

Чл. 15. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на кмета на общината, за дейността си се отчита на кмета, заместник-кмета по икономическо развитие, заместник кмета по бюджет и финанси и заместник кмета по устройство на територията, строителство и екология, а веднъж годишно пред Общинския съвет преди приемане на бюджета на общината.

VII.   ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 16. (1) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) Общинското предприятие „Чистота“ се финансира от бюджета на община Шумен. Всички разходи се реализират по единния бюджетен класификатор на бюджета на община.

Чл. 17. Общинското предприятие „Чистота“ изготвя план-сметка за необходимите бюджетни средства за следващата година, която внася за утвърждаване от Общински съвет – гр. Шумен. За база се вземат фактически извършените разходи, както следва:

 1. Работни заплати за списъчния и извънсписъчния състав (одобрен с решение на Общинския съвет).
 2. Издръжка – стоки, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги и др.
 3. Текущ ремонт и поддръжка на материалната база – сгради, машини, съоръжения и транспортни средства, съдове за ТБО и др.
 4. Придобиване на дълготрайни активи.
 5. Други.

VIII.   ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 18. За функционирането на предприятието безвъзмездно му се предоставят за управление следните имоти:

 1. Част от имот – общинска собственост, представляващ южното крило от третия етаж на сграда с адрес: гр. Шумен, „Адам Мицкевич“ №1, състоящо се от 10 помещения;
 2. Имот, представляващ частна общинска собственост, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.662.572 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 27995 кв.м., съответстващ на УПИ VІ „Гаражи и складове“ в кв.655 по действащия ПУП на гр.Шумен и построените в него сгради, както следва:

Сграда с идентификатор 83510.662.572.1 със ЗП 66 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1958 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.2 със ЗП 544 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1972 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.3 със ЗП 41 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1961 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.4 със ЗП 41 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1968 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.5 със ЗП

1637 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1968 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.6 със ЗП 2633 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1968 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.7 със ЗП 1503 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1968 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.8 със ЗП 359 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1956 г.; Сграда с идентификатор 83510.662.572.9 със ЗП 851 кв.м., брой етажи 1, конструкция – масивна, построена 1956 г.;

Чл. 19. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин предоставеното му за управление имущество.

Чл. 20. Предприятието може да отдава под наем на трети лица части от предоставеното му общинско имущество, освен което е необходимо за осъществяване на пряката му дейност, след решение на Общинския съвет.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

Чл. 21. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 22. Община Шумен регистрира предприятието пред данъчните и статистически органи.

X.   ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.

XI.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията  на чл. 52 и сл. от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет гр. Шумен.

Допълнението в правилника, прието с Решение № 218 по Протокол 13 от

24.09.2020 г., влиза в сила от 01.01.2021 г.

Последна корекция: 04.08.2020 г.

П Р А В И Л Н И К
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен
2020 г.

/Приет с Решение № 186 по протокол № 11 от 2020 г., изм. и доп. с Решение № 264 от 30.11.2020 г. на ОбС Шумен/

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник регламентира вътрешната организация за дейността на Общинския съвет, комисиите към него, взаимодействието му с общинската администрация на община Шумен, отношенията му с гражданите и юридическите лица, международните връзки и условията за сдружаване, а също така и други функции, в съответствие със ЗМСМА.

Чл. 2. Правата и задълженията на представените в Общинския съвет политически сили, сформираните групи съветници, на общинските съветници и на общинската администрация са изградени на принципа на разграничаване на функциите, взаимно уважение на мненията по обсъжданите въпроси и гарантиране изпълнението на поетите задължения към гражданите от шуменската община в съответствие с положената от общинските съветници клетва.

Чл. 3. Общинският съвет провежда редовно заседание (сесия) през последния четвъртък на всеки календарен месец. При необходимост се свикват заседания и в друго време.

Чл. 4. (1) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните приоритети, цели, дейности, източници на ресурси, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

(2) Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват националните, регионалните, общинските и европейските политики за развитие на местните общности.

Чл. 5. Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината.

Чл. 6. Работата на местните органи на властта се координира и реализира чрез:

 1. Общински съвет;
 2. Председател на Общински съвет;
 3. Заместник-председател на Общински съвет;
 4. Консултативен съвет;
 5. 5. Комисии – постоянни, временни;
 6. 6. Кмет;
 7. Кметове на кметства и кметски наместници;
 8. 8. Общинска администрация;
 9. 9. Обществен посредник.

Чл. 7. Заседанията на Общинския съвет и на постоянните и временните комисии са публични.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Раздел първи

Общински съвет

Чл. 8. Общинският съвет се състои от 41 общински съветници. Възникването на пълномощията на Общинския съвет, осъществяването им и тяхното прекратяване се уреждат от закона.

Чл. 9. Общинските съветници могат да образуват групи съветници, като минималният брой на членовете им е 3. При намаляване на броя под 3 члена групата се разформирова, за което председателят на съвета съобщава на следващата сесия.

Чл. 10. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

Чл. 11. (1) Всяка група съветници представя на председателя на съвета решение за образуването си, наименование на групата и списък на членовете и ръководството с техните подписи за вписване в специален регистър на Общинския съвет. Председателят на Общинския  съвет оповестява на следващата сесия решението за образуване на група, както и обстоятелствата, визирани изрично в предходното изречение.

(2) Наименованието на групата не може да накърнява общочовешките ценности и да противоречи на добрите нрави. Не се допуска използване на наименование, което е регистрирано съгласно Закона за политическите партии, Търговския закон, Закона за интелектуалната собственост, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, без изрично упълномощаване от лицето или ръководния орган на организацията, имащи право върху наименованието. Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.

(3) Председателят на Общинския съвет проверява обстоятелствата по ал. 2 и отказва вписването на групата при наличие на някое от горепосочените нарушения.

Чл. 12. (1) Всеки общински съветник се счита за независим, ако не участва в група.

(2) Общинският съветник напуска група, като информира писмено председателя на Общинския съвет, който обявява пред съвета полученото известие и вписва промяната в регистъра.

Раздел втори

Председател на Общинския съвет

Чл. 13. Председателят на Общинския съвет се избира по начин и ред, определен от ЗМСМА, чрез тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, събрал повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

Чл. 14. (1) Общинският съвет избира комисия и неин председател, която да проведе тайното гласуване. В комисията се включва по един общински съветник от регистрираните листи съгласно решението на Общинската избирателна комисия.

(2) Изборът се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на всички предложени кандидати.

(3) Гласуването става чрез знак “Х“ в квадратчето пред имената на съответния кандидат. Гласуване с различен от този знак прави бюлетината недействителна.

(4) Зачертани или ръчно изписани бюлетини, празни пликове, бюлетини без отбелязан вот или с повече от един отбелязан вот се смятат за недействителни.

(5) В случаите, когато има повече от две кандидатури, след като се обяви резултата от проведения избор, ако няма избран председател на първия тур, се провежда повторен избор по време на същото заседание между двамата кандидати, получили най-много гласове. Ако кандидатурите са две и след първото гласуване няма избран председател, повторен избор се провежда след почивка за консултации между политическите сили и повторно номиниране на кандидати за председател на Общинския съвет.

Чл. 15. Председателят на съвета:

 1. Свиква съвета на заседание;
 2. Ръководи подготовката на съвета за заседание;
 3. Ръководи заседанията на съвета;
 4. Координира работата на постоянните и временните комисии;
 5. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
 6. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет и текстовете на приетите от него актове;
 7. Изпраща на кмета на общината, на районна прокуратура и на областния управител препис от приетите от Общинския съвет актове в седемдневен срок от деня на сесията;
 8. Представлява съвета пред външни лица и организации;
 9. Уведомява съответните ресорни комисии за постъпили предложения, сигнали, жалби, подписки и други текущи материали, както и за съдебни дела, по които Общинският съвет е страна.
 10. Осигурява на общинските съветници достъп до правно-информационната система на община Шумен.
 11. Подготвя и представя на съвета за одобрение правила за използване на работни помещения в сградата на общинска администрация за провеждане на работни срещи на съветниците, срещи с граждани, брифинги и пресконференции и др.

Чл. 16. Председателят получава възнаграждение, определено от Общинския съвет.

Чл. 17. Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват в следните случаи:

 1. С прекратяване правомощията на Общинския съвет;
 2. При подаване на оставка;
 3. При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет по чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА;
 4. С решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване;
 5. При прекратяване пълномощията на председателя като общински съветник в предвидените от чл. 30 на ЗМСМА случаи.
 6. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 18. (1) Предсрочното прекратяване на правомощията се обявява пред Общинския съвет от водещия заседанието.

(2) При предсрочно прекратяване правомощията на председателя с решение на Общинския съвет, избор на нов председател се произвежда на същото заседание по процедурата, посочена в чл. 14.

(3) Заседанието за избор на нов председател на Общинския съвет се ръководи от заместник-председателя, а в негово отсъствие от най-възрастния общински съветник.

Раздел трети

Заместник-председател на Общинския съвет

Чл. 19. Общинският съвет избира с явно гласуване 1 /един/ заместник-председател. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на всички общински съветници.

Чл. 20. (1) Заместник-председателят:

 1. Ръководи заседанията на Общинския съвет в отсъствието на председателя;
 2. Подпомага работата на председателя при организиране дейността на Общинския съвет и работата на общинските съветници по време на мандата;
 3. Изпълнява и други функции, възложени му изрично в писмена форма от председателя, доколкото това не противоречи на закона;
 4. При прекратяване правомощията на председателя или при временното му отсъствие за определен срок, неговите функции до избирането на нов председател или до завръщането на титуляря се изпълняват от заместник-председателя.

(2) Възнаграждение:

 1. Заместник-председателят на Общински съвет Шумен не получава възнагражденията, регламентирани в чл. 36 (1) от настоящия правилник.
 2. Месечното възнаграждение на заместник-председателя на Общински съвет Шумен е в размер на 70 на сто от основната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец.
 3. При изпълнение на функциите в хипотезата на чл. 20, ал. 1, т. 4 от правилника, заместник-председателят получава възнаграждението, определено съгласно чл. 16 от настоящия правилник.

Чл. 21. Правомощията на заместник-председателя се прекратяват предсрочно на същите основания и при същата процедура, както на председателя.

Раздел четвърти

Консултативен съвет

Чл. 22. Консултативният съвет се състои от председателя на Общинския съвет, председателите на групите съветници или представител на ръководството на съответната група съветници, както и по един общински съветник от регистрирани листи, съгласно решение на ОИК.

Чл. 23. Консултативният съвет се свиква задължително преди сесия и се ръководи от председателя на Общинския съвет. Той е координиращ, помощен орган и изпълнява ролята на постоянно действаща контактна група със следните функции:

 1. Обсъжда предварително предложението за дневен ред за следващата сесия;
 2. Постигане на предварителни споразумения и консенсус между групите съветници преди разглеждане в сесийна зала на въпроси, по които има сериозни различия при обсъждането в комисиите или възникнали по време на сесия на Общинския съвет;
 3. При обсъждане на дневния ред Консултативният съвет определя постоянната комисия, която е водеща при обсъждането и изготвянето на предложение за решение на Общинския съвет по всеки от въпросите, включени в дневния ред;
 4. Разглежда предложенията на постоянните комисии за годишен размер на кредитите за заплащането на предложения за възнаграждения на външни експерти и консултанти и ги внася за одобрение от Общинския съвет като неразделна част от кредитите за разходи на Общинския съвет;
 5. Осъществява контрол за целевото и целесъобразно разходване на средствата от постоянните комисии и представя доклад пред Общинския съвет, заедно с информацията и доклада по бюджета на общината.

Чл. 24. Консултативният съвет се свиква и се ръководи от председателя на Общинския съвет, а в негово отсъствие от заместник-председателя на Общинския съвет.

Чл. 25. На заседанията на Консултативния съвет се води протокол, който се подписва от всичките му присъствали членове.

Чл. 26. (1) Консултативният съвет провежда заседание за определяне на проекта за дневен ред не по-късно от десет дни преди датата на сесията.

(2) Материалите за заседание на Общинския съвет се внасят в деловодството на съвета на хартиен и електронен носител или по електронен път най-късно един работен ден преди датата на Консултативния съвет.

(3) Материалите за заседание на Общинския съвет се изпращат на общинските съветници, кметове на кметства и кметски наместици най-малко 7 дни преди датата на заседанието на хартиен носител и/или по електронен път (по избор на общинските съветници).

Чл. 27. (1) След срока по чл. 26 всички материали задължително остават за следващата сесия /редовна или извънредна/, но при гарантиране изискванията на чл. 42.

(2) По изключение на сесията могат да бъдат разглеждани материали, постъпили след срока по чл. 26 от този правилник, ако общинските съветници приемат включването им в дневния ред с решение, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите и при спазване изискванията на чл. 42.

Чл. 28. При предложения, свързани с финансови въпроси, вносителят задължително осигурява за всички общински съветници и членовете на комисиите преди заседанията подробни справки за съществуващото положение, кратък анализ за целесъобразността на извършените разходи до момента и новите предложения при спазване изискванията на чл. 42.

Раздел пети

Комисии към Общинския съвет

Чл. 29. Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии както следва:

(1) Постоянни комисии:

 1. Бюджет и финанси;
 2. Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество;
 3. Териториално развитие и селищно устройство;
 4. Екология, селско стопанство и води;
 5. Правна и опазване на обществения ред;
 6. Просвета, образование и наука;
 7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика;
 8. Здравеопазване и социална политика;
 9. Младежки дейности и спорт;
 10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации.

(2) Временните комисии се създават от Общинския съвет за разрешаването на конкретни въпроси. След изпълнение на дадените им правомощия, цели и задачи, временните комисии прекратяват съществуването си.

(3) Общинският съвет избира и комисия съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ, която е специализирана комисия със статут на постоянна.

(4) Нито една група съветници не може да има мнозинство в дадена комисия.

Чл. 30. (1) Статутът на всички видове комисии, избрани от Общинския съвет за срока, в който действат, е еднакъв.

(2) Постоянните и временните комисии имат за задача:

 1. Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет, като при констатирано закъснение или неизпълнение на решенията уведомяват кмета и председателя на Общинския съвет.

(3) Контролът по ал. 2, т. 3 се осъществява от постоянните комисии по компетентност и според разпределението на председателя на Общинския съвет.

Чл. 31. (1) Заседанията на комисиите се насрочват и ръководят от техните председатели или заместник-председатели в тяхно отсъствие, като датата на заседанието се обявява поне 2 дни предварително. На заседанията се поканват да присъстват вносителите на материалите или определени от тях представители. В работата на комисиите задължително участват ресорните заместник-кметове, като по изключение те могат да бъдат замествани от определено от тях компетентно лице.

(2) Комисиите са длъжни да се произнесат в 30-дневен срок от постъпване на предложението в комисията.

(3) Ако в дневния ред на комисията е предвиден въпрос, касаещ населено място от община Шумен, то съответният кмет или кметски наместник се изслушва, ако той се яви на заседание на комисията или представя писмено становище.

Чл. 31а. (нов, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, съгласувано с председателя  на Общинския съвет, председателят на комисията или неговият заместник свиква заседания на постоянната комисия от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници – членове на комисията, намиращи се на различни места, отговарящи на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантиращи участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1, общинските съветници посочват личен или служебен е-мейл, който ще ползват при провеждане на заседанията. На този          е-мейл ще бъдат изпращани материали, необходими за провеждане на заседанието.

(3) В началото на заседанието на съответната постоянна комисия в условията на ал. 1 се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

Чл. 32. (1) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят и заместник-председателят на Общинския съвет може да не бъдат избрани за членове на постоянна комисия.

(2) Всеки общински съветник може да участва най-много в 3 /три/ постоянни комисии и да бъде избран за председател само на една постоянна комисия.

Чл. 33. (1) В работата си комисиите могат да привличат външни лица като експерти и консултанти на обществени начала или срещу заплащане.

(2) Размерът на заплащането за наети експерти и консултанти на постоянните комисии се определя от председателя на Общинския съвет по предложение на съответната постоянна комисия в рамките на одобрените кредити по чл. 23.4.

Чл. 34. Комисиите водят редовен протокол от заседанията си, съдържащ задължително следните данни:

 1. Дата на провеждане;
 2. Списък на участващите в заседанието членове на комисията /комисиите/;
 3. Заключение за наличието на кворум. При съвместни заседания – поотделно за всяка комисия;
 4. Дневен ред;
 5. Възникнали предложения за решения или съображения по време на обсъждане на всеки проблем и името на съветника, който ги е изказал;
 6. Възникнали предложения или съображения от граждани;
 7. Окончателно предложение за решение и резултати от гласуването по него;
 8. Алтернативни предложения.

Чл. 35. (1) Комисиите могат да приемат план за работата си.

(2) Постоянните комисии наблюдават изпълнението на Общинския план за развитие по компетентност в рамките на мандата.

Чл. 36. (1) Участието на общинските съветници в работата на Общинския съвет и неговите комисии се заплаща:

 • За участие в заседание на Общинския съвет – 12% от основното възнаграждение на кмета на общината;
 • За участие в заседание на комисии:
  – за председател – 8% от основното възнаграждение на кмета на общината;
  – за член – 7% от основното възнаграждение на кмета на общината.

При отсъствие на председателя на постоянната комисия, заместник-председателят получава неговото възнаграждение.

(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде по-висок от нормативно определеното в ЗМСМА.

(3) При отсъствие за повече от пет поредни точки от дневния ред, възнаграждението на общинския съветник се намалява с 30% от полагащата се за съответното заседание на Общинския съвет сума. Отчитането на присъствието на съветниците става чрез разпечатка от системата за електронно гласуване на Общинския съвет.

(4) Присъствието на общинския съветник се отчита чрез разпечатка от електронното гласуване на хартиен носител, която се подписва от председателя на Общинския съвет.

(5) Председателят на комисията, назначена със заповед на кмета на общината, в която е участвал общински съветник, представя извлечение от протокол /присъствен списък/ от заседанието в 7-дневен срок от провеждането му на звеното по чл. 29а от ЗМСМА.

Раздел шести

Заседания на комисиите

Чл. 37. (1) Заседанията на постоянните и временните комисии са публични.

(2) По преценка на комисията дадено заседание или разглеждането на въпрос от дневния ред може да бъде закрито. Решение за това се взема в началото на заседанието и се уведомяват присъстващите граждани.

Чл. 38. (1) Комисиите заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от техните членове.

(2) За прието предложение за представяне на сесия се смята това, за което са гласували повече от половината от присъстващите членове на всяка комисия.

(3) В случай че комисията не може да вземе решение, председателят на комисията докладва пред Общинския съвет изразените различни становища.

Чл. 39. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите на комисии по тяхно споразумение или при липса на такова, от председателя на Общинския съвет.

(2) При съвместни заседания комисиите могат да излизат с общи предложения или с отделни предложения по обсъждания проблем, но резултатите от гласуването се вписват в протокола поотделно за всяка комисия.

Чл. 40. Всеки общински съветник, който не е член на комисията, може да вземе участие в работата ѝ със съвещателен глас. В този случай участието на съветника не се заплаща.

Чл. 41. При отсъствие на общински съветник по неуважителни причини повече от 5 пъти за една календарна година от заседание на комисията, на следващото заседание на Общинския съвет председателят на комисията задължително внася за разглеждане въпроса за освобождаване на съветника от комисията.

Раздел седми

Взаимодействие между комисиите, председателя на Общинския съвет, Консултативния съвет, кмета, общинската администрация и обществения посредник на Oбщина Шумен

Чл. 42 (1) Координацията между органите на местно самоуправление и на изпълнителната власт се осъществява чрез взаимодействие между тях.

(2) Не се допуска за разглеждане въпрос на сесията на Общинския съвет, който не е обсъждан от поне една постоянна комисия.

(3) Кметът задължително дава писмено становище по всички въпроси на дневния ред, за които той не е вносител, като го предоставя най-късно на заседанието на постоянните комисии, до които е резолирана докладната записка, с изключение въпросите, отнасящи се до вътрешната организация и отчетност на Общинския съвет.

(4) Въпроси с декларативен или констативен характер могат да бъдат разгледани, без да се внасят или разглеждат в комисиите.

Чл. 43. Исканата от комисиите информация се осигурява задължително от общинската администрация в поставените от комисията срокове. Срокът може да бъде продължен след съгласуване с  общинска администрация и направено от нея мотивирано предложение.

Чл. 44. (1) Получените в Общинския съвет становища и препоръки от обществения посредник на Oбщина Шумен се разпределят от председателя на Общинския съвет към компетентните постоянни комисии.

(2) Постоянните комисии разглеждат получените становища и препоръки от обществения посредник на първото си редовно заседание и се произнасят с решение.

(3) В случаите, когато решението на компетентната постоянна комисия е да се разгледат получените становища и препоръки на обществения посредник от Общинския съвет, председателят ѝ е длъжен да изготви и внесе докладна записка в срока, предвиден в чл. 26, ал. 2 от настоящия правилник.

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Раздел първи

Заседания

Чл. 45. Заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия председател в следните случаи:

 1. По негова инициатива;
 2. По искане на 1/3 от общинските съветници;
 3. По искане на 1/5 от избирателите на общината;
 4. По искане на областния управител.

Чл. 46. В случаите по чл. 45.2, 45.3 и 45.4 председателят е длъжен да насрочи заседание в 7-дневен срок от внасянето на искането в писмен вид. След изтичането на този срок, заседанието се свиква от вносителя на искането или областния управител.

Чл. 47. (1) Заседанията на Общинския съвет са публични.

(2) Пряко предаване на заседанията на Общинския съвет се излъчва чрез интернет.

Чл. 47а. (нов, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1, общинските съветници посочват личен или служебен е-мейл, който ще ползват при провеждане на заседанията. На този         е-мейл ще бъдат изпращани материали, необходими за провеждане на заседанието.

(3) При провеждане на заседания в условията на ал.1, чрез видеоконференция, на посочения е-мейл  се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието и се публикува на интернет страницата на Община Шумен, освен ако Общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията,  за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

Чл. 48. (1) Някои от заседанията или разискванията по отделни въпроси от дневния ред могат да се проведат и при закрити врати /чл. 28 от ЗМСМА/, като решението за това се взема с мнозинство повече от половината от гласовете на всички общински съветници.

(2) Искането за провеждането на заседанието или разглеждането на даден въпрос при закрити врати се извършва с писмена мотивировка до председателя на Общинския съвет от вносителя.

Чл. 49. Гласуването по чл. 48, ал. 1 се извършва в самото начало на заседанието на Общинския съвет, когато се обсъжда и утвърждава дневният ред.

Чл. 50. Процедурата, свързана с чл. 48, ал. 2 и чл. 49, е следната:

 1. При постъпило предварително искане за заседание при закрити врати, председателят уведомява Общинския съвет при прочитане на предложението за дневен ред;
 2. 2. Изслушва се мотивировката за провеждане на заседанието при закрити врати от вносителя на предложението или от председателя на Общинския съвет;
 3. 3. В случай че се вземе решение за закрито заседание, председателят на Общинския съвет поканва страничните лица да напуснат залата;

Чл. 51. В случай на заседание при закрити врати, при проявен интерес от избирателите или средствата за масова информация, председателят на Общинския съвет ги информира на брифинг пред медиите за взетите решения.

Чл. 52. Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общинските съветници. Всяко заседание започва с химна на Република България и на Европейски съюз.

Чл. 53. Председателят на Общинския съвет открива заседанието, след като се увери, че е налице необходимият кворум.

Чл. 54. (1) Заседанието на Общинския съвет не може да продължи по-дълго от 8 работни часа.

(2) По изключение, при започната дискусия, Общинският съвет с решение може да удължи заседанието до провеждане на гласуването.

Чл. 55. Заседанията на Общинския съвет се провеждат от 9 ч. до 13 ч. и от 14 ч. до 18 ч. Председателят на Общинския съвет обявява по една почивка от 15 минути на сутрешното и следобедното заседание.

 Раздел втори

Дневен ред

Чл. 56. Дневен ред на всяко заседание на Общинския съвет се утвърждава чрез явно гласуване и с обикновено мнозинство по предложение, направено от председателя, въз основа на решението на Консултативния съвет и други внесени предложения, разгледани поне от една постоянна комисия.

Чл. 57. (1) Не се допуска разглеждането на нови точки от дневния ред преди разглеждането на въпроси, останали нерешени от предишни заседания. Въпрос, по който няма взето решение от Общинския съвет, се включва в дневния ред на следващата сесия.

(2) Ако при повторното му разглеждане и гласуване отново няма взето решение, докладната записка отпада автоматично от дневния ред за следващото заседание.

Чл. 58.  Питанията на общински съветници, отправени съгласно чл. 97 до чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, се включват като първи точки в дневния ред за предстоящата сесия. Питанията и отговорите по тях се подлагат на дискусия общо до 30 минути.

Раздел трети

Процедурни въпроси

Чл. 59.  Процедурни въпроси са:

 1. За прекратяване на заседанието;
 2. За отлагане на заседанието;
 3. За прекъсване на заседанието;
 4. За отлагане на разискванията;
 5. За прекратяване на разискванията;
 6. За уточняване или промяна на вида на гласуването.

Чл. 60. (1) Общинските съветници и другите присъстващи могат да се изказват по разглеждания въпрос, след като им е дадена думата от председателя.

(2) Думата се иска от място или с предварителна писмена заявка до председателя. При необходимост същият изготвя списък на желаещите по реда на тяхното желание.

(3) Кметът и/или членове на неговия екип изразяват становище по разглежданите въпроси в рамките на общите правила за изказване.

(4) Кметовете на населени места и кметските наместници имат право да се изказват по въпроси, които се отнасят до съответното населено място, което управляват.

(5) Общественият посредник може да се изказва по докладни записки, изготвени по негово предложение, препоръка или изразено становище.

Чл. 61. Времетраенето на едно изказване не може да е по-голямо от 10 минути.

Чл. 62. По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

Чл. 63. Процедурните въпроси се поставят по начин, който не засяга по същество разглеждания въпрос.

Чл. 64. (1) По процедурни въпроси могат да се изказват само общински съветници.

(2) Времетраенето за изказване по процедурен въпрос не може да има по-голяма продължителност от 2 минути.

Чл. 65. Решенията по процедурни въпроси се подлагат на гласуване само след като по предложението от процедурен характер са се изказали от всички групи общински съветници или са отказали изказване.

Чл. 66. (1) Всички предложения за решения по един и същи въпрос се подлагат на гласуване по реда на тяхното постъпване.

(2) При гласуване бюджета на общината първо се подлагат на гласуване предложенията на общинските съветници и комисиите.

Чл. 67. (1) Всеки общински съветник има право на кратко възражение по съществото на направеното изказване – реплика.

(2) Думата за реплика се дава при изявено желание веднага след изказването, като по един и същ въпрос не може да се прави повече от една реплика от един и същ съветник. Не се допускат повече от три реплики на едно изказване.

(3) Не се допуска реплика на репликата.

Чл. 68. След направените реплики изказалият се по основния въпрос има право на отговор – дуплика.

Чл. 69. Времетраенето за реплика е до 2 минути, а за дуплика – до 5 минути.

Чл. 70. Не се допускат персонално отправени обидни реплики и нападки. В този случай председателят незабавно отнема думата на изказващия се, а при отказ го отстранява от текущото заседание.

Чл. 71. След обявяване на процедура по гласуване не се допускат изказвания по същество на подложения за гласуване въпрос.

Чл. 72. (1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване съобразно ЗМСМА, чрез електронна система за гласуване или, при неработеща система, с вдигане на ръка.

(2) Резултатите от гласуването чрез електронната система за гласуване се обявяват след приключване на гласуването от председателя на Общинския съвет. След сесията се прави разпечатка, в която поименно са изписани имената на общинските съветници и е отразен начинът, по който те са гласували. Разпечатката се подписва от председателя на Общинския съвет и се прилага към протокола от сесията.

Чл. 73. Внесената докладна записка, приетите от постоянните комисии доклади, становища, предложения и препоръки, които подкрепят тази докладна записка, вписаните в протоколите от заседанията на Общинския съвет изказвания, реплики и дуплики, които подкрепят и допълват докладната записка, се считат за мотиви към приетите решения на Общинския съвет.

Чл. 74. По особено важни въпроси гласуването може да е тайно.

Чл. 75.  Начинът на гласуване се определя от общинските съветници в зависимост от проблематиката на разглежданите въпроси и в съответствие със закона и предвидения в настоящия правилник ред.

Чл. 76. Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”, в случаите на явно гласуване чрез електронната система за гласуване, а ако системата не работи – с вдигане на ръка.

Чл. 77. (1) При поименно гласуване резултатите от гласуването се обявяват чрез поименно изписване и отпечатване на имената на общинските съветници и начина на тяхното гласуване чрез електронната система за гласуване.

(2) Председателят на Общинския съвет прочита имената на всички общински съветници и оповестява начина, по който всеки от тях е гласувал.

(3) Разпечатката, в която поименно са изписани имената на общинските съветници и е отразен начинът, по който те са гласували, се подписва от председателя на Общинския съвет и се прилага към протокола.

Чл. 78. (1) В случай че системата за електронно гласуване не функционира, поименното гласуване се провежда от председателя на Общинския съвет. Председателят прочита имената на общинските съветници, които изразяват лично, гласно и явно своя вот „за “, „против” или „въздържал се”.

(2) В случаите, когато гласуването не е поименно, Общинският съвет избира трима преброители, които отчитат гласовете.

Чл. 79. (1) При деклариране за неправилно отчитане на вота се провежда второ гласуване по искане на общински съветник.

(2) Председателят на съвета провежда второто гласуване и обявява резултата от него.

(3) Резултатът от второто гласуване е окончателен.

Чл. 80. (1) Ръководителите на групи по всяко време могат да искат прекъсване с цел консултации, като използват процедурата на чл. 59.3. Всяка група общински съветници може да иска прекъсване с цел консултации до три пъти в рамките на едно заседание на Общинския съвет.

(2) Общата продължителност на консултациите не може да превишава 15 минути.

(3) След приключване на консултациите председателят на Общинския съвет информира общинските съветници за резултатите от тях.

Чл. 81. Председателят на съвета може да участва в разискванията по разглежданите въпроси, съблюдавайки общите правила.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВИЛА ЗА ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ И ИНСТРУКЦИИ

Чл. 82.  (1)  Преди внасянето на проект на нормативен акт за приемането му от Общинския съвет, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на Община Шумен заедно с мотивите, съответно доклада.

(2)  Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

(3)  При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

(4)  След приключването на обществената консултация по ал. 1 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на Община Шумен справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Чл. 83.  (1)  Мотивите, съответно докладът към нормативния акт съдържат:

 1. Причините, които налагат приемането;
 2. Целите, които си поставят;
 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба;
 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива;
 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския сюъз.

 (2)  Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 1, не се обсъжда от Общинския съвет.

Чл. 84. Общинският съвет издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

Чл. 85. Текстът на приетия от Общинския съвет нормативен административен акт, както и приемането му по надлежния ред, се удостоверяват от председателя на Общинския съвет.

Чл. 86. Проектите за правилници, наредби, инструкции, програми, стратегии и бюджетът на общината се адресират до председателя на Общинския съвет и се регистрират в деловодството на общината.

Чл. 87. Внесените проекти се разпределят от председателя на Общинския съвет по комисии за разглеждане. Те могат да бъдат допълвани или изменяни от Консултативния съвет.

Чл. 88. Проектите се разглеждат от определените постоянни комисии в 30-дневен срок от постъпването им или в срок, определен по решение на Общинския съвет.

Чл. 89. При внесен един проект на акт по чл. 86, същият се обсъжда и приема на едно гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Чл. 90. (1)  При внесени в Общинския съвет два или повече проекти, уреждащи една и съща материя, след изслушване становищата на постоянните комисии, които са разглеждали проекта и становището на вносителите, Общинският съвет с решение определя кой от предложените проекти ще бъде разглеждан по същество на второ гласуване в следващо заседание. В гласуването всеки общински съветник има право да гласува „за” само за един от предложените проекти (алтернативно гласуване).

(2) На първо гласуване проектите се обсъждат след изслушване становищата на постоянните комисии, които са разглеждали проекта и становището на вносителя.

(3) На първо гласуване проектите се обсъждат в цялост. Общинските съветници се произнасят по основните положения на разглеждания проект.

(4) Председателят на ОбС внася на второ гласуване обсъдения проект, като докладва пред Общинския съвет постъпилите предложения, допълнения и редакционни поправки.

(5) Общинският съвет обсъжда и приема на второ гласуване правилници, наредби и инструкции глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Чл. 91. (1) Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет страницата на Общината, секция „Общински съвет“ и се поставят на информационното табло на Община Шумен.

(2) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред, определен в предходната алинея.

(3) Актовете на Общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е определено със закон.

(4) Разноските по разгласяването и обнародването на актовете, посочени в предходните три алинеи, са за сметка на бюджета на Общинския съвет.

Чл. 92. Внесеният от председателя на Общинския съвет отчет за дейността на съвета и неговите комисии, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА се разгласява на населението на общината чрез интернет страницата на Общината.

ГЛАВА ПЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 93. Общинските съветници са длъжни:

 1. Да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които участват.
 2. Да съблюдават реда при провеждане на заседанията.
 3. Да изслушват оратора, без да го прекъсват, да не отправят лични нападки, оскърбителни думи и заплахи против други общински съветници или когото и да било.
 4. Да не разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите.
 5. Да се подготвят за заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които участват.
 6. Общинският съветник е длъжен да декларира пред Общинския съвет, преди обсъждане на материала, наличието на имуществени интереси по смисъла на действащото законодателство.

Чл. 94. Общинските съветници имат право:

 1. Да ползват цялата материална и социална база на общината при същите условия като общинската администрация.
 2. Да ползват намаление за абонаментна карта за паркиране на лични автомобили на общинските паркинги, каквото е определено с решение на Общинския съвет за служителите на общинската администрация.
 3. Да им бъдат възстановявани разходите по чл. 34 (4) от ЗМСМА;
 4. Да получат служебна карта, удостоверяваща заеманата позиция. /Приложение № 1/

Чл. 95. Право да внасят материали за разглеждане в Общинския съвет имат:

 1. Общинските съветници;
 2. Кметът на общината;
 3. Кметовете на населени места.

ГЛАВА ШЕСТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 96. Общинският съвет упражнява контрол върху актовете на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.

 1. Кметът на общината изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 2. Кметът на общината организира изпълненията на решенията на Общинския съвет и се отчита за това пред Общинския съвет на всеки 6 /шест/ месеца;
 3. Актовете на кмета на общината се съхраняват в архива на общинската администрация и са на разположение на общинските съветници и постоянните комисии.

Чл. 97. Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета на общината и до неговите заместници, а също и до кметовете на населени места по всички въпроси, касаещи работата им и проблемите на гражданите. Питането може да бъде в устна или писмена форма.

Чл. 98. Общинските съветници могат да отправят питания и към ръководителите на всички бюджетни организации и звена на територията на общината, а така също и на еднолични търговски дружества с общинско участие и общински предприятия.

Чл. 99. Никой няма право да отказва даването на отговор на питане на общински съветник. Отговорът се дава от лицето, към което е отправено питането.

Чл. 100. На писмени питания, включени в предложението за дневен ред, направено от Консултативния съвет, кметът на общината дава писмен отговор на самата сесия, за която са включени. Писменият отговор на питането се предоставя за сведение на всички общински съветници най-късно преди началото на заседанието, на което ще се разглежда, като се публикува и на интернет страницата на Община Шумен не по-късно от 3 дни след датата на заседанието на Общинския съвет.

Чл. 101. Отговор на питане на общински съветник, отправено след заседанието на Консултативния съвет или невключено в дневния ред за предстоящата сесия, се дава по време на текущото заседание или в писмен вид на следващото заседание на Общинския съвет.

Чл. 102. След отговор по питане на общински съветник, той има право да изкаже становище по отговора и да зададе до два уточняващи въпроса в рамките на 5 минути.

Чл. 103. Ако общинският съветник, отправил питането, счете за необходимо по-широко обсъждане на въпроса и получените отговори, той може да внесе предложение за включване на разглеждания проблем като точка от дневния ред за следващата сесия по установения с настоящия правилник ред.

Чл. 104. Общинските съветници отправят питанията чрез председателя на съвета устно или писмено. Ако питането е писмено, председателят задължително го огласява при уточняването на дневния ред.

Чл. 105. (1) Кметът на общината уведомява писмено председателя на Общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл. 106. Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

Чл. 107. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка на общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл. 108. (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА по предложение на председателя на Общинския съвет.

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

(4) Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на Общинския съвет.

(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на Общинския съвет.

Чл. 109. Звеното по чл. 29а от ЗМСМА:

 1. Осигурява деловодното обслужване на съвета и неговите комисии;
 2. Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
 3. Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите;
 4. Осигурява спазване на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
 5. Изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на Общинския съвет.

Чл. 110. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на Общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл. 111.  Кметските наместници:

 1. Осигуряват спазването на обществения ред в населеното място, като имат правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия на населеното място до пристигане на полицейския орган;
 2. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
 3. Изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място;
 4. Отговарят за стопанисването на обекти общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място;
 5. Длъжностни лица са съгласно Закона за гражданската регистрация, водят регистрите на населението и за гражданското състояние, издават удостоверения въз основа на тях и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 6. Извършват и посредничат при извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 7. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 8. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
 9. Изпълняват нотариални функции, изрично посочени в чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
 10.  Извършват връчването на документи, изпратени от компетентен съд, прокуратура, община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото законодателство;
 11.  Оганизират изпълнението на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
 12.  Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на Общинския съвет или неговите комисии, касаещи населеното място;
 13.  Подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и такси по Закона за местните данъци и такси;
 14.  Изпълняват заповеди и дейности, възложени им от кмета на общината;
 15.  Притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на територията на съответното населено място.

 ГЛАВА СЕДМА

ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ

Чл. 112. (1) Гражданите осъществяват контрол върху дейността на Общинския съвет, кмета и общинската администрация.

(2) Гражданите могат да присъстват и участват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии по ред, определен от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Шумен, като са длъжни да спазват установения ред.

(3) При поискване от страна на граждани и след легитимиране, те могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по тях по време на заседанията на комисиите или заседанията на Общинския съвет, без да бъде гласувано. Изказванията на гражданите са от поставени в залата микрофони и са в рамките до 5 минути по съответната точка от дневния ред.

(4) Формите на питанията са писмени или устни. Отговорите могат да бъдат дадени по време на съответното заседание или най-късно на следващото.

(5) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 31a (1) председателят на комисията осигурява виртуално участие на гражданите, заявили такова желание.

(6)  (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 47a председателят на Общинския съвет осигурява виртуалното участие на гражданите, заявили такова желание.

(7) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) Гражданите, желаещи да участват в заседание на комисия или на Общинския съвет, изпращат заявка на имейл адрес obsavet@shumen.bg  минимум 24 часа преди началото на заседанието. В заявката се посочват имейл адреса, който гражданите ще ползват при провеждане на заседанието и въпросът, по който смятат да вземат отношение.

(8) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) На заседание на Общинския съвет по една докладна записка се допускат до 3 (три) изказвания на граждани.

Чл. 113. Писмени предложения, сигнали и молби на граждани, подадени до Общинския съвет, се разпределят от председателя между различните комисии по компетентност незабавно след постъпването им.

Чл. 114. (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет.

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл. 115. Присъствие на журналисти на заседания на Общинския съвет и на комисиите:

(1) При открити заседания:

 1. Журналистите се уведомяват по служебен път на базата на изготвен списък след официално писмено изразено желание за отразяване работата на Общинския съвет и помощните му органи до председателя на Общинския съвет, направено еднократно за целия мандат. Ангажименти за оповестяване на средства за масова информация, които нямат писмо до председателя, не се поемат;
 2. На заявилите участието си средства за масова информация се предоставя пълен набор от материалите за предстоящата сесия;
 3. Всички журналисти се настаняват на определените им места. Не се допуска сядане между общинските съветници или представителите на общинската администрация;
 4. Не се допуска вземане на думата от журналисти без разрешение от председателя на Общинския съвет или председателя на комисията, а така също воденето на разговори, смущаващи нормалната работа. При допуснати нарушения председателят може да отстрани съответния журналист от заседанието.
 5. Отразяването на заседанията на комисиите и на Общинския съвет става от лица, удостоверили принадлежността си към съответна медия.

(2) При закрити заседания журналистите получават информация от председателя на Общинския съвет или председателя на комисията след заседанието.

(3) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 31a (1), председателят на комисията или неговият заместник осигурява виртуалното участие на акредитираните журналисти, заявили писмено желание да отразяват работата на комисията.

(4) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) Акредитираните журналисти, желаещи да отразяват работата на дадена комисия, изпращат заявка на имейл адрес obsavet@shumen.bg, в която посочват имейл адреса, който ще ползват при провеждане на онлайн заседанието на комисията. Заявката се прави минимум 24 часа преди началото на заседанието.

(5) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 47a (1), председателят на Общинския съвет осигурява виртуалното участие на акредитираните журналисти, заявили писмено желание да отразяват заседанието на Общинския съвет.

(6) (нова, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) Акредитираните журналисти, желаещи да отразяват заседанието на Общинския съвет, изпращат заявка на имейл адрес obsavet@shumen.bg,  в която посочват имейл адреса, който ще ползват при провеждане на онлайн заседанието на Общинския съвет. Заявката се прави минимум 24 часа преди началото на заседанието.

ГЛАВА ОСМА

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНА ШУМЕН. СДРУЖАВАНЕ С ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Чл.116. Дейностите по установяване и поддържане на международните връзки на Община Шумен се организират и провеждат от кмета на общината, председателя на Общинския съвет, подпомаган от комисията по европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствените организации.

Чл.117. Предложения за изпращане на делегации на Община Шумен в чужбина, както и поканване на чужди делегации, във връзка с провежданите от съвета международни контакти и дейности, се организират от кмета на общината и председателя на съвета, по решение на постоянната комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“.

Чл.118. Проекти на договори за сдружаване с органи на местно самоуправление от други държави се публикуват на интернет страницата на Общината в раздел Общински съвет, разглеждат се от постоянните комисии, съгласувано с постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“, съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии.

Чл.119. Проекти на договори за сдружаване с органи на местно самоуправление от други държави се одобряват от Общинския съвет и се упълномощава кмета да извърши всички последващи нормативни дейности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият правилник се приема в съответствие с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на неговото приемане.
 • 2. Промени в настоящия правилник могат да се обсъждат при писмено искане на 1/3 от избраните общински съветници.
 • 3. След приемане на настоящия правилник същият се публикува в средствата за масово осведомяване с пълния си текст и се предоставя за ползване на всички общински съветници, политически партии и общинската администрация за сведение и изпълнение.
 • 4. Настоящият правилник отменя Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 18.12.2003г.
 • 5. Контролът по изпълнението на този правилник се възлага на председателя на Общинския съвет Шумен.
 • 6. (нов, с Реш. № 264 от 30.11.2020 г.) Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, са приети с Решение № 264 по Протокол № 13 от 30.11.2020 г. на ОбС Шумен и влизат в сила след тяхното публикуване на интернет страницата на Общинския съвет – Шумен.
 •  

Архив

ПРАВИЛНИК
за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен
/Приет с Реш. 838 от 26.07.2018 г., изм. и доп. с Реш. 575 от 23.12.2021 г. на ОбС Шумен/

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, реда и условията за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники (АРТ) на територията на община Шумен.

Чл. 2. (изм. с Реш. 575 от 23.12.2021 г.) Със средствата за подпомагане след становище на специалист по репродуктивна медицина частично се финансират изследвания, манипулации и процедури, които не се покриват от Център за асистирана репродукция (ЦАР) или Национална здравноосигурителна каса (НЗОК):

 1. (изм. с Реш. 575 от 23.12.2021 г.) Изследвания, необходими като минимум съгласно Наредба 28 от 2007 г. за дейности по АРТ, включително генетични и имунологични;
 2. Двойки, използващи собствен генетичен материал, които са показани за ин витро на естествен (спонтанен) цикъл при възраст на жената до 43 години;
 3. Контролирана овариална хиперстимулация при овариален резерв и възраст на жената до 42 години;
 4. Медицински манипулации и процедури по донорски програми:
  • Двойки, които са показани за ин витро процедура с донорски генетичен материал, с установени стойности на фоликулостимулиращия хормон над 12,5 и/или антимюлеров хормон под 1,0 на жени до 48 г., при мъжете с установени проблеми в сперматогенезата, доказани с две спермограми от различни лицензирани клиники по репродуктивна медицина на територията на Република България и не по-стари от 6 месеца преди подаване на заявлението.
 • Техники за получаване на сперматозоиди (PESA, TESA,TESE) при мъже с азооспермия и данни за инфертилитет.
 1. Пети ин витро опит при двойки, които отговарят на изискванията на ЦАР и вече са направили четири опита, финансирани от ЦАР, след представяне на медицинската документация, свързана с опитите.

Чл. 3. Със средства на общинския бюджет за частично финансиране на двойки с репродуктивни проблеми се заплащат медицински дейности, извършени единствено в клиники на територията на Република България, които имат разрешително по чл. 131, ал. 1, от Закона за здравето и Наредба № 16 за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Чл. 4. Лекарствените продукти, финансирани със средства от общинския бюджет трябва да са в Позитивния лекарствен списък на Република България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 5. Финансовата помощ е в размер до 1500 лв. Тя е еднократна за годината и не ограничава правото и възможността за кандидатстване от ЦАР, когато се отнася за различни процедури.

ГЛАВА ВТОРА ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА

 Чл. 6. Финансовите средства за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ се набират:

 1. От бюджета на община Шумен. Определят се всяка календарна година заедно с общия бюджет на общината по решение на Общинския съвет.
 2. Чрез публични финансови програми и проекти, дарения и благотворителни акции, средствата по които се набират по специална набирателна сметка.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 7. Всяка двойка има право да кандидатства за финансово подпомагане за АРТ не повече от три пъти, ако до тогава не е настъпила бременност.

Чл. 8. Кандидатите за финансово подпомагане за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ трябва да отговарят на следните условия:

 1. Задължително единият от кандидатите да е български гражданин и да е с постоянен и настоящ адрес не по-малко от три години на територията на община Шумен;
 2. Да не са поставени под запрещение;
 3. Да не страдат от тежки хронични психични заболявания;
 4. Да са с непрекъснати здравноосигурителни права;
 5. Да са семейства, лица, живеещи на семейни начала или необвързани

жени.

Чл. 9. (1) Комплектът  с  изискуемите  документи  се  подава  на    гишето,

обслужващо дирекция СПЗ в запечатан плик, адресиран до дирекцията, за АРТ.

 • Комплектът документи трябва да съдържа:
 1. Заявление за финансово подпомагане на двойката за АРТ;
 2. Удостоверение за сключен граждански брак за семействата;
 3. Декларация за лицата, живеещи на семейни начала;
 4. Декларация за необвързаност;
 5. Декларации от   партньорите,   лицата,   че   не    са   поставени   под запрещение;
 6. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар /ОПЛ/ за всеки от заявителите, че не боледува от тежко хронично психично заболяване;
 7. Удостоверения за доказване липсата на задължения към НАП, относно непрекъснатостта на здравноосигурителни права;
 1. Заверено копие на медицинска документация и експертно становище, доказващи необходимост от извършване на изследвания и процедури по асистирана репродукция, които не се поемат от ЦАР и НЗОК;
 2. Заверено копие на медицинска документация за извършените четири опита, финансирани от ЦАР, ако основанието за кандидатстване е чл. 2, т. 5 от настоящия правилник;
 3. (изм. с Реш. 575 от 23.12.2021 г.) Заверено копие на фактура и касов бон, съдържаща описание и стойност на извършените медицински дейности. Разходите да са направени в същата календарна година или месеците ноември и декември от предходната.
 4. (нова, с Реш. 575 от 23.12.2021 г.) Удостоверение за банкова сметка в лева на името на ползващия услугата, по която ще се превеждат средствата за отпуснатата финансова помощ.

(3) При нужда Комисията по чл. 10 може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 10. Дейността за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ от бюджета на общината, се извършва от седемчленна комисия, избрана от Общинският съвет, в която участват: заместник-кметът по социална политика и здравеопазване, представител на дирекция „Социална политика и здравеопазване“, председателят на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет – Шумен, двама общински съветници, представител на дирекция „Бюджет, финанси и човешки ресурси“, специалист акушер-гинеколог.

Чл. 11. (доп. с Реш. 575 от 23.12.2021 г.) Председател е заместник-кметът по социална политика и здравеопазване на Община Шумен. При негово отсъствие, комисията се председателства от председателя на Постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет Шумен.

Чл. 12. При необходимост от специфични познания председателят на комисията кани на заседанията и и други специалисти по конкретни случаи и представители на юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 13. Административната дейност на комисията се подпомага от служител на администрацията, който е неин член и съхранява документацията по надлежния ред.

Чл. 14. (1) Предмет на дейността на комисията е:

 1. Разглежда внесените искания за финансово подпомагане;
 2. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията от правоимащите за ползване на средства от общинския бюджет за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ;
 3. Изготвя списъци с одобрените и неодобрени кандидати и писмено ги уведомява за решенията си.

Чл. 15. (1) Комисията осъществява своята дейност по следните правила:

 1. Комисията заседава не по-малко от три пъти годишно;
 2. Заседанията на комисията са закрити.
 3. Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината членове;
 4. Комисията проверява служебно верността на декларираните обстоятелства по чл. 8, т. 1 и т.2;
 5. При пропуски в подадените документи комисията дава писмени указания на кандидатите за финансова помощ да допълнят преписката в срок до един месец и я разглежда отново на следващото си заседание. Ако в този срок нередностите не са отстранени преписката се прекратява;
 6. Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане, както и размера на финансовата помощ, се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване от присъстващите членове на комисията.
 7. За всяко заседание на комисията се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, взетите решения, мотивите за тях и размера на финансовата помощ по всеки случай.
 8. Всеки заявител има право да получи достъп до препис-извлечение на протокола, в частта, отнасяща се до неговото заявление;
 9. (изм. с Реш. 575 от 23.12.2021 г.) При взето положително решение в пет работни дни, Комисията внася за утвърждаване от Кмета на община Шумен предложението за отпуснатите финансови средства.
 10. Председателят на комисията внася пред Общинския съвет отчетен доклад за дейността й на сесията през м. януари на следващата година, при спазване на конфиденциалност.

Чл. 16. Комисията работи безвъзмездно.

ГЛАВА ПЕТА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 17. Членовете на Комисията нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни в хода на тяхната дейност, в съответствие с националното ни законодателство и при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – за защита на личните данни.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият Правилник e приет с Решение № 838 по Протокол № 35 от

26.07. 2018 г. на Общински съвет – Шумен.

 • 2. Правилникът влиза в   сила   от   деня   на   публикуването  му   в   местен ежедневник.

Настоящите изменения и допълнения на Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, влизат в сила от 01.01.2022 г.

 

Приложение обр. 1.

ДО

Комисията по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала  с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен

ЗАЯВЛЕНИЕ

 1. От ………………………………………………………………………, ЕГН……………………………,

/трите имена/

постоянен адрес: гр./с. ……………………………………, обл. ………………, общ. ……………………., ул./ж.к. ………………………………………………………….., № ……, бл.….., вх. ……, ет. …., ап. ……, телефон за контакт: ………………….. и e-mail: …………………………………….

 1. От ………………………………………………………………………, ЕГН………………………………

/трите имена/

ул./ж.к. ………………………………………………………….., № ……, бл.….., вх. ……, ет. …., ап. ……,

телефон за контакт: ………………….. и e-mail: …………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото молим да образувате преписка, по която да разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 15, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни  начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен и ни отпуснете

Сумата: ……………………………………… лв. (……………………………………………. лева) (сумата се посочва цифром и словом, в размер до 1500 лева)

в качеството ни на семейство/двойка, живееща на семейни начала/необвързана жена с повече от три години с постоянен

(вярното се подчертава)

и настоящ адрес в Община Шумен За провеждане на:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се една или няколко от дейностите по чл. 2 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен)

Прилагаме и молим при разглеждане на заявлението да вземете предвид следните документи:

 1. Заверено за вярност Удостоверение за сключен граждански брак за семействата;
 1. Декларация за лицата, живеещи на семейни начала;
 1. Декларации от партньорите, че не са поставени под запрещение;
 1. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар /ОПЛ/ за всеки от заявителите, че не боледува от тежко хронично психично заболяване;
 2. Удостоверения за доказване липсата на задължения към НАП, относно непрекъснатостта на здравноосигурителни права;
 3. Копие на медицинска документация и експертно становище, доказващи необходимост от извършване на изследвания и процедури по асистирана репродукция, които не се поемат от ЦАР и НЗОК;
 4. Копие на медицинска документация за извършените четири опита, финансирани от ЦАР;
 1. Копие на фактура и касов бон, съдържаща описание и стойност на извършените медицински дейности;
 2. Други: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… .

Декларираме, че даваме своето информирано съгласие, Община Шумен да обработва и съхранява личните ни данни за целите и във връзка с финансовото ни подпомагане по реда на Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, при спазване разпоредбите на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закон за защита на личните данни.

С уважение:

 1. …………………………………

подпис

 1. …………………………………

подпис

Приложение обр. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:

 1. …………………………………………………………………, ЕГН……………………………,

/трите имена/

постоянен адрес: гр./с. ……………………………………, обл. ………………, общ. ……………………., ул./ж.к. ………………………………………………………….., № ……, бл.….., вх. ……, ет. …., ап. ……, телефон за контакт: ………………….. и e-mail: …………………………………….,

и

 1. …………………………………………………………………, ЕГН……………………………,

/трите имена/

постоянен адрес: гр./с. ……………………………………, обл. ………………, общ. ……………………., ул./ж.к. ………………………………………………………….., № ……, бл.….., вх. ……, ет. …., ап. ……, телефон за контакт: ………………….. и e-mail: …………………………………….,

С настоящата декларираме по реда, предвиден в Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, че живеем във фактическо съжителство на семейни начала от …………….година.

Запознати сме с предвидената наказателна отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни!

Декларатори:

 1. ……………………………….

подпис

 1. ……………………………….

подпис

Приложение обр. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната:

…………………………………………………………………………………, ЕГН……………………………,

/трите имена/

постоянен адрес: гр./с. ……………………………………, обл. ………………, общ. ……………………., ул./ж.к. ………………………………………………………….., № ……, бл.….., вх. ……, ет. …., ап. ……, телефон за контакт: ………………….. и e-mail: …………………………………….,

С настоящата декларирам по реда на Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, че не съм сключила граждански брак и не живея във фактическо съжителство на семейни начала с друго физическо лице.

Запознат/а съм с предвидената наказателна отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни!

Декларатор:

…………………………………………..

подпис

Приложение обр. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/долуподписаната:

…………………………………………………………………………………, ЕГН……………………………,

/трите имена/

постоянен адрес: гр./с. ……………………………………, обл. ………………, общ. ……………………., ул./ж.к. ………………………………………………………….., № ……, бл.….., вх. ……, ет. …., ап. ……, телефон за контакт: ………………….. и e-mail: …………………………………….,

С настоящата декларирам по реда на Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, че не съм поставен/а под запрещение!

Запознат/а съм с предвидената наказателна отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни!

Декларатор:

…………………………………………..

подпис

Забележка: Тази декларация се подава от всеки заявител!

Приложение обр. 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От……………………………………………………………………………………………………… ЕГН/ЛНЧ…………………………………….

Адрес за кореспонденция……………………………………………………………………………

(град,село ПК, община,област,улеца№,ж.к.бл.,ет.,ап.)

Телефон,мобилен телефон,електронен адрес в интернет…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Лична карта№……………………,издадена на…………………….г.от……………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на полагащите ми се плащания от Община Шумен е:

Банка……………………………………………………………… гр……………………… IBAN…………………………………………… BIC…………………………………………

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в данните за банковата ми сметка слeдва да Ви уведомя с нова декларация.

За деклариране на не верни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ………………….………….

Декларатор ……………………..

(подпис)

ПРАВИЛНИК ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ШУМЕН

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Този правилник определя условията и реда за съфинансиране на проекти в изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен, наричана по-долу за краткост Стратегията.
 2. Проектните предложения се реализират на територията на община Шумен по теми и дейности, заложени в Стратегията и програмата за изпълнението и.
 3. Срокът на действие на проектите е в рамките на съответната календарна година.

 

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Раздел I

Условия за допустимост на кандидатите и проектите

 

 1. С проекти могат да кандидатстват:

– Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност на територията на община Шумен;

– Читалища, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

– Училища, детски градини, обслужващи звена или техните настоятелства от община Шумен.

 1. Целите и предмета на дейност в предложените проекти на кандидатстващите организации да съответстват на целите и дейностите, заложени в Стратегията.
 2. Организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, училища, детски градини, обслужващи звена или техните настоятелства, могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство само в едно проектно предложение.
 3. Партньори по проектите могат да бъдат:

– Организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

– Читалища, регистрирани по ЗЮЛНЦ на територията на община Шумен;

– Училища на територията на община Шумен;

– Детски градини на територията на община Шумен;

– Обслужващи звена на територията на община Шумен;

– Неформални групи на територията на община Шумен.

 1. Не могат да бъдат партньори по проектите следните организации:

– Общински предприятия и дружества;

– Политически партии и организации;

– Професионални съюзи;

– Кооперации и религиозни организации;

– Организации, чиито проекти са свързани с инвестиционна, стопанска, дарителска, благотворителна дейност и стипендии.

 1. (1) Финансират се дейности, посочени в Стратегията и програмата за изпълнението и съгласно обявената основна тема на конкурсната сесия.

(2) Ежегодно при всяка сесия ще бъдат определяни основна тема и под-теми.

 1. Не се предоставя финансова помощ за проекти:

– На политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;

– Свързани с инвестиционна или стопанска дейност;

– Целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;

– Включващи еднократни прояви от вида: концерт, спектакъл, състезание, както и такива с комерсиална цел (билети, такси, участие и др.);

– Включващи пътувания с учебна или туристическа цел;

– За закупуване на недвижими имоти.

 1. Не се подпомагат дейности, които са извън посочените в Стратегията.
 2. Всеки кандидат (партньор) участва в не повече от един проект за една календарна година.

Раздел II

Ред за кандидатстване

 

 1. Конкурсните сесии за кандидатстване се обявяват на електронната страница на Община Шумен в началото на всяка календарна година до 10 април.
 2. Всяка година се организира една сесия за кандидатстване с проекти в изпълнение на Стратегията.
 3. Проектните предложения се приемат и оценяват в срок до 2 месеца от обявяване на конкурсната сесия, но не по-късно от 10 юни на всяка календарна година.
 4. Не се приемат и оценяват проекти, получени след изтичане на крайния срок за прием, обявен в поканата за кандидатстване.
 5. (1) Продължителността на всеки проект е до 6 месеца, но не по-късно от 30 ноември на календарната година, през която той се реализира.

(2) Изпълнението на проектите се отчита в срок до 10 декември на съответната календарна година.

 1. Минималната стойност на общите допустими разходи по проект е 1500 лв.
 2. Към формуляра кандидатстващите организации задължително прилагат следните документи:

– Заверено от организацията копие от съдебна регистрация;

– Заверено от организацията копие на устав;

– Заверено от организацията копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на внасяне на проекта за разглеждане;

– Заверено от организацията копие на регистрация по БУЛСТАТ;

– Декларация за липса на парични задължения на организацията към държавата и Обшината (по образец).

20.Кандидатстващите организации в партньорство с други институции/ организации представят още:

– Декларация за партньорство (по образец), в която партньорът/те поемат конкретни ангажименти при изпълнението и осигуряването на устойчивостта на проекта;

– Пълномощно и нотариално заверена декларация (по образец) на лицето, представляващо неформалната група като партньор;

– Други документи, касаещи спецификата на проектното предложение, в случай, че са изискани в указанията за кандидатстване по процедурата.

 1. (1) Всеки проект се представя с придружително писмо (по образец) в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата, наименованието на проекта и наименованието на конкурсната сесия. Проектите се подават в деловодството на Община Шумен, и всеки от тях получава входящ номер с печат и дата на приемане.

(2) В запечатания плик се поставят формуляр за кандидатстване, с приложенията към него и подкрепящите документи.

 

Раздел III

Оценяване на проектите

 

 1. Проектите се оценяват от Експертен съвет, който се избира от Общинския съвет за определен срок – 4 години.
 2. (1) Експертният съвет е в състав от 9 души и в него влизат председател и 8 членове.

(2) Председател на Експертния съвет е Председателят на ПК „Просвета, образование и наука” в ОбС – Шумен

(3) Членове са:

– Двама експерти от общинска администрация – по един от дирекции „Образование, наука и култура” и „Бюджет и финанси и човешки ресурси“;

– Общински съветник от ПК „Младежки дейности и спорт” в ОбС;

– Общински съветник от ПК „Правна и опазване на обществения ред“ в ОбС;

– 4 представители на НПО, работещи в обществена полза на територията на община Шумен.

(4) Експертният съвет се подпомага в работата си от технически сътрудник от общинска администрация, определен със заповед на кмета.

(5) Техническият сътрудник изготвя цялата необходима документация за провеждането на заседанията на Експертния съвет, съставя протоколите от заседанията на съвета, води регистъра на подадените проекти, предвижва, архивира и съхранява цялата документация по одобрените проекти.

24.(1) В сесия по оценка на проекти, всеки от членовете на Експертния съвет представя декларация по образец, че няма търговски, финансов или друг делови или личен интерес от осъществяването на проектите.

(2) Декларацията по ал.1 се подава след като членовете на съвета предварително са се информирали за кандидатите, техните партньори и постъпилите проекти.

 1. Съставът на Експертния съвет не получава възнаграждение.
 2. (1) Контролът по цялостното изпълнение на проектите се осъществява от Контролна комисия, която се състои от председател и двама членове от общинската администрация, с компетенции в областта на финансовата отчетност и техническото изпълнение на проектите.

(2) Контролната комисия се назначава със заповед на кмета на община Шумен и е с мандат 4 години.

(3) Контролната комисия осъществява контрол на отчетната документация за техническото и финансовото изпълнение на проектите, съобразно вътрешните правила за отчитане на проекти по Стратегията, приети от Експертния съвет .

(4) Съставът на Контролната комисия не получава възнаграждение.

 1. (1) На първото си заседание Експертният съвет приема методика за техническа и финансова оценка на проектите и вътрешни правила за тяхното отчитане.

(2) Приетите документи по ал.1 се публикуват на интернет-страницата на Община Шумен, в рубриката на Стратегията.

(3) При възникнали обстоятелства, Експертният съвет може да извършва изменения и допълнения на документите по ал.1.

 1. Заседанията на Експертния съвет се свикват от председателя му и са открити.
 2. От всяко заседание на Експертния съвет се съставя протокол.
 3. (1) Експертният съвет оценява и класира проектите по приетата методика за техническа и финансова оценка.

(2) Експертният съвет взема решения с обикновено мнозинство.

 1. В 5-дневен срок от приключване на работата си Експертният съвет изготвя доклад до кмета на община Шумен за класираните и предложените за финансиране проекти.
 2. На основание доклада на Експертния съвет, кметът на Общината издава заповед за класираните и предложени за финансиране проекти.

 

Раздел IV

Финансиране и изпълнение на проектите

 

 1. Кандидатстващите организации, чиито проекти са одобрени за финансиране от Експертния съвет и включени в заповедта на кмета по т. 32, подписват договор с кмета на община Шумен в 7-дневен срок след издаването на заповедта по т. 32.
 2. В 10-дневен срок от подписване на договорите по т. 33 на сайта на Община Шумен, Експертният съвет публикува списък и резюмета на проектите, които ще бъдат финансирани.
 3. Общият размер на средствата за финансиране на проекти в изпълнение на Стратегията се определя ежегодно с бюджета на Община Шумен за всяка календарна година.
 4. Средствата по т. 35 се планират в бюджета на Община Шумен – „Местни дейности“, функция „Образование“.
 5. Размерът на финансирането от Община Шумен по всеки проект е 85 % от общата стойност на одобрените разходи на проекта.
 6. Финансирането на одобрените проекти се извършва както следва:

(1) 60% от сумата на всеки проект, одобрена за финансиране от Община Шумен, се превежда авансово до 14 дни след подписване на договора за финансиране на проекта и подадена заявка за авансово плащане (по образец) за одобрената организация;

(2) Остатъкът от сумата, одобрена за финансиране от Община Шумен се изплаща след приемането на финалните отчети за техническо и финансово изпълнение на проекта и представени съответните разходооправдателни документи пред Контролната комисия.

 1. (1) Всеки проект има преки и непреки разходи, които са допустими за финансиране.

(2) От бюджета на Община Шумен се финансират само преките разходи по проекта. Непреките разходи могат да бъдат осигурени чрез съфинансиране от кандидата.

(3) Допустимите за финансиране разходи по ал.1 са: възнаграждения по граждански и трудови договори за осъществяване на преки и непреки дейности по проекта; разходи за външни услуги и доставки на материали, консумативи, награди за деца и ученици.

(4) Недопустими разходи за финансиране са: командировки, дълготрайни материални и нематериални активи и всички други разходи извън упоменатите в ал. 3.

 1. Промени в параметрите на одобрен проект в хода на неговото изпълнение не са допустими.
 2. В рекламните материали по всеки проект е задължително да се изписва текста: „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Шумен в изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен“.

Раздел V

Отчитане на проектите

 

 1. Проектите се отчитат с финален отчет (по образец) съгласно условията и срока на договора.
 2. Финалният отчет (финансов и технически) се внася с придружително писмо в деловодството на Община Шумен, адресиран до Контролната комисия в срок до 10 декември на съответната календарна година.
 3. (1) Към финалния финансов отчет се прилагат в един екземпляр копията на разходооправдателните документи по проекта, заверени с подпис и печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“.

(2) Разходооправдателните документи се издават на името на организацията – бенефициент и следва да съдържат наименованията на закупените материали или извършената дейност. При плащане в брой да се прилага касов бон, а когато е по банков път – копие от платежно нареждане. За изплатените възнаграждения да се прилага копие от сметката за изплатени суми.

(3) Извършените разходи не могат да се отчитат с протоколи.

 1. Към финалния технически отчет се прилагат в един екземпляр:

(1) Копията на всички документи, удостоверяващи изпълнението на заложените по проекта дейности, заверени с подпис и печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“.

(2) Оценка на постигнатите резултатите от реализирания проект по предварително определени критерии.

 

Раздел VI

Контрол по изпълнението

 

 1. В 15-дневен срок от получаване на отчетите по т. 43, Контролната комисия извършва проверка на документацията, в т.ч. и на място (в организацията).
 2. (1) Изпълнител на проект, който не представи финален отчет (финансов и технически) или се установи, че е изразходил неправомерно предоставените средства, дължи връщането им в пълен размер, в срок до 1 месец от датата на която е получил искане от Община Шумен за възстановяне.

(2) Некоректните изпълнители по ал.1 се лишават от правото да кандидатстват с проект за изпълнение на Стратегията.

 1. След приключване на проверките по т. 46 Контролната комисия изготвя доклад за изпълнението на финансираните проекти и го представя на председателя на Експертния съвет и на кмета на община Шумен.
 2. След одобрението на доклада от кмета на Общината се превежда втория (финален) транш от финансирането по т. 38(2).

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. По смисъла на този Правилник:
 1. Неформални групи са: Естествени образувания, възникнали на основата на потребността от социални контакти и са свързани с предпочитанията на отделните индивиди. Те не са структурирани официално като организации и не са детерминирани от организационните изисквания.
 2. Обща стойност на проект: Сума от преките и непреки разходи по проекта.
 3. Съфинансиране е: Собственото участие на кандидата и/или партньорите по проекта, изразено в пари.
 4. Допустими преки разходи са: Разходите, които са направени за изпълнение на преките дейности на проекта.
 5. Допустими непреки разходи са: Разходите за управлението на проекта, включващи възнаграждение за екипа, който осъществява всички дейности по управление (координация, технически и финансов контрол, отчитане).
 6. Недопустими разходи са: Разходи, направени за изпълнение на недопустими дейности по проекта.

ІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящият Правилник за финансиране на проекти в изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен отменя Правилника за финансиране на проекти в изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен, приет с Решение № 890 по протокол № 44 от 18.12.2014 г. на заседание на Общински съвет – Шумен.
 2. Правилникът влиза в сила от датата на публикуване на електронната страница на Община Шумен.
 3. Срокове за 2016 г.:
 • Конкурсната сесия за кандидатстване се обявява на електронната страница на Община Шумен до 10 май.
 • Проектните предложения се приемат и оценяват в срок до 2 месеца от обявяване на конкурсната сесия, но не по-късно от 10 юли.
 • Продължителността на всеки проект е до 5 месеца, но не по-късно от 30 ноември.

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ШУМЕН

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията на проектната дейност на младежките структури и творчески формации, решаващи конкретни задачи в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен.

Чл. 2. Проектите за младежки дейности целят да подкрепят младежите на територията на Община Шумен в техните идеи и инициативи. Община Шумен подпомага финансово осъществяването на:

а) информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта;

б) дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация;

в) дейности за организиране на свободното време;

г) насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществени прояви на младежите;

д) дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.

Чл. 3. (1) Средствата за финансиране на младежките проекти се определят ежегодно в бюджета на Община Шумен по функция „Култура“, дейност „Младежки дейности, спорт и туризъм”.

(2) Неизразходваните средства към 31 декември на съответната календарна година се включват като преходен остатък за следващата календарна година.

РАЗДЕЛ II
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

 

Чл. 4. Финансовото подпомагане на младежките проекти се организира от Експертен съвет /ЕС/ и Контролен съвет /КС/.

Чл. 5. (1) Членовете на ЕС и КС се назначават със заповед на кмета на община Шумен за срок от 3 /три/ години.

(2) ЕС се състои от председател, секретар и 3 /трима/ членове:

 1. Председател на ЕС е представител на постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет Шумен, предложен от комисията;
 2. Секретар – експерт по младежки дейности в Община Шумен;
 3. Членове – представители на: младежки организации и общински съветници от ПК по младежки дейности и спорт.

Чл. 6. Председателят на ЕС има следните правомощия:

а) ръководи заседанията на съвета и организира текущата му дейност;

б) подготвя необходимите документи и проекторешенията на съвета, свързани с предоставянето или отказа за предоставяне на финансови средства;

в) внася проекти, доклади, отчети, предложения и материали пред кмета на Община Шумен;

г) предлага на кмета на Община Шумен сключването на договори и отпускането на средствата на организациите и формациите, одобрени от съвета.

Чл. 7. Член на ЕС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му при:

а) трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца;

б) напускане на заеманата длъжност;

в) системни нарушения на задълженията си;

г) осъждане на лишаване от свобода с влязла в сила присъда;

д) смърт.

Чл. 8. Функциите на ЕС са следните:

 1. Изготвя и внася предложение на бюджет за финансиране на младежки проекти пред кмета на Община Шумен.
 2. ЕС осъществява текущ контрол на дейностите по финансовото изпълнение на младежките проекти.
 3. Определя функциите и задълженията на членовете си при осъществяване на контрол по проектите.
 4. Проверява отчетите на проектите и изготвя обобщен отчет за календарната година.
 5. Изработва образец на формуляр и правила за оценяване на постъпили проектни предложения.

Чл. 9. (1) Заседанията се свикват от председателя на съвета.

(2) Решенията на ЕС се приемат с обикновено мнозинство.

(3) На заседанията на ЕС се водят протоколи, които се подписват от председателя и присъстващите членове на съвета.

(4) Представителите на ЕС не получават възнаграждения.

Чл. 10. (1) Контролният съвет се състои от трима членове: председател на КС е председател на Постоянна комисия по Бюджет и финанси, един член от състава на Постоянна комисия по Младежки дейности и спорт и един член от състава на Постоянна комисия по Здравеопазване и социална политика, предложени с решение на съответните постоянни комисии на Общински съвет – Шумен.

(2) Представителите на КС не получават възнаграждения.

(3) Член на КС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му, съгласно условията, посочени в чл. 7 на настоящия правилник.

(4) КС осъществява контрола по управлението на средствата на проектите, като за целта съставя протоколи и ги представя на кмета на Община Шумен.

РАЗДЕЛ ІII
РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

 

Чл. 11. Финансовото подпомагане на проектните дейности се организира в две сесии през съответната календарна година. Първата сесия се обявява до 15 март, втората сесия се обявява до 15 юли на съответната календарна година.

Чл. 12. Проектните предложения за първата сесия се приемат, разглеждат, одобряват и финансират периодично до 30 юни, а за втората сесия до 15 ноември на съответната календарна година.

РАЗДЕЛ ІV
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

Чл. 13. За финансово подпомагане на младежки проекти могат да кандидатстват всички младежки организации, инициативни групи, творчески формации, които осъществят младежки дейности на територията на Община Шумен.

Чл. 14. Община Шумен не финансира младежки проекти:

а) на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;

б) свързани с инвестиционна дейност или с друг подобен характер;

в) целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;

г) за концерти, спектакли, развлекателни програми и мероприятия, свързани с търговска цел;

д) за пътувания в страната и чужбина с цел отдих.

Чл. 15. Редът за кандидатстване е следният:

а) организациите и формациите представят своите проектни предложения във формуляр за кандидатстване – Приложение 1.

б) документите за кандидатстване се подават в деловодството на Община Шумен или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg в сроковете посочени в чл. 12.

РАЗДЕЛ V

ОТЧЕТНОСТ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

 

Чл. 16. Окончателен отчет /формуляр за окончателен отчет – Приложение 2/ младежката организация изготвя до ЕС в срок до 20 дни след приключване на проекта и го предава в деловодството на община Шумен, но не по-късно от 10 декември  на съответната календарна година.

Чл. 17. ЕС се отчита до 15 декември на съответната календарна година пред кмета на Община Шумен за одобрение на финансираните и реализираните проекти от бюджетните средства на Община Шумен.

Чл. 18. КС извършва своята контролна дейност и изготвя доклад до кмета на Община Шумен в срок до 30 януари на следващата календарна година.

          Чл. 19. Кметът внася в ОбС доклада за информация до 31 март за предходната година.

РАЗДЕЛ VІ

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 20. Членовете на ЕС и на КС не могат:

 1. Да кандидатстват от свое име с младежки проекти.
 2. Да използват служебното си положение за одобряване на проекти, от което да добият материална облага.

Чл. 21. При конфликт на интереси съответният служител или член на ЕС/ КС е длъжен да заяви това и да преустанови своето участие в оценка на конкретния проект.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият правилник е приет с Решение № 267 по Протокол № 12 от 29.09.2016г. на Общинския съвет – Шумен и може да бъде изменян и допълван от него по надлежния ред.
 • 2. Проектни предложения за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в община Шумен за 2016г. да бъдат приемани до 20.11.2016г.

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник урежда целите, задачите, устройството и дейността на Общински фонд „Култура” – Шумен.
Чл. 2. Фондът се създава и прекратява дейността си от Общински съвет – Шумен.
Чл. 3. Общински фонд „Култура” е на бюджетна сметка на разпореждане на кмета на община Шумен.
Чл. 4. Фондът подпомага развитието на културата в община Шумен като набира, управлява и разходва средства за провеждане на общинската политика в областта на културата.
Чл. 5. Общински фонд „Култура” може да придобива недвижими имоти или вещи по решение на Общински съвет – Шумен и чрез дарение или завещание.
Чл. 6. Община Шумен осигурява условия за дейността на Фонда.

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕЛ

Чл. 7. Общински фонд „Култура” подпомага:
1. Културни прояви и инициативи с общинско, регионално, национално и международно значение.
2. Проучвания и научни изследвания в областта на културата.
3. Програми и проекти на организации в сферата на културата.
4. Образователни програми и проекти в областта на културата.
5. Програми и проекти за разширяване участието на деца и младежи в дейности от областта на културата.
6. Професионалното и любителското изкуство.
7. Програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.
8. Сътрудничество с цел културен обмен със сродни организации в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ІІІ
ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА

Чл. 8. (1) Средствата на Фонда се набират от:
1. Целеви програми и проекти в областта на културата.
2. Дарения, завещания и спонсорство от български или чуждестранни физически или юридически лица.
3. 100% от приходите от наеми от недвижими културни ценности – общинска собственост.
4. Лихви по сметката на Фонда.
5. Други приходи, свързани със задачите и функциите на Фонда.
6. Средства от бюджета на Община Шумен.
(2) Средствата на Общински фонд „Култура” се изразходват за реализиране на дейностите по чл. 7 на настоящия Правилник.
(3) Средствата на Общински фонд „Култура“, които са в бюджетната сметка на Второстепенен разпоредител с бюджет – „Култура“ се разпределят съгласно решение на Управителния съвет, след кандидатстване на Юридически лица с нестопанска цел, лица и организации за целево финансово подпомагане на проекти, съгласно чл. 7.
(4) Средствата, постъпили от други източници, се разпределят според определените стратегически цели и приоритети по одобрените в началото но годината програми съгласно решение на Управителния съвет.
Чл. 9. Средствата от Общински фонд „Култура” се планират и постъпват като бюджетен кредит в дейност „Други дейности по култура”.
Чл. 10. (1) Приходите по чл. 8 (1), т.3 – от наеми, получавани от обекти общинска собственост, които са недвижими културни ценности, се планират на базата на предвижданите нетни годишни постъпления по договори с наемателите и се ползват като бюджетен кредит.
(2) Приходите по чл. 8 (1), т.2 постъпват в партида „Дарения” на Общински фонд „Култура”.
Чл. 11, ал. 1 Ежегодно с бюджета на община Шумен се определят средства за финансиране на дейността на Общински фонд „Култура“. Средствата се разходват по общия ред определен с този Правилник и подписаните договори с бенефициентите.
Ал. 2 Управителният съвет на Общински фонд „Култура“ упълномощава председателя на Управителния съвет да предлага писмено на кмета на общината сума равна на неразпределените средства в края на отчетната година, да бъде включена в бюджета на фонд „Култура“ за следващата финансова година.
Чл. 12. (1) За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват всички културни и образователни институти, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни дейци на културата.
(2) Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят при класиран проект, въз основа на сключен договор, подписан от председателя на УС по надлежен ред.
(3) Лица и организации, които разходват получените от Фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта.
(4) Нямат право да кандидатстват лица и организации, санкционирани по реда на чл.12 (3), както и такива, които не са отчели предходен текущ проект, финансиран от Общински фонд „Култура”.

РАЗДЕЛ ІV
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органи на Общински фонд „Култура” са Управителния съвет и Контролния съвет.
Чл. 14. (1) Управителният съвет (УС) се състои от председател и 10 /десет/ члена.
(2) УС се сформира с решение на Общинския съвет по предложение на постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“.
(3) Председател на УС е зам.-кметът, ръководещ ресор „Култура“.
Чл. 15. (1) Членове на Управителния съвет са:
– председателят на ПК по ККИНТИПВМП;
– представители на организации и институции в сферата на културата, образованието и науката от община Шумен;
– дейци на културата.
(2) Предложенията за членове на УС се определят на общо събрание на съответната институция или организация.
Чл. 16. Член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:
1. По негово искане.
2. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца.
3. Ако отпадне основанието за утвърждаването му.
4. След влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
5. При смърт.
Чл. 17. (1) УС ръководи дейността на Общински фонд „Култура”, като приема:
1. Правила за организация на работата си.
2. Решения за провеждане на конкурси за финансиране на проекти, съгл. чл. 7.
3. Критерии и условия за отпускането на средства от Фонда.
4. Годишен доклад за дейността на Общински фонд „Култура”; план-сметка за приходите и разходите по Фонда и включването им в общинския бюджет.
5. Други решения, свързани с управлението на Фонда.
(2) Управителният съвет може да заседава неприсъствено, чрез технически средства за връзка. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове. На заседанието се извършва видеозаснемане за нуждите на протоколирането на заседанието, като записът е за служебно ползване. След изготвяне на окончателен протокол той се предоставя по електронен път на членовете на Управителния съвет, които имат възможност в тридневен срок да представят бележки. След този срок Протоколът се подписва от Председателя на Управителния съвет..
(3) Членовете на УС не получават възнаграждения.
(4) Мандатът на Управителния съвет е 2 /две/ години от датата на избора.
Чл. 18. Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява Общински фонд „Култура”.
2. Свиква и ръководи заседанията на УС.
3. Подписва договорите за предоставяне на средствата.
4. Внася за разглеждане от Управителния съвет предложения за отпускане на средствата от Общински фонд „Култура”, придружени с обосновка, в съответствие с определените изисквания и критерии за финансиране.
5. Внася за утвърждаване от Общинския съвет годишния отчет за дейността на Фонда и годишния доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата, както и внася предложение пред кмета на общината, остатъкът от неразпределените средства по договори да се включи към бюджета на фонд „Култура“ за следващата година.
Чл. 19. Оперативното ръководство и административно-техническото обслужване на Фонда се извършва от общинска администрация.
(1) Сътрудник на Общински фонд „Култура” е експерт от дирекция „Образование, наука и култура” към община Шумен.
Чл. 20. Сътрудникът:
1. Осигурява техническата готовност на Общински фонд „Култура”.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет.
3. Внася в УС годишната Приходно-разходна план-сметка на Фонда.
4. Подготвя и внася в УС годишния отчет за дейността на Фонда.
5. Сътрудникът не е член на УС. Той участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
Чл. 21. Контролният съвет:
1. Състои се от председател и двама члена.
2. Председател на Контролния съвет (КС) е представител от Общински съвет – Шумен, член на ПК по БФ.
3. Членове на КС са по един представител от Общинския съвет и представител на общинска администрация.
4. Съставът на Контролния съвет се утвърждава от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината.
5. Членовете на Контролния съвет не получават възнаграждения.
6. Съставът на КС се утвърждава за срок от 2 /две/ години от датата на избора.
7. Член на Контролния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му, съгласно условията, посочени в чл. 16 на настоящия Правилник.
8. Контролният съвет осъществява контрола по набирането и управлението на средствата от Общинския фонд „Култура”.
9. КС изготвя годишен доклад по набирането и управлението на средствата от Общински фонд „Култура”.
Чл. 22. В срок до 31 март, председателят на Управителния съвет на Общински фонд „Култура” внася за приемане в Общинския съвет годишния отчет за дейността на Фонда, както и годишния доклад на Контролния съвет за предходната година.

РАЗДЕЛ V
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. (1) Членовете на УС и на КС на Общински фонд „Култура“ не могат:
1. Да кандидатстват от свое име по проекти и програми, подпомагани от Общински фонд „Култура“.
2. Да използват служебното си положение за одобряване на проекти, подпомагани от Фонда, от което да добият материална облага.
Чл. 24. При конфликт на интереси съответният служител или член на УС/ КС е длъжен да заяви това и да преустанови своето участие в оценка на конкретния проект.
Чл. 25. (1) Общински фонд „Култура“ не подкрепя проекти на лица и организации, дарители на Фонда.
(2) При приемане на целеви дарения от еднолични търговци и лица за индивидуални проекти, задължително определените от дарителя лица не могат да бъдат в родствена връзка с дарителя, а при дарения от търговски дружества – в родствена връзка с техните управители или членове на управителни органи.
Чл. 26. Членовете на УС, на КС и сътрудникът не могат да правят изявления от името на Общински фонд „Култура“ относно начина на оценка, одобрение, ход на конкурсите, когато това не им е изрично разрешено от председателя на Фонда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилник отменя Правилник за работата на Фонд „Култура“ в Община Шумен (приет с решение № 150 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на заседание на Общинския съвет).
§ 2. Правилникът за устройството и дейността на Общински фонд „Култура” влиза в сила от деня на приемането му (приет с решение № 599 по протокол № 31 от 27.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет).

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

/Приет с Решение № 265 по Протокол № 16 от 30.11.2020 г. на Общински съвет Шумен/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1)Този правилник се приема на основание на чл. 2, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местното самоуправление, чл. 21, ал. 2, и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) Общественият посредник функционира на територията на община Шумен на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 15 по Протокол № 3 от 18.12.2003 год. на Общинския съвет – гр. Шумен.

Чл. 2. (1) Общественият посредник съдейства пред органите на местното самоуправление, местната администрация и лицата, на които е възложено предоставянето на обществени услуги, когато чрез тяхно действие или бездействие се засягат или нарушават правата и законните интереси на гражданите.

(2) В изпълнение на своята дейност общественият посредник издава мотивирани предложения, препоръки и становища с цел подобряване на качеството на административните услуги.

II. ПРИНЦИПИ

Чл. 3. (1) В своята дейност общественият посредник се ръководи от принципите за законност, независимост, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.

(2) Общественият посредник:

 1. осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия или религиозни вярвания;
 2. проявява обективност към случая, като изслушва страните и им предоставя възможност за преразглеждане на позициите им и сключване на споразумение.

Чл. 4. В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията и законите на Република България, като се ръководи от личната си съвест и морал.

Чл. 5. Дейността на обществения посредник е публична.

III. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 6.  За обществен посредник, действащ на територията на община Шумен, може да бъде избран всеки дееспособен, неосъждан български гражданин, който има завършено висше образование. 

Чл. 7. (1) Общественият посредник на територията на община Шумен се избира с решение на Общински съвет – гр. Шумен след провеждане на конкурс с кандидатите от специално създадена за целта комисия.

(2) Комисията по ал. 1 е в състав от 11 члена и включва петима общински съветника, трима представители на общинската администрация и трима представители, посочени от неправителствените организации, регистрирани на територията на община Шумен.

(3) Председателят на Общинския съвет – гр. Шумен отправя покана до всички неправителствени организации, регистрирани на територията на община Шумен чрез средствата за масова информация за среща в определен ден и час, на която да излъчат свои представители в комисията по чл. 7, ал. 1 от този правилник. За срещата се съставя протокол.

(4) На първото си заседание комисията избира председател.

(5) Правилата за участие в конкурса и датата на провеждане на интервютата с кандидатите се изработват и обявяват публично чрез медиите в община Шумен и на сайта на общината от специално създадената комисия по чл.7, ал. 1.

(6)  За участие в конкурса кандидатът представя:

 • заявление;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование;
 • свидетелство за съдимост.

Чл. 8.  (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 провежда интервю с кандидатите. Интервюто с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт, както и идеите му за развитие на дейността на обществения посредник.

(2) След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилия се на интервю кандидат комисията извършва класиране и мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима, показали най-добри резултати в конкурса.

Чл. 9.  (1) Общинският съвет – гр. Шумен избира обществения посредник с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на всички общински съветници;

(2) Ако няма избран кандидат за обществен посредник, се провежда повторно гласуване между първите двама по брой на получените гласове.

(3) Ако и при повторно гласуване няма избран обществен посредник, Общинският съвет с решение прекратява процедурата и открива нова процедура в срок до три месеца.

(4) Председателят на Общинския съвет обявява избрания обществен посредник на същата сесия, на която е избран. В 14-дневен срок от обявяване на решението на Общинския съвет общественият посредник е длъжен да постъпи на работа.

(5) В срока по предходната алинея общественият посредник сключва трудов договор с кмета на община Шумен.

Чл. 10. Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата.

Чл. 11. Общественият посредник няма право да членува в политически партии и синдикални организации, да развива търговска дейност, както и да упражнява свободна професия.

Чл. 12. Общественият посредник се освобождава от длъжност при :

 1. подаване на оставка пред Общински съвет – гр. Шумен;
 2. изтичане на срока, за който е избран;
 3. трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от два месеца;
 4. системно неизпълнение на задълженията си за повече от два месеца;
 5. осъждане с влязла в сила присъда;
 6. неспазване на задълженията си по чл. 11;
 7. смърт.

Чл. 13. Общественият посредник, чиито мандат е изтекъл, продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.

Чл. 14. Дейността на обществения посредник и издръжката на неговата приемна се финансират от бюджета на Община Шумен.

Чл. 15. Общественият посредник получава основно месечно възнаграждение в размер на 80% от основното месечно възнаграждение на кмета на Община Шумен.

Чл. 16 Общественият посредник се подпомага в дейността си от технически сътрудник.

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл.17. (1) Гражданите и техните организации подават жалби до Обществения посредник в случаите на:

 1. Нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действията на местните органи, което не изключва обжалването им по съдебен ред.
 2. Неспазване на процедури за издаване на административните актове и предоставяне на административни услуги.
 3. Предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги.
 4. Прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане достойнството на гражданите и неспазване на сроковете.

(2) В жалбата се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът или решението, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя.

(3) Към жалбата се прилагат и писмени доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаването на акта или са настъпили след издаването му.

(4) Анонимни жалби не се приемат и не се разглеждат.

(5) За жалби, подадени устно, общественият посредник съставя протокол, съдържащ данните по ал.2.

(6) Постъпилите жалби се завеждат в регистър.

Чл.18. (1). Производството пред обществения посредник е безплатно.

(2) Общественият посредник осъществява контактите си с гражданите в приемната или на други публични места.

(3) Приемното време, часът и мястото за изнесените приемни на други публични места се обявяват публично от обществения посредник.

Чл.19. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения между органите на местното самоуправление, въпроси от личния живот на гражданите и съдебни процедури. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред органите на съдебната власт.

Чл.20. (1) В изпълнение на правомощията си, общественият посредник образува проверка по постъпилата жалба.

(2) Органите на местното самоуправление, местната администрация и лицата, на които е възложено предоставянето на обществени услуги, предоставят на обществения посредник изискваните от него сведения, документи или актове в 7-дневен срок или в същия срок го уведомяват за причината, поради която не може да ги предоставят.

Чл.21. (1) Общественият посредник е длъжен да уведоми писмено жалбоподателя за действията, които е предприел по случая в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

(2) За изясняване на фактическата обстановка общественият посредник може да предприеме действия извън срока по ал.1. за събирането на допълнителни данни от страна на жалбоподателя.

(3) В случай на отказ за предприемане на действия, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигането на желания резултат.

Чл.22. (1) Производството пред обществения посредник приключва с мотивирани предложения, препоръки и становища до органите на местното самоуправление, местната администрация и лицата, на които е възложено предоставянето на обществени услуги, с които се цели подобряването на качеството на административната услуга чрез:

 1. Предложения за посредничество между органите на местното самоуправление и жалбоподателя и разрешаване на възникналия спор.
 2. Препоръки към органите на местното самоуправление, когато констатира, че определени техни действия създават условия за засягане или нарушаване на правата и законните интереси на гражданите и гражданските организации.
 3. Становище към органите на местното самоуправление относно законосъобразността или целесъобразността на въведени от тях административни практики или секторни политики, които водят до опасност за засягане или нарушаване на правата и законните интереси на гражданите и гражданските организации.

(2) Предложенията, препоръките и становищата на обществения посредник се изразяват публично.

Чл.23. (1) Органите на местното самоуправление, местната администрация и лицата, на които е възложено предоставянето на обществени услуги, са длъжни в 14-дневен срок да разгледат отправените до тях предложения, препоръки или становища и да уведомят обществения посредник за предприетите от тях мерки.

(2) При неизпълнение на задълженията по ал.1 от страна на местната администрация, общественият посредник има право писмено да уведоми кмета на община Шумен и да поиска търсенето на дисциплинарна отговорност от конкретното длъжностно лице.

Чл.24. При осъществяване на дейността си, общественият посредник взаимодейства с Общинския съвет – Шумен и неговите помощни органи според правилата и процедурите на чл.44 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Шумен.  

Чл.25. Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват служебна и търговска тайна, както и лични данни за гражданите и гражданските организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на неговите правомощия.

V. ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.26. (1) Общественият посредник е длъжен на полугодието да изготвя и представя на вниманието на Общинския съвет – Шумен и кмета на община Шумен отчет за своята дейност.

(2) Отчетът на шестмесечието съдържа данни за броя и характера на получените жалби и изпратените предложения, препоръки и становища.

Чл.27. (1) Общественият посредник изготвя и представя годишен отчет за дейността си през изминалата година в срок до последното редовно заседание на Общинския съвет – Шумен за съответната година.

(2) Годишният отчет съдържа данни за броя и характера на получените жалби, анализ на констатираните добри или лоши административни практики, обобщение на качеството на диалога между гражданите и местните власти и конкретните предложения, препоръки и становища на обществения посредник.

(3) Изводите от годишния отчет и анализът на обществения посредник се представят и пред средствата за масово осведомяване при спазване на законовите ограничения за конфиденциалност.

Чл.28. (1) Общинският съвет – Шумен приема годишния отчет на обществения посредник с решение в срок до второто редовно заседание на Общинския съвет – Шумен през съответната година.

(2) Кметът на община Шумен внася становище по годишния отчет на обществения посредник в срока по ал. 1

 (3) При несъгласие с изводите в годишния отчет на обществения посредник, Общинският съвет – Шумен отправя препоръки за подобряване на дейността му в решението по ал.2.

Чл. 29. Отчетът на обществения посредник и решението на Общински съвет – Шумен се предоставят на разположение на гражданите на община Шумен.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият правилник влиза в сила в деня на приемането му от Общинския съвет – Шумен с Решение № 265 по Протокол № 16 от 30.11.2020г.

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН
/Приет с Реш. № 576 от 23.12.2021 г., изм. и доп. с Реш. 1063 от 27.07.2023 г. на ОбС Шумен/

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, реда и условията за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен.
Чл. 2. Със средствата за подпомагане частично се финансират състояния и заболявания, които изискват оперативно, друго болнично или скъпоструващо лечение, налагащо допълнителни разходи, които не се поемат от НЗОК или друг застрахователен фонд.
Чл. 3. Финансовата помощ е еднократна за годината и в размер до 2 000лв. на едно лице.
Чл. 4. Финансовите средства за подпомагане на правоимащите жители на община Шумен се предвиждат ежегодно в бюджета на общината.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 5. Кандидатите за отпускане на финансова помощ за лечение трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са с постоянен и настоящ адрес в община Шумен не по-малко от една година преди подаването на молбата. За деца под едногодишна възраст, изискването важи поне за един от двамата родители.
2. Да са с непрекъснати здравноосигурителни права.
3. Да имат доход, не по-голям от минималната работна заплата на член от семейството към момента на подаване на молбата. Изключение са хронично болни деца и инвалиди с експертно решение за оценка на работоспособността (ТЕЛК) с % по-голям от 75 %.
Чл. 6. (1) Комплектът с изискуемите документи се подава в изнесеното деловодство в Центъра за информация и услуги в Община Шумен.
(2) Комплектът документи трябва да съдържа:
1. Заявление от лицето, което кандидатства до Кмета на община Шумен в свободен текст;
2. Удостоверение за доказване липсата на задължение към НАП, относно непрекъснатостта на здравноосигурителните права;
3. Декларация по образец за членовете и доходите на семейството и за липсата на покрит застрахователен риск;
4. За работещи и членове на семейството се изисква служебна бележка от работодател за доходите за една година към датата на подаване на заявлението. За пенсионери и членове на семейството – справка от НОИ за доходите за една година към датата на подаване на заявлението;
5. Декларация от заявителя по какъв начин да му бъде изплатена финансовата помощ – по банкова сметка или на каса на Община Шумен;
6. Справка за клиентска сметка в лева и номер на банкова сметка от банка;
7. Декларация, че не са получени застрахователни обезщетения, дарения или друга финансова помощ за изплащане на направените разходи за лечение;
8. Медицинска документация – епикриза, доказваща здравословния проблем и проведеното в тази връзка болнично лечение;
9. Копие на фактура и касов бон, съдържащи описание и стойност на извършените медицински дейности. Разходите по лечението да са направени в същата календарна година или месеците ноември и декември на предходната;
10. Други документи се изискват при необходимост в зависимост от конкретния случай.
11. (нова, с Реш. 1063 от 27.07.2023 г.) Помощта се отпуска и изплаща лично на правоимащото лице. В случай , че лицето е в невъзможност да се яви лично, отпуснатата помощ може да бъде изплатена на пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
12. (нова, с Реш. 1063 от 27.07.2023 г.) Финансова помощ за лице, починало по време на процедурата и отговарящо на условията и реда на Правилника за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на Община Шумен, не се изплаща на неговите наследниците.
13. (нова, с Реш. 1063 от 27.07.2023 г.) Одобрените кандидати за получаване на финансова помощ за лечение, следва да представят изискуемите документи в оригинал в срок до 30 дни от получаване на уведомлението за одобряване на кандидата. При непредставяне на изискуемите документи в горепосочения срок правото за получаване на финансова помощ за лечение се погасява.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 7. Дейността по отпускане на финансова помощ за лечение се извършва от петчленна комисия.
1. В комисията участват председателят на Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Шумен и още един общински съветник, определени с решение на Общинския съвет, заместник кметът по социална политика и здравеопазване, директорът на дирекция социална политика и здравеопазване и представител на дирекцията, назначени със заповед на Кмета.
2. Председател на комисията е заместник кметът по социална политика и здравеопазване. При негово отсъствие комисията се председателства от председателя на Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Шумен.
3. При необходимост председателят на комисията кани на заседанията и други специалисти по конкретен случай.
Чл. 8. Предмет на дейността на комисията:
1. Разглежда внесените молби за финансово подпомагане;
2. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията от правоимащите за ползване на средства от общинския бюджет за финансова помощ за лечение.
3. Изготвя списъци с одобрените и неодобрени кандидати и ги уведомява писмено;
Чл. 9. Комисията осъществява своята дейност по следните правила:
1. Заседава не по-малко от три пъти годишно;
2. Заседанията на комисията са закрити;
3. Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината членове;
4. Комисията проверява служебно верността на декларираните данни по чл.5, т.1;
5. При пропуски в подадените документи, комисията дава писмени указания на кандидатите за финансова помощ да ги отстранят или допълнят в срок до един месец и ги разглежда отново на следващото си заседание. Ако в този срок същите не са отстранени преписката се прекратява;
6. Решенията за одобряване или не на кандидатите за финансова помощ за лечение, както и нейният размер се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване на присъстващите членове на комисията;
7. За всяко заседание на комисията се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, взетите решения, мотивите за тях и размера на финансовата помощ за всеки случай;
8. За всяко положително решение изготвя финансово предложение до Кмета на общината за отпуснатите финансови средства;
9. След одобряване на финансовото предложение от Кмета на общината, писмено се уведомява всяко лице за становището на комисията и се изискват оригиналните фактура и касов бон;
10. Председателят на комисията внася пред Общинския съвет отчетен доклад за дейността ѝ на сесията през м. януари на следващата година, при спазване на конфиденциалност.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 10. Членовете на комисията нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни в хода на тяхната дейност, в съответствие с националното ни законодателство и при спазване на Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Правилник е приет с Решение № 576 по Протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен.
§2. Правилникът влиза в сила от 01.01.2022 г.
§3. С настоящият Правилник се отменят приетите с Решение № 886 по протокол № 46 от 25.01.2007 г. на Общински съвет Шумен, Правила за отпускане на финансова помощ за лечение.

Измененията и допълненията на Правилника за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен, приети с Решение № 1063 по Протокол № 51 от 27.07.2023 г., влизат в сила от 01.08.2023 г.

П Р А В И Л Н И К
за дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен
/Приет с Решение № 895 по протокол № 44 от 26.01.2023 г. на ОбС Шумен/


Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен.
Чл.2. Общинският съвет за култура към Община Шумен представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми. Основни цели на Общинския съвет за култура са:
(1) Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Шумен чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Кюстендил и Община Троян, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen (Норвегия); Подпомагане работата на отдел „Култура, младежки дейности и спорт” към Община Шумен.
(2) Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Шумен чрез обмен на опит и добри практики с други организации със сходна и/или допълваща се дейност от страната и чужбина;
(3) Повишаване капацитета и финансовата устойчивост на културните оператори;
(4) Развиването на нови подходи и модели за създаването на артистични продукти и прояви;
(5) Създаване на партньорски мрежи;
(6) Популяризиране на дейността на Общинските съвети за култура;
(7) Ангажиране на съществуващи и достигане до нови публики;
(8) Съдействие при кандидатстване за общинско, национално и европейско финансиранe;
(9) Комуникиране с бизнес организации с цел осигуряване на спонсорства.

Раздел II
ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА
Чл.3. Функции на Общинския съвет за култура са:
(1) Да отправя специфични препоръки относно програми, проекти, политики и подобрения, касаещи развитието на културния сектор в общината.
(2) Да подпомага развитието на културната екосистема в Община Шумен, като провежда ежегодни проучвания за културни оператори и публики.
(3) Да предоставя данните на общината, заедно със специфични препоръки относно проекти, събития и механизми за ангажиране на местната публика, създаването на нови творчески продукти и прояви, както и развиване капацитета на творците и културните оператори в общината.
(4) Да подпомага разработването на дългосрочни и краткосрочни планове за развитие на основните културни институции в общината.
(5) Да прави препоръки по отношение на планирането с цел постигане на съгласуваност на интересите и очакванията на гражданите с Културния календар на общината.
(6) Да консултира, прави препоръки и съдейста за организирането на културни събития и прояви, като средство за насърчаване на местните творци, развиване на публика и цялостно развитие на общинската културна екосистема.
(7) Да консултира и съдейства за разработването на дългосрочна културна програма на общината.

Раздел ІІI
СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА
Чл.4. Общинският съвет за култура към Община Шумен се състои от не по-малко от 5-има и не повече от 7 членове, избрани за срокa на мандата.
Чл.5. Участието в Общинския съвет за култура е на доброволни начала и е безвъзмездно.
Чл.6. Мандатът на членовете на Общинския съвет за култура е 2 години, считано от датата на утвърждаване със заповед на кмета на Община Шумен.
Чл.7. (1) Членовете на Общинския съвет за култура могат да бъдат представители на:
1. Културни институции
2. Образователни институции
3. Артисти на свободна практика
4. Неправителствения сектор
5. Община Шумен
6. Граждани
7. Представители на бизнеса
(2) Представители на Общинския съвет за култура трябва да имат настоящ адрес в община Шумен
Чл.8. (1) Желание за участие в Общинския съвет за култура се завява чрез подаване на заявление за участие към Община Шумен по утвърден формуляр, достъпен на уебсайта на Общината, на e-mail kultura@shumen.bg и/или на място в деловодството в сградата на Община Шумен, или след отправена покана за участие от Общината към отделния представител.
(2) В утвърдения формуляр на заявление за участие в Общинския съвет за култура към Община Шумен се описва мотивацията и компетенциите на заявителя към културния живот в общината, който принос е критерият за избор на членове. Описаният принос се оценява по скалата от 1 до 5 (като 1 е най-ниската оценка, а 5 – най-високата)
Чл.9. Членовете на Общинския съвет за култура се избират от комисия назначена със заповед от кмета на Община Шумен, включваща ресорния заместник-кмет, членове на ПК по Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика към Общински съвет Шумен и експерти.
Чл. 10 Общинският съвет за култура се утвърждава със заповед от кмета на Община Шумен за срок от две години.
Чл.11. Всеки член на Общинския съвет за култура може да бъде преизбиран в следващи мандати.
Чл.12. Ръководството на Общинския съвет за култура към Община Шумен се състои от председател, заместник председател и секретар, които се избират след сформирането му и след проведено гласуване.
Чл.13. Председателят се избира от членовете на Общинския съвет за култура с мнозинство 50 плюс 1 от членовете на Общинския съвет за култура. Председателят на Общинския съвет за култура ръководи работата и заседанията на съвета.
Чл.14. Заместник председателят и секретарят се избират от членовете на Общинския съвет за култура с мнозинство 50 плюс едно. Заместник председателят изпълнява задълженията на председателя в негово отсъствие или поради невъзможност на председателя.
Чл.15. Работата на ръководството на Общинския съвет за култура се подпомага от ресорния заместник-кмет на община Шумен и екипа на отдел „Култура, младежки дейности и спорт” към Община Шумен.
Чл.16. В заседанията на Общинския съвет за култура имат право на участие и глас съответните експерти от отдел „Култура, младежки дейности и спорт” към Община Шумен и членове на постоянна комисия „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“.

Раздел IV
ЗАСЕДАНИЯ НА Общинския съвет за култура към Община Шумен
Чл.17. Поканите за участие в заседанията на Общинския съвет за култура с дневния ред се изпращат най-малко 7 дни преди провеждането му.
Чл.18. Извънредни заседания на Общинския съвет за култура се свикват от председателя по негова преценка, по искане на една трета от членовете на съвета или по искане на кмета на общината.
Чл.19. Предложения за дневен ред за всяко заседание могат да се правят от всеки член на Общинския съвет за култура не по-късно от 5 дни преди провеждането му. Предложенията за дневен ред, придружени от аргументи или информация по темата, се изпращат в писмен вид, включително и по e-mail, до председателя и секретаря на съвета. На базата на направените предложения, председателят на Общинския съвет за култура оформя дневния ред за заседанието на съвета не по-късно от 3 дни преди провеждането му.
Чл.20. Заседанията на Общинския съвет за култура към Община Шумен са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на съвета.
Чл.21. Решенията на Общинския съвет за култура се приемат с обикновено мнозинство. По конкретен случай или въпрос, подложен на гласуване, всеки член може да се откаже от гласуване поради личен или частен интерес. Всеки член на Общинския съвет за култура, който е уведомил председателя, че ще отсъства от заседанието по уважителни причини, може да представи на председателя на Общинския съвет за култура или на секретаря в писмен вид, включително и по e-mail, становище по разглежданите въпроси. На заседанията на Общинския съвет за култура се води протокол.
Чл.22. Решенията на Общинския съвет за култура се оформят в писмен вид, подписани от председателя и секретаря и се докладват на кмета на Община Шумен и всички заинтересовани страни. Решенията на съвета се публикуват на официалния сайт на Община Шумен.
Чл.23 Общинския съвет за култура заседава минимум 3 пъти в една календарна година.

Раздел V
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.24 Предложение за изменение и допълнение към правилника на Общинския съвет за култура се отправят към Общински съвет Шумен в съответствие с правилника за неговата дейност.

Заключителни разпоредби
Настоящият правилник влиза в сила от деня на публикуването му на сайта на Община Шумен.

Skip to content