Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

02 април 2021 г.

На заседание на Общинския съвет от дата 30.11.2021 г. не е взето решение относно „НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, докладната записка влиза като първа точка в дневния ред на сесията на Общинския съвет на 17.12.2021 г.
С Решение № 287 по протокол № 17 от 17.12.2021 г. Общинският съвет –гр. Шумен ПОТВЪРЖДАВА решение № 243 по протокол № 14 от 29.10.2020 г.
На 23.12.2020 г. кметът на община Шумен подава жалба в Административен съд – гр. Шумен против Решение № 287 по Протокол № 17 от 17.12.2020 г.
Административен съд – гр. Шумен насрочва открито съдебно заседание на 18.02.2021 г. от 9:30 часа.

Моля, след съобщението за върнатото решение (горното), което е качено да се добави този текст:
Заседанието е пренасрочено за 25.03.2021 г. от 9:30 часа.
Заседанието е отложено за 08.04.2021 г. от 10:30 часа.


11 февруари 2021 г.

На заседание на Общинския съвет от дата 30.11.2021 г. не е взето решение относно „НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен,    докладната записка влиза като първа точка в дневния ред на сесията на Общинския съвет на 17.12.2021 г.
С Решение № 287 по протокол № 17 от 17.12.2021 г. Общинският съвет –гр. Шумен ПОТВЪРЖДАВА решение № 243 по протокол № 14 от 29.10.2020 г.
На 23.12.2020 г. кметът на община Шумен подава жалба в Административен съд – гр. Шумен против Решение № 287 по Протокол № 17 от 17.12.2020 г.
Административен съд – гр. Шумен насрочва открито съдебно заседание на 18.02.2021 г. от 9:30 часа.


16 ноември 2020 г.

В Общинския съвет е постъпило писмо от проф. Стефан Желев – областен управител на област Шумен, с вх. № ЕО-Ш-1917 от 10.11.2020 г., относно: „Извършване на служебна проверка на решенията по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на ОбС Шумен“.
След извършване на проверката е установено, че Решение № 243 е незаконосъобразно и подлежи на атакуване от Областния управител по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. Със своя заповед № РД-15-145 от 10.11.2020 г. Областният управител връща за ново обсъждане от Общинския съвет решение № 243 по протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“.
В Заповедта на Областния управител е записано, че Решение № 243 от 29.10.2020 г. е незаконосъобразно и противоречи на ЗМСМА и на ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите на бюджетните организации и дейности. Правното основание за приемане на атакуваното решение е чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА – „Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината“. В конкретния случай кметът на общината не е вносител на предложението за изменение на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства, не е мотивирал това с оглед разпоредбите на чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. С разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА законодателят е предоставил правомощия на Общинския съвет да определя трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба, а ПМС № 67 определя лицата, между които и кметове на кметства, които могат да получават основни месечни заплати при наличие на средства за заплати по бюджет.
Решението е взето по предложение на група съветници, което представлява процесуално нарушение, тъй като е в противоречие с разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.  Тълкуването на нормата в контекста и на други относими разпоредби сочи, че се касае за предвидено от закона правомощие на кмета на общината да предложи на Общинския съвет конкретен размер на трудовите възнаграждения на кметовете. Това правомощие не изключва правото на всеки общински съветник да предлага включване в дневния ред  на заседанията на Общинския съвет разглеждане на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.
Въз основа на горепосоченото Областният управител счита, че Решение № 243 от 29.10.2020 г. на Общинския съвет Шумен противоречи на посочените норми, което прави това решение незаконосъобразно и следва да бъде върнато за ново обсъждане. Това следва и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4, изречение второ от ЗМСМА.
Върнатото решение ще бъде повторно разгледано на редовното заседание на Общинския съвет на 26.11.2020г.


12 юни 2020 г.

Със заповед № РД-15-90 от 12.06.2020 г. година областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общинския съвет решение №161 по протокол № 9 от 04.06.2020 г. относно закупуване на нивомер за яз.“Тича“. Според областния управител решението е незаконосъобразно и противоречи на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), а именно:
Пренебрегвайки разпоредби от Закона за публичните финанси (ЗПФ), съдържащи се в глава „Осма“, Раздел III „Изпълнение на Общинския бюджет“ ОбС Шумен възлага на кмета на община Шумен да извърши разход без да конкретизира източника на финансиране на този разход и без да определи конкретните му правомощия. Съгласно посочените разпоредби на ЗПФ не се допуска извършване на разходи, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. С приемането на посочено решение общинският съвет допуска изпълнение на годишния бюджет на общината без да бъдат спазени съответните фискални правила, което представлява нарушение на чл.22, ал.3 от ЗПФ.
Също така, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. С посоченото решение, обаче ОбС Шумен допуска разпореждане с публични средства без да определи конкретно източника, начините за компенсиране на непредвидения в бюджета разход и правомощията на кмета. На следващо място, язовир „Тича“ не само, че не е общинска собственост, но и е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите, като съответно се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД, което отговаря за поддържането на язовира в добро техническо състояние. Язовир „Тича“ е включен в списъка на стратегическите
обекти от значение за националната сигурност. Това категорично означава, че дейностите свързани с поставянето на измервателно съоръжение (нивомер) във водоема, който е обект от национално значение и достъпът до него е строго ограничен, като се допускат съответните длъжностни лица от експлоатиращото дружество и контролните органи. И в този смисъл, пороците на т. 1 от Решение №161 по протокол №9 от 04.06.2020 г. обуславят незаконосъобразност и на следващите т.2 и т. 3 от същото, тъй като са взаимосвързани.


15 февруари 2020 г.

Със заповед № РД-15-33 от 11.02.2020 година областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общинския съвет решение № 54 по протокол № 4 от 30.01.2020 г. в частта му по т. 1 относно финансиране на сдружение „Скаутски клуб „Мадарски конник“.
Според областния управител т. 1 от решението е незаконосъобразна. Мотивите за това са, че в областна администрация са депозирани само преписи от приетите решения от Общинския съвет по протокол № 4, а липсват останалите елементи от преписката по приемане на решенията. Областният управител счита, че не са налице фактическите и правни основания за приемане на т. 1 от цитираното решение и тя е приета без да съдържа необходимите реквизити по чл. 59, ал. 2 от АПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет може да отмени, да измени или повторно да приеме върнатия за ново обсъждане акт. Съгласно ал. 10 на същия член актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
По жалба на кмета на Община Шумен против т.1 от Решение № 54 по Протокол №4/30.01.2020 г. на ОбС град Шумен в Административен съд Шумен бе образувано АД № 176/2020 г. С Решение от 02.07.2020 г. съдът обяви нищожността на Решение № 54. Съдебното решение е обжалвано от страна на ОбС Шумен и Скаутски клуб „Мадарски конник“, за което е образувано адм.дело № 9572/20 г. на ВАС, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.02.2021 г.

Skip to content