Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

15 юни 2021 г.

С Решение № 5823 от 14.05.2021 г. Върховния административен съд на Република България взима следното решение:
Отменя решение №25/10.02.2020 г. по адм. дело № 397/2019 г. на Административен съд – Шумен, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
Отменя разпоредбите на чл. 5, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Отхвърля жалбата на РИ „Свидетелите на Йехова в България“, срещу разпоредбата на чл. 5, ал. 6 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.


06 октомври 2020 г.

С Решение №8553 от 01.07.2020 г. Върховния административен съд на Република България взима следното решение:
Оставя в сила решение № 217 от 20.11.2019 г. по адм. дело № 221/2019 г. по описа на Административен съд – Шумен.
Отменя разпоредбите на чл.6, ал.5 /в частта „след внасяне на депозит в размер, определен по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящата наредба“/; чл. 6, ал. 6, т. 4, чл. 7, ал. 1 /в частта “внасяне на депозит в размер определен по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящата наредба“/; чл. 7, ал. 2 /в частта „се внася депозит в размер, определен по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящата наредба“/; чл. 9, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за реда и условията за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен / с предишно заглавие преди изменението с Решение №1090/30.05.2019г. – Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен/.


05 октомври 2020 г.

Шуменски административен съд обявява нищожността на Решение №166 по Протокол №10 от 25.06.2020г. на Общинския съвет град Шумен, с което е потвърдено Решение № 161 по Протокол №9 от 04.06.2020г. на Общинския съвет град Шумен, с което на осн. чл.21, ал. 1, т. 8, съгл. Чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА е възложено: 1. Кметът на Община Шумен да организира закупуването на нивомер (комплект) с възможност за онлайн излъчване на данни в размер до 5000 лв. 2. Кметът на Община Шумен (чрез собственика на яз. Тича, ако това е необходимо) да организира безпрепятствен достъп до водовземната кула за поставяне и поддръжка на нивомера. 3. Данните за показанията на нивомера да бъдат общодостъпни на сайта на Община Шумен, както и да се предоставят всекидневно на членовете на ПК ЕСС.
Решението е влязло в законна сила на 18.09.2020г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № АП – 05 – 26 от 31.08.2006 год. Областният управител на област Шумен е спрял решение № 772 по протокол № 40 от 27.07.2006 год. на Общински съвет – Шумен за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в “Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” в гр.Шумен.
Областният управител е внесъл предложение до Шуменския окръжен съд с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.

Skip to content