Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общинският съвет е орган на местното самоуправление на територията на общината. Той е колективно действащ орган с обща компетентност.

Общински съвет Шумен се състои от 41 общински съветници, избрани пряко от населението на община Шумен.

Общинският съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.

В своята дейност Общински съвет Шумен се ръководи от следните принципи:

  • законност;
  • добросъвестност;
  • справедливост;
  • откритост;
  • предвидимост;
  • защита на човешкото достойнство, гражданските права и свободи;
  • гарантиране и закрила интересите на жителите на община Шумен;
  • публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение;
  • самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения.

Общински съвет Шумен избира обществен посредник за срок от 4 години. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред Общинския съвет и администрацията на община Шумен.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет има следните правомощия:

  • определя политиката за изграждане и развитие на общината;
  • одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на община Шумен;
  • избира и освобождава председателя на съвета;
  • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на община Шумен;
  • приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
  • определя размера на местните такси;
  • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на община Шумен, кметовете на кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя  представителите на община Шумен в тях;
  • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и емитиране на облигации;
  • приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
  • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на община Шумен;
  • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на шбщина Шумен, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на община Шумен, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
  • приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя  представителите на община Шумен в тях;
  • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;
  • приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на община Шумен по въпроси от своята компетентност;
  • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

  • по негова инициатива;
  • по искане на една трета от общинските съветници;
  • по искане на една пета от избирателите на общината;
  • по искане на областния управител.

Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

Заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по определени ред, начин и срок.

Skip to content