Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

28 август 2023 г.

Списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Шумен:

 1. Анушка Петрова
 2. Биляна Борисова
 3. Георги Касабов
 4. Даниела Димова
 5. Даниела Йорданова
 6. Емилиана Иванова
 7. Красимира Иванова
 8. Красимира Павлова
 9. Марина Атанасова
 10. Невена Христова
 11. Павлинка Марева
 12. Петър Куртев
 13. Росица Цонкова
 14. Светлана Мянкова
 15. Стефан Стефанов
 16. Стилиян Станчев
 17. Татяна Димитрова
 18. Хрисимира Милкова
 19. Цветелина Стоянова

22 юли 2022 г.

Доклад от временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен за мандат 2023-2026 г.
Протокол №5
Протокол №6


4 юли 2022 г.

Списък на кандидати за съдебни заседатели:

 1. Блага Михайлова
 2. Валентина Анастасова
 3. Геновева Парашкеванова
 4. Георги Петров
 5. Гинка Илиева
 6. Димка Георгиева
 7. Донка Илиева
 8. Елена Драганова
 9. Ердал Хаккъ
 10. Ивелина Иванова
 11. Ивелина Карова
 12. Ирена Стефанова
 13. Искра Младенова
 14. Йовка Енчева
 15. Йорданка Йорданова
 16. Красимира Колева
 17. Любина Димитрова
 18. Мария М. Георгиева
 19. Мария Г. Георгиева
 20. Милко Маринов
 21. Моника Димитрова
 22. Невена Христова
 23. Нели Димитрова
 24. Нели Русева
 25. Росица Ангелова
 26. Светослав Славов
 27. Светослава Хайнова
 28. Юлиян Савев
 29. Диян Бойков
 30. Жулияна Кръстева
 31. Марин Радев
 32. Павлина Стоянова
 33. Хюсню Хюсниев

31 май 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2023 – 2026 година. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския окръжен съд.
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.
В случай, че кандидатът за съдебен заседател в Шуменския окръжен съд е съдебен заседател в друг съд, той трябва да декларира пред Общински съвет Шумен, че ако бъде избран, ще подаде молба за прекратяване на правомощията му в съда, в който мандатът му не е изтекъл, преди полагане на клетвата като новоизбран съдебен заседател в Шуменския окръжен съд, с оглед изискванията на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 7 за съдебните заседатели. Проверката за това, дали е изпълнил това свое задължение, следва да бъде извършена от комисията, създадена по реда на чл. 68Д от Закона за съдебната власт.
Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 юни 2022 година до 20 юни 2022 година включително на гише №3 в сградата на община Шумен.
Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 12-ти и 13-ти юли 2022 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.


Доклад от временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд Шумен за мандат 2020-2023г.
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6


25 юни 2019 г.

Списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Шумен:

1. Радка Петрова
2. Павлинка Марева
3. Севдалина Николова
4. Пенка Ляпова
5. Анастасия Ляпова
6. Александър Недеков
7. Здравка Русева
8. Добринка Костова
9. Светлана Миланова
10. Славка Георгиева – изтеглени документи
11. Дарина Стаменова
12. Юлиян Русев – изтеглени документи
13. Анета Лукова
14. Ренета Петкова
15. Анюта Гоцева
16. Галя Иванова
17. Мирена Павлова
18. Добромир Добрев
19. Евгения Иванова
20. Красимира Иванова
21. Милен Беджев
22. Фикрие Хюсеин
23. Хрисимира Милкова
24. Радосвета Николаева
25. Маргарита Дончева
26. Виолета Стойнева
27. Людмил Иванов
28. Мария Трендафилова
29. Даниела Йорданова
30. Ирена Стефанова


05 юни 2019 г.

Съобщение

С решение на комисията за избор на съдебни заседатели срокът за приемане на документи от кандидатите е удължен до 14.06.2019 г. включително.


30 април 2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския районен съд за мандат 2020 – 2023 година. Общински съвет Шумен ще избере съдебни заседатели от всички общини към съдебния район на Районен съд – Шумен, т. е. от общините Шумен, Венец и Хитрино. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския районен съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския районен съд.

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 май 2019 година до 31 май 2019 година включително на гише № 3 в сградата на Община Шумен.
Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 3-ти и 4-ти юли 2019 година от 14 часа, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев

Skip to content