Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общински съвет

Дата на публикуване
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 169 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.186.31 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен, в местността „Поляната“.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 168 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.186.29 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен, в местността „Поляната“.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 167 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.385 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.385 по кадастралната карта на Шумен.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 166 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.186 и имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.186 и имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

 РЕШЕНИЕ № 165 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел 20kV от съществуващ СРС част от ВЕЛ 20kV „Ивански” до нова БКЗРУ 20kV за присъединяване на нова Фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност 5MW разположена върху прилежащ терен с местонахождение ПИ 10882.102.69 по кадастралната карта на с. Ветрище, местност „Бели Арда“, общ. Шумен“.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 164 ОТНОСНО: Поправка на Решение № 208 по протокол № 12 от 30.07.2020 г. на заседание на Общински съвет – Шумен.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 163 ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за изработване на НАРЕДБА за символите и отличията на Община Шумен.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 162 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2023 г.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 161 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2023 г.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 160 ОТНОСНО: Одобряване от Общински съвет – Шумен на споразумение за съвместно управление между Община Шумен и „МБАЛ-Шумен“ АД, относно имот частна общинска собственост.
Споразумение МБАЛ

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 159 ОТНОСНО: Одобряване от Общински съвет – Шумен на меморандум за сътрудничество между Община Шумен и Национален военен университет „Васил Левски“.

Меморандум

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 158 ОТНОСНО: Сключване на споразумение за сътрудничество между Община Шумен, Община Велики Преслав и Община Каспичан с цел изработване на обща концепция за развитие на туризма.

Споразумение

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 157 ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 156 ОТНОСНО: Поправка на Решение № 89 по протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общински съвет – Шумен.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 155 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот без търг или конкурс за социални дейности, находящ се на първия етаж в град Шумен, , ул. „Цар Освободител“ № 130.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 154 ОТНОСНО: Предоставяне за управление на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“ на поземлен имот с идентификатор 83510.670.460 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно с построените в него сгради.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 153 ОТНОСНО: Приемане на решение относно определяне на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост на имоти за публична общинска собственост, както и изменение на  Правилника на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ и изменение и допълнение на  Решение № 1058 от 27.07.2023 г. на Общински съвет Шумен.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 152 ОТНОСНО: Вземане на решение за разходване на сумата от 90000,00 лв. с вкл. ДДС, заложена в дейност 849 от бюджета на Община Шумен, за осигуряване на годишни абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски автобусен транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 151 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен за 2024 г.

Годишен план 2024

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 150 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на Община Шумен от 2024 г. до 2034 г.

Общинска програма ЕЕ 2024 – 2034

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 149 ОТНОСНО: Предложение на членове към експертен екип за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен в частта за такса за битови отпадъци.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 148 ОТНОСНО: Удостояване с Почетния знак „Ключ на град Шумен“ Александър Узунов.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 147 ОТНОСНО: Удостояване с почетен знак на град Шумен на Красимир А. Крумов.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 146 ОТНОСНО: Удостояване с Почетния знак „Ключ на град Шумен“ Академик Дамян Н. Дамянов.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 145 ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 28.05.2024 г.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 144 ОТНОСНО: Свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 30.04.2024 г.

30.04.2024
№ 7 от 25.04.2024

РЕШЕНИЕ № 143 ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.04.2024 г.

30.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 142 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ в обхват: части от квартали 16, 17 и 18 по плана на гр. Шумен, Селищно образувание Индустриален парк Шумен.
Скица № 130
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 141 ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на имот представляващ бивша „Ветеринарна лечебница“, с Акт за публична държавна собственост № 3080 от 29.06.2018 г., по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 140 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в Община Шумен“ по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 139 ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.669.4 по кадастралната карта на гр. Шумен на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 138 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 32158.294.921 по КККР на с. Ивански, общ. Шумен, за включването му в регулационните граници на населеното място като УПИ VІІ-921 в кв. 89 по плана на с. Ивански.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 137 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.691.63 и 83510.691.11 по КККР на град Шумен в местността „Порек”.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 136 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.812 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.812 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 135 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.1296 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.1296 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 134 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.357 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.357 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 133 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.374 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.374 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 132 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.373 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.373 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 131 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.587 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.587 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 130 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.235по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.235 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 129 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.205 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.205 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 128 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.182 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.182 по кадастралната карта на Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 127 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.424.2 и 83510.421.3 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.424.2 и 83510.421.3 по кадастралната карта на Шумен03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 126 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: Прилагане уличната регулация на УПИ ХVІІІ-723 в кв. 91д по плана на гр. Шумен; промяна границите между имоти с идентификатори 83510.660.689, 83510.660.114, 83510.660.113 и имоти с идентификатори 83510.660.99, 83510.660.230, 83510.660.124 по КККР на гр. Шумен.
Скици
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 125 ОТНОСНО: Присъждане почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ на Боряна Колева – художествен ръководител и хореограф на Фолклорен танцов ансамбъл „Веселяче“ при Обединен детски комплекс, Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 124 ОТНОСНО: Присъждане на високи звания на деятели на културата.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Удостояване с Почетния знак „Ключ на град Шумен“ г-н Фикрет Индже.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 122 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 62, ал. 8 от Закон за устройство на територията, за даване на съгласие от Общински съвет Шумен поставянето на паметна плоча на подпоручик Петър Петров.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 121 ОТНОСНО: Избор на представител в проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 120 ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение на Решение № 21 по Протокол № 3 от 19.12.2023 г. на Общински съвет Шумен, изменено и допълнено с Решение № 69 по Протокол № 4 от 25.01.2024 г.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 119 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 826 по Протокол № 40 от 27.10.2022 г. на Общински съвет – Шумен за учредяване на право на ползване върху имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Черенча, община Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 118 ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин в горска територия – публична общинска собственост, находяща се в село Черенча, Община Шумен.
Схема
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 117 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2024/2025г.
Приложение № 1
Приложение № 2
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 116 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Министерство на околната среда и водите за нуждите на Басейнова дирекция „Черноморски район“ върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.662.287, ул. „Кирил и Методи“ №34,  на основание  чл. 39 от ЗОС.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 115 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост за срок до 10 години на Симфониета – Шумен на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 114 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.162 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 113 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.161 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 112 ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение № 1
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 111 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2023 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2023 г.
Доклад от КС
Отчет
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 110 ОТНОСНО: Отчет за 2023 г. за изпълнение на мерките в Програма за намаляване на нивата на замърсяване по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2023-2027 г.
Отчет на Програма КАВ
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 109 ОТНОСНО: Отчет за 2023 г. за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период на действие 2021-2028 г.
Отчет на ПУО
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 108 ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2023 г.
Отчет
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 107 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2023 г.
Общинска програма за Закрила на детето 2024 г.
Отчет
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 106 ОТНОСНО: Докладна записка от г-жа Валентина Тодорова, в качеството ѝ на Директор на СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен относно предоставяне за управление на недвижим имот – общинска собственост за нуждите на училището.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 105 ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024

РЕШЕНИЕ № 104 ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.

Приложение 1

03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 103 ОТНОСНО: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 29.03.2024 г.03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 102 ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025 г.-2027г. в частта за местни дейности на Oбщина Шумен.
Приложение 1
Приложение 3В
Приложение 6г
Приложение 8а
Приложение 8
03.04.2024
№ 6 от 28.03.2024РЕШЕНИЕ № 101 ОТНОСНО: Текущи промени в трансферите и разходите в бюджета на община Шумен за 2024 г., към 01.03.2024 г.03.04.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 100 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.70 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.70 по кадастралната карта на Шумен.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 99 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.188.53 и 83510.188.54 по кадастралната карта на Шумен в местността „Ендже тараф” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.188.53 и 83510.188.54 по кадастралната карта на Шумен.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024

РЕШЕНИЕ № 98 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за:

  • Прилагане на уличната регулация на УПИ ІІІ-235 в кв. 24 по плана на кв. Макак, гр. Шумен и
  • Промяна границата между имот с идентификатор 83510.321и имот с идентификатор 83510.678.327 по КККР на гр. Шумен.

Приложение

23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 97 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен по Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 96 ОТНОСНО: Одобряване от Общински съвет Шумен на споразумение за сътрудничество между община Шумен и Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за пещерен и еко туризъм“.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 95 ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет-Шумен за участие на Община Шумен като партньор на  „ОПЕРАТОР НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН“ ЕООД с проектно предложение  № BG-RRP-3.007-0006 „Развитие на “ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН“ АД, чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори“ от 16.11.2023г. за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии  и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 94 ОТНОСНО: Удължаване срока на работа на Временната комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен или актуализация на сега съществуващия23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 93 ОТНОСНО: Определяне на член на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 92 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен по кампания 2024 на проект „Красива България“.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 91 ОТНОСНО: Промяна на статута на сграда с идентификатор 83510.668.59.1, находяща се в гр. Шумен, ул. „Гоце Делчев“ № 7, предоставени за управление на ОП „ОЖИ“.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 90 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 89 ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от предстоящото разширение на Гробищен парк на кв. Дивдядово, гр. Шумен.23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 88 ОТНОСНО: Предоставяне на активи-публична общинска собственост /ПОС/, съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложение
23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 87 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2024 г.
Приложение
23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 86 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Приложение
23.02.2024
№ 5 от 19.02.2024РЕШЕНИЕ № 85 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2024 г.
Приложение №1 Приходи по бюджета за 2024
Приложение №1а Приходи – местно
Приложение №1б Приложение собствени приходи 1 Б
Приложение №2 ДДД по функции 2024 г.
Приложение №2 ДОФ по функции 2024 г.
Приложение №2 МД по функции 2024 г.
Приложение №3 Рекапитулация по параграфи ДДД 2024 г.
Приложение №3 Рекапитулация по параграфи ДОФ 2024 г.
Приложение №3 Рекапитулация по параграфи МД 2024 г.
Приложение №4 Приложение бройки 2024
Приложение №5 Приложение 5 ЕС 2024
Приложение №6 Приложение КРИГ
Приложение №7 Приложение 2023 план сметки предприятия
Приложение №8 9. Приложение
Приложение №10 Баланс
Приложение №11 Приложение 2024 дълг
Приложение №12 Общински съвет 2024
Приложение №13 Преходен остатък 2024
Приложение №14 Ремонти по кметства
Приложение №15 Разходи за персонал 2024 г.
Приложение №16 План-график за обслужване на просрочените задължения за 2022 г.
Приложение №17 План сметка 2024
Приложение №18 ОП СОД – 2024
Приложение №19 ОП СБ – 2024
Приложение №20 ОП ПОД-2024г
Приложение №21 OП TППA – 2024
Приложение №22 ОП ОЖИ – 2024 г.
Приложение №23 ОП ОМЦ – 2024
Приложение №24 Прогноза 2024-2026
Приложение №25 Второстепенни разпоредители 2024
Приложение №26 Списъци транспорт
Приложение № 27.1
Приложение № 27.2
Приложение № 27.3
Приложение № 27.4
Приложение № 27.5
Приложение № 27.6
Приложение № 27.7
Приложение № 27.8
Приложение № 27.9
Приложение № 27.10
Приложение № 27.11
Приложение № 27.12
Приложение № 27.13
Приложение № 27.14
Приложение № 27.15
Приложение № 27.16
Приложение № 27.17
Приложение № 27.18
Приложение № 27.19
Приложение № 27.20
Приложение № 27.21
Приложение № 27.22
Приложение № 27.23
Приложение № 27.24
Приложение № 27.25
Приложение № 27.26
Приложение №28 Индивидуални основни заплати на изборни длъжности
Приложение №29 Протокол публично обсъждане на бюджет 2024
23.02.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 84 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.126.81 по кадастралната карта на Шумен в местността „До селото” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.126.81 по кадастралната карта на Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 83 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.54 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.54 по кадастралната карта на Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 82 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.815 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.815 по кадастралната карта на Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 81 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабелна линия ниско напрежение с кабел NAVY3x185+95мм2 от табло ниско напрежение на БКТП-Соло, Шумен до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 на Кранов възел 5 (КВ 5.1) за захранване на Катодна защита на клон 1 от Газоразпределителната мрежа на гр. Шумен”29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 80 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нов кабел 20кV от нов СРС изправен в оста на ВЕЛ 20кV Салманово и нов БКТП 20/0.4кV 1х630кVА за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност 400кW разположена върху терен с местонахождение ПИ 83510.445.854, местност „Под село”, гр. Шумен, общ. Шумен”29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 79 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и разрешаване изменение на  Подробен устройствен план – План за застрояване за: „Разширение на гробищен парк Шумен” в обхват: имот с идентификатор 83510.689.194 по КККР на гр. Шумен и имоти с идентификатори: 83510.48.4, 83510.48.5, 83510.48.6, 83510.48.7, 83510.48.15, 83510.48.17, 83510.48.17, 83510.48.18, 83510.48.19, 83510.48.20, 83510.48.21, 83510.48.22, 83510.48.23, 83510.48.24, 83510.48.25, 83510.48.26, 83510.48.27 и 83510.48.68 по КККР на гр. Шумен, в местността „Струмба”29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 78 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: Прилагане на дворищната регулация между УПИ ХІ-140 и УПИ І-143 в кв. 20 по плана на с. Мараш, общ. Шумен и Промяна границата между имот с идентификатор 47161.501.140 и имот с идентификатор 47161.501.143 по КККР на с. Мараш, общ. Шумен
Скица – проект
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 77 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: Прилагане на уличната регулация на УПИ ІІІ-144 в кв. 71 по плана на с. Дибич, общ. Шумен и Промяна границата между имот с идентификатор 20938.501.631 и имот с идентификатор 20938.501.720 по КККР на с. Дибич, общ. Шумен
Скица – проект
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 76 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 4 и чл. 0, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: Прилагане на уличната регулация на УПИ ХІІ-8676 в кв. 593 по плана на гр. Шумен и Промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.104 и имот с идентификатор 83510.659.498 по КККР на гр. Шумен
Скица – проект
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 75 ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2023 г.29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 74 ОТНОСНО: Покана за партньорство по операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална подкрепа за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа” на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 73 ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура “29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 72 ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 71 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности – лекарски кабинети № 201, 302 и 308 в „ДКЦ I-Шумен“ ЕООД29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 70 ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Шумен в Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 69 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 21 по Протокол № 3 от 19.12.2023 г. на Общински съвет Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 68 ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение 1
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 67 ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2024/2025 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 66 ОТНОСНО: Отдаване под наем за образователни дейности без търг или конкурс на част от недвижим имот – учебни зали в сградата на СУ „Трайко Симеонов“ – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 65 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за социални дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 64 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен и с. Дибич с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 63 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения  към Тренировъчна зала и тренировъчно игрище с местонахождение Спортен комплекс „Панайот Волов“ в град Шумен
Схема
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 62 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ОД „Земеделие“ на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 от НРПУРОИ29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 61 ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2023г.
Отчет
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 60 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2023 г.
Отчет
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 59 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2023 г.
Отчет
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 58 ОТНОСНО: Продължаване дейността на Областен информационен център – Шумен29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 57 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024г.
Общински план за младежта – 2024 г.
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 56 ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 26.01.2024 г.29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 55 ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2024 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Програма – Управление и разпореждане с имоти  – общинска собственост (УОС) 2024
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 54 ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2024 г., съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси на територията на община Шумен
Приложение 1
Приложение 2
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 53 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Приложение № 6
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 52 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 7 от ЗОС за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ХVІ-317 в кв. 431 и част от кв. 456 по плана на гр. Шумен
Скици № 12, 13 и 14
29.01.2024
№ 4 от
25.01.2024
РЕШЕНИЕ № 51 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-236/20.07.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Божан Колов от гр. Шумен29.01.2024
Skip to content