Общински съвет Шумен

Архив: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ и дата на заседание

Решение на Общински съвет

Дата на публикуване
№ 1 от 10.11.2023 РЕШЕНИЕ № 1 ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет Шумен по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА 13.11.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1129 ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2023 г., към 01.10.2023 г. 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1128 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХVІІ в кв. 16 по КК на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1127 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 г.-2026 г. в частта за местни дейности на Oбщина Шумен Прогноза Приложение 1а Приложение 6г Приложение 8а 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1126 ОТНОСНО: Разрешение за поставяне на монументално-декоративен елемент в зелена площ, прилежаща към улица „Марица“, в поземлен имот 83510.662.184 по кадастралната карта на град Шумен Вариант 2 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1125 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за група имоти по кадастралната карта на гр. Шумен Извадки ОУП 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1124 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг и конкурс на част от имот- частна общинска собственост на Фондация „ПОДОБРИ“ 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1123 ОТНОСНО: Одобряване на кандидатурите за съдебни заседатели за Районен съд Шумен за мандат 2024-2027 г. 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1122 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 7 от ЗОС за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за нови трасета на селскостопански пътища и промяна начина на трайно ползване на части от имоти с идентификатори 83510.425.136, 83510.425.42 и 83510.425.43 по КККР на гр. Шумен Скица 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1121 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.547 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.547 по кадастралната карта на Шумен 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1120 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нов присъединителен електропровод 110кV от нова повишаваща подстанция 20/110 кV в ПИ 83510.45.17 на ФЕЦ с мощност 55 МW до нова ВС 110 кV към ВЕЛ 110 кV „Стража”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен” Скици 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1119 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имот с проектен идентификатор 83510.652.687 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“ 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1118 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.2084 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Сакарка” 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1117 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Отводняване на кръстовище на бул. „Ришки проход” и панорамен път на язовир „Шумен” 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1116 ОТНОСНО: Наименование на улица в кв. Дивдядово, гр. Шумен 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1115 ОТНОСНО: Определяне на представител на община Шумен в МИГ „Велики Преслав“ 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1114 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-242/31.07.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Йелиз Ибрям от гр. Шумен 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1113 ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителен финансов ресурс като съфинансиране по „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“ 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1112 ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост-2“ (ЦНСТПЛУИ) в община Шумен, като делегирана от държавата дейност 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1111 ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост-1“ (ЦНСТПЛУИ) в община Шумен, като делегирана от държавата дейност 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1110 ОТНОСНО: Предоставяне на апартаменти, находящи се на ул. „Генерал Драгомиров“ № 30, вх. 1, ет. 1, апартамент № 1 и № 2 и на ул. „Генерал Драгомиров“ № 46, вх. 6, ет. 1, апартамент № 122 и № 123 за управление на ОП „Общински жилища и имоти“ 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1109 ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки и групи с брой ученици и деца под норматива за минимален брой в паралелка и група; паралелки с ученици от два класа в училищата; завишаване максималния брой на децата в групите в задължителна предучилищна възраст за учебната 2023/2024 година в община Шумен 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1108 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.655 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1107 ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с проектен идентификатор 83510.193.5 по КК на гр. Шумен, относно реализиране на „Общински път за връзка на главен път I-2 “Русе-Варна“ с Депо за строителни отпадъци в кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ № 83510.208.29, в землището на гр. Шумен, Община Шумен“ 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1106 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.202 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на 2 бр. сгради за обществено-обслужващи дейности, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1105 ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на 4 бр. поземлени имоти с идентификатори 83510.678.513, 83510.678.514, 83510.678.515 и 83510.678.516 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1104 ТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Шумен 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1103 ОТНОСНО: Отдаване под наем за здравни дейности без търг или конкурс на общински имот с идентификатор 83510.666.33.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1102 ОТНОСНО: Отдаване под наем на кабинет № 202 в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1101 ОТНОСНО: Закриване на филиали в ДГ „Светулка“ гр. Шумен 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1100 ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред Приложение 1 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1099 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32158.294.1022 по кадастралната карта на с. Ивански, на основание чл. 35 от ЗОС 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1098 ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1097 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 03.10.2023
№ 53 от 28.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1096 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен Наредба 03.10.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1095 ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на партньорски споразумения във връзка с кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1094 ОТНОСНО: Потвърждава действията на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд Шумен за мандат 2024 – 2027 г.
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1093 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от МТТ „Тоци” до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 83510.691.35, по плана на гр. Шумен и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 83510.691.35” Чертежи 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1092 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.677.356, 83510.677.548 и 83510.677.549 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.677.356, 83510.677.548 и 83510.677.549 по кадастралната карта на Шумен 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1091 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.620.22, 83510.620.11 и 83510.558.63 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.620.22, 83510.620.11 и 83510.558.63 по кадастралната карта на Шумен 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1090 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.652.492 и 83510.652.587 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.652.492 и 83510.652.587 по кадастралната карта на Шумен 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1089 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.648.8 по КККР на гр. Шумен, м-ст: „Стража“ 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1088 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1087 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 23813.56.19 и имот с идентификатор 23813.56.23 по КККР на с. Друмево, общ. Шумен 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1086 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2023 г. Приложения Бюджети кметства 15.09.2023
№ 52 от 11.09.2023 РЕШЕНИЕ № 1085 ОТНОСНО: Изменение на числения състав и структурата на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ 15.09.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1084 ОТНОСНО: Създаване на партньорство между КТ „Подкрепа“ и община Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1083 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Шумен с предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1082 ОТНОСНО: Продажба на движими вещи – собственост на Община Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1081 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ХVІ-317 в кв. 431 и част от кв. 456 по плана на гр. Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1080 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Порек” 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1079 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Новоселски път” 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1078 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.585.4, 83510.585.7, 83510.416.1 и 83510.10.365 по кадастралната карта на Шумен в местностите „Горен Сусурлук” и „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.585.4, 83510.585.7, 83510.416.1 и 83510.10.365 по кадастралната карта на Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1077 ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на маестро Станислав Ушев (1958-2021 г.), като израз на почитта и уважението на Шумен, към живота и творчеството му 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1076 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен с проектно предложение по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1075 ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (с програма Ранна интервенция на уврежданията)“ в гр. Шумен, като делегирана от държавата дейност 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1074 ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, като делегирана от държавата дейност 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1073 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект за обществено-обслужваща дейност, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1072 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от имот -публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1071 ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на част от имот – държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1070 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен и с. Ивански, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1069 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 69924.501.174 по кадастралната карта на с. Струйно, на основание чл. 35 от ЗОС 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1068 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 68504.110.409 по кадастралната карта на с. Средня, заедно с построените в него сгради, на основание чл. 35 от ЗОС 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1067 ОТНОСНО: Откриване на процедура и правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския районен съд мандат 2024 – 2027 година, избор на комисия за проверка на документите на кандидатите и изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1066 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 08.08.2023 г. 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1065 ОТНОСНО: Приемане на „ПРЕЦИЗИРАН ОСНОВЕН СПИСЪК НА УЛИЦИ“, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОП 1 – „Север“ от Протокол № 1 /„Основен списък села“/ от Решение № 518 от 2021 г. на Общински съвет Шумен Списък ОП1 Списък ОП2 Протокол ОП1 ОП2 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1064 ОТНОСНО: Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Шумен за периода 2023 – 2030 година ПУГМ 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1063 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1062 ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2022 г. Приложения 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1061 ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2023 г. Приложения 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1060 ОТНОСНО: Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете в Община Шумен за м.07/2023 г. 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1059 ОТНОСНО: Изменение на приетия „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г. и допълващо финансиране за дейността на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1058 ОТНОСНО: Обявяване на Общински младежки дом за публична общинска собственост и отдаване под наем чрез търг на обособени части от имоти – публична общинска собственост: Общински младежки дом и Летен театър в гр. Шумен 31.07.2023
№ 51 от 27.07.2023 РЕШЕНИЕ № 1057 ОТНОСНО: Приемане на Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №1030, взето с Протокол № 50/29.06.2023 г. на Общински съвет – Шумен 31.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1056 ОТНОСНО: Даване на име на улица по заявление № 61-01-199/16.06.2023 г 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1055 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: “Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от МТТ “Тоци” до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 83510.691.35, по плана на гр.Шумен и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 83510.691.35” 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1054 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.398 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.398 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1053 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.236 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.236 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1052 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1051 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.556 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.556 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1050 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за нови трасета на селскостопански пътища и промяна начина на трайно ползване на части от имоти с идентификатори 83510.425.136, 83510.425.42 и 83510.425.43 по КККР на гр. Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1049 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.24 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.24 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1048 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.21 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.21 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1047 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.45.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Суват” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.45.1 по кадастралната карта на Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1046 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.462 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Смесе” 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1045 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-158/25.04.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Семра Халилова от гр. Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1044 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-146/11.04.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зийнеб Османова от гр. Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1043 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-125/29.03.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Румянка Йорданова от гр. Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1042 ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1041 ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.666.173 по кадастралната карта на гр. Шумен, относно прекратяване на възникналата съсобственост 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1040 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС Приложение 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1039 ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред Приложение 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1038 ОТНОСНО: Прекъсване на тренировъчния процес на футболните клубове 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1037 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за 2022 г. относно изпълнението на Договор за концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „Индустриален парк Шумен” съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното управление и поддържането им след въвеждането им в експлоатация на риск на концесионера, както и възстановяването на обектите в случай на непреодолима сила“ Отчет 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1036 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Шумен“, с период на действие 2021-2028 г. Програма Приложения 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1035 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 05.07.2023 г 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1034 ОТНОСНО: Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1033 ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите Приложение 1 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1032 ОТНОСНО: Допълване на одобрения „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г. с два броя автоматични бариери, две помещения за инкасатори и преградна стена за нуждите на ОП „Общински жилища и имоти“ (ОП ОЖИ) и ОП „Паркове и обредна дейност“ (ОП ПОД) 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1031 ОТНОСНО: Удължаване срока за усвояване на кредитите по Договори за кредит от 03.06.2021 г. до 03.08.2023 г. по проект № BG16RFOP001-1.014-0004-C03 „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър – гр. Шумен“ и по проект № BG16RFOP001-1.014-0005-C01 „Частична рехабилитация и ремонт на Общински Младежки дом – гр. Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 04.07.2023
№ 50 от 29.06.2023 РЕШЕНИЕ № 1030 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен Наредба 04.07.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1029 ОТНОСНО: Ползване на спортни площадки в двора на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен Финансова обосновка 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1028 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за обект: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум“ с местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 83510.663.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен, местност „Смесе“ 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1027 ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 20.06.2023 г. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1026 ОТНОСНО: Увеличение на щатния персонал на звено „Механизъм лична помощ“ 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1025 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124б, ал.5 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1024 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за части от квартали 603, 606 и 608 по плана на гр.Шумен. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1023 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.134, ал.1 от ЗУТ за изменение на Общ устройствен план на град Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.71.38; 83510.71.46; 83510.421.39; 83510.421.40; 83510.668.233; 83510.10.1032; 83510.654.301; 83510.654.331 по КККР на гр. Шумен, община Шумен. Приложения 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1022 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.687 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.687 по кадастралната карта на Шумен. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1021 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.158 и имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.158 и имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1020 ОТНОСНО: Удължаване срока на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр.Шумен с НТП „Друг вид земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Неделчо Неделчев 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1019 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1018 ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект BG05SFPR002-2.001-0185-С01 „Грижа в дома в община Шумен“. Методика 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1017 ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2023/2024 г. Приложения 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1016 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2023-2024 г. Год. план 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1015 ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока за извършване на инвестиции по договор за наем на терен от 112 кв.м. в Спортен комплекс „Плиска“ 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1014 ОТНОСНО: Обявяване на имот – ДГ в с. Средня за частна общинска собственост 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1013 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.320 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1012 ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред. Приложение 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1011 ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ д-р Петко Загорчев 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1010 ОТНОСНО: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 05.06.2023 г. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1009 ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.05.2023 г. 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1008 ОТНОСНО: Реализиране на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи в изпълнение на изискванията на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1007 ОТНОСНО: Приемане на Политика за участието на община Шумен в общинските публични предприятия Политика 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1006 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град Шумен Наредба 31.05.2023
№ 49 от 25.05.2023 РЕШЕНИЕ № 1005 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен Наредба 31.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 1004 ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“ 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 1003 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за изменение на Общ устройствен план на Община Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.45.17, 83510.45.18, 83510.45.19, 83510.665.75, 83510.665.252, 83510.665.253, 83510.665.254, 83510.665.255, 83510.665.256, 83510.628.1, 83510.628.2 по КККР на гр. Шумен, община Шумен Чертежи 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 1002 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.689.50 и 83510.689.51 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.689.50 и 83510.689.51 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 1001 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.470 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.470 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 1000 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 999 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.61 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.61 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 998 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.20 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 997 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.1007 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1007 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 996 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване – кабел 20 кV до имот с идентификатор 10882.103.201 по КККР на с. Ветрище, общ. Шумен” 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 995 ОТНОСНО: Удостояване на г-н Никола Николов с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 994 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2022 г. 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 993 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2022 година 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 992 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ТЗ „ГРАО“ гр. Шумен на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 991 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 990 ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен (2023-2024); Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен за 2023 г. Год. план Общ. стратегия 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 989 ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2022 г. Икон. показатели Приложение 1 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 988 ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен и въпроси от спешен характер: 1. Определяне на бюджетен лимит за допълнителни средства за трудови възнаграждения и преназначаване на служителите от направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“; 2. Поевтиняване на вътрешно-градския транспорт на лица над 65 години и многодетни майки; 3. Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 987 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2021 – 2027 г. за 2022 г. Приложения 03.05.2023
№ 47 от 27.04.2023 РЕШЕНИЕ № 986 ОТНОСНО: Добавяне на нова точка в дневния ред и промяна на дата на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, свикано с покана с изх. № 26-06-1/65 от 13.03.2023 г. 03.05.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 985 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.689.201 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 984 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.388.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Долен сусурлук”. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 983 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 982 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 981 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 980 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 979 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 978 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Под манастира” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 977 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Чилингиров” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 976 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Мараш” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 975 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 974 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен в местността „Нов екарисаж” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 973 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.270 и имоти с идентификатори 83510.668.105, 83510.668.269 и 83510.668.267 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Удостоверение 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 972 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.221 и имот с идентификатор 83510.679.423 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Удостоверение 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 971 ОТНОСНО: Удостояването на г-жа Кина Вачкова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 970 ОТНОСНО: Даване на наименование на улица в Подзона С на Индустриален парк – Шумен, във връзка с молба от „Индустриален план Шумен“ АД, Удостоверение № 57/29.05.2020 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж и Решение № 660 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г. на заседание на ОС – Шумен. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 969 ОТНОСНО: Даване на наименование на улица във връзка със заявление от ВИАС ЕООД, Решение № 725 по Протокол № 36 от 26.05.2022 г. на Заседание на ОС – Шумен и разрешение за строеж № 353 от 24.10.2022 г. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 968 ОТНОСНО: Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес, за изпълнението на Административен договор по проект BG05SFPR002-2.001-0185-C01 „Грижа в дома в Община Шумен“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 967 ОТНОСНО: Приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите предоставяни на превозвачи, с които Община Шумен има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 966 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, относно Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, в частта му по т. 3. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 965 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 761 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Шумен. Към реш. 965 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 964 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2023/2024 г. Приложение 1 Приложение 2 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 963 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен, с. Дибич и с. Черенча с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 962 ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 46053.501.1205 по кадастралната карта на с. Мадара, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 961 ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на 5 бр. поземлени имоти с идентификатори 32706.501.542, 32706.501.543, 32706.501.544, 32706.501.545 и 32706.501.546 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 960 ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 959 ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 958 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, с построените в него сгради, на основание чл. 35 от ЗОС. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 957 ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен път. Приложение 1 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 956 ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2022 г. Отчет 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 955 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2022 г.; Приемане на Доклад на контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2022 г. Отчет Доклад 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 954 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период, за 2022 г. Отчет 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 953 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Шумен и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги. Приложения 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 952 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2022 г. Отчет Програма 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 951 ОТНОСНО: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 06.04.2023 г. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 950 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.03.2023 г. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 949 ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на Решение № 921 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. относно „Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД“, в частта му по т. 2. 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 948 ОТНОСНО: Предоставяне за управление на земи и гори от общински горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“. Договор Предложение 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 947 ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите. Приложение 1 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 946 ОТНОСНО: Приемане от Общински съвет Шумен на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2023 година. Програма 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 945 ОТНОСНО: Приемане на Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за 2023 година. Програма 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 944 ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024 г.-2026 г. в частта за местни дейности на Община Шумен. Приложение 1а Приложение 6г Приложение 8 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 943 ОТНОСНО: Приемане на бюджетни разчети и лимити на община Шумен за 2023 г. Приложения 04.04.2023
№ 46 от 30.03.2023 РЕШЕНИЕ № 942 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен. Наредба 04.04.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 941 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 09.03.2023 г. 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 940 ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ в размер на 10 000 лв. за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 939 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.648.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Стража” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 938 ОТНОСНО: Монтиране на стоманен стълб в кв. Мътница за поставяне националното знаме на Република България 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 937 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията за даване на съгласие от Общински съвет Шумен поставянето на паметен знак, благодарност към шуменци за спасението на евреите през 1943 г. 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 936 ОТНОСНО: Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 935 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен Чертеж 54 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 934 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ І, ІІ, ІІІ и VІ в кв. 2 и УПИ І в кв. 2а по плана на с. Кладенец, общ. Шумен Чертеж 581 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 933 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 932 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 931 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 930 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 929 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Навес-склад за едрогабаритни авточасти“ в имот с идентификатор 83510.554.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“ 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 928 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.246 и имот с идентификатор 83510.666.85 по КККР на гр. Шумен 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 927 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл.62 ал.8 от Закона за устройство на територията за разрешаване от Общински съвет – Шумен поставянето на мемориална „Паметна плоча“ на фасадата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1931“ в село Градище, Община Шумен Скица 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 926 ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 925 ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от прилагане на уличната регулация на части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр. Шумен във връзка с изграждане на част от ул. „Асен Златаров“ от О.Т. 9431 до О.Т. 9584 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 924 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 923 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 732/30.06.2022 г. на Общински съвет-Шумен относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Макак, за изграждане на Гробищен парк в с. Коньовец и обезщетяване на НЧ „Просвета-1926“ кв. Макак с равностоен имот по реда на чл.23 от ЗОС 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 922 ОТНОСНО: Отмяна на решение № 456 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Шумен за предоставяне на зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 921 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 920 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 г. Отчет 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 919 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2022 г. и годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2023 г. Програма Отчет 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 918 ОТНОСНО: Отчет за 2022 г. за изпълнение на мерките в Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г. Отчет 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 917 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за намаляване на нивата на замърсяване по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен, с период на действие 2023-2027 г.“ Програма 01.03.2023
№ 45 от 23.02.2023 РЕШЕНИЕ № 916 ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година Програма Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 01.03.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 915 ОТНОСНО: Предоставяне на услуга и издаване за Акт за възлагане за предоставяне на помощ за осъществяване на социална услуга от общ икономически интерес – осигуряване на социални жилища за настаняване на уязвими групи, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 914 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектни предложения за устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда на Община Шумен, сграда на кметство на с. Мадара, Регионален исторически музей, Регионална библиотека и Спортен комплекс „Плиска“ (нереновирана част) в гр. Шумен“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 913 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в НУ „Княз Борис I“ гр. Шумен и III ОУ „Д. Благоев“, гр. Шумен“ по Процедура BG-RRP-1.007- Модернизация на образователна среда, компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 912 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Долен Сусурлук“ Чертеж 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 911 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“ 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 910 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 909 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 908 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 907 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 906 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост по компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, по процедура за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 905 ОТНОСНО: Намерение за участие на Община Шумен като партньор на Агенцията за социално подпомагане в процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 904 ОТНОСНО: Удължаване срока на заетост на 28 броя служители в направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“ до 30.04.2023 г. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 903 ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2023/2024 г. Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 902 ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 901 ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 900 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 742 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 899 ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2023 г. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 898 ОТНОСНО: Определяне на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД, за 2022 г. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 897 ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2022г. Отчет 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 896 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2022 г. Отчет 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 895 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен във връзка с изпълнение на проект „Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“, финансиран по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Правилник 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 894 ОТНОСНО: Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен. План 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 893 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2023г. Общински план за младежта 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 892 ОТНОСНО: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 15.02.2023 г. 30.01.2023
№ 44 от 26.01.2023 РЕШЕНИЕ № 891 ОТНОСНО: Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен. 30.01.2023
Skip to content