Общински съвет Шумен

Архив: 2020, 201920182017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 325
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“
Водоснабдителна система „Мътница“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 324
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Частично кабелиране по бул.“Ришки проход“ на ВЕЛ-20 kV извод “Водстрой“, нахождащ се в ПИ 83510.620.17 и ПИ 83510.620.18 по КК на гр. Шумен и монтаж на БКЗРУ 20 kV.“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 323
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище №1 на път І-2 км. 118 + 900;  ново кръгово кръстовище №2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК,  улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 322
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 321
ОТНОСНО: : Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.263 и имот с идентификатор 83510.656.270  по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 320
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ І-„Производствени и складови дейности – производство на тестени изделия“ от кв.340д по плана на гр.Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.670.500 по кадастралната карта на гр.Шумен, и имот с идентификатор 83510.670.209 по кадастралната карта на гр.Шумен  и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 319
ОТНОСНО: Допълване на РЕШЕНИЕ № 46 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Шумен, за прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 318
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2, подписан между Министерството на труда и социалната политика и Община Шумен
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 317
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 316
ОТНОСНО: Разкриване на звено „Механизъм лична помощ“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 315
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в   Националната асоциация на председателите на общински  съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2021 г.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 314
ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2020 г.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 313
ОТНОСНО:  Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение №1
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 312
ОТНОСНО:  Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2021/2022г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 311
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 310
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, зелището на с. Ивански и землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 309
ОТНОСНО:  Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 308
ОТНОСНО:  Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 307
ОТНОСНО:  Приемане на Отчет за състоянието на общинската  собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 306
ОТНОСНО:  Избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 305
ОТНОСНО:  Обсъждане дейността на ОП „Общински медиен център“.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 304
ОТНОСНО:  Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите
Приложение №1
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 303
ОТНОСНО: Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 302
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2021 година
Програма
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 301
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 588 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 543 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Шумен
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 300
ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
03.02.2021