Общински съвет Шумен

Архив: 2020, 201920182017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общински съвет

Дата на публикуване
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1029
ОТНОСНО: Ползване на спортни площадки в двора на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен
Финансова обосновка

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1028
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за обект: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум“ с местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 83510.663.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен, местност „Смесе“

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1027
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 20.06.2023 г.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1026
ОТНОСНО: Увеличение на щатния персонал на звено „Механизъм лична помощ“

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1025
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124б, ал.5 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28  по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1024
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за части от квартали 603, 606 и 608 по плана на гр.Шумен.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1023
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.134, ал.1 от ЗУТ за изменение на Общ устройствен план на град Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.71.38; 83510.71.46; 83510.421.39; 83510.421.40; 83510.668.233; 83510.10.1032; 83510.654.301; 83510.654.331 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
Приложения

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1022
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.687 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.687 по кадастралната карта на Шумен.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1021
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.158 и имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.158 и имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1020
ОТНОСНО: Удължаване срока на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр.Шумен с НТП „Друг вид земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Неделчо Неделчев

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1019
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1018
ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект BG05SFPR002-2.001-0185-С01 „Грижа в дома в община Шумен“.
Методика

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1017
ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2023/2024 г.
Приложения

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1016
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2023-2024 г.
Год. план

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1015
ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока за извършване на инвестиции по договор за наем на терен от 112 кв.м. в Спортен комплекс „Плиска“

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1014
ОТНОСНО: Обявяване на имот – ДГ в с. Средня за частна общинска собственост

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1013
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.320 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1012
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1011
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ д-р Петко Загорчев

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1010
ОТНОСНО: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 05.06.2023 г.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1009
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен  на 31.05.2023 г.

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1008
ОТНОСНО: Реализиране на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи в изпълнение на изискванията на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ)

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1007
ОТНОСНО: Приемане на Политика  за участието  на  община Шумен  в общинските публични предприятия
Политика

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1006
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град Шумен
Наредба

31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023

РЕШЕНИЕ № 1005
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен
Наредба

31.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 1004
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 1003
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за изменение на Общ устройствен план на Община Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.45.17, 83510.45.18, 83510.45.19, 83510.665.75, 83510.665.252, 83510.665.253, 83510.665.254, 83510.665.255, 83510.665.256, 83510.628.1, 83510.628.2 по КККР на гр. Шумен, община Шумен
Чертежи

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 1002
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.689.50 и 83510.689.51 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.689.50 и 83510.689.51 по кадастралната карта на Шумен

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 1001
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.470 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.470 по кадастралната карта на Шумен

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 1000
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 999
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.61 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.61 по кадастралната карта на Шумен

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 998
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.20 по кадастралната карта на Шумен

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 997
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.1007 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1007 по кадастралната карта на Шумен

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 996
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване – кабел 20 кV до имот с идентификатор 10882.103.201 по КККР на с. Ветрище, общ. Шумен”

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 995
ОТНОСНО: Удостояване на г-н Никола Николов с почетното звание  „Носител на златна значка на град Шумен“

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 994
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2022 г.

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 993
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2022 година

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 992
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ТЗ „ГРАО“ гр. Шумен на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 991
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 990
ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен (2023-2024); Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  община Шумен за 2023 г.
Год. план
Общ. стратегия

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 989
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2022 г.
Икон. показатели
Приложение 1

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 988
ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен и въпроси от спешен характер: 1. Определяне на бюджетен лимит за допълнителни средства за трудови възнаграждения и преназначаване на служителите от направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“; 2. Поевтиняване на вътрешно-градския транспорт на лица над 65 години и многодетни майки; 3. Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 987
ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2021 – 2027 г. за 2022 г.
Приложения

03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023

РЕШЕНИЕ № 986
ОТНОСНО: Добавяне на нова точка в дневния ред и промяна на дата на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, свикано с покана с изх. № 26-06-1/65 от 13.03.2023 г.

03.05.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 985
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.689.201  по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 984
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.388.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Долен сусурлук”.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 983
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 982
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 981
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 980
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 979
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 978
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Под манастира” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 977
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Чилингиров” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 976
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Мараш” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 975
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.  124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 974
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен в местността „Нов екарисаж” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 973
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.270 и имоти с идентификатори 83510.668.105, 83510.668.269 и 83510.668.267 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Удостоверение

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 972
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.221 и имот с идентификатор 83510.679.423 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Удостоверение

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 971
ОТНОСНО: Удостояването на г-жа Кина Вачкова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 970
ОТНОСНО: Даване на наименование на улица в Подзона С на Индустриален парк – Шумен, във връзка с  молба от „Индустриален план Шумен“ АД, Удостоверение № 57/29.05.2020 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж и Решение № 660 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г. на заседание на ОС – Шумен.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 969
ОТНОСНО: Даване на наименование на улица във връзка със заявление от ВИАС ЕООД, Решение № 725 по Протокол № 36 от 26.05.2022 г. на Заседание на ОС – Шумен и разрешение за строеж № 353 от 24.10.2022 г.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 968
ОТНОСНО: Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес, за изпълнението на Административен договор по проект BG05SFPR002-2.001-0185-C01 „Грижа в дома в Община Шумен“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 967
ОТНОСНО: Приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите предоставяни на превозвачи, с които Община Шумен има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 966
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, относно Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, в частта му по т. 3.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 965
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 761 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Шумен.
Към реш. 965

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 964
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2023/2024 г.
Приложение 1
Приложение 2

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 963
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен, с. Дибич и с. Черенча с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 962
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 46053.501.1205 по кадастралната карта на с. Мадара, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 961
ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на 5 бр. поземлени имоти с идентификатори 32706.501.542, 32706.501.543, 32706.501.544, 32706.501.545 и 32706.501.546 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 960
ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 23813.501.613  по кадастралната карта на с. Друмево, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 959
ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 958
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, с построените в него сгради, на основание чл. 35 от ЗОС.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 957
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен път.
Приложение 1

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 956
ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2022 г.
Отчет

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 955
ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2022 г.;  Приемане на Доклад на контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2022 г.
Отчет
Доклад

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 954
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период, за 2022 г.
Отчет

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 953
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Шумен и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги.
Приложения

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 952
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2022 г.
Отчет
Програма

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 951
ОТНОСНО: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 06.04.2023 г.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 950
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.03.2023 г.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 949
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на Решение № 921 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. относно „Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД“, в частта му по т. 2.

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 948
ОТНОСНО: Предоставяне за управление на земи и гори от общински горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“.
Договор
Предложение

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 947
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложение 1

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 946
ОТНОСНО: Приемане от Общински съвет Шумен на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2023 година.
Програма

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 945
ОТНОСНО: Приемане на Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за 2023 година.
Програма

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 944
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024 г.-2026 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 943
ОТНОСНО: Приемане на бюджетни разчети и лимити на община Шумен за 2023 г.
Приложения

04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023

РЕШЕНИЕ № 942
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен.
Наредба

04.04.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 941
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 09.03.2023 г.

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 940
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ в размер на 10 000 лв. за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 939
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.648.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Стража” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 938
ОТНОСНО: Монтиране на стоманен стълб в кв. Мътница за поставяне националното знаме на Република България

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 937
ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията за даване на съгласие от Общински съвет Шумен поставянето на паметен знак, благодарност към шуменци за спасението на евреите през 1943 г.

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 936
ОТНОСНО: Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 935
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен
Чертеж 54

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 934
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ  в обхват УПИ І, ІІ, ІІІ и VІ в кв. 2 и УПИ І в кв. 2а по плана на с. Кладенец, общ. Шумен
Чертеж 581 

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 933
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 932
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 931
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 930
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 929
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –  ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Навес-склад за едрогабаритни авточасти“ в имот с идентификатор 83510.554.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 928
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.246 и имот с идентификатор 83510.666.85 по КККР на гр. Шумен

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 927
ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл.62 ал.8 от Закона за устройство на територията за разрешаване от Общински съвет – Шумен поставянето на мемориална „Паметна плоча“ на фасадата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1931“ в село Градище, Община Шумен
Скица

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 926
ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 925
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от прилагане на уличната регулация на части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр. Шумен във връзка с изграждане на част от ул. „Асен Златаров“ от О.Т. 9431 до О.Т. 9584

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 924
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 923
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 732/30.06.2022 г. на Общински съвет-Шумен относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Макак, за изграждане на Гробищен парк в с. Коньовец и обезщетяване на НЧ „Просвета-1926“ кв. Макак с равностоен имот по реда на чл.23 от ЗОС

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 922
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 456 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Шумен за предоставяне на зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 921
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 920
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 г.
Отчет

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 919
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2022 г. и годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2023 г.
Програма
Отчет

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 918
ОТНОСНО: Отчет за 2022 г. за изпълнение на мерките в Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г.
Отчет

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 917
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за намаляване на нивата на замърсяване по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен, с период на действие 2023-2027 г.“
Програма

01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023

РЕШЕНИЕ № 916
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

01.03.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 915
ОТНОСНО: Предоставяне на услуга и издаване за Акт за възлагане за предоставяне на помощ за осъществяване на социална услуга от общ икономически интерес – осигуряване на социални жилища за настаняване на уязвими групи, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 914
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектни предложения  за устойчиво енергийно обновяване на  Административна сграда на Община Шумен, сграда на кметство на с. Мадара,  Регионален исторически музей, Регионална библиотека и Спортен комплекс „Плиска“ (нереновирана част) в гр. Шумен“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 913
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в НУ „Княз Борис I“ гр. Шумен и III ОУ „Д. Благоев“, гр. Шумен“ по Процедура BG-RRP-1.007- Модернизация на образователна среда, компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 912
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Долен Сусурлук“
Чертеж

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 911
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28  по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 910
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 909
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 908
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 907
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 906
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост по компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, по процедура за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 905
ОТНОСНО: Намерение за участие на Община Шумен като партньор на Агенцията за социално подпомагане в процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 904
ОТНОСНО: Удължаване срока на заетост на 28 броя служители в направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“ до 30.04.2023 г. 

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 903
ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2023/2024 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 902
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 901
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 900
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 742 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 899
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2023 г.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 898
ОТНОСНО: Определяне на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД, за 2022 г.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 897
ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2022г.
Отчет

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 896
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2022 г.
Отчет

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 895
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен във връзка с изпълнение на проект „Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“, финансиран по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
Правилник

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 894
ОТНОСНО: Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен.
План

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 893
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2023г.
Общински план за младежта

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 892
ОТНОСНО: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 15.02.2023 г.

30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023

РЕШЕНИЕ № 891
ОТНОСНО: Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен.

30.01.2023
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 890
ОТНОСНО: Избор на представител в проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 889
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Водопровод и канализация в ПИ 83510.663.316 и ПИ 83510.664.525 за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ 83510.663.455, 83510.663.456, 83510.663.128 и 83510.663.127 по КККР на гр. Шумен.”
Чертежи

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 888
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.443 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.443 по кадастралната карта на Шумен.

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 887
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 886
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за поземлен имот с идентификатор 83510.10.409 по КККР на град Шумен в местността „Куванлък”

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 885
ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока за извършване на строително-монтажни дейности по договор за наем на Бистро „Юнак“

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 884
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на обществена тоалетна, разположена на пешеходната алея между пл. „България“ и пл. „Кристал“ в гр. Шумен

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 883
ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда за спортни дейности заедно с прилежащи спортни площадки за срок от 10 години, разположени на терена на СУ „Сава Доброплодни“

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 882
ОТНОСНО: Предоставяне под наем без търг или конкурс на СКБ „Мадарски конник“ на част от имот, представляващ самостоятелен обект в сграда на ул. „Преслав“ № 6 в гр. Шумен
Приложение

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 881
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 794 от 29.09.2022 г. за предоставяне на част от недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Сметна палата на РБ

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 880
ОТНОСНО:  Придобиване чрез покупка на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.2 по КК на гр. Шумен, собственост на СД „АМКО-ДИМИТРОВ С-ИЕ“ на основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 879
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 878
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 877
ОТНОСНО: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – Шумен“ АД

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 876
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.12.2022 г.

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 875
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен, на 16.12.2022 г.

19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022

РЕШЕНИЕ № 874
ОТНОСНО: Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен

19.12.2022
№ 42 от
01.12.2022

РЕШЕНИЕ № 873
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2022 г., към 01.11.2022 г.
Приложение 26

02.12.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 872
ОТНОСНО: Промяна на местоположението на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр. Шумен

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 871
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за:

  • промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.259 и имоти с идентификатори 83510.673.333 и 83510.673.369 по КККР на гр.Шумен,
  • промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.247 и имот с идентификатор 83510.673.244 по КККР на гр.Шумен,
  • сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 870
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 32158.172.1 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността „При село” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 32158.172.1 по кадастралната карта на с. Ивански.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 869
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.56 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.56 по кадастралната карта на Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 868
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 867
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.25 и 83510.655.26 по кадастралната карта на Шумен в местността „Дивизионна болница” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.25 и 83510.655.26 по кадастралната карта на Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 866
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.229 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.229 по кадастралната карта на Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 865
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.12, ал.3 от ЗУТ и чл.2, ал.1 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Гламя” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр.Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 864
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.16 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.16 по кадастралната карта на Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 863
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Сакарка”

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 862
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Долен Сусурлук“.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 861
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обекти:

  • „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: “Канализационна система на гр.Шумен“ и
  • „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“.
    Схеми
    Заявление
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 860
ОТНОСНО: Кандидатстване   по   Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОЦЕДУРА: BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 859
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 858
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 857
ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.  

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 856
ОТНОСНО:  Удостояване на Духовно училище „Нювваб“ гр. Шумен с Почетния знак на Община гр. Шумен по случай 100 години от създаването му.

 
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 855
ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 854
ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение 1

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 853
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.48.124 по КККР на гр. Шумен с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя „МРАМОР“ ЕООД.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 852
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Сдружение „Златен век“ върху общински имот с идентификатор 83510.660.601 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 39 от ЗОС.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 851
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на търг за предоставяне под наем на обект – публична общинска собственост, разположен на терена на Детска ясла № 13, ул. „Кирил и Методий“ № 53 в гр. Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 850
ОТНОСНО:  Предоставяне на търговски обект за управление на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 849
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на обзавеждане и оборудване, доставени по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 848
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ОД „Земеделие“ на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 от НРПУРОИ за срок от една година.
Схема

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 847
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от северното крило на приземния етаж от сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 846
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя Поземлени имоти с идентификатори 83510.10.342, 83510.10.343 и 83510.10.345 по кадастралната карта но гр. Шумен, местност „Куванлък“ на основание чл. 35 от ЗОС.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 845
ОТНОСНО: Одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 844
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на сградата на Дом за стари хора.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 843
ОТНОСНО: Определяне на наемната цена за социалните жилища.

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 842
ОТНОСНО: Правила на Общински съвет – Шумен за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване.
Заявления
Правила

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 841
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Наредба

29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 840
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Шумен.
Наредба

29.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 839
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 15.11.2022 г.

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 838
ОТНОСНО: Създаване на социална услуга Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 837
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, Физкултурен салон, находящ се в сградата на ДГ „Космонавт“, гр. Шумен 

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 836
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващ автомат за закуски, сладкарски, захарни изделия и безалкохолни напитки с обща площ 1,0 кв.м. в сграда на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ –  с. Царев брод

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 835
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА  ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Гламя“

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 834
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ I-174, УПИ II-105 и УПИ VII-105, кв. 2 по плана на село Кладенец, община Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 833
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.736 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.736 по кадастралната карта на Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 832
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.34 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.34 по кадастралната карта на Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 831
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Външно ел. захранване на стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и помещение за обитаване“ в имот с идентификатор 83510.256.5 по КККР на град Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 830
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –  ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Пристройка за навес-склад за строителни материали“ в имот с идентификатор 83510.245.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под село“

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 829
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“                     

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 828
ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието  „Заслужил лекар/медицински колектив на   община Шумен” за 2022 г.

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 827
ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2022 г.

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 826
ОТНОСНО: Учредяване на право на ползване върху имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Черенча, Община Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 825
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление Тренировъчна зала и тренировъчно игрище с местонахождение Спортен комплекс „Панайот Волов“ в гр. Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 824
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на община Шумен на Историко-археологически резерват „Мадара“

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 823
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.530 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 822
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 55316.78.322 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 821
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на с. Дибич, общ. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 820
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.493 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 819
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.653.446 по кадастралната карта на          гр. Шумен, местност „Под манастира“, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 818
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 817
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 731 по протокол № 37 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 816
ОТНОСНО: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – Шумен“ АД

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 815
ОТНОСНО: Свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.11.2022 г.

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 814
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет относно изпълнението на Договор за концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „Индустриален парк Шумен” съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното управление и поддържането им след въвеждането им в експлоатация на риск на концесионера, както и възстановяването на обектите в случай на непреодолима сила“
Отчет

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 813
ОТНОСНО:  Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 г. – 2025 г. в частта за местни  дейности на Oбщина Шумен
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8а
Прогноза

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 812
ОТНОСНО: Увеличаване на броя на служителите в ОП „Чистота“ за периода от 01.11.2022 г. до 31.01.2023 г. 

02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022

РЕШЕНИЕ № 811
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.10.2022 г.

02.11.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 810
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА  ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Смесе“

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 809
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Присъединяване към водопроводната мрежа на имоти с идентификатори 83510.650.110, 83510.650.151, 83510.650.160, 83510.650.161 и 83510.650.163 по КККР на гр. Шумен, в местността „Под манастира“
Скици

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 808
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.622 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.622 по кадастралната карта на Шумен

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 807
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.17 по кадастралната карта на Шумен

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 806
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.515 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.515 по кадастралната карта на Шумен

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 805
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.389 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.389 по кадастралната карта на Шумен

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 804
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Трасе за въздушна мрежа ниско напрежение за ПИ 47161.124.50, местност „Попов ясак“, землище на с. Мараш, общ. Шумен“

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 803
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.52.32 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.59.32 по кадастралната карта на Шумен

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 802
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към преносната електрическа мрежа“

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 801
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващ обект „БЮФЕТ – ПАВИЛИОН“ с обща площ 6,5 кв. м. в сграда на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 800
ОТНОСНО: Подписване на Споразумението на кметовете от Европа
Споразумение

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 799
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор № BGENERGY-2.002-0005-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – 9-то Основно училище „Панайот Волов“ гр. Шумен и Основно училище „Панайот Волов“, с. Мадара“, по Програма  „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура „Енергийна ефективност в сгради“

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 798
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 797
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 0262/14.07.1998 г. – 27 кв. м. от УЧИЛИЩЕН ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (малък), находящ се в едноетажната сграда на III ОУ „Димитър Благоев“ в гр. Шумен, ул. „Харалан Ангелов“ № 17а

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 796
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 795
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем на наемателя на обект за търговска дейност във фоайето на Общински младежки дом – гр. Шумен

 
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 794
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сметна палата на РБ на основание чл.14, ал.1 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 793
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 46053.18.158 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 792
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 65187.501.522 по кадастралната карта на с. Салманово, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 791
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.566 по кадастралната карта на с. Дибич, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 790
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 32158.294.420.1.4 по кадастралната карта на с. Ивански, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 789
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.657.309 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 788
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 787
ОТНОСНО: Промяна на управлението на имоти – частна общинска собственост с идентификатори 83510.671.114.1.31 и 83510.671.114.1.34

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 786
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 785
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен
Анализ

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 784
ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на обектите, включени в ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 ГОДИНА

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 783
ОТНОСНО: Изменение на решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на заседание на Общински съвет – Шумен, в частта на Приложение №1 Имоти предоставени за управление на ОП „Общински жилища и имоти“

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 782
ОТНОСНО:  Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2022/2023 година

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 781
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.09.2022 г.

04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022

РЕШЕНИЕ № 780
ОТНОСНО: Разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи

04.10.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 779
ОТНОСНО: Предложение на съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен, мандат 2023-2026 г.

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 778
ОТНОСНО: Процедура, по която да бъдат избрани съдебните заседатели при Окръжен съд Шумен за мандат 2023-2026 г. 

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 777
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 02.08.2022 г.

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 776
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 775
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.667.270 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.667.270 по кадастралната карта на Шумен

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 774
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.380 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.380 по кадастралната карта на Шумен

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 773
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Присъединяване към водопроводната мрежа на имоти с идентификатори 83510.650.110, 83510.650.151, 83510.650.160, 83510.650.161 и 83510.650.163 по КККР на гр. Шумен, в местността „Под манастира“

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 772
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.653.560 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ частично в границите на УПИ ХІІ в кв. 572 по плана на гр. Шумен

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 771
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.91 и имот с идентификатор 83510.668.287  по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Проект за изменение

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 770
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.680.351 и имоти с идентификатори 83510.664.345 и 83510.664.346 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 769
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.676.444 и имот с идентификатор 83510.676.299  по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Проект за изменение
Удостоверение

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 768
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.269 и имот с идентификатор 83510.673.261  по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скици

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 767
ОТНОСНО: Създаване на партньорство между МИГ „Велики Преслав“ и част от селата на територията на Община Шумен

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 766
ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 765
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 764
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности в с. Дибич на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 763
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 762
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 761
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 760
ОТНОСНО: Разкриване на допълнителни щатни бройки към ОП „Чистота“

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 759
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.07.2022 г.

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 758
ОТНОСНО:  Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2021 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 5.1
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10 (Баланс)
Приложение 10 (Год. отчет на приходите и разходите)
Приложение 10 (Отчет за касово изпълнение)
Приложение 11
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 757
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба

02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022

РЕШЕНИЕ № 756
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Шумен по отворената Четвърта процедура на Европейския градски фонд (ЕГФ) по набиране на проектни предложения за разработване на инвестиционни концепции за устойчива енергия

02.08.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 755
ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 754
ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване на срока за подаване на заявления за удължаване на договорите за наем съгласно решение № 617 от 27.01.2022 г.

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 753
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ,    чл. 136, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и   ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1,   т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 647 и кв. 649 по плана на гр. Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 752
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Общински път за връзка на главен път І-2 „Русе-Варна“ с Депо за строителни отпадъци в кв.Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ № 83510.208.29, в землището на гр. Шумен, Община Шумен“
Скица 298

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 751
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чатал Пунар” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 750
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 749
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.416 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.416 по кадастралната карта на Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 748
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.681 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.681 по кадастралната карта на Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 747
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Шумен за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.204.34 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Чалъка“

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 746
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 46053.501.1198 и имоти с идентификатори 46053.501.708 и 46053.501.693 по кадастралната карта на с. Мадара, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Проект за изменение

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 745
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-135/21.04.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Пенка Димитрова от гр. Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 744
ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2022/2023 г.
Необходими дърва 2022-2023

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 743
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2022-2023 г.
Годишен план

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 742
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр.Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 741
ОТНОСНО: Даване на съгласие за проучване за поставяне на фотоволтаични панели върху покривите на сгради – публична общинска собственост

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 740
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на „Пристройка към приемна на „Спешно отделение“ и  „Външен изолиран асансьор към съществуваща сграда на „МБАЛ-Шумен“ АД, на собственика на сградите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 739
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда – дентален център построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.668.65 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 738
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж на постройка на допълващо застрояване – гараж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.682.131по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.4 от ЗОС и чл.48, ал.2 от НРПУРОИ

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 737
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 736
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване   „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 735
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.327 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 734
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.543 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 733
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 732
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, определен за Гробищен парк на с. Коньовец, община Шумен, за замяна с общински имот

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 731
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 730
ОТНОСНО:Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 729
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2022 година
Програма 2022
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 728
ОТНОСНО:  Предоставяне ЛЕД – Дисплей пред Спортна зала „Младост“ за управление на ОП „Общински медиен център“

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 727
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Наредба
Приложение 9

06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022

РЕШЕНИЕ № 726
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.666.144 и имот с идентификатор 83510.666.153 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица

06.07.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 725
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ V от кв. 655 по плана на гр. Шумен
Скица

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 724
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват УПИ ІІ-2952, УПИ ІХ-2953, УПИ ІІІ-2954 в кв.160а и УПИ VІІІ-2950, 2951 в кв.157 по плана на гр. Шумен.
Скици

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 723
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 722
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 52132.204.30 по кадастралната карта на с. Новосел в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 52132.204.30 по кадастралната карта на с. Новосел

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 721
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 52132.204.28 по кадастралната карта на с. Новосел в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 52132.204.28 по кадастралната карта на с. Новосел

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 720
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 10882.32.30 по кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен в местността „Ясаците” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 10882.32.30 по кадастралната карта на с. Ветрище

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 719
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.651.316 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.316 по кадастралната карта на Шумен

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 718
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.45.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.45.17 по кадастралната карта на Шумен

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 717
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и чл. 305, ал. 2, т. 2 от ЗПУО за процедиране изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча, общ. Шумен и даване съгласие за промяна предназначението на част от УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 716
ОТНОСНО:  Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор № BGCULTURE-1.002-0010-CO1 по проект „Създаване и представяне на дигитално културно наследство на Община Шумен“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,  Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“
Запис на заповед

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 715
ОТНОСНО: Определяне представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 714
ОТНОСНО: Определяне на представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна здравна карта

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 713
ОТНОСНО: Попълване състава на Управителния съвет на   Общински фонд „Култура“

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 712
ОТНОСНО: Откриване на процедура и правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд мандат 2023 – 2026 година

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 711
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.362 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 710
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2021 г.
Икономически показатели 2021г.
Икономически показатели 2021г.

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 709
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна върху втори етаж от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 708
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 266 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно даване на съгласие на „КОЦ – Шумен“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв. и представяне на обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 707
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 685 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 706
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 684 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 705
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен  на 10.06.2022 г.

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 704
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен“ АД, на 20.06.2022 г.

31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022

РЕШЕНИЕ № 703
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

31.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 702
ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за изграждане на Център за работа в общността по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Шумен“ по Договор № BG05M9OP001-2.056-0011-C01, реализиран по ОПРЧР и ОПНОИР

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 701
ОТНОСНО: Допълване на Решение № 661 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Шумен за прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 700
ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на продажба на електрически присъединителни съоръжения, изградени от Община Шумен по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 699
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Комисията за защита на потребителите на помещения от общински недвижим имот за срок от 5 години на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 698
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нови трасета на селскостопански пътища за смяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.381.38 и 83510.381.42 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Якова“
Скица 194

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 697
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ частично в границите на УПИ Х-„Жилищно строителство, озеленяване, КОО и гаражи“ в кв.572 по плана на гр. Шумен

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 696
ТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за конкретен имот с идентификатор  № 83510.245.2 по КК на гр. Шумен

04.05.2022
 

РЕШЕНИЕ № 695
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.288 и имоти с идентификатори 83510.658.291 и 83510.658.270 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 694
ОТНОСНО: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 693
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-027/08.02.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена жалба от Николай Пашев от гр. Шумен

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 692
ОТНОСНО: Удостояването на г-жа Веска Ламбова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 691
ОТНОСНО: Удостояване със златна значка на Стефан Живков, кмет на село Царев брод

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 690
ОТНОСНО: Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка“ Петър Минчев

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 689
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на  Шумен за изкуство и култура” за 2021 г.

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 688
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2021 г.

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 687
ОТНОСНО: Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 686
ОТНОСНО: Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 685
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 684
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 683
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.692 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 682
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с   идентификатор 83510.664.616 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 681
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 680
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на 51 бр. апартаменти, изградени по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 679
ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2021 г.
Отчет

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 678
ОТНОСНО: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2022 г.
План

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 677
ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.05.2022 г.

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 676
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 04.07.2022 г.

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 675
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 06.07.2022 г.

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 674
ОТНОСНО: Одобряване  на бюджетна прогноза за периода 2023 г.-2025 г. в частта за местни  дейности на Oбщина Шумен
Прогноза
Приложение №1А
Приложение №6

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 673
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Наредба

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 672
ОТНОСНО: Възможностите за изграждане на предприятие за сепариране на битов отпадък

04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022

РЕШЕНИЕ № 671
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор идентификатор 83510.570.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово,  местност „Чернювец“

04.05.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 670
ОТНОСНО: Заявление с вх. № 61-01-097/30.03.2022 г., касателно искане за отсрочване/разсрочване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 669
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 451 по плана на гр. Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 668
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 33 и кв. 42 по плана на с. Мадара
Скица

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 667
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия в имот с идентификатор 83510.10.496 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Куванлък“
Скица

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 666
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.3.102  по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 665
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.277 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.277 по кадастралната карта на Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 664
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 663
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.651 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.651 по кадастралната карта на Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 662
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.425.62, 83510.425.65 и 83510.425.66 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имотите

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 661
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за група имоти по кадастралната карта на гр. Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 660
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.685 и имот с идентификатор 83510.664.226  по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 659
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 590 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 658
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 657
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 656
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 655
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 654
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 653
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 652
ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели- настанени в тях по административен ред
Приложение 1

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 651
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.674.406.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 650
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.672.271.101 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 649
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.302 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 648
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 647
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.553 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 646
ОТНОСНО:  Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2022/2023 г.
Приложение 1
Приложение 2

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 645
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2021 г. и Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2022 г.
Програма
Отчет

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 644
ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2021 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2021 г.
Приложение 1
Приложение 2

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 643
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 г.
Отчет

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 642
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2021 г.
Приложение 1
Приложение 2

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 641
ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2022 година
Програма

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 640
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2021 г.
Програма
Изпълнение

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 639
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите
Приложение1

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 638
ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 637
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2022 г.
Приходи по бюджета за 2022
Местни приходи 2022
Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 2022
Рекапитулация по функции-ДОФ
Рекапитулация по функции-ДДД
Рекапитулация по функции-МД
Рекапитулация по параграфи-ДОФ
Рекапитулация по параграфи-ДДД
Рекапитулация по параграфи-МД
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8 и 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23
Приложение 24
Приложение 25
Приложение 26
Приложение 27.1 Благово
Приложение 27.2 Белокопитово
Приложение 27.3 Велино
Приложение 27.4 Васил Друмев
Приложение 27.5 Ветрище
Приложение 27.6 Вехтово
Приложение 27.7 Градище
Приложение 27.8 Дибич
Приложение 27.9 Друмево
Приложение 27.10 Ивански
Приложение 27.11 Илия Блъсково
Приложение 27.12 Кладенец
Приложение 27.13 Коньовец
Приложение 27.14 Лозево
Приложение 27.15 Мадара
Приложение 27.16 Мараш
Приложение 27.17 Новосел
Приложение 27.18 Овчарово
Приложение 27.19 Панайот Волов
Приложение 27.20 Радко Димитриево
Приложение 27.21 Салманово 
Приложение 27.22 Средня
Приложение 27.23 Струйно
Приложение 27.24 Царев брод
Приложение 27.25 Черенча
Приложение 27.26 Костена река

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 636
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за съфинансиране с цел приключването на проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 635
ОТНОСНО:  Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 634
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба

06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022

РЕШЕНИЕ № 633
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост 
Наредба

06.04.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 632
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Блок МВР“ до ТП „Добруджа-6“, извод „ЖП гара“, гр. Шумен“
 Скица 74

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 631
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Пашпура“ до ТП „Янко Сакъзов“, извод „П. Волов“, гр. Шумен“
 Скица 73

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 630
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за довеждащ електропровод до имот с идентификатор 32158.211.234 по кадастралната карта на с. Ивански, в местността „Бункерът дол“
 Скица 81
 Скица 82
 Скица 83
 Скица 84
 Скица 85
 Скица 86

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 629
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.741 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.741 по кадастралната карта на Шумен

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 628
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.301 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.301 по кадастралната карта на Шумен

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 627
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.4 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.4 по кадастралната карта на Шумен

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 626
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нови трасета на селскостопански пътища за смяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.381.38 и 83510.381.42 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Якова“

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 625
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на заварените урегулирани поземлени имоти в квартали 450, 451 и 453 по плана на гр. Шумен

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 624
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: Промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.714 и имоти с идентификатори 83510.664.291 и 83510.664.348 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 623
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 622
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
 Приложение № 1

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 621
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.132 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собствениците на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 620
ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“
 Статут

25.02.2022

№ 32 от
24.02.2022

РЕШЕНИЕ № 619
ОТНОСНО: Доклад за резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.
 Доклад

25.02.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 618
ОТНОСНО: Оправомощаване на кметовете и кметските наместници на кметства от Община Шумен да възлагат и отчитат работата на работниците назначени по проект „Заетост за теб“

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 617
ОТНОСНО: Удължаване на договорите за наем, сключени за срок до 5 години с цел преодоляване на икономическите последици от извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 616
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 451 по плана на гр. Шумен

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 615
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Кабел 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Шумен“
Скици № 2 и № 3

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 614
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 25 и кв. 26 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен
Скица

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 613
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.680 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.680 по кадастралната карта на Шумен

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

 РЕШЕНИЕ № 612
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към преносната електрическа мрежа“

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 611
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр.Шумен с НТП „Друг вид земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Неделчо Неделчев

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 610
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 594 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 609
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 608
ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2022/2023 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 607
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.92 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 606
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 605
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2022 г.

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 604
ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2021 г.
Отчет

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 603
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2021 г.
Отчет

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 602
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 601
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката
Статут

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 600
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2022г.
Общински план за младежта

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 599  
ОТНОСНО: Проект за именение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“
Изменение и допълнение на Правилника

28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022

РЕШЕНИЕ № 598
ОТНОСНО: Удължаване до 31.03.2022 г. на действието  на  разпоредбите на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Приложение № 1

28.01.2022
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 597
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват част от урбанизираната територия на с.Дибич, разположена между квартали 67, 68, 69, 71, 73 и 75 по плана за регулация на с. Дибич, общ. Шумен

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 596
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ІІ-2952, УПИ ІХ-2953, УПИ ІІІ-2954 в кв.160а и УПИ VІІІ-2950,2951 в кв.157 по плана на гр. Шумен

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 595
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ V от кв. 655 по плана на гр. Шумен

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 594
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.65.21, 83510.65.20 и 83510.65.19 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере”    

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 593
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Блок МВР“ до ТП „Добруджа-6“, извод „ЖП гара“, гр. Шумен“

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 592
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Пашпура“ до ТП „Янко Сакъзов“, извод „П.Волов“, гр. Шумен“

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 591
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия в имот с идентификатор 83510.10.496 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Куванлък“

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 590
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.1 и имот с идентификатор 83510.673.36 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 589
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.11 и имоти с идентификатори 83510.664.12 и 83510.664.281 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 588
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.337 и имоти с идентификатори 83510.660.342 и 83510.660.696 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 
Скица

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 587
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021
РЕШЕНИЕ № 586
ОТНОСНО: Продължаване на дейността на Областен информационен център – Шумен
30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 585
ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Диагностично консултативен център I – Шумен“ ЕООД за 2021 г.

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 584
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.438 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 583
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местност „Сакарка “, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 582
ОТНОСНО:  Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение № 1

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 581
ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 580
ОТНОСНО: Оптимизиране на числения състав и структурата на общинските предприятия

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 579
ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“  за 2022 г., съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси на територията на община Шумен
Приложение № 1
Приложение № 2

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 578
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.12.2021 г.

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 577
ОТНОСНО: Приемане на Статут за устройството и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта
Статут

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 576
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен
Правилник

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 575
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 574
ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на малките населени места в община Шумен 2022 – 2027 г.
Индикативна таблица за предвидените мерки и дейности
Предложения
Приложение № 1
Приложение № 2
Програмата за развитието на малките населени места на територията на община Шумен 2022 – 2027 г. 
Необходими ремонтни дейности на културни институти /читалища в селата/ за 2022 г.
Обобщена информация относно заявките на училищата и градините за извършване на ремонти през 2022 г. в населените места 
Справка за получените заявки за необходимите ремонти по кметства

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 573
ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване риска от бедствия на територията на Община ШУМЕН 2021-2025 г.
Програма

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 572
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община Шумен, приета с Решение № 482 по протокол № 26 от 30.09.2021 г.
Наредба

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 571
ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определяне на местните   данъци на територията на община Шумен, приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от  28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Шумен

30.12.2021
№ 30 от
23.12.2021

РЕШЕНИЕ № 570
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.567.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово,  местност „Чернювец“.

30.12.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 569
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на с. Дибич, общ. Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 568
ОТНОСНО:  Промяна в състава на постоянните комисии „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ и „Култура, културно наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ към Общинския съвет – гр. Шумен и на Експертен съвет по наименованията
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021

РЕШЕНИЕ № 567
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ за одобряване на изменение на Общия устройствен план на град Шумен за „Селищно образувание – Индустриален парк Шумен“

Чертеж

29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 566
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват част от кв. 48 по плана на кв. Мътница, гр. Шумен
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 565
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.301  по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под Манастира“
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 564
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.128 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.128 по кадастралната карта на Шумен
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 563
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.17 по кадастралната карта на Шумен
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 562
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 561
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.285 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.285 по кадастралната карта на Шумен
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 560
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Кабел 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Шумен“
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 559
ОТНОСНО: Определяне на представители от Общински съвет-Шумен в състава на Комисията по чл. 15, ал. 1 от Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 558
ОТНОСНО: Участие на община Шумен като партньор на фондация „Аделе“ гр. Шумен в проектно предложение с наименование „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“ по процедура BG05SFOP001-2.025 с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ОП „Добро управление“
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021

РЕШЕНИЕ № 557
ОТНОСНО:  Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Приложение №1

29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 556
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 55316.78.343 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 555
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.319 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 554
ОТНОСНО: Предложение за определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет и кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г.
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 553
ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на улици за текущ ремонт, финансирани с трансформирана целева субсидия за капиталови разходи
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021
РЕШЕНИЕ № 552
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.11.2021 г.
29.11.2021
№ 29 от
25.11.2021

РЕШЕНИЕ № 551
ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2021/2022 година

Програма

29.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 550
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 549
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на  стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1024 на Път I- 2 „Каспичан – Шумен км 124+040, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).“
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 548
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на  стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1006 на Път А2 „Варна – Шумен“ км 340+190, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).“
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 547
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.226 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.226 по кадастралната карта на Шумен
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 546
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.3 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.3 по кадастралната карта на Шумен
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 545
ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2021 г.
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 544
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 543
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.682.1 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Дивдядово на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 542
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 541
ОТНОСНО: Обявяване на имот в м. „Мантово лозе“ в землището на гр. Шумен /бивш Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“/ за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 540
ОТНОСНО: Обявяване на имот с идентификатор 83510.567.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово,  местност „Чернювец“, за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 539
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – публична общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 538
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.547 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 537
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.546 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 536
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.545 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 535
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.544 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 534
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.543 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 533
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.542 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 532
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.73 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 531
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.68 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 530
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.538 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021

РЕШЕНИЕ № 529
ОТНОСНО: Продажба на 1 брой  общинско  жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наемател – настанен в него по административен ред

Приложение № 1

02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 528
ОТНОСНО: Определяне на минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 527
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 02.11.2021 г.
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 526
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 12.11.2021 г.
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021

РЕШЕНИЕ № 525
ОТНОСНО:  Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично – консултативен център І – Шумен” ЕООД

Приложение № 1
Приложение № 2

02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 524
ОТНОСНО: Удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, до избора на управител след провеждането на конкурс
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021

РЕШЕНИЕ № 523
ОТНОСНО: Изменение на план-сметката за провеждане на местен референдум на 26.09.2021 г. в село Мадара

• План-сметка

02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 522
ОТНОСНО: Представяне на договор сключен с Райфайзенбанк ЕАД за обслужване на сметките на Община Шумен и поставяне на АТМ /банкомат/
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021

РЕШЕНИЕ № 521
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021-2024 г. на Община Шумен

Приложение № 1а
Приложение № 6г
Приложение № 8
• Приложение № 8а
• Приложение № 7г

02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 520
ОТНОСНО: Предложение за приемане на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на oбщина Шумен 2020-2024 г.“
Програма
02.11.2021
№ 28 от
28.10.2021
РЕШЕНИЕ № 519
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на Иван Иванов
02.11.2021
№ 27 от
08.10.2021
РЕШЕНИЕ № 518
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Шумен в размер на 20 000 000,00  лева и процедура за избор на финансова или кредитна институция
Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“
Инвестиционен проект„Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“
Финансови параметри на инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“
Финансови параметри на инвестиционен проект „Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“
Процедура за избор на финансова или кредитна институция и образци
Протокол
Приложение 1
Приложение 2
Протокол
Приложение 1
Приложение 2
15.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 517
ОТНОСНО: Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ г-жа Маринка Анчева.
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 516
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ в обхват части от кв.25 и кв.26 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 515
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.136, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ в обхват: части от кв.33 и кв.42 по плана на с.Мадара
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 514
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ І-„Производствени и складови дейности“ от кв. 340а по плана на гр. Шумен
• Схема
• Схема
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 513
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване на изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за имоти с идентификатори 47161.504.2 и 47161.504.4 по кадастралната карта на с.Мараш в местността „Лагера“
• Скица
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 512
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.814 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 511
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чатал Пунар – Кобаклия”
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 510
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване” на промишлена сграда в имот с идентификатор 83510.621.11 по КККР на гр.Шумен в местността „Якова“
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 509
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.10.1041,  83510.10.1053, 83510.425.14,  83510.425.57, 83510.425.86, 83510.425.61, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.71, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.76, 83510.425.77, 83510.425.78, 83510.425.79, 83510.425.80, 83510.425.81, 83510.425.82, 83510.425.83 и 83510.425.84 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имотите
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 508
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.536 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.536 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 507
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.41 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.41 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 506
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.459 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.459 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 505
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.241 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.241 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 504
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.60 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.60 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 503
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.307 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.307 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 502
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.648.30 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.648.30 по кадастралната карта на Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 501
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в ПИ 83510.663.90 до два броя нови електромерни табла в ПИ 83510.664.458 по КК на гр. Шумен, ж.к. „Южен бряг“, ул. „Алеко Константинов“, гр. Шумен, за захранване на жилищна сграда – Блок № 9.“
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 500
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за имот с идентификатор 83510.665.77 по кадастралната карта на гр. Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 499
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.466 и имот с идентификатор 83510.659.455 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
• Скица
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 498
ОТНОСНО:  Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 497
ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен” за 2021 г.
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 496
ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2021/2022 година
• Приложение 1
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 495
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 494
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.501.338 по кадастралната карта на с.Лозево, община Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 493
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.465 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Макак, на основание чл. 35 от ЗОС
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 492
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.679.167 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Мътница, на основание чл. 35 от ЗОС
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 491
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.358 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 490
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.315 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 489
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред и поправка на решение № 459 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Шумен
• Приложение 1
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 488
ОТНОСНО: Приемане План за действие на Община Шумен в изпълнение на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)
• План
• Приоритети
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 487
ОТНОСНО:  Приемане на Плана за интегрирано развитие на община Шумен за периода 2021 – 2027 г.
• План за интегрирано развитие община Шумен 2021-2027
• Приложение 1
• Приложение 2
• Приложение 3
• Приложение 3
• Приложение 4
• Приложение 5
• Презентация
• Приложение 6
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 486
ОТНОСНО: Планиране на средства в проекта за бюджет на Община Шумен за 2022 г., за изпълнение на Решение № 94 от 09.03.2011 г. на Министъра на МОСВ за „Предоставяне безвъзмездно за управление и използване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост”
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 485
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.09.2021 г.
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 484
ОТНОСНО: Приемане на програма, относно развитието на малките населени места в Община Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 483
ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 482
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община Шумен, план и становище в изпълнение на Решение № 344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г.
Наредба
План
Становище
07.10.2021
№ 26 от
30.09.2021
РЕШЕНИЕ № 481
ОТНОСНО: Оправомощаване на кмета на Община Шумен да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Шумен
07.10.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 480
ОТНОСНО: Именуване на улица в кв. „Дивдядово”, гр. Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 479
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Водопровод и канализация за присъединяване на ПИ 83510.445.848, местност „Под село“ по КК на гр. Шумен.“
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 478
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 46053.32.569 и 46053.32.570  по кадастралната карта на с. Мадара, в местността „Касчеир“
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 477
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 476
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.615.984 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под село”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.615.984 по кадастралната карта на Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 475
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.142 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.142 по кадастралната карта на Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 474
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.679 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.679 по кадастралната карта на Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 473
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.524 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кече баир” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.524 по кадастралната карта на Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 472
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV, чрез КЛ НН от ТП „Пети километър“ до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 83510.31.182, местност „Мералъка“, гр. Шумен“
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 471
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Етап 33 – Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за ПИ 83510.345.6, местност „Дремжа“ по КК на гр. Шумен.”
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 470
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – възстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до СШ 6, 260 м. от СШ 6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3, за кв. Мътница, гр. Шумен.”
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 469
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 442 по протокол № 24 от 24.06.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 468
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 467
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на училищните сгради в кв. Дивдядово и с. Мадара, община Шумен“ Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 466
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм)
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 465
ОТНОСНО: Провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на превозите по автобусните линии от Общинската транспортна схема и от Областната и Републиканската транспортни схеми по определените квоти за Община Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 464
ОТНОСНО: Промяна на Общинска транспортна схема за обслужване на населението с автобусен транспорт
Маршрутно разписание
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 463
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности – лекарски кабинети в „ДКЦ 1 – Шумен“ ЕООД
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 462
ОТНОСНО:  Провеждане на процедура за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост – „Бюфет-павилион“, в сградата на СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 461
ОТНОСНО: Предоставяне под наем за терен за поставяне на нестационарни обекти
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 460
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за социални дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 459
ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение №1
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 458
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на движима вещ, собственост на община Шумен на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 457
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Представяне на културно наследство в ревитализирана, реставрирана и реновирана зала „Проф. Венета Вичева“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 456
ОТНОСНО: Предоставяне на зала „Проф. Венета Вичева“    безвъзмездно за управление на ОП „ Туризъм, публични прояви и атракции“
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 455
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 30.07.2021 г.
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 454
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно  общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, на 30.07.2021 г.
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 453
ОТНОСНО: Промяна в състава на наблюдателната комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 452
ОТНОСНО: Промяна в състава на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 451
ОТНОСНО:  Промяна в състава на постоянната комисия „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ към Общинския съвет – гр. Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 450
ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Правна и опазване на обществения ред“ към Общинския съвет – гр. Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 449
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2021 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 448
ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2020 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №5.1
Приложение № 6
Приложение №7
Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10
Приложение №11
Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19
Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22
Приложение №23
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 447
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.07.2021 г.
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 446
ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за произвеждане на референдум в с. Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“
Приложение №1-МР
Приложение №2-МР
Приложение №3-МР
Приложение №4-МР
Приложение №5-МР
Приложение №6-МР
Приложение №7-МР
Приложение №8-МР
Приложение №9-МР
Приложение №10-МР
Приложение №11-МР
Приложение №12-МР
Приложение №13-МР
Приложение №14-МР
Приложение №15-МР
Приложение №16-МР
Приложение №17-МР
Приложение №18-МР
Приложение №19-МР
Приложение №20-МР
Приложение №21-МР
Приложение №22-МР
Приложение №23-МР
Приложение №24-МР
Приложение №25-МР
Приложение №26-МР
Приложение №27
Приложение №28-МР
Приложение №29-МР
Приложение №30
Приложение №31
Приложение №32
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 445
ОТНОСНО: Разходване на натрупаните месечни отчисленията по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание § 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) и изменение на План-сметката по чл. 66, ал. 3  от ЗМДТ.
Приложение № 1
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 444
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Приложение
04.08.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 443
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.199 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.199 по кадастралната карта на Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 442
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 441
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.650.243 и 83510.650.242 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.243 по кадастралната карта на Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 440
ОТНОСНО: Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 439
ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот намиращ се в сградата на СУ „Панайот Волов” гр. Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 438
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 437
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него сгради, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 436
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.453 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 435
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.452 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 434
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.451 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 433
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.450 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 432
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.447 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 431
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 61443.501.223 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на собствениците на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 430
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в зелището на с. Мараш и 4 броя в землището на с. Васил Друмев с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 429
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност “Сакарка” и местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 428
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.673.376 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 427
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 02.07.2021 г.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 426
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен  на 29.06.2021 г.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 425
ОТНОСНО: Промяна на Решение №344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 424
ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Наредба
29.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 423
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.142 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.142 по кадастралната карта на Шумен
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 422
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.124 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.124 по кадастралната карта на Шумен
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 421
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.35 по кадастралната карта на гр. Шумен и имот с идентификатор 83510.668.379 по кадастралната карта на гр. Шумен  и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 420
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: прилагане на уличната регулация за имот с идентификатор 83510.656.46 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 419
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ VІІ-„ООД“ от кв. 192 по плана на гр. Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен и УПИ VІ-2376 от кв. 192 по плана на гр. Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.666.642 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 418
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект към Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с проектно предложение „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ и осигуряване на оборотни средства по проекта
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 417
ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Справка
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 416
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Годишен план
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 415
ОТНОСНО: Предоставяне под наем за срок от 10 години на Бистро „Юнак“
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 414
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 413
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.550 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 412
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.549 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 411
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 410
ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за изменение на общия устройствен план на селищно образувание „Индустриален парк Шумен“
Техническо задание
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 409
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества
Приложение 1
Икономически показатели
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 408
ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 14.06.2021 г
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 407
ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2020 г.
Отчет
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 406
ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2021 г.
Годишна програма
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 405
ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 404
ОТНОСНО: Промяна в състава на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 403
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: обявяване на имот с идентификатор 83510.673.375 по кадастралната карта на гр. Шумен за частна общинска собственост.
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 402
ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии.
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021

РЕШЕНИЕ № 401
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен

01.06.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 400
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ І-“Производствени и складови дейности“ от кв. 340а по плана на гр. Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 399
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и във връзка с §8, ал. 4 от ПР на ЗУТ в обхват: части от кв. 29 и кв.6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен.
Скица
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 398
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище № 1 на път І-2 км. 118 + 900;  ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК,  улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км. 115 + 756 и кръгови кръстовища № 1 и № 2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км. 115 + 756 и кръгови кръстовища № 1 и № 2”.
Скица
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 397
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т .2 от ЗУТ за части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр. Шумен.
Скица
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 396
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.58.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.58.8 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 395
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.14 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.14 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 394
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.42.22 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.42.22 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 393
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.650.670 и  83510.650.671 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.650.670 и  83510.650.671 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 392
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.655 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.655 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 391
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.149 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.149 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 390
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.334 и улица общинска собственост, представляваща имот с идентификатор 83510.691.33 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 389
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.43.43 по КККР на гр. Шумен с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Данаил Йорданов.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 388
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-002/06.01.2021 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Димитрина Георгиева от с. Златар.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 387
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-399/31.12.2020 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Снежанка Дойчинова от с. Мадара, общ. Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 386
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общинския съвет в комисия по транспорт в община Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 385
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 384
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2021/2022 г.
Приложение 1
Приложение 2
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 383
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 382
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от пет години на имот-публична общинска собственост, находящ се в двора на НУ „Ил. Р. Блъсков” гр. Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 381
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 380
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в зелището на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 379
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 378
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Сакарка”, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 377
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение 1
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 376
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 68504.110.564.1 по кадастралната карта на с. Средня, на основание чл. 35 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 375
ОТНОСНО:  1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година;   2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 година.
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 374
ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2020 г.;   Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2020 г.
Отчет
Доклад
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 373
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2020 г.
Приложение 1
Приложение 2
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 372
ОТНОСНО: Приемане на  Общински план за младежта за 2021 г.
Общински план
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 371
ОТНОСНО: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на  територията на община Шумен за 2021 г.
Годишен план
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 370
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 07.05.2021 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 369
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска   собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложени 1
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 368
ОТНОСНО: Одобряване  на бюджетна прогноза за периода 2022 г. -2024 г. в частта за местни  дейности на Oбщина Шумен.
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 367
ОТНОСНО: Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ ремонт на улична мрежа на територията на Община Шумен и даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в  Община Шумен, на  основание  чл. 89  от ЗДБРБ за 2021 г.
Приложение 14
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 366
ОТНОСНО: Осигуряване на 800 лв. за техническа организация и провеждане на ежегодния празник на с. Мадара, на 06.05.2021 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 365
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.05.2021 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 364
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2020 г.
Общинска програма
Отчет
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 363
ОТНОСНО: Приемането на дългосрочна програма на Община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2031 година.
Програма
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 362
ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“.
Правилник 
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 361
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот-общинска собственост на СНЦ „СК „Мадарски конник“ на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 360
ОТНОСНО: Удостояване на Величка Евтимова и Ирина Върбанова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 359
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2020 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 358
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2020 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 357
ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет Шумен. 
05.05.2021
№ 20/
01.04.2021
РЕШЕНИЕ № 356
ОТНОСНО: Прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет – гр. Шумен.
05.04.2021
№ 20/
01.04.2021
РЕШЕНИЕ № 355
ОТНОСНО: Процедура за възстановяване на бившата „СБАЛПФЗ“ ООД.
05.04.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 354
ОТНОСНО: Приемане на решение на Общински съвет за сключване на Споразумение за сътрудничество с Агенция пътна инфраструктура за „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. „Ришки проход“ над ЖП линията София-Варна“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 353
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.419.14 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Горен сусурлук“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 352
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.48.66 по кадастралната карта на Шумен в местността „Струмба” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.48.66 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 351
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.455 и  83510.663.456 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.455 и  83510.663.456 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 350
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.123 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.123 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 349
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.10.344 и 83510.10.1040 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1040 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 348
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.690 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.690 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 347
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.600 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.600 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 346
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.189 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.189 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 345
ОТНОСНО:  Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 344
ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за разработване на предложения и наредба за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш.
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 343
ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 342
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 341
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.449 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 340
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.448 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 339
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 338
ОТНОСНО: Предоставяне на СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по КК на гр. Шумен на ул. „Гоце Делчев“ №7, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 337
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 336
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 335
ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен през 2020 година
Отчет
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 334
ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 05.03.2021 г.
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 333
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Приложение №1
Приложение №1А
Приложение №1Б
Приложение №2 ДДД
Приложение №2 ДФ
Приложение №2 МД
Приложение №3 ДДД
Приложение №3 ДФ
Приложение №3 МД
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложения №8 и 9
Приложение №10
Приложение №11
Приложение №12
Приложение №13
Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16
Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19
Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22
Приложение №23
Приложение №24
Приложение №25
Приложение №26
Приложение №27.1
Приложение №27.2
Приложение №27.3
Приложение №27.4
Приложение №27.5
Приложение №27.6
Приложение №27.7
Приложение №27.8
Приложение №27.9
Приложение №27.10
Приложение №27.11
Приложение №27.12
Приложение №27.13
Приложение №27.14
Приложение №27.15
Приложение №27.16
Приложение №27.17
Приложение №27.18
Приложение №27.19
Приложение №27.20
Приложение №27.21
Приложение №27.22
Приложение №27.23
Приложение №27.24
Приложение №27.25
Приложение №27.26
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 332
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем на Дневен център за деца с увреждания „Капчици“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 331
ОТНОСНО: Устойчивост на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 330
ОТНОСНО: Устойчивост на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 329
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за реализацията на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 328
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014-2020 и Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за реализацията на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 327
ОТНОСНО: Прекратяване на правомощията на обществения посредник съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 326
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен, приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Шумен
04.03.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 325
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“
Водоснабдителна система „Мътница“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 324
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Частично кабелиране по бул.“Ришки проход“ на ВЕЛ-20 kV извод “Водстрой“, нахождащ се в ПИ 83510.620.17 и ПИ 83510.620.18 по КК на гр. Шумен и монтаж на БКЗРУ 20 kV.“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 323
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище №1 на път І-2 км. 118 + 900;  ново кръгово кръстовище №2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК,  улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 322
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 321
ОТНОСНО: : Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.263 и имот с идентификатор 83510.656.270  по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 320
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ І-„Производствени и складови дейности – производство на тестени изделия“ от кв.340д по плана на гр.Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.670.500 по кадастралната карта на гр.Шумен, и имот с идентификатор 83510.670.209 по кадастралната карта на гр.Шумен  и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 319
ОТНОСНО: Допълване на РЕШЕНИЕ № 46 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Шумен, за прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 318
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2, подписан между Министерството на труда и социалната политика и Община Шумен
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 317
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 316
ОТНОСНО: Разкриване на звено „Механизъм лична помощ“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 315
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в   Националната асоциация на председателите на общински  съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2021 г.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 314
ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2020 г.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 313
ОТНОСНО:  Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение №1
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 312
ОТНОСНО:  Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2021/2022г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 311
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 310
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, зелището на с. Ивански и землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 309
ОТНОСНО:  Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 308
ОТНОСНО:  Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 307
ОТНОСНО:  Приемане на Отчет за състоянието на общинската  собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 306
ОТНОСНО:  Избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 305
ОТНОСНО:  Обсъждане дейността на ОП „Общински медиен център“.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 304
ОТНОСНО:  Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите
Приложение №1
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 303
ОТНОСНО: Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 302
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2021 година
Програма
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 301
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 588 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 543 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Шумен
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 300
ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
03.02.2021
BulgarianEnglish
Skip to content