Общински съвет Шумен

Архив: 2020, 201920182017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 480
ОТНОСНО: Именуване на улица в кв. „Дивдядово”, гр. Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 479
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Водопровод и канализация за присъединяване на ПИ 83510.445.848, местност „Под село“ по КК на гр. Шумен.“

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 478
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 46053.32.569 и 46053.32.570  по кадастралната карта на с. Мадара, в местността „Касчеир“

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 477
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 476
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.615.984 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под село”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.615.984 по кадастралната карта на Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 475
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.142 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.142 по кадастралната карта на Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 474
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.679 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.679 по кадастралната карта на Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 473
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.524 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кече баир” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.524 по кадастралната карта на Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 472
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV, чрез КЛ НН от ТП „Пети километър“ до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 83510.31.182, местност „Мералъка“, гр. Шумен“

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 471
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Етап 33 – Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за ПИ 83510.345.6, местност „Дремжа“ по КК на гр. Шумен.”

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 470
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – възстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до СШ 6, 260 м. от СШ 6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3, за кв. Мътница, гр. Шумен.”

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 469
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 442 по протокол № 24 от 24.06.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 468
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 467
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на училищните сгради в кв. Дивдядово и с. Мадара, община Шумен“ Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 466
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм)

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 465
ОТНОСНО: Провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на превозите по автобусните линии от Общинската транспортна схема и от Областната и Републиканската транспортни схеми по определените квоти за Община Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 464
ОТНОСНО: Промяна на Общинска транспортна схема за обслужване на населението с автобусен транспорт
Маршрутно разписание

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 463
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности – лекарски кабинети в „ДКЦ 1 – Шумен“ ЕООД

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 462
ОТНОСНО:  Провеждане на процедура за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост – „Бюфет-павилион“, в сградата на СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 461
ОТНОСНО: Предоставяне под наем за терен за поставяне на нестационарни обекти

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 460
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за социални дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 459
ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение №1

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 458
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на движима вещ, собственост на община Шумен на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 457
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Представяне на културно наследство в ревитализирана, реставрирана и реновирана зала „Проф. Венета Вичева“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 456
ОТНОСНО: Предоставяне на зала „Проф. Венета Вичева“    безвъзмездно за управление на ОП „ Туризъм, публични прояви и атракции“

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 455
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 30.07.2021 г.

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 454
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно  общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, на 30.07.2021 г.

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 453
ОТНОСНО: Промяна в състава на наблюдателната комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 452
ОТНОСНО: Промяна в състава на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 451
ОТНОСНО:  Промяна в състава на постоянната комисия „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ към Общинския съвет – гр. Шумен РЕШЕНИЕ № 450 ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Правна и опазване на обществения ред“ към Общинския съвет – гр. Шумен

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021
РЕШЕНИЕ № 450
ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Правна и опазване на обществения ред“ към Общинския съвет – гр. Шумен
04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 449
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2021 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 448
ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2020 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №5.1
Приложение № 6
Приложение №7
Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10
Приложение №11
Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19
Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22
Приложение №23

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 447
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.07.2021 г.

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 446
ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за произвеждане на референдум в с. Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“
Приложение №1-МР
Приложение №2-МР
Приложение №3-МР
Приложение №4-МР
Приложение №5-МР
Приложение №6-МР
Приложение №7-МР
Приложение №8-МР
Приложение №9-МР
Приложение №10-МР
Приложение №11-МР
Приложение №12-МР
Приложение №13-МР
Приложение №14-МР
Приложение №15-МР
Приложение №16-МР
Приложение №17-МР
Приложение №18-МР
Приложение №19-МР
Приложение №20-МР
Приложение №21-МР
Приложение №22-МР
Приложение №23-МР
Приложение №24-МР
Приложение №25-МР
Приложение №26-МР
Приложение №27
Приложение №28-МР
Приложение №29-МР
Приложение №30
Приложение №31
Приложение №32

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 445
ОТНОСНО: Разходване на натрупаните месечни отчисленията по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание § 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) и изменение на План-сметката по чл. 66, ал. 3  от ЗМДТ.
Приложение № 1

04.08.2021
№ 25 от
29.07.2021

РЕШЕНИЕ № 444
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Приложение

04.08.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 443
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.199 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.199 по кадастралната карта на Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 442
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 441
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.650.243 и 83510.650.242 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.243 по кадастралната карта на Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 440
ОТНОСНО: Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 439
ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот намиращ се в сградата на СУ „Панайот Волов” гр. Шумен.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 438
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 437
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него сгради, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 436
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.453 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 435
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.452 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 434
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.451 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 433
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.450 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 432
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.447 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 431
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 61443.501.223 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на собствениците на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 430
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в зелището на с. Мараш и 4 броя в землището на с. Васил Друмев с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 429
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност “Сакарка” и местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 428
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.673.376 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 427
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 02.07.2021 г.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 426
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен  на 29.06.2021 г.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 425
ОТНОСНО: Промяна на Решение №344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г.
29.06.2021
№ 24 от
24.06.2021
РЕШЕНИЕ № 424
ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Наредба
29.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 423
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.142 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.142 по кадастралната карта на Шумен
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 422
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.124 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.124 по кадастралната карта на Шумен
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 421
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.35 по кадастралната карта на гр. Шумен и имот с идентификатор 83510.668.379 по кадастралната карта на гр. Шумен  и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 420
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: прилагане на уличната регулация за имот с идентификатор 83510.656.46 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 419
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ VІІ-„ООД“ от кв. 192 по плана на гр. Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен и УПИ VІ-2376 от кв. 192 по плана на гр. Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.666.642 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 418
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект към Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с проектно предложение „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ и осигуряване на оборотни средства по проекта
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 417
ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Справка
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 416
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Годишен план
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 415
ОТНОСНО: Предоставяне под наем за срок от 10 години на Бистро „Юнак“
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 414
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 413
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.550 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 412
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.549 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 411
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 410
ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за изменение на общия устройствен план на селищно образувание „Индустриален парк Шумен“
Техническо задание
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 409
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества
Приложение 1
Икономически показатели
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 408
ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 14.06.2021 г
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 407
ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2020 г.
Отчет
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 406
ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2021 г.
Годишна програма
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 405
ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 404
ОТНОСНО: Промяна в състава на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 403
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: обявяване на имот с идентификатор 83510.673.375 по кадастралната карта на гр. Шумен за частна общинска собственост.
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021
РЕШЕНИЕ № 402
ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии.
01.06.2021
№ 23 от
27.05.2021

РЕШЕНИЕ № 401
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен

01.06.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 400
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ І-“Производствени и складови дейности“ от кв. 340а по плана на гр. Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 399
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и във връзка с §8, ал. 4 от ПР на ЗУТ в обхват: части от кв. 29 и кв.6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен.
Скица
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 398
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище № 1 на път І-2 км. 118 + 900;  ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК,  улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км. 115 + 756 и кръгови кръстовища № 1 и № 2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км. 115 + 756 и кръгови кръстовища № 1 и № 2”.
Скица
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 397
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т .2 от ЗУТ за части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр. Шумен.
Скица
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 396
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.58.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.58.8 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 395
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.14 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.14 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 394
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.42.22 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.42.22 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 393
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.650.670 и  83510.650.671 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.650.670 и  83510.650.671 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 392
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.655 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.655 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 391
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.149 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.149 по кадастралната карта на Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 390
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.334 и улица общинска собственост, представляваща имот с идентификатор 83510.691.33 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 389
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.43.43 по КККР на гр. Шумен с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Данаил Йорданов.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 388
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-002/06.01.2021 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Димитрина Георгиева от с. Златар.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 387
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-399/31.12.2020 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Снежанка Дойчинова от с. Мадара, общ. Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 386
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общинския съвет в комисия по транспорт в община Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 385
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 384
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2021/2022 г.
Приложение 1
Приложение 2
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 383
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 382
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от пет години на имот-публична общинска собственост, находящ се в двора на НУ „Ил. Р. Блъсков” гр. Шумен.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 381
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 380
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в зелището на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 379
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 378
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Сакарка”, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 377
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение 1
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 376
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 68504.110.564.1 по кадастралната карта на с. Средня, на основание чл. 35 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 375
ОТНОСНО:  1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година;   2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 година.
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 374
ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2020 г.;   Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2020 г.
Отчет
Доклад
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 373
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2020 г.
Приложение 1
Приложение 2
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 372
ОТНОСНО: Приемане на  Общински план за младежта за 2021 г.
Общински план
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 371
ОТНОСНО: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на  територията на община Шумен за 2021 г.
Годишен план
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 370
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 07.05.2021 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 369
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска   собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложени 1
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 368
ОТНОСНО: Одобряване  на бюджетна прогноза за периода 2022 г. -2024 г. в частта за местни  дейности на Oбщина Шумен.
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 367
ОТНОСНО: Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ ремонт на улична мрежа на територията на Община Шумен и даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в  Община Шумен, на  основание  чл. 89  от ЗДБРБ за 2021 г.
Приложение 14
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 366
ОТНОСНО: Осигуряване на 800 лв. за техническа организация и провеждане на ежегодния празник на с. Мадара, на 06.05.2021 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 365
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.05.2021 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 364
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2020 г.
Общинска програма
Отчет
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 363
ОТНОСНО: Приемането на дългосрочна програма на Община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2031 година.
Програма
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 362
ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“.
Правилник 
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 361
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот-общинска собственост на СНЦ „СК „Мадарски конник“ на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 360
ОТНОСНО: Удостояване на Величка Евтимова и Ирина Върбанова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 359
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2020 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 358
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2020 г.
05.05.2021
№ 21/
29.04.2021
РЕШЕНИЕ № 357
ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет Шумен. 
05.05.2021
№ 20/
01.04.2021
РЕШЕНИЕ № 356
ОТНОСНО: Прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет – гр. Шумен.
05.04.2021
№ 20/
01.04.2021
РЕШЕНИЕ № 355
ОТНОСНО: Процедура за възстановяване на бившата „СБАЛПФЗ“ ООД.
05.04.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 354
ОТНОСНО: Приемане на решение на Общински съвет за сключване на Споразумение за сътрудничество с Агенция пътна инфраструктура за „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. „Ришки проход“ над ЖП линията София-Варна“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 353
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.419.14 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Горен сусурлук“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 352
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.48.66 по кадастралната карта на Шумен в местността „Струмба” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.48.66 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 351
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.455 и  83510.663.456 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.455 и  83510.663.456 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 350
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.123 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.123 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 349
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.10.344 и 83510.10.1040 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1040 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 348
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.690 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.690 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 347
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.600 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.600 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 346
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.189 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.189 по кадастралната карта на Шумен
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 345
ОТНОСНО:  Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 344
ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за разработване на предложения и наредба за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш.
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 343
ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 342
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 341
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.449 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 340
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.448 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 339
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 338
ОТНОСНО: Предоставяне на СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по КК на гр. Шумен на ул. „Гоце Делчев“ №7, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 337
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 336
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 335
ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен през 2020 година
Отчет
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 334
ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 05.03.2021 г.
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 333
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Приложение №1
Приложение №1А
Приложение №1Б
Приложение №2 ДДД
Приложение №2 ДФ
Приложение №2 МД
Приложение №3 ДДД
Приложение №3 ДФ
Приложение №3 МД
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложения №8 и 9
Приложение №10
Приложение №11
Приложение №12
Приложение №13
Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16
Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19
Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22
Приложение №23
Приложение №24
Приложение №25
Приложение №26
Приложение №27.1
Приложение №27.2
Приложение №27.3
Приложение №27.4
Приложение №27.5
Приложение №27.6
Приложение №27.7
Приложение №27.8
Приложение №27.9
Приложение №27.10
Приложение №27.11
Приложение №27.12
Приложение №27.13
Приложение №27.14
Приложение №27.15
Приложение №27.16
Приложение №27.17
Приложение №27.18
Приложение №27.19
Приложение №27.20
Приложение №27.21
Приложение №27.22
Приложение №27.23
Приложение №27.24
Приложение №27.25
Приложение №27.26
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 332
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем на Дневен център за деца с увреждания „Капчици“
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 331
ОТНОСНО: Устойчивост на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 330
ОТНОСНО: Устойчивост на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 329
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за реализацията на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 328
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014-2020 и Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за реализацията на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 327
ОТНОСНО: Прекратяване на правомощията на обществения посредник съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
04.03.2021
№ 19/
25.02.2021 и
01.03.2021
РЕШЕНИЕ № 326
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен, приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Шумен
04.03.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 325
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“
Водоснабдителна система „Мътница“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 324
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Частично кабелиране по бул.“Ришки проход“ на ВЕЛ-20 kV извод “Водстрой“, нахождащ се в ПИ 83510.620.17 и ПИ 83510.620.18 по КК на гр. Шумен и монтаж на БКЗРУ 20 kV.“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 323
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище №1 на път І-2 км. 118 + 900;  ново кръгово кръстовище №2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК,  улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път  I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 322
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 321
ОТНОСНО: : Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.263 и имот с идентификатор 83510.656.270  по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 320
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ І-„Производствени и складови дейности – производство на тестени изделия“ от кв.340д по плана на гр.Шумен идентичен с  имот с идентификатор 83510.670.500 по кадастралната карта на гр.Шумен, и имот с идентификатор 83510.670.209 по кадастралната карта на гр.Шумен  и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 319
ОТНОСНО: Допълване на РЕШЕНИЕ № 46 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Шумен, за прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 318
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2, подписан между Министерството на труда и социалната политика и Община Шумен
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 317
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 316
ОТНОСНО: Разкриване на звено „Механизъм лична помощ“
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 315
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в   Националната асоциация на председателите на общински  съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2021 г.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 314
ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2020 г.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 313
ОТНОСНО:  Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение №1
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 312
ОТНОСНО:  Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2021/2022г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 311
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 310
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, зелището на с. Ивански и землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 309
ОТНОСНО:  Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 308
ОТНОСНО:  Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 307
ОТНОСНО:  Приемане на Отчет за състоянието на общинската  собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.
Отчет
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 306
ОТНОСНО:  Избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 305
ОТНОСНО:  Обсъждане дейността на ОП „Общински медиен център“.
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 304
ОТНОСНО:  Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите
Приложение №1
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 303
ОТНОСНО: Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 302
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2021 година
Програма
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 301
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 588 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 543 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Шумен
03.02.2021
№ 18/
28.01.2021
РЕШЕНИЕ № 300
ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
03.02.2021
BulgarianEnglish
Skip to content