Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 299
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот-частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 298
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 276 по протокол № 16 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 297
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 296
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Подробен устройствен план на елемент на техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване до 1,0 kV, във връзка с „Преустройство на цех за безалкохолни напитки и склад за захарни изделия в цех за металообработка с разширение“ в ПИ 83510.621.11, м-ст „Якова“ по КК на гр. Шумен.“
Регистър
Чертеж
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 295
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.39 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.39 по кадастралната карта на Шумен
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 294
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване за „Цех за метални изделия и офиси” в ПИ 83510.366.3 по КК на гр. Шумен“
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 293
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-„Жилищно строителство“ от кв. 569д по плана на гр. Шумен идентичен с имот с идентификатор 83510.658.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, и имот с идентификатор 83510.658.444 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 292
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FM9OP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 291
ОТНОСНО: Продажба на движима вещ – собственост на Община Шумен
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 290
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 289
ОТНОСНО: Предоставяне на апартамент № 73, вх. 4, ет.1 на ул. „Генерал Драгомиров“ № 48, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 288
ОТНОСНО: Одобряване на план – сметка за 2021 г. за необходимите разходи, съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси, на територията на община Шумен
Приложение №1
Приложение №2
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 287
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“
Приложение №1
23.12.2020
№ 17/
17.12.2020
РЕШЕНИЕ № 286
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020 г., към 01.11.2020 г.
23.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 285
ОТНОСНО: Даване на съгласие Медицински университет – Варна да отстъпи на „МБАЛ – Шумен“ АД помещения на трети етаж от сграда на ул. „Васил Априлов“ № 63 в гр. Шумен
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 284
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 29 и кв. 6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 283
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 282
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 46053.25.395 по кадастралната карта на с. Мадара
Приложение
Приложение
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 281
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване на базова станция на „БТК“ ЕАД VN 4528_В, намираща се върху сграда с идентификатор ПИ 32706.34.914.3 по КК на с. Илия Блъсково.“
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 280
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 279
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 278
ОТНОСНО: Утвърждаване състав на жури за класиране на идеен проект за юбилеен знак, който ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и организации в областта на културата и изкуството, образованието и науката.
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 277
ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 276
ОТНОСНО: Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 275
ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Споразумение
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 274
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 273
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти-публична общинска собственост, намиращи се на територията на общинските образователни институции за времето, през което в същите е прекратен достъпа поради усложнената противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на Община Шумен и учениците се обучават неприсъствено чрез дистанционна форма на обучение
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 272
ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 271
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.344 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 270
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 269
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.624 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.1 на основание чл. 35 от ЗОС
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 268
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 267
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2021 г.
Годишна програма
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 266
ОТНОСНО: Даване на съгласие на „КОЦ – Шумен“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 5млн.лв. и представяне на обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 265
ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията община Шумен
Правилник
03.12.2020
№ 16/
30.11.2020
РЕШЕНИЕ № 264
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен
Приложение 1
03.12.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 263
ОТНОСНО: Писмо с изх. № 61-01-309 от 11.09.2020 г. на Изпълнителният директор на МБАЛ- Шумен АД за начисляването и плащането на данък при придобиване на имущества по дарение от МБАЛ-Шумен АД
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 262
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за: „Подробен устройствен план на елемент на техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване 1,0 kV, във връзка с „Преустройство на цех за безалкохолни напитки и склад за захарни изделия в цех за металообработка с разширение“ в ПИ 83510.621.11, м-ст „Якова“ по КК на гр. Шумен.“
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 261
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.67.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в който се образуват нови проектни квартали 2350 и 2351 по плана на гр. Шумен
Приложение
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 260
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево в местността „Под гората” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 259
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 258
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 257
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен.
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 256
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІХ от кв. 337 по плана на гр. Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.670.175 и УПИ Х от кв. 337 по плана на гр. Шумен, прилагане на уличната регулация за УПИ ХІ от кв. 337 и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 255
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 240 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на заседание на Общински съвет Шумен
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 254
ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет Шумен в Областен съвет за намаляване риска от бедствия
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 253
ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2020/2021 година
• Програма
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 252
ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 251
ОТНОСНО: Осигуряване на помещение за репетиционна и административна дейност на Смесен хор „проф. Венета Вичева“
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 250
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.216 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 249
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.315 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 248
ОТНОСНО: Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
• Приложение №1
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 247
ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2020 г.
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 246
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 217 по Протокол № 13 от 24.09.2020 г. относно: „Проект за изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен“, в частта му по точка втора
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 245
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 30.10.2020 г.
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 244
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 03.11.2020 г.
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 243
ОТНОСНО: Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.
• Приложение №1
05.11.2020
№ 14/
29.10.2020
РЕШЕНИЕ № 242
ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 27 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба на общински жилища
05.11.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №241
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 02.10.2020 г.
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №240
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.18, 83510.580.48, 83510.580.19, 83510.580.50 и 83510.580.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кара чалък”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ- ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.580.18, 83510.580.48, 83510.580.19, 83510.580.50 и 83510.580.7 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №239
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №238
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.443 и 83510.677.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.677.443 и 83510.677.442 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №237
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.431.29 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.431.29 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №236
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.128 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.128 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №235
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.335 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №234
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №234
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №233
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 69924.501.114 и имот с идентификатор 69924.501.390 по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №232
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.197 и имот с идентификатор 83510.679.196 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №231
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-177/29.05.2020 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Пламен Тодоров от гр. Шумен.
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ№230
ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2020/2021 година.
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №229
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №228
ОТНОСНО: Сертифициране на Туристически информационен център в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове /ТИЦ/ и Националната мрежа на ТИЦ.
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №227
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.382, заедно с построената в него сграда с идентификатор 10176.501.382.1 по кадастралната карта на с. Васил Друмев на основание чл. 35 от ЗОС
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №226
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.503 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №225
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местността „ТЕКЕ ДЕРЕ“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №224
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местността „СМЕСЕ“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №223
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020

РЕШЕНИЕ № 222

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал.1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №221
ОТНОСНО: Определяне на териториалния обхват за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №220
ОТНОСНО: Предложение за промяна на местоположението и пребазиране на почистващата техника от кв. Боян Българанов в гр. Шумен.
01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020

РЕШЕНИЕ № 219

01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №218
ОТНОСНО: Предложение за допълнение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „ Чистота” – гр. Шумен
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №217
ОТНОСНО: Проект за изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен /Приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Шумен/
01.10.2020
№ 13/
24.09.2020
РЕШЕНИЕ №216
ОТНОСНО: Решение във връзка с водната криза в малките населени места в община Шумен
01.10.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 215
ОТНОСНО: Продължение на ул. „Поп Васил Войников“ от О.Т. 6446А-през О.Т.6446Б до О.Т.6448В.
06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020

РЕШЕНИЕ № 214

 • ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 213
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 212
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на Шумен.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 211
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Сглобяем гараж, бул.“Ришки проход“ в ПИ 83510.10.174, м-ст „Сусурлук“ по КК на гр. Шумен – външно електрозахранване“.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 210
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.670 и имот с идентификатор 83510.664.542 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 209
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.662.61 и имот с идентификатор 83510.662.80 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 208
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ХХІІ-8658 от кв.55а по плана на гр. Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.659.122 и улици общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори 83510.659.110 и 83510.659.69 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 207
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 206
ОТНОСНО: Национална кампания за набиране на средства за Мадарския конник.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 205
ОТНОСНО: Освобождаване на автомобилите с нулеви вредни емисии /електромобили/ от заплащане на цени за паркиране в зоните за платено паркиране.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 204
ОТНОСНО: Предоставяне на ППМГ „Н. Попович“ в гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68 на класни стаи от южното крило на сградата, които се ползват от VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 203
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 55316.78.275 по кадастралната карта на с.Панайот Волово, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 202
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.520 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 201
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.75 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 200
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 199
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Фитнес зала в Спортна зала „Младост“.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 198
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Зала за вдигане на тежести в Спортен комплекс „Плиска“.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 197
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Открита спортна площадка в югоизточната част на Спортен комплекс „Плиска“.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 196
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Открита спортна площадка в южната част на Спортен комплекс „Плиска“.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 195
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на с. Ивански и в землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020

РЕШЕНИЕ № 194

 • ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наемател – настанен в него по административен ред.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 193
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „СТРАЖА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 192
ОТНОСНО: Определяне на управител на „Медицински център онкология“ ЕООД гр. Шумен.
06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020

РЕШЕНИЕ № 191

06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020

РЕШЕНИЕ № 190

06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 189
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г.
06.08.2020
№ 12/
30.07.2020
РЕШЕНИЕ № 188
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г.
06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020

РЕШЕНИЕ № 187

06.08.2020
№ 11/ 16.07.2020

РЕШЕНИЕ № 186

 • ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Шумен.
22.07.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 185
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 184
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабелно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.548.7 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 183
ОТНОСНО: Отличаване на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ село Царев брод, община Шумен.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 182
ОТНОСНО: Връчване на почетно звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 181
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2019 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 180
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2019 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 179
ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 178
ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 177
ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 176

 • ОТНОСНО: Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес и запис на заповед, за изпълнението на Административен договор по проект BG05M9OP001-2.040-0078-02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 175

 • ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2020/2021 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 174

 • ОТНОСНО:Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2020-2021 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 173
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.438 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 172
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ училищна закусвалня, находящ се в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 171
ОТНОСНО: Предоставяне под наем за срок от 10 години на терен на бул. „Мадара“ в гр. Шумен за обособяване на ТИР Паркинг.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 170

 • ОТНОСНО:Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 169
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на винетна такса на участък от км. 115+300 до км. 116+036 на път I-7 Граница Румъния – о.п. Силистра – о.п. Дулово – о.п. Шумен – о.п. Преслав – Върбица – Бероново – Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. Лесово – граница Турция.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 168

 • ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2020 година.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 167
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 02.07.2020 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 166
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 161 по протокол № 9 от 04.06.2020 г. относно закупуване на нивомер за яз. „Тича“.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020РЕШЕНИЕ № 165
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 164

30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 163

30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020

РЕШЕНИЕ № 162

30.06.2020
№ 9 / 04.06.2020РЕШЕНИЕ № 161
ОТНОСНО: Закупуване на нивомер.
08.06.2020
№ 9 / 04.06.2020РЕШЕНИЕ № 160
ОТНОСНО: Mерки за запазване и повишаване на нивото на основния водоизточник за община Шумен към настоящия момент – язовир „Тича“.
08.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 159
ОТНОСНО: Предложение за удостояване на проф. Добрин Добрев със званието „Почетен гражданин на град Шумен“
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 158
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ полк.(р) Димо Тотев Димов.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 157
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 156
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Горен Сусурлук“.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 155
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на Шумен.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 154
ОТНОСНО: Удостояване на г-н Сава Тончев с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 153
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 152
ОТНОСНО: Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 151
ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 110 от 30.04.2020г. на Общински съвет – Шумен
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 150
ОТНОСНО: Избор на комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 149
ОТНОСНО: Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 148

 • ОТНОСНО: 1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2019 година
  2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 147

 • ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 146

03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 145

 • ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 991 по протокол № 40 от 31.01.2019 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 144

 • ОТНОСНО: Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 143

 • ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2019 г. Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 142

 • ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2019г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 141

 • ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 140
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – публична общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 139
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 32158.46.666 по кадастралната карта на с. Ивански, местност „Парапанда“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 138
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.417 по кадастралната карта на с. Васил Друмев
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 137
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.418 по кадастралната карта на с. Васил Друмев
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 136

 • ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 135
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 134
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 133

03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 132
ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД на 08.06.2020г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 131
ОТНОСНО: Временно освобождаване изцяло или частично от заплащане на наеми от страна на наематели на общинска нежилищни имоти, стопанисвани от общината или предоставени за управление на общински предприятия, за периода на извънредното положение в Република България.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 130
ОТНОСНО: Предоставяне на събраните средства от Националната дарителска кампания за набиране на средства за Мадарския конник, инициирана от Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) за дейности за реставрация и консервация на Мадарския конник и оформяне на европейска визия на НИАР „Мадара“
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 129

03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 128

03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020РЕШЕНИЕ № 127
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020

РЕШЕНИЕ № 126

 • ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл.19 от Закона за водите
03.06.2020
№ 7 / 30.04.2020

РЕШЕНИЕ № 125

 • ОТНОСНО: Декларация от общинските съветници от Общински съвет Шумен относно писмо на министъра на околната среда и водите, за водоподаването от язовир „Тича“.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 124
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек”, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-052 от 24.03.2020 г. от Велко Петков.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 123
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за Разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Горен Сусурлук“, по заявление с вх.№УТ-13-053 от 25.03.2020 г. от Синан Мехмед.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 122
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-055 от 30.03.2020 г. от „Индустриален парк Шумен“ АД.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 121
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под манастира“, по заявление с вх.№УТ-13-047 от 10.03.2020 г. от Салим Сали.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 120
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Отвеждащ дъждовен канал за имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен“.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 119
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 118
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 117
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 116
ОТНОСНО: Промяна на границите на урегулирани поземлени имоти в Индустриален парк Шумен – подзона „С“ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 115
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 20938.501.612 и имоти с идентификатори 20938.501.720 и 20938.501.719 по кадастралната карта на с.Дибич, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020

РЕШЕНИЕ № 114

07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 113
ОТНОСНО: Изземване на общински имот по реда на чл. 12, ал. 6 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 112
ОТНОСНО: Определяне на цената за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 111
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.82 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 110
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.192 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 109
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж без търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 108
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.140 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020

РЕШЕНИЕ № 107

 • ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 106
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 105
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 104
ОТНОСНО: Организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 103
ОТНОСНО: Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020РЕШЕНИЕ № 102
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 872 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
07.05.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 101
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 100
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 за участък извън урбанизирана територия в обхват поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 в м-ст „Пунарджик“ по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на който да се смени предназначението от „Нива“ на „Гробишен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на нов гробищен парк, обслужващ с.Коньовец.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 99
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в имоти 83510.97.8, 83510.96.26, 83510.96.5, 83510.674.262, 83510.674.411, 83510.674.223, 83510.674.184 и 83510.674.26 по кадастралната карта на гр.Шумен“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 98
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 97
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 96
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.649.273 и 83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.649.273 и 83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 95
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.453 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек ” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.453 кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 94
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 93
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 92
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.457 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в границите на кв.230 по плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 83510.663.237 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Смесе“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 91
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІ-4835 и УПИ І-„Жилищен комплекс“ от кв.217 по плана на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 90
ОТНОСНО: Именуване на улица.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 89
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 88

 • ОТНОСНО: Подписване на нов договор за сътрудничество между община Шумен и град Херсон, Украйна.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 87
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.577 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 86
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 85
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 84
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 83
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 82

 • ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 81
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 80
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.677.287 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „САКАРКА“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 79
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на „Общинска тенис база“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 78
ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 77
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-351/18.12.2019 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зорница Казакова от с. Дибич, общ. Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 76
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на Обществена трапезария, гр. Шумен” и осигуряване на съфинансиране по проекта.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 75
ОТНОСНО: Подкрепа от Общинския съвет – Шумен за използване на алтернативните възможности на система „Дунав“ за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на населението в област Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 74

05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 73

05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 72
ОТНОСНО: Списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 71

05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020РЕШЕНИЕ № 70
ОТНОСНО: Участие на Община Шумен в сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център – Мадара“ за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 69

05.03.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 68
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., доп. бр. 61 от 2018 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 67
ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 66

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 65

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 64

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 63
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на част от имот – общинска собственост на Сдружение „Клуб Култура за Шумен“.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 62

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 61

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 60
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 59
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.650.380 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 58

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 57
ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2020 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 56

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 55
ОТНОСНО: Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 54
ОТНОСНО: Предложение във връзка с приемане бюджета на община Шумен за 2020 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 53

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020РЕШЕНИЕ № 52
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии „Териториално развитие и селищно устройство“ и „Младежки дейности и спорт“ и на „Временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен“
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020

РЕШЕНИЕ № 51

 • ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г.
05.02.2020
Skip to content