Общински съвет Шумен

Архив: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 299 ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот-частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 298 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 276 по протокол № 16 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 297 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“ 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 296 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Подробен устройствен план на елемент на техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване до 1,0 kV, във връзка с „Преустройство на цех за безалкохолни напитки и склад за захарни изделия в цех за металообработка с разширение“ в ПИ 83510.621.11, м-ст „Якова“ по КК на гр. Шумен.“ Регистър Чертеж 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 295 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.39 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.39 по кадастралната карта на Шумен 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 294 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване за „Цех за метални изделия и офиси” в ПИ 83510.366.3 по КК на гр. Шумен“ 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 293 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-„Жилищно строителство“ от кв. 569д по плана на гр. Шумен идентичен с имот с идентификатор 83510.658.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, и имот с идентификатор 83510.658.444 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 292 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FM9OP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 291 ОТНОСНО: Продажба на движима вещ – собственост на Община Шумен 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 290 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 289 ОТНОСНО: Предоставяне на апартамент № 73, вх. 4, ет.1 на ул. „Генерал Драгомиров“ № 48, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“ 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 288 ОТНОСНО: Одобряване на план – сметка за 2021 г. за необходимите разходи, съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси, на територията на община Шумен Приложение №1 Приложение №2 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 287 ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“ Приложение №1 23.12.2020
№ 17/ 17.12.2020 РЕШЕНИЕ № 286 ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020 г., към 01.11.2020 г. 23.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 285 ОТНОСНО: Даване на съгласие Медицински университет – Варна да отстъпи на „МБАЛ – Шумен“ АД помещения на трети етаж от сграда на ул. „Васил Априлов“ № 63 в гр. Шумен 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 284 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 29 и кв. 6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 283 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“ 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 282 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 46053.25.395 по кадастралната карта на с. МадараПриложениеПриложение 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 281 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване на базова станция на „БТК“ ЕАД VN 4528_В, намираща се върху сграда с идентификатор ПИ 32706.34.914.3 по КК на с. Илия Блъсково.“ 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 280 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 279 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 278 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на жури за класиране на идеен проект за юбилеен знак, който ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и организации в областта на културата и изкуството, образованието и науката. 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 277 ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“ 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 276 ОТНОСНО: Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 275 ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020Споразумение 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 274 ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“. 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 273 ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти-публична общинска собственост, намиращи се на територията на общинските образователни институции за времето, през което в същите е прекратен достъпа поради усложнената противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на Община Шумен и учениците се обучават неприсъствено чрез дистанционна форма на обучение 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 272 ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗПриложение 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 271 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.344 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 270 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 269 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.624 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.1 на основание чл. 35 от ЗОС 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен редПриложение 1 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 267 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2021 г.Годишна програма 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 266 ОТНОСНО: Даване на съгласие на „КОЦ – Шумен“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 5млн.лв. и представяне на обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 265 ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията община ШуменПравилник 03.12.2020
№ 16/ 30.11.2020 РЕШЕНИЕ № 264 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община ШуменПриложение 1 03.12.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 263 ОТНОСНО: Писмо с изх. № 61-01-309 от 11.09.2020 г. на Изпълнителният директор на МБАЛ- Шумен АД за начисляването и плащането на данък при придобиване на имущества по дарение от МБАЛ-Шумен АД 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 262 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за: „Подробен устройствен план на елемент на техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване 1,0 kV, във връзка с „Преустройство на цех за безалкохолни напитки и склад за захарни изделия в цех за металообработка с разширение“ в ПИ 83510.621.11, м-ст „Якова“ по КК на гр. Шумен.“ 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 261 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.67.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в който се образуват нови проектни квартали 2350 и 2351 по плана на гр. ШуменПриложение 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 260 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево в местността „Под гората” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 259 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 258 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 257 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен. 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 256 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІХ от кв. 337 по плана на гр. Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.670.175 и УПИ Х от кв. 337 по плана на гр. Шумен, прилагане на уличната регулация за УПИ ХІ от кв. 337 и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 255 ОТНОСНО: Поправка на Решение № 240 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на заседание на Общински съвет Шумен 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 254 ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет Шумен в Областен съвет за намаляване риска от бедствия 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 253 ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2020/2021 година • Програма 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 252 ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен” 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 251 ОТНОСНО: Осигуряване на помещение за репетиционна и административна дейност на Смесен хор „проф. Венета Вичева“ 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 250 ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.216 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 249 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.315 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 248 ОТНОСНО: Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред • Приложение №1 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 247 ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2020 г. 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 246 ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 217 по Протокол № 13 от 24.09.2020 г. относно: „Проект за изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен“, в частта му по точка втора 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 245 ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 30.10.2020 г. 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 244 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 03.11.2020 г. 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 243 ОТНОСНО: Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г. • Приложение №1 05.11.2020
№ 14/ 29.10.2020 РЕШЕНИЕ № 242 ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 27 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба на общински жилища 05.11.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №241 ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 02.10.2020 г. 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №240 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.18, 83510.580.48, 83510.580.19, 83510.580.50 и 83510.580.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кара чалък”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ- ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.580.18, 83510.580.48, 83510.580.19, 83510.580.50 и 83510.580.7 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №239 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“ 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №238 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.443 и 83510.677.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.677.443 и 83510.677.442 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №237 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.431.29 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.431.29 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №236 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.128 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.128 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №235 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.335 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №234 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №234 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №233 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 69924.501.114 и имот с идентификатор 69924.501.390 по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №232 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.197 и имот с идентификатор 83510.679.196 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №231 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-177/29.05.2020 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Пламен Тодоров от гр. Шумен. 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ№230 ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2020/2021 година. 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №229 ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №228 ОТНОСНО: Сертифициране на Туристически информационен център в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове /ТИЦ/ и Националната мрежа на ТИЦ. 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №227 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.382, заедно с построената в него сграда с идентификатор 10176.501.382.1 по кадастралната карта на с. Васил Друмев на основание чл. 35 от ЗОС 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №226 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.503 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №225 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местността „ТЕКЕ ДЕРЕ“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №224 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местността „СМЕСЕ“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №223 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ № 222
 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал.1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №221 ОТНОСНО: Определяне на териториалния обхват за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №220 ОТНОСНО: Предложение за промяна на местоположението и пребазиране на почистващата техника от кв. Боян Българанов в гр. Шумен. 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ № 219 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №218 ОТНОСНО: Предложение за допълнение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „ Чистота” – гр. Шумен 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №217 ОТНОСНО: Проект за изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен /Приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Шумен/ 01.10.2020
№ 13/ 24.09.2020 РЕШЕНИЕ №216 ОТНОСНО: Решение във връзка с водната криза в малките населени места в община Шумен 01.10.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 215 ОТНОСНО: Продължение на ул. „Поп Васил Войников“ от О.Т. 6446А-през О.Т.6446Б до О.Т.6448В. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 214
 • ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 213 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 212 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на Шумен. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 211 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Сглобяем гараж, бул.“Ришки проход“ в ПИ 83510.10.174, м-ст „Сусурлук“ по КК на гр. Шумен – външно електрозахранване“. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 210 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.670 и имот с идентификатор 83510.664.542 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 209 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.662.61 и имот с идентификатор 83510.662.80 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 208 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ХХІІ-8658 от кв.55а по плана на гр. Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.659.122 и улици общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори 83510.659.110 и 83510.659.69 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 207 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 206 ОТНОСНО: Национална кампания за набиране на средства за Мадарския конник. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 205 ОТНОСНО: Освобождаване на автомобилите с нулеви вредни емисии /електромобили/ от заплащане на цени за паркиране в зоните за платено паркиране. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 204 ОТНОСНО: Предоставяне на ППМГ „Н. Попович“ в гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68 на класни стаи от южното крило на сградата, които се ползват от VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 203 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 55316.78.275 по кадастралната карта на с.Панайот Волово, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 202 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.520 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 201 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.75 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 200 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Фитнес зала в Спортна зала „Младост“. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 198 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Зала за вдигане на тежести в Спортен комплекс „Плиска“. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 197 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Открита спортна площадка в югоизточната част на Спортен комплекс „Плиска“. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 196 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен обект – Открита спортна площадка в южната част на Спортен комплекс „Плиска“. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 195 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на с. Ивански и в землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 194
 • ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наемател – настанен в него по административен ред.
06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 193 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „СТРАЖА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 192 ОТНОСНО: Определяне на управител на „Медицински център онкология“ ЕООД гр. Шумен. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 191 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 190 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 189 ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 188 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г. 06.08.2020
№ 12/ 30.07.2020 РЕШЕНИЕ № 187 06.08.2020
№ 11/ 16.07.2020 РЕШЕНИЕ № 186
 • ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Шумен.
22.07.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 185 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 184 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабелно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.548.7 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 183 ОТНОСНО: Отличаване на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ село Царев брод, община Шумен. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 182 ОТНОСНО: Връчване на почетно звание „Носител на златна значка на град Шумен“. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 181 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2019 г. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 180 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2019 г. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 179 ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 178 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 177 ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 176
 • ОТНОСНО: Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес и запис на заповед, за изпълнението на Административен договор по проект BG05M9OP001-2.040-0078-02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 175
 • ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2020/2021 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 174
 • ОТНОСНО:Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2020-2021 г.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 173 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.438 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 172 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ училищна закусвалня, находящ се в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 171 ОТНОСНО: Предоставяне под наем за срок от 10 години на терен на бул. „Мадара“ в гр. Шумен за обособяване на ТИР Паркинг. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 170
 • ОТНОСНО:Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 169 ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на винетна такса на участък от км. 115+300 до км. 116+036 на път I-7 Граница Румъния – о.п. Силистра – о.п. Дулово – о.п. Шумен – о.п. Преслав – Върбица – Бероново – Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. Лесово – граница Турция. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 168
 • ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2020 година.
30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 167 ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 02.07.2020 г. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 166 ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 161 по протокол № 9 от 04.06.2020 г. относно закупуване на нивомер за яз. „Тича“. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 165 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен. 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 164 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 163 30.06.2020
№ 10 / 25.06.2020 РЕШЕНИЕ № 162 30.06.2020
№ 9 / 04.06.2020 РЕШЕНИЕ № 161 ОТНОСНО: Закупуване на нивомер. 08.06.2020
№ 9 / 04.06.2020 РЕШЕНИЕ № 160 ОТНОСНО: Mерки за запазване и повишаване на нивото на основния водоизточник за община Шумен към настоящия момент – язовир „Тича“. 08.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 159 ОТНОСНО: Предложение за удостояване на проф. Добрин Добрев със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 158 ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ полк.(р) Димо Тотев Димов. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 157 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 156 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Горен Сусурлук“. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 155 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на Шумен. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 154 ОТНОСНО: Удостояване на г-н Сава Тончев с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 153 ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 152 ОТНОСНО: Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 151 ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 110 от 30.04.2020г. на Общински съвет – Шумен 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 150 ОТНОСНО: Избор на комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 149 ОТНОСНО: Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 148
 • ОТНОСНО: 1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2019 година 2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 147
 • ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 146 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 145
 • ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 991 по протокол № 40 от 31.01.2019 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 144
 • ОТНОСНО: Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 143
 • ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2019 г. Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 142
 • ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2019г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 141
 • ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2019 г.
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 140 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – публична общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 139 ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 32158.46.666 по кадастралната карта на с. Ивански, местност „Парапанда“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 138 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.417 по кадастралната карта на с. Васил Друмев 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 137 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.418 по кадастралната карта на с. Васил Друмев 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 136
 • ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 135 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 134 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 133 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 132 ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД на 08.06.2020г. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 131 ОТНОСНО: Временно освобождаване изцяло или частично от заплащане на наеми от страна на наематели на общинска нежилищни имоти, стопанисвани от общината или предоставени за управление на общински предприятия, за периода на извънредното положение в Република България. 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 130 ОТНОСНО: Предоставяне на събраните средства от Националната дарителска кампания за набиране на средства за Мадарския конник, инициирана от Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) за дейности за реставрация и консервация на Мадарския конник и оформяне на европейска визия на НИАР „Мадара“ 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 129 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 128 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 127 ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен 03.06.2020
№ 8 / 28.05.2020 РЕШЕНИЕ № 126
 • ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл.19 от Закона за водите
03.06.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 125
 • ОТНОСНО: Декларация от общинските съветници от Общински съвет Шумен относно писмо на министъра на околната среда и водите, за водоподаването от язовир „Тича“.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 124 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек”, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-052 от 24.03.2020 г. от Велко Петков. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за Разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Горен Сусурлук“, по заявление с вх.№УТ-13-053 от 25.03.2020 г. от Синан Мехмед. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 122 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-055 от 30.03.2020 г. от „Индустриален парк Шумен“ АД. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 121 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под манастира“, по заявление с вх.№УТ-13-047 от 10.03.2020 г. от Салим Сали. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 120 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Отвеждащ дъждовен канал за имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен“. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 119 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 118 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 117 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 116 ОТНОСНО: Промяна на границите на урегулирани поземлени имоти в Индустриален парк Шумен – подзона „С“ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 115 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 20938.501.612 и имоти с идентификатори 20938.501.720 и 20938.501.719 по кадастралната карта на с.Дибич, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 114 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 113 ОТНОСНО: Изземване на общински имот по реда на чл. 12, ал. 6 от ЗОС. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 112 ОТНОСНО: Определяне на цената за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 111 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.82 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 110 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.192 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 109 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж без търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 108 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.140 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 107
 • ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 106 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 105 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 104 ОТНОСНО: Организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 103 ОТНОСНО: Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. 07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 102 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 872 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014 07.05.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 101 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 100 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 за участък извън урбанизирана територия в обхват поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 в м-ст „Пунарджик“ по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на който да се смени предназначението от „Нива“ на „Гробишен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на нов гробищен парк, обслужващ с.Коньовец. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 99 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в имоти 83510.97.8, 83510.96.26, 83510.96.5, 83510.674.262, 83510.674.411, 83510.674.223, 83510.674.184 и 83510.674.26 по кадастралната карта на гр.Шумен“. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 98 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 97 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 96 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.649.273 и 83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.649.273 и 83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 95 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.453 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек ” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.453 кадастралната карта на Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 94 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 93 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 92 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.457 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в границите на кв.230 по плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 83510.663.237 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Смесе“. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 91 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІ-4835 и УПИ І-„Жилищен комплекс“ от кв.217 по плана на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 90 ОТНОСНО: Именуване на улица. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 89 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 88
 • ОТНОСНО: Подписване на нов договор за сътрудничество между община Шумен и град Херсон, Украйна.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 87 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.577 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 86 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 85 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 84 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 83 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 82
 • ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 81 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 80 ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.677.287 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „САКАРКА“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 79 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на „Общинска тенис база“. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 78 ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 77 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-351/18.12.2019 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зорница Казакова от с. Дибич, общ. Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на Обществена трапезария, гр. Шумен” и осигуряване на съфинансиране по проекта. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 75 ОТНОСНО: Подкрепа от Общинския съвет – Шумен за използване на алтернативните възможности на система „Дунав“ за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на населението в област Шумен. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 74 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 73 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 72 ОТНОСНО: Списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 71 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 70 ОТНОСНО: Участие на Община Шумен в сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център – Мадара“ за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 69 05.03.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 68 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., доп. бр. 61 от 2018 г. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 67 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 66
 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 65
 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 64 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 63 ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на част от имот – общинска собственост на Сдружение „Клуб Култура за Шумен“. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 62
 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 61 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 60 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 59 ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.650.380 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 58 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 57 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2020 г. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 56 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 55 ОТНОСНО: Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 54 ОТНОСНО: Предложение във връзка с приемане бюджета на община Шумен за 2020 г. 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 53 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 52 ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии „Териториално развитие и селищно устройство“ и „Младежки дейности и спорт“ и на „Временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен“ 05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 51
 • ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г.
05.02.2020
Skip to content