Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общински съвет

Дата на публикуване
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 890
ОТНОСНО: Избор на представител в проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 889
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Водопровод и канализация в ПИ 83510.663.316 и ПИ 83510.664.525 за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ 83510.663.455, 83510.663.456, 83510.663.128 и 83510.663.127 по КККР на гр. Шумен.”
Чертежи
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 888
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.443 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.443 по кадастралната карта на Шумен.
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 887
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 886
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за поземлен имот с идентификатор 83510.10.409 по КККР на град Шумен в местността „Куванлък”
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 885
ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока за извършване на строително-монтажни дейности по договор за наем на Бистро „Юнак“
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 884
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на обществена тоалетна, разположена на пешеходната алея между пл. „България“ и пл. „Кристал“ в гр. Шумен
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 883
ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда за спортни дейности заедно с прилежащи спортни площадки за срок от 10 години, разположени на терена на СУ „Сава Доброплодни“
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 882
ОТНОСНО: Предоставяне под наем без търг или конкурс на СКБ „Мадарски конник“ на част от имот, представляващ самостоятелен обект в сграда на ул. „Преслав“ № 6 в гр. Шумен
Приложение
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 881
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 794 от 29.09.2022 г. за предоставяне на част от недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Сметна палата на РБ
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 880
ОТНОСНО: Придобиване чрез покупка на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.2 по КК на гр. Шумен, собственост на СД „АМКО-ДИМИТРОВ С-ИЕ“ на основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 879
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 878
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 877
ОТНОСНО: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – Шумен“ АД
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 876
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.12.2022 г.
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 875
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен, на 16.12.2022 г.
19.12.2022
№ 43 от
15.12.2022
РЕШЕНИЕ № 874
ОТНОСНО: Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен
19.12.2022
№ 42 от
01.12.2022
РЕШЕНИЕ № 873
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2022 г., към 01.11.2022 г.
Приложение 26
02.12.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 872
ОТНОСНО: Промяна на местоположението на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр. Шумен
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 871
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за:

  • промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.259 и имоти с идентификатори 83510.673.333 и 83510.673.369 по КККР на гр.Шумен,
  • промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.247 и имот с идентификатор 83510.673.244 по КККР на гр.Шумен,
  • сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 870
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 32158.172.1 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността „При село” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 32158.172.1 по кадастралната карта на с. Ивански.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 869
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.56 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.56 по кадастралната карта на Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 868
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 867
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.25 и 83510.655.26 по кадастралната карта на Шумен в местността „Дивизионна болница” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.25 и 83510.655.26 по кадастралната карта на Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 866
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.229 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.229 по кадастралната карта на Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 865
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.12, ал.3 от ЗУТ и чл.2, ал.1 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Гламя” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр.Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 864
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.16 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.16 по кадастралната карта на Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 863
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Сакарка”
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 862
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Долен Сусурлук“.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022

РЕШЕНИЕ № 861
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обекти:

  • „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: “Канализационна система на гр.Шумен“ и
  • „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“.
    Схеми
    Заявление
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 860
ОТНОСНО: Кандидатстване по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОЦЕДУРА: BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 859
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 858
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 857
ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 856
ОТНОСНО: Удостояване на Духовно училище „Нювваб“ гр. Шумен с Почетния знак на Община гр. Шумен по случай 100 години от създаването му.
 
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 855
ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 854
ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение 1
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 853
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.48.124 по КККР на гр. Шумен с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя „МРАМОР“ ЕООД.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 852
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Сдружение „Златен век“ върху общински имот с идентификатор 83510.660.601 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 39 от ЗОС.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 851
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на търг за предоставяне под наем на обект – публична общинска собственост, разположен на терена на Детска ясла № 13, ул. „Кирил и Методий“ № 53 в гр. Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 850
ОТНОСНО: Предоставяне на търговски обект за управление на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 849
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на обзавеждане и оборудване, доставени по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 848
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ОД „Земеделие“ на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 от НРПУРОИ за срок от една година.
Схема
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 847
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от северното крило на приземния етаж от сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 846
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя Поземлени имоти с идентификатори 83510.10.342, 83510.10.343 и 83510.10.345 по кадастралната карта но гр. Шумен, местност „Куванлък“ на основание чл. 35 от ЗОС.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 845
ОТНОСНО: Одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 844
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на сградата на Дом за стари хора.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 843
ОТНОСНО: Определяне на наемната цена за социалните жилища.
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 842
ОТНОСНО: Правила на Общински съвет – Шумен за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване.
Заявления
Правила
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 841
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Наредба
29.11.2022
№ 41 от
24.11.2022
РЕШЕНИЕ № 840
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Шумен.
Наредба
29.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 839
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 15.11.2022 г.
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 838
ОТНОСНО: Създаване на социална услуга Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 837
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, Физкултурен салон, находящ се в сградата на ДГ „Космонавт“, гр. Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 836
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващ автомат за закуски, сладкарски, захарни изделия и безалкохолни напитки с обща площ 1,0 кв.м. в сграда на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ – с. Царев брод
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 835
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Гламя“
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 834
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ I-174, УПИ II-105 и УПИ VII-105, кв. 2 по плана на село Кладенец, община Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 833
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.736 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.736 по кадастралната карта на Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 832
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.34 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.34 по кадастралната карта на Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 831
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Външно ел. захранване на стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и помещение за обитаване“ в имот с идентификатор 83510.256.5 по КККР на град Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 830
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Пристройка за навес-склад за строителни материали“ в имот с идентификатор 83510.245.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под село“
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 829
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 828
ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен” за 2022 г.
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 827
ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2022 г.
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 826
ОТНОСНО: Учредяване на право на ползване върху имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Черенча, Община Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 825
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление Тренировъчна зала и тренировъчно игрище с местонахождение Спортен комплекс „Панайот Волов“ в гр. Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 824
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на община Шумен на Историко-археологически резерват „Мадара“
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 823
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.530 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 822
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 55316.78.322 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 821
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на с. Дибич, общ. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 820
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.493 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 819
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.653.446 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 818
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 817
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 731 по протокол № 37 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 816
ОТНОСНО: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – Шумен“ АД
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 815
ОТНОСНО: Свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.11.2022 г.
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 814
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет относно изпълнението на Договор за концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „Индустриален парк Шумен” съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното управление и поддържането им след въвеждането им в експлоатация на риск на концесионера, както и възстановяването на обектите в случай на непреодолима сила“
Отчет
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 813
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 г. – 2025 г. в частта за местни дейности на Oбщина Шумен
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8а
Прогноза
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 812
ОТНОСНО: Увеличаване на броя на служителите в ОП „Чистота“ за периода от 01.11.2022 г. до 31.01.2023 г.
02.11.2022
№ 40 от
27.10.2022
РЕШЕНИЕ № 811
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.10.2022 г.
02.11.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 810
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Смесе“
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 809
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Присъединяване към водопроводната мрежа на имоти с идентификатори 83510.650.110, 83510.650.151, 83510.650.160, 83510.650.161 и 83510.650.163 по КККР на гр. Шумен, в местността „Под манастира“
Скици
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 808
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.622 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.622 по кадастралната карта на Шумен
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 807
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.17 по кадастралната карта на Шумен
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 806
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.515 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.515 по кадастралната карта на Шумен
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 805
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.389 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.389 по кадастралната карта на Шумен
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 804
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Трасе за въздушна мрежа ниско напрежение за ПИ 47161.124.50, местност „Попов ясак“, землище на с. Мараш, общ. Шумен“
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 803
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.52.32 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.59.32 по кадастралната карта на Шумен
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 802
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към преносната електрическа мрежа“
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 801
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващ обект „БЮФЕТ – ПАВИЛИОН“ с обща площ 6,5 кв. м. в сграда на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 800
ОТНОСНО: Подписване на Споразумението на кметовете от Европа
Споразумение
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 799
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор № BGENERGY-2.002-0005-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – 9-то Основно училище „Панайот Волов“ гр. Шумен и Основно училище „Панайот Волов“, с. Мадара“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура „Енергийна ефективност в сгради“
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 798
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 797
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 0262/14.07.1998 г. – 27 кв. м. от УЧИЛИЩЕН ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (малък), находящ се в едноетажната сграда на III ОУ „Димитър Благоев“ в гр. Шумен, ул. „Харалан Ангелов“ № 17а
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 796
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 795
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем на наемателя на обект за търговска дейност във фоайето на Общински младежки дом – гр. Шумен
 
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 794
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сметна палата на РБ на основание чл.14, ал.1 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 793
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 46053.18.158 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 792
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 65187.501.522 по кадастралната карта на с. Салманово, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 791
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.566 по кадастралната карта на с. Дибич, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 790
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 32158.294.420.1.4 по кадастралната карта на с. Ивански, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 789
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.657.309 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 788
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 787
ОТНОСНО: Промяна на управлението на имоти – частна общинска собственост с идентификатори 83510.671.114.1.31 и 83510.671.114.1.34
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 786
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 785
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен
Анализ
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 784
ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на обектите, включени в ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 ГОДИНА
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 783
ОТНОСНО: Изменение на решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на заседание на Общински съвет – Шумен, в частта на Приложение №1 Имоти предоставени за управление на ОП „Общински жилища и имоти“
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 782
ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2022/2023 година
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 781
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.09.2022 г.
04.10.2022
№ 39 от
29.09.2022
РЕШЕНИЕ № 780
ОТНОСНО: Разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи
04.10.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 779
ОТНОСНО: Предложение на съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен, мандат 2023-2026 г.
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 778
ОТНОСНО: Процедура, по която да бъдат избрани съдебните заседатели при Окръжен съд Шумен за мандат 2023-2026 г.
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 777
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 02.08.2022 г.
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 776
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 775
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.667.270 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.667.270 по кадастралната карта на Шумен
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 774
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.380 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.380 по кадастралната карта на Шумен
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 773
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Присъединяване към водопроводната мрежа на имоти с идентификатори 83510.650.110, 83510.650.151, 83510.650.160, 83510.650.161 и 83510.650.163 по КККР на гр. Шумен, в местността „Под манастира“
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 772
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.653.560 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ частично в границите на УПИ ХІІ в кв. 572 по плана на гр. Шумен
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 771
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.91 и имот с идентификатор 83510.668.287 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Проект за изменение
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 770
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.680.351 и имоти с идентификатори 83510.664.345 и 83510.664.346 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 769
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.676.444 и имот с идентификатор 83510.676.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Проект за изменение
Удостоверение
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 768
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.269 и имот с идентификатор 83510.673.261 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скици
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 767
ОТНОСНО: Създаване на партньорство между МИГ „Велики Преслав“ и част от селата на територията на Община Шумен
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 766
ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 765
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 764
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности в с. Дибич на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 763
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 762
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 761
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 760
ОТНОСНО: Разкриване на допълнителни щатни бройки към ОП „Чистота“
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 759
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.07.2022 г.
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 758
ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2021 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 5.1
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10 (Баланс)
Приложение 10 (Год. отчет на приходите и разходите)
Приложение 10 (Отчет за касово изпълнение)
Приложение 11
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 757
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба
02.08.2022
№ 38 от
28.07.2022
РЕШЕНИЕ № 756
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Шумен по отворената Четвърта процедура на Европейския градски фонд (ЕГФ) по набиране на проектни предложения за разработване на инвестиционни концепции за устойчива енергия
02.08.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 755
ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 754
ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване на срока за подаване на заявления за удължаване на договорите за наем съгласно решение № 617 от 27.01.2022 г.
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 753
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 136, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 647 и кв. 649 по плана на гр. Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 752
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Общински път за връзка на главен път І-2 „Русе-Варна“ с Депо за строителни отпадъци в кв.Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ № 83510.208.29, в землището на гр. Шумен, Община Шумен“
Скица 298
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 751
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чатал Пунар” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 750
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 749
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.416 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.416 по кадастралната карта на Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 748
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.681 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.681 по кадастралната карта на Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 747
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Шумен за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.204.34 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Чалъка“
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 746
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 46053.501.1198 и имоти с идентификатори 46053.501.708 и 46053.501.693 по кадастралната карта на с. Мадара, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Проект за изменение
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 745
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-135/21.04.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Пенка Димитрова от гр. Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 744
ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2022/2023 г.
Необходими дърва 2022-2023
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 743
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2022-2023 г.
Годишен план
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 742
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр.Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 741
ОТНОСНО: Даване на съгласие за проучване за поставяне на фотоволтаични панели върху покривите на сгради – публична общинска собственост
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 740
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на „Пристройка към приемна на „Спешно отделение“ и „Външен изолиран асансьор към съществуваща сграда на „МБАЛ-Шумен“ АД, на собственика на сградите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 739
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда – дентален център построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.668.65 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 738
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на постройка на допълващо застрояване – гараж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.682.131по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.4 от ЗОС и чл.48, ал.2 от НРПУРОИ
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 737
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 736
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 735
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.327 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 734
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.543 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 733
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 732
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, определен за Гробищен парк на с. Коньовец, община Шумен, за замяна с общински имот
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 731
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 730
ОТНОСНО:Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 729
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2022 година
Програма 2022
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 728
ОТНОСНО: Предоставяне ЛЕД – Дисплей пред Спортна зала „Младост“ за управление на ОП „Общински медиен център“
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 727
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Наредба
Приложение 9
06.07.2022
№ 37 от
30.06.2022
РЕШЕНИЕ № 726
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.666.144 и имот с идентификатор 83510.666.153 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица
06.07.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 725
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ V от кв. 655 по плана на гр. Шумен
Скица
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 724
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват УПИ ІІ-2952, УПИ ІХ-2953, УПИ ІІІ-2954 в кв.160а и УПИ VІІІ-2950, 2951 в кв.157 по плана на гр. Шумен.
Скици
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 723
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 722
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 52132.204.30 по кадастралната карта на с. Новосел в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 52132.204.30 по кадастралната карта на с. Новосел
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 721
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 52132.204.28 по кадастралната карта на с. Новосел в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 52132.204.28 по кадастралната карта на с. Новосел
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 720
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 10882.32.30 по кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен в местността „Ясаците” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 10882.32.30 по кадастралната карта на с. Ветрище
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 719
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.651.316 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.316 по кадастралната карта на Шумен
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 718
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.45.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.45.17 по кадастралната карта на Шумен
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 717
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и чл. 305, ал. 2, т. 2 от ЗПУО за процедиране изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча, общ. Шумен и даване съгласие за промяна предназначението на част от УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 716
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор № BGCULTURE-1.002-0010-CO1 по проект „Създаване и представяне на дигитално културно наследство на Община Шумен“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“
Запис на заповед
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 715
ОТНОСНО: Определяне представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 714
ОТНОСНО: Определяне на представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна здравна карта
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 713
ОТНОСНО: Попълване състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 712
ОТНОСНО: Откриване на процедура и правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд мандат 2023 – 2026 година
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 711
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.362 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 710
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2021 г.
Икономически показатели 2021г.
Икономически показатели 2021г.
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 709
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна върху втори етаж от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 708
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 266 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно даване на съгласие на „КОЦ – Шумен“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв. и представяне на обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 707
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 685 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 706
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 684 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 705
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 10.06.2022 г.
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 704
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен“ АД, на 20.06.2022 г.
31.05.2022
№ 36 от
26.05.2022
РЕШЕНИЕ № 703
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
31.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 702
ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за изграждане на Център за работа в общността по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Шумен“ по Договор № BG05M9OP001-2.056-0011-C01, реализиран по ОПРЧР и ОПНОИР
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 701
ОТНОСНО: Допълване на Решение № 661 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Шумен за прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 700
ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на продажба на електрически присъединителни съоръжения, изградени от Община Шумен по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 699
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Комисията за защита на потребителите на помещения от общински недвижим имот за срок от 5 години на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 698
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нови трасета на селскостопански пътища за смяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.381.38 и 83510.381.42 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Якова“
Скица 194
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 697
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ частично в границите на УПИ Х-„Жилищно строителство, озеленяване, КОО и гаражи“ в кв.572 по плана на гр. Шумен
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 696
ТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за конкретен имот с идентификатор № 83510.245.2 по КК на гр. Шумен
04.05.2022
 РЕШЕНИЕ № 695
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.288 и имоти с идентификатори 83510.658.291 и 83510.658.270 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 694
ОТНОСНО: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 693
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-027/08.02.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена жалба от Николай Пашев от гр. Шумен
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 692
ОТНОСНО: Удостояването на г-жа Веска Ламбова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 691
ОТНОСНО: Удостояване със златна значка на Стефан Живков, кмет на село Царев брод
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 690
ОТНОСНО: Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка“ Петър Минчев
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 689
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2021 г.
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 688
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2021 г.
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 687
ОТНОСНО: Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 686
ОТНОСНО: Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 685
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 684
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 683
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.692 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 682
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.616 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 681
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 680
ОТНОСНО: Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на 51 бр. апартаменти, изградени по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 679
ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2021 г.
Отчет
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 678
ОТНОСНО: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2022 г.
План
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 677
ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.05.2022 г.
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 676
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 04.07.2022 г.
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 675
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 06.07.2022 г.
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 674
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 г.-2025 г. в частта за местни дейности на Oбщина Шумен
Прогноза
Приложение №1А
Приложение №6
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 673
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Наредба
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 672
ОТНОСНО: Възможностите за изграждане на предприятие за сепариране на битов отпадък
04.05.2022
№ 34 от
28.04.2022
РЕШЕНИЕ № 671
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор идентификатор 83510.570.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“
04.05.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 670
ОТНОСНО: Заявление с вх. № 61-01-097/30.03.2022 г., касателно искане за отсрочване/разсрочване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 669
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 451 по плана на гр. Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 668
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 33 и кв. 42 по плана на с. Мадара
Скица
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 667
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия в имот с идентификатор 83510.10.496 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Куванлък“
Скица
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 666
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.3.102 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 665
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.277 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.277 по кадастралната карта на Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 664
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 663
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.651 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.651 по кадастралната карта на Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 662
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.425.62, 83510.425.65 и 83510.425.66 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имотите
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 661
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за група имоти по кадастралната карта на гр. Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 660
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.685 и имот с идентификатор 83510.664.226 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
Скица
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 659
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 590 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 658
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 657
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 656
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 655
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 654
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 653
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 652
ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели- настанени в тях по административен ред
Приложение 1
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 651
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.674.406.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 650
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.672.271.101 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 649
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.302 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 648
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 647
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.553 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 646
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2022/2023 г.
Приложение 1
Приложение 2
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 645
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2021 г. и Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2022 г.
Програма
Отчет
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 644
ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2021 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2021 г.
Приложение 1
Приложение 2
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 643
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 г.
Отчет
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 642
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2021 г.
Приложение 1
Приложение 2
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 641
ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2022 година
Програма
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 640
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2021 г.
Програма
Изпълнение
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 639
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите
Приложение1
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 638
ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 637
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2022 г.
Приходи по бюджета за 2022
Местни приходи 2022
Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 2022
Рекапитулация по функции-ДОФ
Рекапитулация по функции-ДДД
Рекапитулация по функции-МД
Рекапитулация по параграфи-ДОФ
Рекапитулация по параграфи-ДДД
Рекапитулация по параграфи-МД
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8 и 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23
Приложение 24
Приложение 25
Приложение 26
Приложение 27.1 Благово
Приложение 27.2 Белокопитово
Приложение 27.3 Велино
Приложение 27.4 Васил Друмев
Приложение 27.5 Ветрище
Приложение 27.6 Вехтово
Приложение 27.7 Градище
Приложение 27.8 Дибич
Приложение 27.9 Друмево
Приложение 27.10 Ивански
Приложение 27.11 Илия Блъсково
Приложение 27.12 Кладенец
Приложение 27.13 Коньовец
Приложение 27.14 Лозево
Приложение 27.15 Мадара
Приложение 27.16 Мараш
Приложение 27.17 Новосел
Приложение 27.18 Овчарово
Приложение 27.19 Панайот Волов
Приложение 27.20 Радко Димитриево
Приложение 27.21 Салманово
Приложение 27.22 Средня
Приложение 27.23 Струйно
Приложение 27.24 Царев брод
Приложение 27.25 Черенча
Приложение 27.26 Костена река
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 636
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за съфинансиране с цел приключването на проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 635
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 634
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба
06.04.2022
№ 33 от
31.03.2022
РЕШЕНИЕ № 633
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост
Наредба
06.04.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 632
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Блок МВР“ до ТП „Добруджа-6“, извод „ЖП гара“, гр. Шумен“
Скица 74
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 631
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Пашпура“ до ТП „Янко Сакъзов“, извод „П. Волов“, гр. Шумен“
Скица 73
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 630
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за довеждащ електропровод до имот с идентификатор 32158.211.234 по кадастралната карта на с. Ивански, в местността „Бункерът дол“
Скица 81
Скица 82
Скица 83
Скица 84
Скица 85
Скица 86
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 629
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.741 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.741 по кадастралната карта на Шумен
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 628
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.301 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.301 по кадастралната карта на Шумен
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 627
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.4 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.4 по кадастралната карта на Шумен
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 626
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нови трасета на селскостопански пътища за смяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.381.38 и 83510.381.42 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Якова“
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 625
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на заварените урегулирани поземлени имоти в квартали 450, 451 и 453 по плана на гр. Шумен
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 624
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: Промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.714 и имоти с идентификатори 83510.664.291 и 83510.664.348 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 623
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 622
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение № 1
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 621
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.132 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собствениците на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 620
ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“
Статут
25.02.2022
№ 32 от
24.02.2022
РЕШЕНИЕ № 619
ОТНОСНО: Доклад за резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.
Доклад
25.02.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 618
ОТНОСНО: Оправомощаване на кметовете и кметските наместници на кметства от Община Шумен да възлагат и отчитат работата на работниците назначени по проект „Заетост за теб“
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 617
ОТНОСНО: Удължаване на договорите за наем, сключени за срок до 5 години с цел преодоляване на икономическите последици от извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 616
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 451 по плана на гр. Шумен
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 615
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Кабел 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Шумен“
Скици № 2 и № 3
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 614
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 25 и кв. 26 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен
Скица
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 613
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.680 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.680 по кадастралната карта на Шумен
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 612
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към преносната електрическа мрежа“
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 611
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр.Шумен с НТП „Друг вид земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Неделчо Неделчев
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 610
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 594 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 609
ОТНОСНО: Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 608
ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2022/2023 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 607
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.92 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 606
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 605
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2022 г.
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 604
ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2021 г.
Отчет
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 603
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2021 г.
Отчет
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 602
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 601
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката
Статут
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 600
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2022г.
Общински план за младежта
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 599
ОТНОСНО: Проект за именение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“
Изменение и допълнение на Правилника
28.01.2022
№ 31 от
27.01.2022
РЕШЕНИЕ № 598
ОТНОСНО: Удължаване до 31.03.2022 г. на действието на разпоредбите на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Приложение № 1
28.01.2022
Skip to content