Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 202420232022202120202019201820172016,2015,2014,2013,2012,2011,20102009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,
2001,2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общински съвет

Дата на публикуване
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 50
ОТНОСНО: Удължаване срока на заетост на 28 броя служители в направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“ за 2024 г.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 49
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имот с проектен идентификатор 83510.652.687, образуван от имоти с идентификатори 83510.652.361, 83510.652.362 и 83510.652.364 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“.
Чертеж № 645
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 48
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 69924.8.15 по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, в местността „Теке ясак“.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 47
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: “Сградно водопроводно отклонение и водопроводна връзка за ПИ с идентификатор 83510.650.448 по КККР на гр. Шумен, в местността “Под манастира”.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 46
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 45
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.650.587 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Под манастира” и прекратяване на производството съгласно чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 44
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.188.52 по кадастралната карта на Шумен в местността „Ендже тараф” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.188.52 по кадастралната карта на Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 43
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.188 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.188 по кадастралната карта на Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 42
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 32158.294.921 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 32158.294.921 по кадастралната карта на с. Ивански.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 41
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.116.13 по кадастралната карта на с.Дибич, общ.Шумен и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.116.13 по кадастралната карта на с. Дибич.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 40
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен и кв.123 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 39
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване от съществуващо табло НН в БКТП “Авто Стоян” до нова кабелна касета тип ШК-7 пред ПИ 83510.620.12, кабелни линии 0.4кV от нова ШК-7 до две електромерни табла тип ТЕПО 1Т+ТТ НН 160А и от съществуващ ШК-4 пред ПИ 83510.412.25 до нова ШК-7 пред ПИ 83510.620.12 по КК на гр. Шумен, местност “Горен Сусурлук””.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 38
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 4, ал. 2, т. 5 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.59 и имот с идентификатор 83510.664.37 по КККР на гр. Шумен.
Скици № 15-872792 и 15-957500
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 37
ОТНОСНО: Определяне на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД, за 2023 г.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 36
ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Княз Борис I” гр. Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 35
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собственика на поземлен имот с идентификатор 83510.48.102 по кадастралната карта на гр. Шумен, засегнат от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 34
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.652.395 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 33
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 32
ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 31
ОТНОСНО: Членство на председателя на Общински съвет Шумен в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 30
ОТНОСНО: Определяне на представители от Общински съвет-Шумен в състава на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища и Комисията по чл. 15, ал. 1 от Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 29
ОТНОСНО: Избиране на представители на Общински съвет Шумен в Комисията по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 28
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет Шумен в Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 27
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Шумен в комисия по транспорт към Община Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 26
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Шумен в Общински съвет за намаляване риска от бедствия към Община Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 25
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 24
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 11.01.2024 г.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 23
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 22
ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 21
ОТНОСНО: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 20
ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“, „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“, „Просвета, образование и наука“ и „Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет Шумен.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 19
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Шумен, с период на действие 2021-2028 г.“.
Програма за ООС на Община Шумен 2021-2028 г.Раздел Лечебни растения ПООС_Шумен
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 18
ОТНОСНО: Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2023 година.
Програма
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 17
ОТНОСНО: Принципно съгласие за изграждане на болнична вертолетна площадка в района на „МБАЛ-Шумен“
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 16
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир, общинска собственост, на основание чл. 19а от Закона за водите.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 15
ОТНОСНО: Искане за съдействие и финансиране на основен ремонт на Детско отделение на „МБАЛ-Шумен“ АД.
22.12.2023
№ 3 от
19.12.2023
РЕШЕНИЕ № 14
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2023 г., към 01.12.2023 г.
22.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 13
ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен” за 2023 г.
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 12
ОТНОСНО: Информация относно Решение № 9303 от 05.10.2023 г. по а.д. № 6344/2022 г. на Върховен административен съд за заплащане на платената цена по договор за покупко-продажба на 32,2% от Хотелски комплекс „Шумен“ в едно със законната и мораторната лихва
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 11
ОТНОСНО: Удължаване срока за усвояване на кредита по Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“  АД за финансиране на дейностите: Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева. и инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 10
ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет Шумен в Областен съвет за намаляване риска от бедствия
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 9
ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 8
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 7
ОТНОСНО: Предложение за промяна в структурата на общинска администрация във връзка с произведени избори за кметове на 29 октомври 2023 г.
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 6
ОТНОСНО: Определяне на лице за съхранение декларациите по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 5
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен или актуализация на сега съществуващия
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 4
ОТНОСНО: Избор на комисия по смисъла на чл. 90, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 3
ОТНОСНО:  Избор на постоянни комисии към Общински съвет Шумен
06.12.2023
№ 2 от
30.11.2023
РЕШЕНИЕ № 2
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен
06.12.2023
№ 1 от
10.11.2023
РЕШЕНИЕ № 1
ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет Шумен по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА
13.11.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1129
ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2023 г., към 01.10.2023 г.
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1128
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХVІІ в кв. 16 по КК на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1127
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 г.-2026 г. в частта за местни дейности на Oбщина Шумен
Прогноза
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8а
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1126
ОТНОСНО: Разрешение за поставяне на монументално-декоративен елемент в зелена площ, прилежаща към улица „Марица“, в поземлен имот 83510.662.184 по кадастралната карта на град Шумен
Вариант 2
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1125
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за група имоти по кадастралната карта на гр. Шумен
Извадки ОУП
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1124
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг и конкурс на част от имот- частна общинска собственост на Фондация „ПОДОБРИ“
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1123
ОТНОСНО: Одобряване на кандидатурите за съдебни заседатели за Районен съд Шумен за мандат 2024-2027 г.
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1122
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 7 от ЗОС за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за нови трасета на селскостопански пътища и промяна начина на трайно ползване на части от имоти с идентификатори 83510.425.136, 83510.425.42 и 83510.425.43 по КККР на гр. Шумен
Скица
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1121
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.547 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.547 по кадастралната карта на Шумен
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1120
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нов присъединителен електропровод 110кV от нова повишаваща подстанция 20/110 кV в ПИ 83510.45.17 на ФЕЦ с мощност 55 МW до нова ВС 110 кV към ВЕЛ 110 кV „Стража”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”
Скици
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1119
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имот с проектен идентификатор 83510.652.687 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1118
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.2084 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Сакарка”
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1117
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Отводняване на кръстовище на бул. „Ришки проход” и панорамен път на язовир „Шумен”
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1116
ОТНОСНО: Наименование на улица в кв. Дивдядово, гр. Шумен
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1115
ОТНОСНО: Определяне на представител на община Шумен в МИГ „Велики Преслав“
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1114
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-242/31.07.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Йелиз Ибрям от гр. Шумен
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1113
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителен финансов ресурс като съфинансиране по „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1112
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост-2“ (ЦНСТПЛУИ) в община Шумен, като делегирана от държавата дейност
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1111
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост-1“ (ЦНСТПЛУИ) в община Шумен, като делегирана от държавата дейност
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1110
ОТНОСНО: Предоставяне на апартаменти, находящи се на ул. „Генерал Драгомиров“ № 30, вх. 1, ет. 1, апартамент № 1 и № 2 и на ул. „Генерал Драгомиров“ № 46, вх. 6, ет. 1, апартамент № 122 и № 123 за управление на ОП „Общински жилища и имоти“
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1109
ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки и групи с брой ученици и деца под норматива за минимален брой в паралелка и група; паралелки с ученици от два класа в училищата; завишаване максималния брой на децата в групите в задължителна предучилищна възраст за учебната 2023/2024 година в община Шумен
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1108
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.655 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1107
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с проектен идентификатор 83510.193.5 по КК на гр. Шумен, относно реализиране на „Общински път за връзка на главен път I-2 “Русе-Варна“ с Депо за строителни отпадъци в кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ № 83510.208.29, в землището на гр. Шумен, Община Шумен“
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1106
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.202 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на 2 бр. сгради за обществено-обслужващи дейности, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1105
ОТНОСНО: Определяне на цената за продажба чрез търг на 4 бр. поземлени имоти с идентификатори 83510.678.513, 83510.678.514, 83510.678.515 и 83510.678.516 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1104
ТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Шумен
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1103
ОТНОСНО: Отдаване под наем за здравни дейности без търг или конкурс на общински имот с идентификатор 83510.666.33.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1102
ОТНОСНО: Отдаване под наем на кабинет № 202 в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1101
ОТНОСНО: Закриване на филиали в ДГ „Светулка“ гр. Шумен
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1100
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1099
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32158.294.1022 по кадастралната карта на с. Ивански, на основание чл. 35 от ЗОС
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1098
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1097
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
03.10.2023
№ 53 от
28.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1096
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Наредба
03.10.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1095
ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на партньорски споразумения във връзка с кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1094
ОТНОСНО: Потвърждава действията на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд Шумен за мандат 2024 – 2027 г.
 
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1093
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от МТТ „Тоци” до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 83510.691.35, по плана на гр. Шумен и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 83510.691.35”
Чертежи
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1092
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.677.356, 83510.677.548 и 83510.677.549 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.677.356, 83510.677.548 и 83510.677.549 по кадастралната карта на Шумен
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1091
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.620.22, 83510.620.11 и 83510.558.63 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.620.22, 83510.620.11 и 83510.558.63 по кадастралната карта на Шумен
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1090
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.652.492 и 83510.652.587 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.652.492 и 83510.652.587 по кадастралната карта на Шумен
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1089
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.648.8 по КККР на гр. Шумен, м-ст: „Стража“
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1088
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1087
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 23813.56.19 и имот с идентификатор 23813.56.23 по КККР на с. Друмево, общ. Шумен
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1086
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2023 г.
Приложения
Бюджети кметства
15.09.2023
№ 52 от
11.09.2023
РЕШЕНИЕ № 1085
ОТНОСНО: Изменение на числения състав и структурата на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“
15.09.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1084
ОТНОСНО: Създаване на партньорство между КТ „Подкрепа“ и община Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1083
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Шумен с предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1082
ОТНОСНО: Продажба на движими вещи – собственост на Община Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1081
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ХVІ-317 в кв. 431 и част от кв. 456 по плана на гр. Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1080
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Порек”
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1079
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Новоселски път”
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1078
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.585.4, 83510.585.7, 83510.416.1 и 83510.10.365 по кадастралната карта на Шумен в местностите „Горен Сусурлук” и „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.585.4, 83510.585.7, 83510.416.1 и 83510.10.365 по кадастралната карта на Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1077
ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на маестро Станислав Ушев (1958-2021 г.), като израз на почитта и уважението на Шумен, към живота и творчеството му
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1076
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен с проектно предложение по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1075
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (с програма Ранна интервенция на уврежданията)“ в гр. Шумен, като делегирана от държавата дейност
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1074
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, като делегирана от държавата дейност
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1073
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект за обществено-обслужваща дейност, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1072
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от имот -публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1071
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на част от имот – държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1070
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен и с. Ивански, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1069
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 69924.501.174 по кадастралната карта на с. Струйно, на основание чл. 35 от ЗОС
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1068
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 68504.110.409 по кадастралната карта на с. Средня, заедно с построените в него сгради, на основание чл. 35 от ЗОС
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1067
ОТНОСНО: Откриване на процедура и правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския районен съд мандат 2024 – 2027 година, избор на комисия за проверка на документите на кандидатите и изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1066
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 08.08.2023 г.
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1065
ОТНОСНО: Приемане на „ПРЕЦИЗИРАН ОСНОВЕН СПИСЪК НА УЛИЦИ“, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОП 1 – „Север“ от Протокол № 1 /„Основен списък села“/ от Решение № 518 от 2021 г. на Общински съвет Шумен
Списък ОП1
Списък ОП2
Протокол
ОП1
ОП2
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1064
ОТНОСНО: Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Шумен за периода 2023 – 2030 година
ПУГМ
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1063
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1062
ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2022 г.
Приложения
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1061
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2023 г.
Приложения
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1060
ОТНОСНО: Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете в Община Шумен за м.07/2023 г.
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1059
ОТНОСНО: Изменение на приетия „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г. и допълващо финансиране за дейността на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1058
ОТНОСНО: Обявяване на Общински младежки дом за публична общинска собственост и отдаване под наем чрез търг на обособени части от имоти – публична общинска собственост: Общински младежки дом и Летен театър в гр. Шумен
31.07.2023
№ 51 от
27.07.2023
РЕШЕНИЕ № 1057
ОТНОСНО: Приемане на Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №1030, взето с Протокол № 50/29.06.2023 г. на Общински съвет – Шумен
31.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1056
ОТНОСНО: Даване на име на улица по заявление № 61-01-199/16.06.2023 г
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1055
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: “Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от МТТ “Тоци” до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 83510.691.35, по плана на гр.Шумен и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 83510.691.35”
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1054
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.398 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.398 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1053
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.236 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.236 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1052
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1051
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.556 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.556 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1050
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за нови трасета на селскостопански пътища и промяна начина на трайно ползване на части от имоти с идентификатори 83510.425.136, 83510.425.42 и 83510.425.43 по КККР на гр. Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1049
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.24 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.24 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1048
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.21 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.21 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1047
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.45.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Суват” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.45.1 по кадастралната карта на Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1046
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.462 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Смесе”
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1045
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-158/25.04.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Семра Халилова от гр. Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1044
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-146/11.04.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зийнеб Османова от гр. Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1043
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-125/29.03.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Румянка Йорданова от гр. Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1042
ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на община Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1041
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.666.173 по кадастралната карта на гр. Шумен, относно прекратяване на възникналата съсобственост
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1040
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
Приложение
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1039
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1038
ОТНОСНО: Прекъсване на тренировъчния процес на футболните клубове
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1037
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за 2022 г. относно изпълнението на Договор за концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „Индустриален парк Шумен” съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното управление и поддържането им след въвеждането им в експлоатация на риск на концесионера, както и възстановяването на обектите в случай на непреодолима сила“
Отчет
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1036
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Шумен“, с период на действие 2021-2028 г.
Програма
Приложения
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1035
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 05.07.2023 г
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1034
ОТНОСНО: Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1033
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите
Приложение 1
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1032
ОТНОСНО: Допълване на одобрения „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г. с два броя автоматични бариери, две помещения за инкасатори и преградна стена за нуждите на ОП „Общински жилища и имоти“ (ОП ОЖИ) и ОП „Паркове и обредна дейност“ (ОП ПОД)
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1031
ОТНОСНО: Удължаване срока за усвояване на кредитите по Договори за кредит от 03.06.2021 г. до 03.08.2023 г. по проект № BG16RFOP001-1.014-0004-C03 „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър – гр. Шумен“ и по проект № BG16RFOP001-1.014-0005-C01 „Частична рехабилитация и ремонт на Общински Младежки дом – гр. Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ по оперативна програма „Региони в растеж“
04.07.2023
№ 50 от
29.06.2023
РЕШЕНИЕ № 1030
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен
Наредба
04.07.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1029
ОТНОСНО: Ползване на спортни площадки в двора на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен
Финансова обосновка
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1028
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за обект: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум“ с местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 83510.663.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен, местност „Смесе“
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1027
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 20.06.2023 г.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1026
ОТНОСНО: Увеличение на щатния персонал на звено „Механизъм лична помощ“
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1025
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124б, ал.5 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1024
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за части от квартали 603, 606 и 608 по плана на гр.Шумен.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1023
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.134, ал.1 от ЗУТ за изменение на Общ устройствен план на град Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.71.38; 83510.71.46; 83510.421.39; 83510.421.40; 83510.668.233; 83510.10.1032; 83510.654.301; 83510.654.331 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
Приложения
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1022
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.687 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.687 по кадастралната карта на Шумен.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1021
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.158 и имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.158 и имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1020
ОТНОСНО: Удължаване срока на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр.Шумен с НТП „Друг вид земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Неделчо Неделчев
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1019
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Шумен с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1018
ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект BG05SFPR002-2.001-0185-С01 „Грижа в дома в община Шумен“.
Методика
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1017
ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2023/2024 г.
Приложения
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1016
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. и осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2023-2024 г.
Год. план
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1015
ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока за извършване на инвестиции по договор за наем на терен от 112 кв.м. в Спортен комплекс „Плиска“
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1014
ОТНОСНО: Обявяване на имот – ДГ в с. Средня за частна общинска собственост
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1013
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.320 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1012
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1011
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ д-р Петко Загорчев
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1010
ОТНОСНО: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 05.06.2023 г.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1009
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.05.2023 г.
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1008
ОТНОСНО: Реализиране на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи в изпълнение на изискванията на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ)
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1007
ОТНОСНО: Приемане на Политика за участието на община Шумен в общинските публични предприятия
Политика
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1006
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град Шумен
Наредба
31.05.2023
№ 49 от
25.05.2023
РЕШЕНИЕ № 1005
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен
Наредба
31.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 1004
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 1003
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за изменение на Общ устройствен план на Община Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.45.17, 83510.45.18, 83510.45.19, 83510.665.75, 83510.665.252, 83510.665.253, 83510.665.254, 83510.665.255, 83510.665.256, 83510.628.1, 83510.628.2 по КККР на гр. Шумен, община Шумен
Чертежи
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 1002
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.689.50 и 83510.689.51 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.689.50 и 83510.689.51 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 1001
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.470 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.470 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 1000
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 999
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.61 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.61 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 998
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.20 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 997
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.1007 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1007 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 996
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване – кабел 20 кV до имот с идентификатор 10882.103.201 по КККР на с. Ветрище, общ. Шумен”
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 995
ОТНОСНО: Удостояване на г-н Никола Николов с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 994
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2022 г.
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 993
ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2022 година
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 992
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ТЗ „ГРАО“ гр. Шумен на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 991
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 990
ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен (2023-2024); Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен за 2023 г.
Год. план
Общ. стратегия
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 989
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2022 г.
Икон. показатели
Приложение 1
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 988
ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен и въпроси от спешен характер: 1. Определяне на бюджетен лимит за допълнителни средства за трудови възнаграждения и преназначаване на служителите от направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“; 2. Поевтиняване на вътрешно-градския транспорт на лица над 65 години и многодетни майки; 3. Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 987
ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2021 – 2027 г. за 2022 г.
Приложения
03.05.2023
№ 47 от
27.04.2023
РЕШЕНИЕ № 986
ОТНОСНО: Добавяне на нова точка в дневния ред и промяна на дата на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, свикано с покана с изх. № 26-06-1/65 от 13.03.2023 г.
03.05.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 985
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.689.201 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 984
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.388.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Долен сусурлук”.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 983
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 982
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 981
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 980
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 979
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 978
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Под манастира” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 977
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Чилингиров” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 976
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Мараш” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 975
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 974
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен в местността „Нов екарисаж” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 973
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.270 и имоти с идентификатори 83510.668.105, 83510.668.269 и 83510.668.267 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Удостоверение
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 972
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.221 и имот с идентификатор 83510.679.423 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Удостоверение
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 971
ОТНОСНО: Удостояването на г-жа Кина Вачкова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 970
ОТНОСНО: Даване на наименование на улица в Подзона С на Индустриален парк – Шумен, във връзка с молба от „Индустриален план Шумен“ АД, Удостоверение № 57/29.05.2020 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж и Решение № 660 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г. на заседание на ОС – Шумен.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 969
ОТНОСНО: Даване на наименование на улица във връзка със заявление от ВИАС ЕООД, Решение № 725 по Протокол № 36 от 26.05.2022 г. на Заседание на ОС – Шумен и разрешение за строеж № 353 от 24.10.2022 г.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 968
ОТНОСНО: Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес, за изпълнението на Административен договор по проект BG05SFPR002-2.001-0185-C01 „Грижа в дома в Община Шумен“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 967
ОТНОСНО: Приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите предоставяни на превозвачи, с които Община Шумен има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 966
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, относно Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, в частта му по т. 3.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 965
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 761 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Шумен.
Към реш. 965
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 964
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2023/2024 г.
Приложение 1
Приложение 2
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 963
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен, с. Дибич и с. Черенча с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 962
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 46053.501.1205 по кадастралната карта на с. Мадара, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 961
ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на 5 бр. поземлени имоти с идентификатори 32706.501.542, 32706.501.543, 32706.501.544, 32706.501.545 и 32706.501.546 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 960
ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 959
ОТНОСНО: Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 958
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, с построените в него сгради, на основание чл. 35 от ЗОС.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 957
ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен път.
Приложение 1
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 956
ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2022 г.
Отчет
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 955
ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2022 г.; Приемане на Доклад на контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2022 г.
Отчет
Доклад
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 954
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период, за 2022 г.
Отчет
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 953
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Шумен и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги.
Приложения
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 952
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2022 г.
Отчет
Програма
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 951
ОТНОСНО: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 06.04.2023 г.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 950
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.03.2023 г.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 949
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на Решение № 921 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. относно „Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД“, в частта му по т. 2.
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 948
ОТНОСНО: Предоставяне за управление на земи и гори от общински горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“.
Договор
Предложение
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 947
ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложение 1
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 946
ОТНОСНО: Приемане от Общински съвет Шумен на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2023 година.
Програма
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 945
ОТНОСНО: Приемане на Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за 2023 година.
Програма
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 944
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024 г.-2026 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 943
ОТНОСНО: Приемане на бюджетни разчети и лимити на община Шумен за 2023 г.
Приложения
04.04.2023
№ 46 от
30.03.2023
РЕШЕНИЕ № 942
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен.
Наредба
04.04.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 941
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 09.03.2023 г.
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 940
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ в размер на 10 000 лв. за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 939
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.648.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Стража” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 938
ОТНОСНО: Монтиране на стоманен стълб в кв. Мътница за поставяне националното знаме на Република България
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 937
ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията за даване на съгласие от Общински съвет Шумен поставянето на паметен знак, благодарност към шуменци за спасението на евреите през 1943 г.
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 936
ОТНОСНО: Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 935
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен
Чертеж 54
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 934
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ І, ІІ, ІІІ и VІ в кв. 2 и УПИ І в кв. 2а по плана на с. Кладенец, общ. Шумен
Чертеж 581
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 933
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 932
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 931
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 930
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 929
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Навес-склад за едрогабаритни авточасти“ в имот с идентификатор 83510.554.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 928
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.246 и имот с идентификатор 83510.666.85 по КККР на гр. Шумен
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 927
ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл.62 ал.8 от Закона за устройство на територията за разрешаване от Общински съвет – Шумен поставянето на мемориална „Паметна плоча“ на фасадата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1931“ в село Градище, Община Шумен
Скица
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 926
ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 925
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от прилагане на уличната регулация на части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр. Шумен във връзка с изграждане на част от ул. „Асен Златаров“ от О.Т. 9431 до О.Т. 9584
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 924
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 923
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 732/30.06.2022 г. на Общински съвет-Шумен относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Макак, за изграждане на Гробищен парк в с. Коньовец и обезщетяване на НЧ „Просвета-1926“ кв. Макак с равностоен имот по реда на чл.23 от ЗОС
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 922
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 456 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Шумен за предоставяне на зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 921
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 920
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 г.
Отчет
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 919
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2022 г. и годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2023 г.
Програма
Отчет
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 918
ОТНОСНО: Отчет за 2022 г. за изпълнение на мерките в Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г.
Отчет
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 917
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за намаляване на нивата на замърсяване по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен, с период на действие 2023-2027 г.“
Програма
01.03.2023
№ 45 от
23.02.2023
РЕШЕНИЕ № 916
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
01.03.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 915
ОТНОСНО: Предоставяне на услуга и издаване за Акт за възлагане за предоставяне на помощ за осъществяване на социална услуга от общ икономически интерес – осигуряване на социални жилища за настаняване на уязвими групи, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 914
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектни предложения за устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда на Община Шумен, сграда на кметство на с. Мадара, Регионален исторически музей, Регионална библиотека и Спортен комплекс „Плиска“ (нереновирана част) в гр. Шумен“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 913
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в НУ „Княз Борис I“ гр. Шумен и III ОУ „Д. Благоев“, гр. Шумен“ по Процедура BG-RRP-1.007- Модернизация на образователна среда, компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 912
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Долен Сусурлук“
Чертеж
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 911
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 910
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 909
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 908
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 907
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 906
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост по компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, по процедура за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 905
ОТНОСНО: Намерение за участие на Община Шумен като партньор на Агенцията за социално подпомагане в процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 904
ОТНОСНО: Удължаване срока на заетост на 28 броя служители в направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“ до 30.04.2023 г.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 903
ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2023/2024 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 902
ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 901
ОТНОСНО: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 900
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 742 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 899
ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2023 г.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 898
ОТНОСНО: Определяне на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД, за 2022 г.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 897
ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2022г.
Отчет
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 896
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2022 г.
Отчет
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 895
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен във връзка с изпълнение на проект „Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“, финансиран по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
Правилник
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 894
ОТНОСНО: Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен.
План
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 893
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2023г.
Общински план за младежта
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 892
ОТНОСНО: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 15.02.2023 г.
30.01.2023
№ 44 от
26.01.2023
РЕШЕНИЕ № 891
ОТНОСНО: Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен.
30.01.2023
Skip to content