ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ – 2020

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

Архив: 2021, 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

21 декември 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ,Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.01.2021 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


16 ноември 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2020 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.tsanev@shumen.bg.


22 октомври 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Мотиви и доклад.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.11.2020 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


23 септември 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Мотиви и доклад.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.10.2020 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.

В изпълнение на чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на официалната страница на Община Шумен бе публикуван Проект за  Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен. В законно установения едномесечен срок постъпиха две предложения от граждани с вх. № 61-01-345 от 23.10.2020г. на д-р Антон Попов  и вх. №61-01-346 от 23.10.2020г. на Ангел Трайков. Постъпилите предложения бяха разгледани на заседание на временната комисия, проведено  на 30.10.2020г. На основание чл. 26 ал. 5 от Закона за нормативните актове публикуваме Протокол № 5 от 30.10.2020 год. от заседанието на временната комисия, на което мотивирано са приети част от предложенията и са отхвърлени друга част от тях.


13  юли 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е: Предложение  за допълнение на ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 13.08.2020 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


10  юли 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е: Предложение за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.08.2020 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


03  юни 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 02.07.2020 г.   включително на e-mail: obsavet@shumen.bg или на гише № 3 в Информационния център на Община Шумен.


22  май 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.06.2020 г. включително на e-mail: obsavet@shumen.bg или на гише № 3 в Информационния център на Община Шумен.


22  май 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.06.2020 г. включително на e-mail: obsavet@shumen.bg или на гише № 3 в Информационния център на Община Шумен.


19  май 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.06.2020 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


12 март 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.04.2020 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


12 март 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 13.04.2020 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


24 февруари 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.03.2020г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен и на е-mail: obsavet@shumen.bg.


21 февруари 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.03.2020 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: r.antonova@shumen.bg.


28 януари 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Правилник за финансиране на младежки проекти.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.02.2020 г. включително в деловодството на Община Шумен или на е-mail: g.ilieva@shumen.bg.

Постъпили предложения:
1. Милена Василева (публикувано на 24.02.2020 г.)
2. Петър Бодуров (публикувано на 24.02.2020 г.)


24 януари 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.02.2020 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail:  h.baeva@shumen.bg


23 януари 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.02.2020г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: b.peycheva@shumen.bg.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_wp_custommenu title=“Меню“ nav_menu=“27″ el_class=“right-menu-admin“][/vc_column][/vc_row]