Общински съвет Шумен

Архив: 2020, 20192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

18 декември 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е: Предложение за допълнение и изменение към Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.01.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


20 ноември 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.12.2017 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


14 ноември 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.12.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


24 октомври 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.11.2017 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


17 октомври 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.11.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


27 юли 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.08.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


26 юни 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Община Шумен до 26.07.2017 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.


26 юни 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.07.2017 г.включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


16 юни 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.07.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


12 юни 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.07.2017 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


09 юни 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.07.2017 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


26 май 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

 УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.06.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


05 април 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.05.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


24 март 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.04.2017 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.


22 март 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.04.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


15 март 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.04.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


28 февруари 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.03.2017г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.


22 февруари 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.03.2017 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


12 януари 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА, ЧЕ:

е изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Ученическа спортна школа „Хан Крум“-Шумен (ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“-Шумен).
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.02.2017 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.


12 януари 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА, ЧЕ:

е изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс-Шумен (ЦПЛР-ОДК-Шумен).
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.02.2017 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.

Skip to content