Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и
дата на заседание
Решение на Общиснки съветДата на публикуване
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 640
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на магистрален водопровод от напорен водоем „13000“ в имот с идентификатор 83510.682.135 по кадастралната карта на гр.Шумен“ до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен на бул.“Ришки проход“
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 639
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на водопровод по ул. “Ивайло“ от строителните граници на населеното място до имот с идентификатор 83510.686.230 по кадастралната карта на гр.Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 638
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на участък на деривация „Тича“ от помпена станция „1300“ до напорен водоем „13000“
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 637
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН  по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежа на мобилтел до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 636
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук”, специализирана план-схема  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 635
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И  ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.1031 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирана план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1031 по кадастралната карта на Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1031 по кадастралната карта на Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 634
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.54, м. Порек, по Kадастралната карта на гр. Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 633
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.285, м. Под манастира, по Kадастралната карта на гр. Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 632
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за захранване на имот с идентификатор 83510.96.19, по Kадастралната карта на гр. Шумен, с кабелна линия 20kV
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 631
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на гараж в поземлен имот с идентификатор 83510.662.199 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден УПИ I- “За комплексно жилищно строителство и магазини” в кв.136, съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 630
ОТНОСНО:  Определяне представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна здравна карта
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 629
ОТНОСНО:  Допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 628
ОТНОСНО:  Допълване на Приложение № 1а към Решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Шумен
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 627
ОТНОСНО:  Изменение на Решение № 572 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Шумен за прилагане разпоредбите на чл.15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 626
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен,  на основание чл. 35 от ЗОС
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017

РЕШЕНИЕ № 625

 • ОТНОСНО: Продажба на 3 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 624
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 4 бр. поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под село“, на основание чл. 35 от ЗОС
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017

РЕШЕНИЕ № 623

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 622
ОТНОСНО:  Предложение за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Шумен за 2017 г., във връзка с обявяването на обекти от първостепенно значение по предложение на Консорциум ДЗЗД “РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“, изпълнител  на проект “Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален инвестиционен проект за водоснабдяване и канализация за обособена територия на „В и К – Шумен“ ООД, гр.Шумен“
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 621
ОТНОСНО:  Разкриване на ново направление „Кариерно ориентиране и консултиране“ към дейността на ЦПЛР-ОДК-Шумен, считано от 01.01.2018 г.
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 620
ОТНОСНО:  Промяна на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Шумен (2016-2020г.) и преструктуриране на „Семейно-консултативен център“ – Шумен в „Център за обществена подкрепа“ като държавно-делегирана дейност с капацитет 50
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 619
ОТНОСНО:  Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 618
ОТНОСНО:  Приключване на ликвидацията на „Общински пазари – Шумен” ЕООД в ликвидация
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017

РЕШЕНИЕ № 617

 • ОТНОСНО: Доклад за резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020г.
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017РЕШЕНИЕ № 616
ОТНОСНО:  Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2017 г.
21.12.2017
№ 27 / 21.12.2017

РЕШЕНИЕ № 615

21.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 614
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Външен електропровод до имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр. Шумен“ към обект: „Реконструкция и модернизация на съществуваща производствена сграда за производство (изтегляне) на медни жици (обект с идентификатор 83510.60.205.1 по кадастралната карта на гр. Шумен)“
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 613
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.365.15, м. Якова, по Kадастралната карта на гр. Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 612
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.366.9, м. Якова, по Kадастралната карта на гр. Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 611
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.465, м. Под манастира, по Kадастралната карта на гр. Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 610
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 52132.43.8, м. Ламара, по Kадастралната карта на с. Новосел, общ. Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 609
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.1002 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък”, Специализирана план-схема  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1002 по кадастралната карта на Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1002 по кадастралната карта на Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 608
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 458 и 455 по плана на гр. Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ №607
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ VІ – „Стопанско-административна сграда на Брадърс комерс ООД – Шумен“ и УПИ І -„Физкултурен комбинат“ от кв. 345 по плана на гр. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 606
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с допълнение към заявление с вх. № 12-00-577 от 01.08.2017 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 605
ОТНОСНО:  Поправка на Решение № 581 по протокол № 24 от 28.09.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 604
ОТНОСНО:  Предложение с вх. № 61-01-267 от 25.09.2017 г., от екипа на вестник „Шуменска заря“, за наименование на Общинския приют за бездомни животни  гр. Шумен на името на Тонка Петрова.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 603
ОТНОСНО:  Прехвърляне на собственост по реда чл. 15, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № УТ-14-002.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 602
ОТНОСНО:  Прехвърляне на собственост по реда чл. 15, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 94-00-572.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 601
ОТНОСНО:  Дарение на църковното настоятелство при храм „Свети Великомъченик Георги“, с. Ветрище, община Шумен на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.59 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 699 кв. м. на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 600
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.171 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12871 кв. м., за който е отреден УПИ I – „Жилищно строителство, полуподземни гаражи и магазини” в кв. 610, съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 599
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.672.365 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 598
ОТНОСНО:  Даване съгласие ТВ Шумен да излъчва 24-часова програма.  
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017

РЕШЕНИЕ № 597

 • ОТНОСНО: Разсрочване на просрочени задължения в размер на 65 123,49 лв., установени с Акт за установяване на задължения № АУЗД000411/25.01.2016 г., представляващи Такса битови отпадъци за периода 2011 г. – 2012 г.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 596
ОТНОСНО:  Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини на територията на Община Шумен, считано от 01.01.2018 г.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017РЕШЕНИЕ № 595
ОТНОСНО:  Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД.
05.12.2017
№ 26 / 30.11.2017

РЕШЕНИЕ № 594

05.12.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 593
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Външен електропровод до имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен“ към обект: “Реконструкция и модернизация на съществуваща производствена сграда за производство (изтегляне) на медни жици – сграда с идентификатор 83510.60.205.1 по кадастралната карта на гр.Шумен“.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 592
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за разширение на Гробищен парк – Шумен, имот с идентификатор 83510.689.191,  м. „Струмба“, по Kадастралната карта на гр.Шумен с 18 бр. земеделски имоти.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 591
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Уличен канал ф315 по ул. „Бели Лом“ от съществуваща РШ до поземлен имот с идентификатор 83510.652.625 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Под манастира“.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 590
ОТНОСНО:   Предложение за ЧИ на улична регулация на улица „Черешово топче“, в частта западно от кв. 419, от о.т.6417 до о.т.6421 по плана на гр. Шумен.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 589
ОТНОСНО:   Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г. по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 588
ОТНОСНО:   Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 587
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство и КОО“ в кв. 641б съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 586
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 21 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство, озеленяване и КОО“ в кв. 569б, съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 585
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сметната палата на РБ на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 584
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017

РЕШЕНИЕ № 583

 • ОТНОСНО:  Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 и взети решения: № 343, Протокол № 14/24.11.2016 г.; № 399, Протокол № 16/26.01.2017 г.; № 405, Протокол № 17/23.02.2017 г.
02.11.2017
№ 25 / 26.10.2017РЕШЕНИЕ № 582
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен“, при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.
02.11.2017
№ 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 581
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. № 12-00-577 от 01.08.2017 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“
05.10.2017
№ 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 580
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия на гр.Шумен на „Булсатком“ АД /отклонения от оптична магистрална мрежа/“
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 579
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с проектен идентификатор 44032.32.654 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 44032.32.654 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 578
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с проектен идентификатор 44032.32.656 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 44032.32.656 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 577
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.199, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 576
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.366.18, м. „Якова“, по Kадастралната карта на гр. Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 575
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.385 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.385 по кадастралната карта на Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 574
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.6 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.6 по кадастралната карта на Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 573
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Уличен канал ф315 по ул.“Бели Лом“ от съществуваща РШ до поземлен имот с идентификатор 83510.652.625 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 572
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-„Производствен терен“ и УПИ ХХVI-„Зона високо напрежение“ от кв.340д по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 571
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.68 и имот с идентификатор 83510.664.281 по кадастралната карта на гр. Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 570
ОТНОСНО:  Констатиране на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ, на основание чл.134/1/ от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 569
ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-230/10.07.2017 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Анета Борисова Борисова, гр. Шумен, ул. “Тодор Ченгелиев” № 3
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 568
ОТНОСНО:  Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 567
ОТНОСНО:   Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.48.31 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в предстоящото разширение на гробищния парк на гр. Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 566
ОТНОСНО:   Изграждане на павилион в с. Мадара и предоставянето му под наем за срок от 10 години
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 565
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара, на основание чл. 35 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 564
ОТНОСНО:    Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него сгради с идентификатори 61443.501.211.1 и 61443.501.211.2, на основание чл. 35 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 563
ОТНОСНО:    Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.665.219 по кадастралната карта на гр. Шумен,  на основание чл. 35 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 562
ОТНОСНО:    Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.669.440 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 561
ОТНОСНО:    Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 560
ОТНОСНО:    Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
05.10.2017
№ 24 / 28.09.2017

РЕШЕНИЕ № 559

 • ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 558
ОТНОСНО:    Отмяна на Решение № 993 от 31.05.2007 г.на Общински съвет – Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 557
ОТНОСНО:   Изменение на Решение № 359 по протокол № 15 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Шумен за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр. Шумен  на основание чл.35 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 556
ОТНОСНО:    Изменение на Решение № 194 от 26.05.2016 г. на Общински съвет – Шумен
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 555
ОТНОСНО:  Предоставяне на стадиона в кв. Дивдядово – спортен имот публична общинска собственост, за управление на ОП „ОЖИ“
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 554
ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно право на пристрояване към съществуваща сграда на „КОЦ – Шумен“ ЕООД в УПИ ХХХ – „ОРБК“, кв. 580 по действащия ПУП на гр. Шумен на основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 553
ОТНОСНО:  Обявяване за публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. “Млада гвардия“ № 32, кв. Дивдядово
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 552
ОТНОСНО:  Служебна промяна на начина на трайно ползване на имоти от общинския поземлен фонд, представляващи ПИ с идентификатори № 20938.79.7 и № 20938.79.6 по кадастралната карта на с. Дибич
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 551
ОТНОСНО:   Удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“ на Христо Димитров
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 550
ОТНОСНО:   Предложение за номиниране на Румен Михайлов за почетно звание на Община Шумен „Почетен гражданин на град Шумен“
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 549
ОТНОСНО:  Удостояване на Сави Панайотов с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 548
ОТНОСНО:  Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ на Къна Бойчева
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 547
ОТНОСНО: Корекция на бюджета на ЦПЛР-ОДК-Шумен, във връзка с Решение № 528 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на Общинския съвет
05.10.2017
№ 24 / 28.09.2017

РЕШЕНИЕ № 546

 • ОТНОСНО: Разрешаване на самостоятелни маломерни и слети паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2017/2018 година
05.10.2017
 № 24 / 28.09.2017 РЕШЕНИЕ № 545
ОТНОСНО:  Ново обсъждане от Общински съвет Шумен на решение №525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. относно предоставяне за управление на имоти-публична общинска собственост на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Шумен
05.10.2017
№ 24 / 28.09.2017

РЕШЕНИЕ № 544

05.10.2017
№ 24 / 28.09.2017

РЕШЕНИЕ № 543

 • ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
  • Решение


  • Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

05.10.2017
№ 24 / 28.09.2017

РЕШЕНИЕ № 542

 • ОТНОСНО: Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
  • Решение


  • Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен

05.10.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 541
ОТНОСНО: Именуване на улици в Община Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 540
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0001-C01 от 04.01.2017 г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен”, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 539
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.10.521 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 538
ОТНОСНО: Предоставяне под наем за срок от 10 години на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.295 по КК на гр. Шумен, представляващ спортно игрище в Градската градина, гр. Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 537
ОТНОСНО: Предоставяне на апартамент № 3, ет. 1, вх. 1, ул. „Добруджа“ № 21, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 536
ОТНОСНО: Отдаване под наем за социални дейности без търг или конкурс на общински имот на бул. „Мадара“ № 15 в гр. Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 535

 • ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 534
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 8 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” на основание чл. 35 от ЗОС
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 533
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 2 броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори 83510.10.346 и 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „КУВАНЛЪК“ на основание чл. 35 от ЗОС
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 532
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1441 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 531

 • ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – частна общинска собственост свободна част от II етаж на сградата на бившия диспансер по спортна медицина, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.617.298.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, УПИ VI, кв. 298 по плана на гр. Шумен на „Спортен клуб по борба Мадарски конник“ за тренировъчна и състезателна дейност
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 530
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 217 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Шумен за предоставяне на помещения за целодневно обучение на учениците от начален етап в СУ „Сава Доброплодни“
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 529
ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 528
ОТНОСНО: Промени в структурата и дейността на институциите осигуряващи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 527
ОТНОСНО: Оптимизиране мрежата от детски градини в община Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 526
ОТНОСНО: Прекратяване на „Общински жилища и имоти“ ЕООД в ликвидация
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 525

25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 524

25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 523

25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 522

 • ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 521

 • ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 520
ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 42, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017

РЕШЕНИЕ № 519

 • ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен /2017-2019 г./; Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за 2017 г.
25.07.2017
№ 23 / 20.07.2017РЕШЕНИЕ № 518
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД
25.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 517
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 603 и 362а по плана на гр. Шумен
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 516
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия на гр. Шумен на „Булсатком“ АД /отклонения от оптична магистрална мрежа/
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 515
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.366.3, м. „Якова“, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 514
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.689.191, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 513
ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба вх. № 94-00-1443/27.04.17 г. от Мануела Павлова Иванова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 512
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017

 РЕШЕНИЕ № 511

 • ОТНОСНО: Продажба на 1 брой общинско жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 510
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.579 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5854 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 509
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево с площ 1333 кв.м. на основание чл. 35 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 508
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.661.496 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 802 кв.м, на основание чл. 35 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 507
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.669.501 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1117 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 506
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект на тeхническата инфраструктура върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.580 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 62 от Закона за енергетиката
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 505
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на обекти с обществено-обслужващо предназначение върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 504
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.674.226 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017

 РЕШЕНИЕ № 503

 • ОТНОСНО: Реализация на проект BG16M1OP002-5.002-0007, „Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен“
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017

 РЕШЕНИЕ № 502

 • ОТНОСНО: Предложение за разпределение на средствата на комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ за 2017 г.
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 501
ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 500
ОТНОСНО: Дарение на община Шумен на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 32158.294.500.3.1 по кадастралната карта на с. Ивански, собственост на ПК „Пробуда“, с. Ивански
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 499
ОТНОСНО: Информация за изпълнение на договора за продажба на акции от „Топлофикация – Шумен“ ЕАД – гр. Шумен
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 498
ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 14, ал. 4, последно изречение от Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен
04.07.2017
№ 22 /
29.06.2017
РЕШЕНИЕ № 497
ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 1, ал. 2; чл. 21, ал. 3; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1, т. 4; чл. 28, ал. 2, т. 4; чл. 31-чл. 34; чл. 66-чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Шумен
04.07.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 496

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства от бюджет 2017 г. за подпомагане лечението на Николай Траянов Иванов – гражданин на община Шумен

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 495

ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 84510.682.68  (ул. „Млада гвардия“) и  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за ПИ 83510.592.3, по Kадастралната карта на гр.Шумен

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 494

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.412.21 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.21 по кадастралната карта на Шумен

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 493

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 362а и 603 по плана на гр.Шумен

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ №492

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643г и 644 по плана на гр.Шумен

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

 РЕШЕНИЕ № 491

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 490

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 489

 • ОТНОСНО: Договор за сътрудничество между община Шумен и гр. Браила, Румъния
31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 488

31.05.2017

№ 21 /

25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 487

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен

31.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №486 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста“ и Специализирана план схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста“04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №485 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.81, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр. Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №484 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл. 59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр. Шумен в местност „Под манастира“04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №483 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Специализирана план схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.669.261 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ. Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №482 ОТНОСНО: Именуване на улици в Община Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №481 ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-00- 1096/24.03.17 г. от Ивелина Кънчева Кънчева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №480 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №479 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж чрез търг на 13 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ VI- „Жилищно строителство“ в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №478 ОТНОСНО: Редовно годишно общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен“ АД на 15.05.2017 г.04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №477 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №476 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №475 ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №474 ОТНОСНО: Предоставяне под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за срок от 10 год. на Симфониета – Шумен на основание чл.14, ал.6 от ЗОС04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №473 ОТНОСНО: Oтдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на обекти, част от публична общинска собственост в сградата на VI ОУ „Е. Марковски“, гр. Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №472 ОТНОСНО: Обявяване на имот – Основно училище „Иван Вазов“ (бивше V ОУ) в гр. Шумен за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №471 ОТНОСНО: Закриване на ОУ „Н. Вапцаров“, с. Дибич, считано от 01.08.2017 г.04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №470 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2016 г.04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №469 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №468 ОТНОСНО: Присъждане на званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на Антонин Горчев и на Добрин Панайотов04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №467 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №466 ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №465 ОТНОСНО: Попълване състава на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №464 ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии по „Екология и селско стопанство“, „Здравеопазване и социална политика“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен, избор на председател на постоянната комисия по „Екология и селско стопанство“ и заместник-председател на постоянната комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №463 ОТНОСНО: ОТНОСНО Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2016 г. Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2016 г.04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №462 ОТНОСНО: 1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2016 година 2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2017 година04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №461 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №460 ОТНОСНО: Предложение за промяна на организационната структура на общинска администрация, касаеща звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №459 ОТНОСНО: Прекратяване на „Паркинги и гаражи – Шумен“ ЕООД в ликвидация04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №458 ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет на „Общински Пазари – Шумен“ ЕООД в ликвидация и удължаване на срока за ликвидацията на дружеството04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №457 ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №456 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участък от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №455 ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г.04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №454 ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен04.05.2017
№ 19 / 27.04.2017РЕШЕНИЕ №453 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен04.05.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №452 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.10.344 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Куванлък“05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №451 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за част от кв.576 по плана на гр.Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №450 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по плана на гр.Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №449 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.652.374, м. „Под манастира“, по Kадастралната карта на гр.Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №448 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.412, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №447 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643г и 644 по плана на гр.Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №446 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-4814 и УПИ ІV-„Трафопост“ от кв.237 по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №445 ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ – Шумен“ ЕООД за 2016 г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №444 ОТНОСНО: Озвучаването на светофарните уредби на територията на гр. Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №443 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2017/2018г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №442 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.664.114 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №441 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.416.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №440 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.573 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3346 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №439 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №438 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда – гараж № 5 с идентификатор 83510.671.160.1.17 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №437 ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №436 ОТНОСНО: Предоставяне за управление на имоти – публична общинска собственост на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №435 ОТНОСНО: Удължаване мандата на временната комисия за промени в Наредба № 105.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №434 ОТНОСНО: Изпълнение на решение № 382 по протокол № 16 от 26.01.2017 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта 2016 г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №433 ОТНОСНО: Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2016 г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №432 ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2016г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №431 ОТНОСНО: Приемане на доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №430 ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2017 година05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №429 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №428 ОТНОСНО: Приемане на Статут на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №427 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР-ОДК-Шумен)05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №426 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спорна школа „Хан Крум“ – Шумен (ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“-Шумен)05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №425 ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2018 г.-2020 г. в частта за местните дейности05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №424 ОТНОСНО: Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен05.04.2017
№ 18 / 30.03.2017РЕШЕНИЕ №423 ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен05.04.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №422 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-475/30.12.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена жалба от Крум Борисов Барболов от гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 19, вх. 3, ет. 8, ап. 7027.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №421 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за имот с идентификатор 83510.663.421, местност „Смесе“ по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, в местност „Смесе“, за елементите на техническата инфраструктура27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №420 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 615 и 615а по плана на гр. Шумен27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №419 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Смесе“27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №418 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.345.6, м. „Дремжа“, по Kадастралната карта на гр. Шумен27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №417 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.649.181, м. „Под манастира“, по Kадастралната карта на гр. Шумен27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №416 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Разширение на селскостопански път, представляващ имот с идентификатор 83510.10.506 по кадастралната карта на гр. Шумен за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 83510.10.407 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Куванлък“27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №415 ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба Вх. № 94-00-428/01.02.2017 г. от Стефчо Зарков Атанасов за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №414 ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №413 ОТНОСНО: Реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“ – за обекти Детска градина № 30 „Космонавт“ – филиал и Детска градина № 34 „Пролетна дъга“27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №412 ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2017/2018 г.27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №411 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.664.662 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №410 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №409 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на обособен обект в сграда с идентификатор 83510.666.90.1, част от недвижим имот – публична общинска собственост, за търговска дейност, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №408 ОТНОСНО: Продажба на 8 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №407 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №406 ОТНОСНО: Удължаване на срока на трудовите договори на персонала на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация и „ВиК Шумен“27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №405 ОТНОСНО: Изменения в текста на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №404 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2016 г.27.02.2017
№ 17 / 23.02.2017РЕШЕНИЕ №403 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2016 година27.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №402 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по плана на гр. Шумен.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №401 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границите на УПИ І – „ЖС, КОО и гаражи“ от кв. 576 по плана на гр. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №400 ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП №BG16RFOP001–1.014–0001–C1 от 04.01.2017 г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №399 ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на условията на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №398 ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №397 ОТНОСНО: Промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен, на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ от учебната 2017/2018 г.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №396 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез конкурс на училищен павилион – част от недвижим имот публична общинска собственост в сградата на НУ „Ил. Р. Блъсков“, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №395 ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №394 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Комисията за защита на потребителите на помещения от общински недвижим имот за срок от 5 години на основание чл.14, ал.6 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №393 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 78104.501.258 по кадастралната карта на с.Царев брод, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №392 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 78104.501.260 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №391 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.676.282 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал.1 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №390 ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №389 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр.Шумен, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №388 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.394 по кадастралната карта на гр.Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №387 ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №386 ОТНОСНО: 1. Прекратяване на договор за съвместна дейност и договор за заем за послужване със сдружение „Надежда за животните“; 2. Сключване на договор за съвместна дейност с Фондация „Дана“; 3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на община Шумен.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №385 ОТНОСНО: Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №384 ОТНОСНО: Допълване на приложение № 1а към решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Шумен02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №383 ОТНОСНО: Отчет за 2016г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл.66а от ЗОС02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №382 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта 2017 г.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №381 ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №380 ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Шумен за 2017 г.02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №379 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост02.02.2017
№ 16 / 26.01.2017РЕШЕНИЕ №378 ОТНОСНО: План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси02.02.2017
Skip to content