Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2024, 2023, 2022, 20212020, 201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 50
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Изграждане на Младежки център – Шумен“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014– 2021 г.
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 49
ОТНОСНО: Участие на Община Шумен в сдружение по ЗЮЛНЦ с цел  кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 48
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.528 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.528 по кадастралната карта на Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 47
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр.Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 46
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 45
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в имоти 83510.97.8, 83510.96.26, 83510.96.5, 83510.674.262, 83510.674.411, 83510.674.223, 83510.674.184 и 83510.674.26 по кадастралната карта на гр. Шумен“
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 44
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имоти с идентификатори 47161.504.2 и 47161.504.4 по кадастралната карта на с.Мараш в местността „Лагера“
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 43
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Ведомствен път с дължина 193 м. и ширина 4,5м. с проектен идентификатор 55316.14.169 по кадастралната карта на с.Панайот Волов
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 42
ОТНОСНО: Поправка на решение №952 по протокол №38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 41
ОТНОСНО: Поправка на решение №893 по протокол №36 от 27.09.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 40
ОТНОСНО: Прехвърляне на собствеността на част от Път SHU 1188 (стар номер IV – 70032) (I-7, Шумен – В. Преслав) – Шумен-Лозево (SHU 2005) от община Шумен на АПИ (Агенция пътна инфраструктура)
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 39
ОТНОСНО:  Предоставяне на апартамент № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Дедеагач“  № 7, гр. Шумен, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 38
ОТНОСНО: Предоставяне на апартаменти № 1 и № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Добруджа“ № 21, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 37
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност,  на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 36
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 35
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Почивна база в к.к. Шкорпиловци
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 34
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.420 по кадастралната карта на с. Васил Друмев
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 33
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.413 по кадастралната карта на с. Васил Друмев
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 32
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 78104.501.562 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на собственици на законно построени върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 31
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите  „ПОД МАНАСТИРА“ и „ТЕКЕ ДЕРЕ“ и местност „ПОД ГОРАТА“ в землището на с.Лозево, община Шумен с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019

РЕШЕНИЕ № 30

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019

РЕШЕНИЕ № 29

 • ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински  жилища на наематели, настанени в тях по административен ред
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 28
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение № 785 от 31.05.2018г. на Общински съвет – Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 27
ОТНОСНО: Изменение на решение № 1119 от 27.06.2019г. на Общински съвет – Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 26
ОТНОСНО: Оптимизиране на числения състав и структурата на ОП „Чистота“
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 25
ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2019 г.
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 24
ОТНОСНО: Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2019 г.
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 23
ОТНОСНО: Увеличаване на оклада за храна и на броя потребители на социалната услуга Обществена трапезария
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 22
ОТНОСНО: Избиране на представители на Общински съвет Шумен в Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 21
ОТНОСНО: Избиране на представители на Общински съвет Шумен в Комисията по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 20
ОТНОСНО: Определяне на представители от Общински съвет-Шумен в състава на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 19
ОТНОСНО: Определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 18
ОТНОСНО: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 17
ОТНОСНО: Членство на председателя на Общински съвет Шумен в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 16
ОТНОСНО: Определяне на делегат на Общински съвет Шумен в общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 15
ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 14
ОТНОСНО: Разрешение за функциониране на паралелка с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка в ПЕГ „Н. Вапцаров“, гр. Шумен за учебната 2019/2020 година
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019

РЕШЕНИЕ № 13

 • ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2019/2020 година
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019

РЕШЕНИЕ № 12

 • ОТНОСНО: Приемането на краткосрочна програма на Община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 11
ОТНОСНО:  Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2019 г. към 01.12.2019 г.
23.12.2019
№ 3 / 19.12.2019РЕШЕНИЕ № 10
ОТНОСНО: Нов избор на постоянни комисии
23.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 9
ОТНОСНО:  Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД гр. Шумен, на 04.12.2019 година (сряда) от 11:00 часа в сградата на  „В и К-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1.
02.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 8
ОТНОСНО:  Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен.
02.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 7
ОТНОСНО:  Предложение за одобряване на промени в структурата на общинска администрация и определяне на правомощията на кметските наместници.
02.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 6
ОТНОСНО:  Избор на временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен или актуализация на сега съществуващия.
02.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 5
ОТНОСНО:  Избор на комисия по смисъла на § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
02.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 4
ОТНОСНО:  Избор на постоянни комисии към Общински съвет Шумен.
02.12.2019
№ 2 / 28.11.2019РЕШЕНИЕ № 3
ОТНОСНО:  Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен.
02.12.2019
№ 1 / 11.11.2019РЕШЕНИЕ № 2
ОТНОСНО:  Избор на председател на Общински съвет Шумен
13.11.2019
№ 1 / 11.11.2019РЕШЕНИЕ № 1
ОТНОСНО:  Приемане процедурни правила за избор на председател на Общински съвет
13.11.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1176
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.109 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.109 по кадастралната карта на Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1175
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.8 по кадастралната карта на Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1174
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.161 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.161 по кадастралната карта на Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1173
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.582.4 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.582.4 по кадастралната карта на Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1172
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.67.28 по кадастралната карта на гр. Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1171
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.2074  по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.2074 по кадастралната карта на Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1170
ОТНОСНО:  Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1169
ОТНОСНО:   Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1168
ОТНОСНО:   Пребазиране на Домашен социален патронаж – Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1167
ОТНОСНО:  Пребазиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1166
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 8 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.661.147 по кадастралната карта на гр. Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1165
ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на слепите в България“ върху общински имот за срок от 10 години.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1164
ОТНОСНО:  Одобряване на предварителното съгласие за замяна, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 44032.17.19, засегнат от предстоящото разширение на Гробищния парк  на с. Лозево община Шумен за замяна с общински имот.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1163
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.22.57 по кадастралната карта на с. Лозево, местност „Под гората“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1162
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.22.52 по кадастралната карта на с. Лозево, местност „Под гората“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019

РЕШЕНИЕ № 1161

 • ОТНОСНО:  Продажба на 3 броя общински  жилища на наематели, настанени в тях по административен ред.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019

РЕШЕНИЕ № 1160

 • ОТНОСНО:  Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2019/2020 година.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019

РЕШЕНИЕ № 1159

25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1158
ОТНОСНО:  Изменение на състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията  и задържането под стража /ЗИНЗПС/.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1157
ОТНОСНО:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на общината и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1156
ОТНОСНО:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мадара.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019

РЕШЕНИЕ № 1155

25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019

РЕШЕНИЕ № 1154

25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1153
ОТНОСНО:  Допусната явна фактическа грешка: Решение № 1132 по протокол № 48 от 25.07.219 г. на заседание на Общински съвет – Шумен: Текущи промени по прихода и разхода на община Шумен към 01.07.2019 г.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1152
ОТНОСНО:  Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 04.10.2019 г.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1151
ОТНОСНО:  Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен.
25.09.2019
№ 49 / 19.09.2019РЕШЕНИЕ № 1150
ОТНОСНО:  Дарение на Мюсюлманско изповедание гр. София на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69924.501.375 по кадастралната карта на с. Струйно с площ 645 кв. м.
25.09.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1149
ОТНОСНО:  Разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план за част от ПИ-55316.14.165 по КК на с. П. Волов, община Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1148
ОТНОСНО:  Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 10176.57.189, 10176.57.190, 10176.57.191 и 10176.57.192 по кадастралната карта на с. В. Друмев, общ. Шумен, за разширяване на гробищен парк
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1147
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.396 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.396 по кадастралната карта на Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1146
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.335 и имот с идентификатор 83510.675.338 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1145
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №03-00-004/09.05.2019 г. от Администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Наджи Мехмедов от гр. Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1144
ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0009-C01 от 07.01.2019 г. по проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1143
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1142
ОТНОСНО: Провеждане на процедура по отдаване под наем на обект „Ученическа закусвалня“ в сградата на СУ „Васил Левски” гр. Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1141
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на СУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1140
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост за предоставяне на платежни услуги за удобство и улеснение на гражданите и фирмите при плащане на задължения
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1139
ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.661.327 по кадастралната карта на гр. Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1138
ОТНОСНО: Продажба на вещи – собственост на Община Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1137
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на с. Дибич, общ. Шумен, местностите „Татарски места“ и „Нов екарисаж“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от ЗОС
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1136
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 10 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местностите  „Под манастира“, „Смесе“ и „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019

РЕШЕНИЕ № 1135

 • ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински жилища на наематели, настанени в тях по административен ред
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1134
ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен, мандат 2020-2023 г.
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1133
ОТНОСНО: Дарение на община Шумен на поземлен имот с идентификатор 83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ под отреждане за улица
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1132
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2019 г. към 01.07.2019 г.
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019

РЕШЕНИЕ № 1131

 • ОТНОСНО: Разрешително за водовземане от повърхностни води за осъществяване на инвестиционно намерение на Община Шумен за изпълнение на „Реконструкция на система „Горчива вода“ за водоснабдяване на гр. Шумен с вода за миене на уличната мрежа в гр. Шумен“
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019

РЕШЕНИЕ № 1130

31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1129
ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 1108 по протокол № 47 от 27.06.2019 г. относно финансиране на сдружение „Скаутски клуб „Мадарски конник“
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1128
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен, приета с Решение № 203 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г., изм. и доп. с Решение № 1090 от 30.05.2019 г. на Общински съвет – Шумен
31.07.2019
№ 48 / 25.07.2019РЕШЕНИЕ № 1127
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета с Решение № 919 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 346 от 22.12.2016 г., изм. с Решение № 424 от 30.03.2017 г., изм. с Решение № 1064 от 25.04.2019 г. на Общински съвет Шумен, изм. с Решение № 92 от 31.05.2019 г. на Административен съд Шумен
31.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1126
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен електропровод“  за захранване на имот с идентификатор 20938.77.29 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен, в местността „Горен кладенец“.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1125
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.82 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.82 по кадастралната карта на Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1124
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.455 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.455 по кадастралната карта на Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1123
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.673 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.673 по кадастралната карта на Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1122
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1121
ОТНОСНО:   Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.43.19 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.43.19 по кадастралната карта на Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019

РЕШЕНИЕ № 1120

 • ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП по проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-2.040-0078 от 29.05.2019 г. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1119
ОТНОСНО:   Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1118
ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна върху трети етаж от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1117
ОТНОСНО:  Дарение на Българска православна църква чрез Варненска и Великопреславска света митрополия на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04265.502.168 по кадастралната карта на с. Благово с площ 413 кв. м. на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1116
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 9 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1115
ОТНОСНО:  Провеждане на процедура по отдаване под наем на бюфет-павилион в СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1114
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на част от имот – публична общинска собственост за социални дейности.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1113
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.114.554 по кадастралната карта на с. Дибич, местност „Татарски места“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019

РЕШЕНИЕ № 1112

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на наематели – настанени в тях по административен ред.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1111
ОТНОСНО:  Изменение на Решение № 1070 по протокол № 43 от 25.04.2019 год. на Общински съвет Шумен.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019

РЕШЕНИЕ № 1110

 • ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2018 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2019 година.
02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019

РЕШЕНИЕ № 1109

02.07.2019
№ 47 / 27.06.2019РЕШЕНИЕ № 1108
ОТНОСНО:  Финансиране на сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“.
02.07.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1107
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 32158.211.234 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен – местност „Бункерът дол”
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1106
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.125 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.125 по кадастралната карта на Шумен
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1105
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.18 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.18 по кадастралната карта на Шумен
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1104
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.321 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.321 по кадастралната карта на Шумен
05.06.2019
№ 45/ 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1103
ОТНОСНО: Осигуряване на финансови средства за ФК „Волов-Шумен“
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019

РЕШЕНИЕ № 1102

 • ОТНОСНО: Годишен тематичен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2019 г.
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019

РЕШЕНИЕ № 1101

 • ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2019/2020 г.
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1100
ОТНОСНО: Инициатива на шуменеца Тихомир Радев за преход с каяк по река Дунав
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1099
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1098
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост – училищен физкултурен салон, в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1097
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в учебно-производствената база на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1096
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на сгради на бившето V-то ОУ на Агенцията по заетостта
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1095
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.107 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1094
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност  „ТЕКЕ ДЕРЕ“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1093
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ и „Младежки дейности и спорт“, на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС и на Общинската комисия за обществен ред и сигурност
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1092
ОТНОСНО: Предложение за допълнение на договорите за управление на общинските лечебни заведения, във връзка с подписания Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ от 08.11.2018г.
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1091
ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, на 13.06.2019 г.
05.06.2019
№ 45 / 30.05.2019РЕШЕНИЕ № 1090
ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 6, ал. 5 и ал. 6; чл. 7, ал. 1 и ал. 2; чл. 9, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 и чл. 12, т. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен
05.06.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1089
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.77.29 в местността „Горен Кладенец” по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1088
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.570 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.570 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1087
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват част от кв. 220а по плана на гр. Шумен и имот с идентификатор 83510.663.33 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Смесе“.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1086
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.29 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.29 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1085
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.39.21 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.39.21 по кадастралната карта на Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1084
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.257 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.257 по кадастралната карта на Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1083
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод“ за захранване на имоти с идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Сакарка“.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1082
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1081
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект на техническата инфраструктура върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.665.106 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 62 от Закона за енергетиката.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1080
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 1 бр. гараж в поземлен имот с идентификатор 83510.673.40 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ IX – „общ.” в кв. 309 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1079
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 4 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.97 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1078
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, общ. Шумен, местносттта „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1077
ОТНОСНО:  Предложение за удостояване на Иван Лечев със званието „Почетен гражданин на град Шумен“.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1076
ОТНОСНО:  Предложение за удостояване на Нико Майеров със званието „Почетен гражданин на град Шумен“.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1075
ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1074
ОТНОСНО:   Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2018 г.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1073
ОТНОСНО:   Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1072
ОТНОСНО:   Отдаване под наем чрез търг на лекарски кабинет в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД, гр. Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1071
ОТНОСНО:  Изменение на Решение № 713 по протокол № 30 от 29.03.2018 г. на заседание на Общински съвет – Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1070
ОТНОСНО: Откриване процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019

РЕШЕНИЕ № 1069

 • ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за подписване на анекси за удължаване на срока към сключени договори за участие съвместно с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на ОБЩИНА ШУМЕН
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1068
ОТНОСНО:  Промяна наименованието на ЦПРЛ – ОДК – Шумен.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019

РЕШЕНИЕ № 1067

 • ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2014 – 2020 г. за 2018 г.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1066
ОТНОСНО: Прилагане за общинските лечебни заведения на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества.
02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019

РЕШЕНИЕ № 1065

02.05.2019
№ 43 / 25.04.2019РЕШЕНИЕ № 1064
ОТНОСНО:  Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 11; чл. 42, т. 2; чл. 58, т. 3; чл. 63, т. 2; чл. 77, ал. 2 и административно-наказателните разпоредби от чл. 84 до чл. 88 вкл. от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Шумен.
02.05.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1063
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.689.192 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ– ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.689.192 по кадастралната карта на Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1062
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.621.9, 83510.621.5, 83510.621.12 и 83510.621.11 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.621.9, 83510.621.5, 83510.621.12 и 83510.621.11 по кадастралната карта на Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1061
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.18 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.18 по кадастралната карта на Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1060
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват УПИ VІ-„За жилищно строителство“ от кв.230 по плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 83510.663.439 по кадастралната карта на гр.Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1059
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.54, ал.1, т.2 от Закона за горите за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.97.5 по кадастралната карта на Шумен в местността „Илчов баир” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.97.5 по кадастралната карта на Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1058
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.355 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.355 по кадастралната карта на Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1057

 • ОТНОСНО:Приемане на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на съвета на ЕС относно интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1056
ОТНОСНО: Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 години на обекти в Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1055
ОТНОСНО: Даване име на улица
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1054
ОТНОСНО: Предоставяне на Вила „Пазачница“ за безвъзмездно ползване на децата от младежкия противопожарен отряд „Млад огнеборец“ за подготовка за участие в международно състезание
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1053
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1052
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на пристройка на два етажа към сграда №1, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1051
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, общ. Шумен, местността „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1050

 • ОТНОСНО:Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1049
ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1048
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 29.03.2019 г.
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1047

02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019РЕШЕНИЕ № 1046
ОТНОСНО: Предложение за изменение на точка 2 от Решение № 1014 по протокол № 41 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Шумен и определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г.
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1045

02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1044

 • ОТНОСНО:Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2019 година
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1043

 • ОТНОСНО:Приемане на доклад с отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2018 г.
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1042

 • ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 647 по протокол № 28 от 25.01.2018 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 г.
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1041

 • ОТНОСНО: Приемане на отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за учебната 2017/2018 година
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1040

 • ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2018 г
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1039

 • ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2018 г.
02.04.2019
№ 42 / 28.03.2019

РЕШЕНИЕ № 1038

 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен
02.04.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1037
ОТНОСНО:  Предоставяне на ежегодна безвъзмездна помощ на ветерани от Втората световна война, живеещи на територията на община Шумен.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1036
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен електропровод“ и „Външен водопровод и канализация“ за захранване на имоти с идентификатори 83510.381.36 и 83510.381.37 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Якова“.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1035
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно елзахранване – кабел 20 kV на обект „Склад в имот с идентификатор 83510.3.114 по кадастралната карта на Шумен“.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1034
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.519 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирана план-схема  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.519 и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.519   по кадастралната карта на Шумен.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1033
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.415 по кадастралната карта на Шумен.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1032
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.811 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.811 по кадастралната карта на Шумен.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1031
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.320 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.320 по кадастралната карта на Шумен.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1030
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.273 и имот с идентификатор 83510.658.525 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1029
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1028
ОТНОСНО:  Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0014-C01 по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Шумен“, финансиран по процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1027
ОТНОСНО:  Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1026

06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1025
ОТНОСНО:  Предоставяне под наем за срок от 10 години на Почивна база /Вила „Пазачница“/.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1024

 • ОТНОСНО: Продажба на 5 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1023
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землищeто на с. Лозево, общ. Шумен, местносттта  „ЯЗОВИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от ЗОС.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1022
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.516 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1021
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.515 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1020
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.514 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1019
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.513 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1018
ОТНОСНО:  Одобряване на Общ устройствен план на община Шумен.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1017
ОТНОСНО:  Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 06.03.2019 г.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1016
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 01.03.2019 г.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1015
ОТНОСНО:  Удостояване на Иван Маринов Иванов с почетното звание на Община Шумен „Почетен гражданин на град Шумен“.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019РЕШЕНИЕ № 1014
ОТНОСНО:  Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Шумен и кметовете на населени места, в съответствие с Постановление на МС № 320/20.12.2018 г., за определяне размера на МРЗ, Постановление на МС № 4 от 10.012019 г., за изменение и допълнение на ПМС № 67/2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1013

 • ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2018 година.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1012

 • ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2018 г. Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2018 г.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1011

 • ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1010

 • ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и Отчет за изпълнението на заложените в програмата дейности през 2018 г.
06.03.2019
№ 41 / 28.02.2019

РЕШЕНИЕ № 1009

 • ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен.
06.03.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1008
Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.13 в местността „Шекерджиев чаир” по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор идентификатор 65187.176.13  в местността „Шекерджиев чаир”  по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1007
Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал .5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.24 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ– ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.24 по кадастралната карта на Шумен.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1006
Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.236 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.236 по кадастралната карта на Шумен.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1005
Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.662.227 и имоти с идентификатори 83510.662.256 и 83510.661.271 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1004
Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1003
Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 1002

 • ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2019-2020 г.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1001
Кандидатстване с проект „Реконструкция и модернизация на Корпус 1 от Спортен комплекс „Плиска“ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 1000
Учредяване право на пристрояване към гараж № 1 – за склад и гараж № 2 – за склад, в общински поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на гаражите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 999
Предоставяне за ползване на имоти – частна общинска собственост на Сдружение „Дружество на шуменските художници“.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 998
Предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост на „Шахматен клуб – Шумен 2005“ за тренировъчна и състезателна дейност.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 997

07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 996
Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10882.501.60 по кадастралната карта на с. Ветрище, заедно с построените в него сгради с идентификатор 10882.501.60.1 и 10882.501.2, на основание чл. 5 от ЗОС.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 995
Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местностите „Под манастира“ и „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 от ЗОС.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 994

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 993
Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 992

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2018 г.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 991

07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 990
Промяна на седалището и адреса на управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – Шумен) в Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – Шумен).
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 989
Проект за изменение на Статута за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 988
Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2019 г.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 987
Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 06.02.2019 г.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 986

07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 985

07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 984

 • ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 983
Предложение по чл.104 с искане за допълнение в чл.71 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 982
Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 981

07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019РЕШЕНИЕ № 980
Предложение за отпадане на участъци от републикански пътища от списъка на пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.
07.02.2019
№ 40 / 31.01.2019

РЕШЕНИЕ № 979

 • ОТНОСНО: Приемане декларация, изразяваща солидарност с гражданин на община Шумен в усилията му за запазване на родителски права.
07.02.2019
Skip to content