Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2024, 2023, 2022, 20212020, 201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 978
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН– ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 26a и 47 по плана на с.Салманово, общ.Шумен
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 977
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.47.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража мералък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.47.1 по кадастралната карта на Шумен
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 976
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр.Шумен
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 975
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.6 от ЗУТ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 974
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 61443.14.148 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево в местност „Брестака” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 61443.14.148 по кадастралната карта на гр.Шумен
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 973
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 61443.501.112 и имот с идентификатор 61443.501.495 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево, общ.Шумен, и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018

РЕШЕНИЕ № 972

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018

РЕШЕНИЕ № 971
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж чрез търг на 8 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.671.134 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I – “Жилищен комплекс, магазини и полуподземни гаражи” в кв. 330 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС

27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 970
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 47161.501.502 по кадастралната карта на с. Мараш с площ 1216 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018

РЕШЕНИЕ № 969

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на наематели, настанени в тях  по административен ред
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 968
ОТНОСНО:   Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Княз Борис I” гр. Шумен
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 967
ОТНОСНО:   Подкрепа за проект “Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 966
ОТНОСНО:   Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г.
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018

РЕШЕНИЕ № 965

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2018 г.
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018

РЕШЕНИЕ № 964

27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 963
ОТНОСНО:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 962
ОТНОСНО: Решение № 518 от 20.07.2017 година на Общински съвет Шумен за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Шумен” ООД
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 961
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-  Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 10.01.2019 г.
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018РЕШЕНИЕ № 960
ОТНОСНО: Искане на информация за икономическото състояние на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен, към 30.09.2018 г.
27.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 959
ОТНОСНО:  Относно поправка на Решение № 923 по Протокол № 37 от 25.10.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 958

 • ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с. Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 957

 • ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод до УПИ VІІ-„Жилищно строителство“ в кв. 643а по плана на гр. Шумен“.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 956
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с проектен идентификатор 83510.589.41, образуван от имоти 83510.556.4, 83510.589.38, 83510.589.39 и 83510.589.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук”.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 955
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 954
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.556.10 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 953
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.440.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 952
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имоти с идентификатори 83510.689.11, 83510.689.12, 83510.689.13, 83510.689.46, 83510.689.47, който се обединяват в имот с проектен идентификатор 83510.689.191 по кадастралната карта на гр. Шумен в местност „Теке дере” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 83510.689.191 по кадастралната карта на гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 951
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.686.810, м. „Сакарка“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 950
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.32, м. „Смесе“ , по Кадастралната карта на гр. Шумен и УПИ I-549, кв. 220а , по плана на гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 949
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.26 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.26 по кадастралната карта на Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 948
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.23, 83510.580.20 и 83510.580.26 , м. „Кара чалък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 947
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.392 и имоти с идентификатори 83510.660.231 и 83510.660.404 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 946
ОТНОСНО:  Даване съгласие за прекратяване на разрешение № 01272/18.09.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“, издадено на Община Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 945
ОТНОСНО:  Прекратяване на членството на община Шумен в сдружение „Култура и туризъм на българския североизток“.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 944
ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-350/17.08.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Айджан Салиева от гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 943
ОТНОСНО:  Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 942

 • ОТНОСНО: Сътрудничество между община Шумен и община Дебрецен по отношение на програмата „Европейска столица на културата“ 2023 г.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 941

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 940
ОТНОСНО:   Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.76 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 939
ОТНОСНО:   Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.75 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 938
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Ил. Р. Блъсков” гр. Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 937
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 936

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 935
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.24.50 по кадастралната карта на с. Лозево,  местност „Язовира“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 934
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 2 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „Смесе“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от ЗОС.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 933
ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС /бивш Тежък полк/.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 932
ОТНОСНО:  Избиране на комисия за анализ и контрол на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 931
ОТНОСНО:  Определяне състав на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018РЕШЕНИЕ № 930
ОТНОСНО:  Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г., към 01.11.2018 г.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 929

05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018

РЕШЕНИЕ № 928

 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на община Шумен.
05.12.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 927
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод до УПИ VІІ -„Жилищно строителство“ в кв. 643а по плана на гр. Шумен“
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 926
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 150 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 925
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 924
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.53.1, м. „Беш тепе“, по кадастралната карта на гр. Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 923
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 835100.377.2, м. „Дремжа“, по кадастралната карта на гр. Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 922
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на водопровод по ул. „Ивайло“ от строителните граници на населеното място до имот с идентификатор 83510.686.230 по кадастралната карта на гр. Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 921
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на магистрален водопровод от напорен водоем „13000“ в имот с идентификатор 83510.682.135 по кадастралната карта на гр.Шумен“ до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен на бул. „Ришки проход“
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 920
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на участък на деривация „Тича“ от помпена станция „1300“ до напорен водоем „13000“
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 919
ОТНОСНО:  Отстраняване на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен, в изпълнение на решение № 570/протокол № 24 от 28.09.2017г. на Общински съвет Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 918
ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 83510.666.215.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.215 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 917
ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 83510.666.493.1, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.493 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 916
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 14 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.165 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 915
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 7 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 914
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 913
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 912
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.660.673 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 911
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300, заедно с построената в него сграда с идентификатор 83510.659.300.3 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 910
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 909
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от ЗОС
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018

РЕШЕНИЕ № 908

 • ОТНОСНО: Продажба на 8 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 907
ОТНОСНО:  Организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 906
ОТНОСНО:  Предоставяне на стая на II ет. в къща „Д-р Верби“, ул. „Цар Освободител“ №156 на РЕКИЦ „Читалища“.
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 905
ОТНОСНО:  Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”.
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 904
ОТНОСНО:   Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 903
ОТНОСНО:   Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018

РЕШЕНИЕ № 902

 • ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2018/2019.
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018

РЕШЕНИЕ № 901

 • ОТНОСНО: Приемане Вътрешни правила на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018РЕШЕНИЕ № 900
ОТНОСНО:  Обсъждане от Общински съвет Шумен на т. 27 и т. 40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018

РЕШЕНИЕ № 899

 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен
01.11.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 898
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за: „Одобряване на проект за разширяване на гробищен парк“ в с.Лозево, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с проектен идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, който се образува като към съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 44032.18.90 се присъедини имот с идентификатор 44032.17.19,след като му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 897
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Изграждане на трасе за външно кабелно елзахранване на базова станция SHU0129.A000 в имот с идентификатор 83510.96.19 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Илчов баир“
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 896
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разпределителен газопровод, захранващ имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землището на гр.Шумен“
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 895
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.150, ал.2 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с.Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 894
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „довеждащ водопровод до имот с идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта на кв.Дивдядово, гр.Шумен“
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 893
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.105, м. Смесе, по Кадастралната карта на гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 892
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.9 и 83510.580.25, м. „Кара Чалък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 891
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 890
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с проектен идентификатор  83510.31.221,  находящ се в местност „Стража Мералък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ.Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 889
ОТНОСНО:  Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за  разширяване на съществуващ гробищен парк в кв. Дивдядово, представляващ имоти с идентификатори  83510.584.1 и 83510.584.2 в местност „Под село“ на гр.Шумен, общ. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 888
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ по плана на гр.Шумен, общ.Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 887
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.680.156 и имот с идентификатор 83510.680.641 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 886
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал. 3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до ПС 1300, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 885
ОТНОСНО: Промяна на изискванията към квалификацията на законния представител на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 884
ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 883
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-183/23.04.2018 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Йовчо Йонков от гр. Шумен, ул. …
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 882
ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 881
ОТНОСНО: Продължаване на дейността на Областен информационен център -Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 880

 • ОТНОСНО: Промяна в годишния план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г.
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 879

 • ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2018/2019 година
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 878
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири- общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 877
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 12 броя поземлени имоти в землищата на община Шумен с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 876

 • ОТНОСНО: Продажба на 9 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 875

 • ОТНОСНО: Провеждане на извънредно  общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 874
ОТНОСНО: Прилагане на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 873

03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 872

 • ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 871
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ивански
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018РЕШЕНИЕ № 870
ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен – 2018 г.
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 869

03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 868

03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 867

03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018

РЕШЕНИЕ № 866

03.10.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 865
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 03633.27.4, м. Кобалия,  по Кадастралната карта на с. Белокопитово, общ. Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 864
ОТНОСНО:  Дарение на община Шумен на части от поземлени имоти с идентификатори 835010.680.143 и 835010.680.144 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Дивдядово, попадащи под отреждане за улица.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 863
ОТНОСНО:  Отмяна на решение № 597 от 22.12.2005 г. на Общински съвет – Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 862
ОТНОСНО:  Предоставяне за управление на ОП „Общински жилища и имоти“ на Многофункционална зала „Арена – Шумен“.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 861
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.43.22, м. Стража, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 860
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.17, м. Горен Сусурлук, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 859
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.248, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 858
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 857
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен електропровод и ВиК“ до имот с идентификатор 83510.381.29 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова“.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 856
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 65187.501.568 и имот с идентификатор 65187.501.233 по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 855
ОТНОСНО:  Кандидатстване с проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 854
ОТНОСНО:  Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 години на спортните обекти и съоръжения в Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 853
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот, публична общинска собственост, в сградата на СУ „Й. Е. Български” гр. Шумен.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 852
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 851
ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 850
ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж чрез търг на 6 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 849
ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение в поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 848
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих” в землището на с. Лозево, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 847
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 846

 • ОТНОСНО:  Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 845
ОТНОСНО:  Предложение за съдебни заседатели при Окръжен съд Шумен за мандат 2019-2022 г.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 844
ОТНОСНО:  Процедура, по която да бъдат избрани съдебните заседатели при Окръжен съд Шумен за мандат 2019-2022 г.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 843
ОТНОСНО:  Предоставяне на общински паркинги за управление на  ОП „Общински жилища и имоти“.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 842

31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 841

31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 840

31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018РЕШЕНИЕ № 839
ОТНОСНО:  Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради и изграждане на спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за целогодишна експлоатация, спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол, футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 838

31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 837

31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018

РЕШЕНИЕ № 836

31.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 835
ОТНОСНО:  Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради и изграждане на спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за целогодишна експлоатация; спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол; футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 834
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 833
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.195, м. Смесе, по кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 832
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.104, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 831
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.648,   м. Под манастира, по кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 830
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.686.806, м. Сакарка, по кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 829
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.7, м. Дремжа, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 828
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.10, м. Дремжа, по кадастралната карта на гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 827
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1  и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 10882.25.18, м. Ясаците, по кадастралната карта на с. Ветрище
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 826
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 10882.103.201, по Кадастралната карта на с. Ветрище
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 825
ОТНОСНО:  Даване съгласие по постъпила молба вх. № 94-00-2417/28.05.2018 г. от Севинч Азиз за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 824
ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-192/27.04.2018 г. от Администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Северина Иванова от гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 823
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 822
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 821
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 820
ОТНОСНО:  Определяне представители на Общински съвет Шумен, които да вземат участие в подготовката и мотивировката на новия начин за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 819
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.685.62 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местност „Сакарка“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 818
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.24.60 по кадастралната карта на с. Лозево,  местност „Язовира“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 817
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.114.607 по кадастралната карта на с. Дибич,  местност „Татарски места”, землище с. Дибич, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018

РЕШЕНИЕ № 816

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 815
ОТНОСНО:   Продажба на движими вещи – земеделска техника, прикачен инвентар, автомобили, макети и резервни части за земеделска техника, предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 814
ОТНОСНО:   Предложение за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I -Шумен” ЕООД за срок до провеждане на конкурс
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018

РЕШЕНИЕ № 813

 • ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 812
ОТНОСНО:  Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 811
ОТНОСНО:  Предложение с вх. № 26-00-1710 от 29.05.2018 г. от „Макс Кад“ ЕООД  за наименуване на улица в кв. Боян Българанов, гр. Шумен
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018РЕШЕНИЕ № 810
ОТНОСНО: Предложение за възстановяване статута на Висше военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен
04.07.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 809
ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД, гр. Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 808
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.507, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 807
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр.Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 806
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Външна канализация до имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Ак Чорек“
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 805
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 804
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.264 и имот с идентификатор 83510.656.270 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 803
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.667.282 и имот с идентификатор 83510.667.174 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 802
ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба, вх. № 94-00-1814/ 17.04.2018 г., от Фатмя Раим за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 801
ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх.  № 61-01-113/ 01.03.2018 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Симона Ненова от гр. Шумен
06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 800

 • ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2018 /2019 г.
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 799
ОТНОСНО:  Продажба по единични цени на дървесни отпадъци, материали за горене, материали за компостиране; отпадъци от селскостопански култури
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 798
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на сгради със смесено предназначение
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 797
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на почивна база в к.к. Шкорпиловци
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 796
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 795
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 794
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.54 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 793
ОТНОСНО:  Определяне на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл.35 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 792
ОТНОСНО:  Определяне на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр.Шумен  на основание чл.35 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 791
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 964  кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 790
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 780 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 789
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 83510.664.398.20  по кадастралната карта на гр. Шумен,  на основание чл. 35 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 788
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 787
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 786

 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 785
ОТНОСНО:  Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 784
ОТНОСНО:  Обединение на ръководството на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 1 и 2 в кв. Тракия и обединение на ръководството на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Иван Рилски“ № 2 със структурата на Комплекс за социални услуги „Детелина“
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 783
ОТНОСНО: 1. Прекратяване на Договор за съвместна дейност и Договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот с Фондация „Дана“; 2. Сключване на договор за съвместна дейност със Сдружение „Надежда за животните“;3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 782
ОТНОСНО:  Изменение на решение № 480 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 781
ОТНОСНО:  Откриване на процедура и утвърждаване на правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 780
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 779
ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“
06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 778

06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 777

06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 776

06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018РЕШЕНИЕ № 775
ОТНОСНО: Утвърждаване на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него
06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 774

06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018

РЕШЕНИЕ № 773

06.06.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 772
ОТНОСНО:  Предложение за удостояване на проф. Христо Трендафилов със званието Почетен гражданин на град Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 771
ОТНОСНО:  Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 770
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.651.359 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.359 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на  гр. Шумен, общ. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 769
ОТНОСНО:  Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за част от имот с идентификатор 83510.107.1  по кадастралната карта в местност „Пунарджик“  на гр. Шумен, общ. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 768
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и   чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.65.21, м. Теке дере, по Кадастралната карта на гр. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 767
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 766
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.655.174, м. Дивизионна болница, по Кадастралната карта на гр. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 765
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.10.1005 и 83510.10.1015, м. „Куванлък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 764
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по плана на гр. Шумен, общ. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 763
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 762

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 761
ОТНОСНО:  Отдаване под наем на спортни обекти
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 760
ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 759
ОТНОСНО:  Предоставяне под наем на обособени части от Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 758
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.24 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 757
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 18 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден УПИ I – „КЖС” в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 756
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 755
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.317 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 754
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.373 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 753
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.570 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 752
ОТНОСНО:  Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от предстоящото разширение на Гробищния парк на гр. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 751
ОТНОСНО:  Промяна на статута на апартамент, предоставен за управление на ОП „ОЖИ“
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 750

 • ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнатите имоти и части от имоти  – общинска собственост от обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, находящи се в землищата на с. Черенча и с. Градище
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 749

03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 748

03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 747
ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“  в системата на образованието и науката за 2017 г.
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 746
ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 745
ОТНОСНО: Предложение за удостояване на г-н Ваньо Георгиев с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен”
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 744
ОТНОСНО:  Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 743

03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 742
ОТНОСНО:  Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 741
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 740

03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 739
ОТНОСНО:  Допълнение на Решение № 723 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 738

03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 737
ОТНОСНО:   Предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 87 от ЗДБРБ
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 736
ОТНОСНО:   Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г., към 01.04.2018 г.
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 735

03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018РЕШЕНИЕ № 734
ОТНОСНО:  Отмяна на Наредбата за противопожарна безопасност в Община Шумен
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018

РЕШЕНИЕ № 733

03.05.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 732
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за участък извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежа на „Мобилтел“ ЕАД до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 731
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 730
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по кадастралната карта на гр.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 729
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 455 и 458 по плана на гр.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 728
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.12, м. Горен Сусурлук, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 727
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.38, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 726
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.43.107 и 83510.43.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 725
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 724
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.183 и имот с идентификатор 83510.660.126 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 723
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.313 и имот с идентификатор 83510.659.324 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 722
ОТНОСНО:  Одобряване на ОУПО-Шумен – предварителен проект
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 721
ОТНОСНО:  Изменение на договор за аренда
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 720

04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 719
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на части от недвижим имот– публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 718
ОТНОСНО: Намаляване на цената за продажба чрез търг на  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 717
ОТНОСНО:  Намаляване на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 716
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 11 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 715

 • ОТНОСНО:   Продажба на 1 брой общинско  жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 714
ОТНОСНО:  Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2017г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 713
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Реконструиране и модернизация на материалната база на Обществена трапезария, гр. Шумен, чрез извършване на ремонтни дейности” и осигуряване на съфинансиране по проекта
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 712
ОТНОСНО:  Вземане решение относно подписаните декларации от общинските съветници на 22.02.2018г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 711
ОТНОСНО:  Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 710
ОТНОСНО:  Корекция в структурата и числения състав на Общинско предприятие “Строителство и благоустройство”
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 709

 • ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2017 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 708

 • ОТНОСНО:  Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 707

 • ОТНОСНО:  Изпълнение на Решение №382 по протокол №16 от 26.01.2017 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 706

 • ОТНОСНО:   Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 705

 • ОТНОСНО:   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2018 година
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 704

04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 703

 • ОТНОСНО:   Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 702
ОТНОСНО:   Приемане на Решение на Общински съвет-Шумен за промяна наименованията на социални услуги, предоставяни на територията на община Шумен, на основание чл.36, ал.2, т.2, букви „а“, „б“ и „е“; т.4а букви „аа“ и „бб“, т.4е букви „аа“ и ал.3, т.2а и чл.36в от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, § 11 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.17, ал 1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018

РЕШЕНИЕ № 701

04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 700
ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018РЕШЕНИЕ № 699
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
04.04.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 698

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 697
ОТНОСНО:  Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за разширяване на съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 69924.51.21 в местност „Юртлука“ по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен в съответствие със заявление с вх. № 93-00-2220 от 14.12.2017 г. на кмета на с. Струйно.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 696
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за газоразпределителна мрежа (ГРМ), за захранване на имот с идентификатор 83510.60.205, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 695
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.6630.89 по кадастралната карта на гр. Шумен, м. Смесе.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 694
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.223, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 693
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 692
ОТНОСНО:  Намаляване на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен  на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 691
ОТНОСНО:  Обявяване на имот – бивше кметство в с. Ивански за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 690
ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.86 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 689

 • ОТНОСНО:  Продажба на 7 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 688
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 926 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 687
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 569 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 686
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.416 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 564 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 685
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.508 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 684
ОТНОСНО:  Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“,   с. Друмево в обединено училище и Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено училище, считано от 15.09.2018 г.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 683
ОТНОСНО:  Отдаване под наем на спортни обекти.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 682
ОТНОСНО:  Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 681
ОТНОСНО:  Определяне на таксиметровите стоянки.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 680
ОТНОСНО:  Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018РЕШЕНИЕ № 679
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 678

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 677

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2017 г.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 676

 • ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2017 година.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 675

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 674

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 673

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018

РЕШЕНИЕ № 672

 27.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 671
ОТНОСНО:  Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 670
ОТНОСНО:  Предоставяне на апартамент № 1, вх. А, ет.1 на бул. „Славянски“  № 26, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 669

 • ОТНОСНО: Приемане на „Общински план за действия при терористична дейност“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 668
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 667
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, във връзка с чл. 59, ал. 1 и  чл 60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ЧИ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.204.30, м. Чалъка, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 666
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.374, м. Куванлък, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 665
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.15 И 83510.677.16, м. Порек, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 664
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен и за транспортната техническа инфраструктура до имота.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 663
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ в обхват имоти с идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по кадастралната карта на             гр. Шумен, попадащи в квартал 2346 по плана на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 662
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр.Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 661
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.208 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 660
ОТНОСНО:  Предложение с вх. № УТ–40-265 от 05.12.2017 г., от Николай Тончев Тончев, изпълнен директор на „Индустриален парк Шумен“ АД, за наименуване на улици в Индустриален парк – Шумен, общ. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 659
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.482 и имот с идентификатор 83510.658.163 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 658
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.326 и имот с идентификатор 83510.675.371 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 657
ОТНОСНО:  Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 656

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 655

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 654
ОТНОСНО:  Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 653
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”  на основание чл. 35 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 652
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.97 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 651
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.93 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 650
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.90 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 649

 • ОТНОСНО: Определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 648
ОТНОСНО:  Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 647

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 646

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 645

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 644

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 643

 • ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018

РЕШЕНИЕ № 642

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2017 г.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018РЕШЕНИЕ № 641
ОТНОСНО: Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието.
 01.02.2018
Skip to content