Общински съвет Шумен

Архив: 2021, 2020, 201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ и дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 978 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН– ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 26a и 47 по плана на с.Салманово, общ.Шумен 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 977 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.47.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража мералък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.47.1 по кадастралната карта на Шумен 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 976 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр.Шумен 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 975 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.6 от ЗУТ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 974 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 61443.14.148 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево в местност „Брестака” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 61443.14.148 по кадастралната карта на гр.Шумен 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 973 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 61443.501.112 и имот с идентификатор 61443.501.495 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево, общ.Шумен, и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 972
 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018

РЕШЕНИЕ № 971 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж чрез търг на 8 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.671.134 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I – “Жилищен комплекс, магазини и полуподземни гаражи” в кв. 330 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС

27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 970 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 47161.501.502 по кадастралната карта на с. Мараш с площ 1216 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 969
 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на наематели, настанени в тях  по административен ред
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 968 ОТНОСНО:   Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Княз Борис I” гр. Шумен 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 967 ОТНОСНО:   Подкрепа за проект “Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 966 ОТНОСНО:   Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г. 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 965
 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2018 г.
27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 964 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 963 ОТНОСНО:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 962 ОТНОСНО: Решение № 518 от 20.07.2017 година на Общински съвет Шумен за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Шумен” ООД 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 961 ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-  Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 10.01.2019 г. 27.12.2018
№ 39 / 20.12.2018 РЕШЕНИЕ № 960 ОТНОСНО: Искане на информация за икономическото състояние на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен, към 30.09.2018 г. 27.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 959 ОТНОСНО:  Относно поправка на Решение № 923 по Протокол № 37 от 25.10.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 958
 • ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с. Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 957
 • ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод до УПИ VІІ-„Жилищно строителство“ в кв. 643а по плана на гр. Шумен“.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 956 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с проектен идентификатор 83510.589.41, образуван от имоти 83510.556.4, 83510.589.38, 83510.589.39 и 83510.589.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук”. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 955 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 954 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.556.10 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 953 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.440.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 952 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имоти с идентификатори 83510.689.11, 83510.689.12, 83510.689.13, 83510.689.46, 83510.689.47, който се обединяват в имот с проектен идентификатор 83510.689.191 по кадастралната карта на гр. Шумен в местност „Теке дере” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 83510.689.191 по кадастралната карта на гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 951 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.686.810, м. „Сакарка“, по Кадастралната карта на гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 950 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.32, м. „Смесе“ , по Кадастралната карта на гр. Шумен и УПИ I-549, кв. 220а , по плана на гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 949 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.26 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.26 по кадастралната карта на Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 948 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.23, 83510.580.20 и 83510.580.26 , м. „Кара чалък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 947 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.392 и имоти с идентификатори 83510.660.231 и 83510.660.404 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 946 ОТНОСНО:  Даване съгласие за прекратяване на разрешение № 01272/18.09.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“, издадено на Община Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 945 ОТНОСНО:  Прекратяване на членството на община Шумен в сдружение „Култура и туризъм на българския североизток“. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 944 ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-350/17.08.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Айджан Салиева от гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 943 ОТНОСНО:  Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 942
 • ОТНОСНО: Сътрудничество между община Шумен и община Дебрецен по отношение на програмата „Европейска столица на културата“ 2023 г.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 941
 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 940 ОТНОСНО:   Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.76 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 939 ОТНОСНО:   Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.75 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 938 ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Ил. Р. Блъсков” гр. Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 937 ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 936
 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 935 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.24.50 по кадастралната карта на с. Лозево,  местност „Язовира“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 934 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 2 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „Смесе“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от ЗОС. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 933 ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС /бивш Тежък полк/. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 932 ОТНОСНО:  Избиране на комисия за анализ и контрол на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 931 ОТНОСНО:  Определяне състав на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 930 ОТНОСНО:  Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г., към 01.11.2018 г. 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 929 05.12.2018
№ 38 / 29.11.2018 РЕШЕНИЕ № 928
 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на община Шумен.
05.12.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 927 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод до УПИ VІІ -„Жилищно строителство“ в кв. 643а по плана на гр. Шумен“ 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 926 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 150 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“ 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 925 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 924 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.53.1, м. „Беш тепе“, по кадастралната карта на гр. Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 923 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 835100.377.2, м. „Дремжа“, по кадастралната карта на гр. Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 922 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на водопровод по ул. „Ивайло“ от строителните граници на населеното място до имот с идентификатор 83510.686.230 по кадастралната карта на гр. Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 921 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на магистрален водопровод от напорен водоем „13000“ в имот с идентификатор 83510.682.135 по кадастралната карта на гр.Шумен“ до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен на бул. „Ришки проход“ 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 920 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на участък на деривация „Тича“ от помпена станция „1300“ до напорен водоем „13000“ 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 919 ОТНОСНО:  Отстраняване на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен, в изпълнение на решение № 570/протокол № 24 от 28.09.2017г. на Общински съвет Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 918 ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 83510.666.215.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.215 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 917 ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 83510.666.493.1, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.493 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 916 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 14 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.165 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 915 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 7 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 914 ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 913 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 912 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.660.673 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 911 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300, заедно с построената в него сграда с идентификатор 83510.659.300.3 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 910 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 909 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от ЗОС 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 908
 • ОТНОСНО: Продажба на 8 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 907 ОТНОСНО:  Организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 906 ОТНОСНО:  Предоставяне на стая на II ет. в къща „Д-р Верби“, ул. „Цар Освободител“ №156 на РЕКИЦ „Читалища“. 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 905 ОТНОСНО:  Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”. 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 904 ОТНОСНО:   Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 903 ОТНОСНО:   Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 902
 • ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2018/2019.
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 901
 • ОТНОСНО: Приемане Вътрешни правила на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет Шумен
01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 900 ОТНОСНО:  Обсъждане от Общински съвет Шумен на т. 27 и т. 40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен 01.11.2018
№ 37 / 25.10.2018 РЕШЕНИЕ № 899
 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен
01.11.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 898 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за: „Одобряване на проект за разширяване на гробищен парк“ в с.Лозево, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с проектен идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, който се образува като към съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 44032.18.90 се присъедини имот с идентификатор 44032.17.19,след като му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 897 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Изграждане на трасе за външно кабелно елзахранване на базова станция SHU0129.A000 в имот с идентификатор 83510.96.19 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Илчов баир“ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 896 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разпределителен газопровод, захранващ имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землището на гр.Шумен“ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 895 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.150, ал.2 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с.Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 894 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „довеждащ водопровод до имот с идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта на кв.Дивдядово, гр.Шумен“ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 893 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.105, м. Смесе, по Кадастралната карта на гр. Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 892 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.9 и 83510.580.25, м. „Кара Чалък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 891 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5,  във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 890 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с проектен идентификатор  83510.31.221,  находящ се в местност „Стража Мералък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ.Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 889 ОТНОСНО:  Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за  разширяване на съществуващ гробищен парк в кв. Дивдядово, представляващ имоти с идентификатори  83510.584.1 и 83510.584.2 в местност „Под село“ на гр.Шумен, общ. Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 888 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ по плана на гр.Шумен, общ.Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 887 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.680.156 и имот с идентификатор 83510.680.641 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 886 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал. 3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до ПС 1300, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на гр. Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 885 ОТНОСНО: Промяна на изискванията към квалификацията на законния представител на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 884 ОТНОСНО: Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 883 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-183/23.04.2018 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Йовчо Йонков от гр. Шумен, ул. … 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 882 ОТНОСНО: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“ 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 881 ОТНОСНО: Продължаване на дейността на Областен информационен център -Шумен 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 880
 • ОТНОСНО: Промяна в годишния план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г.
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 879
 • ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2018/2019 година
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 878 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири- общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г. 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 877 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 12 броя поземлени имоти в землищата на община Шумен с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 876
 • ОТНОСНО: Продажба на 9 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 875
 • ОТНОСНО: Провеждане на извънредно  общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 874 ОТНОСНО: Прилагане на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 873 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 872
 • ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 871 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ивански 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 870 ОТНОСНО: Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен – 2018 г. 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 869 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 868 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 867 03.10.2018
№ 36 / 27.09.2018 РЕШЕНИЕ № 866 03.10.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 865 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 03633.27.4, м. Кобалия,  по Кадастралната карта на с. Белокопитово, общ. Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 864 ОТНОСНО:  Дарение на община Шумен на части от поземлени имоти с идентификатори 835010.680.143 и 835010.680.144 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Дивдядово, попадащи под отреждане за улица. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 863 ОТНОСНО:  Отмяна на решение № 597 от 22.12.2005 г. на Общински съвет – Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 862 ОТНОСНО:  Предоставяне за управление на ОП „Общински жилища и имоти“ на Многофункционална зала „Арена – Шумен“. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 861 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.43.22, м. Стража, по Кадастралната карта на гр. Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 860 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.17, м. Горен Сусурлук, по Кадастралната карта на гр. Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 859 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.248, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 858 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 857 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен електропровод и ВиК“ до имот с идентификатор 83510.381.29 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова“. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 856 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 65187.501.568 и имот с идентификатор 65187.501.233 по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 855 ОТНОСНО:  Кандидатстване с проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 854 ОТНОСНО:  Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 години на спортните обекти и съоръжения в Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 853 ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот, публична общинска собственост, в сградата на СУ „Й. Е. Български” гр. Шумен. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 852 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 851 ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018  РЕШЕНИЕ № 850 ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж чрез търг на 6 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018  РЕШЕНИЕ № 849 ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение в поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 848 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих” в землището на с. Лозево, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 847 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 846
 • ОТНОСНО:  Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 845 ОТНОСНО:  Предложение за съдебни заседатели при Окръжен съд Шумен за мандат 2019-2022 г. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 844 ОТНОСНО:  Процедура, по която да бъдат избрани съдебните заседатели при Окръжен съд Шумен за мандат 2019-2022 г. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 843 ОТНОСНО:  Предоставяне на общински паркинги за управление на  ОП „Общински жилища и имоти“. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 842 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 841 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 840 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 839 ОТНОСНО:  Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради и изграждане на спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за целогодишна експлоатация, спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол, футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК. 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 838 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 837 31.07.2018
№ 35 / 26.07.2018 РЕШЕНИЕ № 836 31.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 835 ОТНОСНО:  Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради и изграждане на спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за целогодишна експлоатация; спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол; футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 834 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 833 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.195, м. Смесе, по кадастралната карта на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 832 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.104, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 831 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.648,   м. Под манастира, по кадастралната карта на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 830 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.686.806, м. Сакарка, по кадастралната карта на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 829 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.7, м. Дремжа, по Кадастралната карта на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 828 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.10, м. Дремжа, по кадастралната карта на гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 827 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1  и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 10882.25.18, м. Ясаците, по кадастралната карта на с. Ветрище 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 826 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 10882.103.201, по Кадастралната карта на с. Ветрище 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 825 ОТНОСНО:  Даване съгласие по постъпила молба вх. № 94-00-2417/28.05.2018 г. от Севинч Азиз за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 824 ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-192/27.04.2018 г. от Администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Северина Иванова от гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 823 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 822 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 821 ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 820 ОТНОСНО:  Определяне представители на Общински съвет Шумен, които да вземат участие в подготовката и мотивировката на новия начин за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“ 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 819 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.685.62 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местност „Сакарка“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 818 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.24.60 по кадастралната карта на с. Лозево,  местност „Язовира“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 817 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.114.607 по кадастралната карта на с. Дибич,  местност „Татарски места”, землище с. Дибич, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 816
 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 815 ОТНОСНО:   Продажба на движими вещи – земеделска техника, прикачен инвентар, автомобили, макети и резервни части за земеделска техника, предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 814 ОТНОСНО:   Предложение за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I -Шумен” ЕООД за срок до провеждане на конкурс 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 813
 • ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества
04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 812 ОТНОСНО:  Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“ 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 811 ОТНОСНО:  Предложение с вх. № 26-00-1710 от 29.05.2018 г. от „Макс Кад“ ЕООД  за наименуване на улица в кв. Боян Българанов, гр. Шумен 04.07.2018
№ 34 / 28.06.2018 РЕШЕНИЕ № 810 ОТНОСНО: Предложение за възстановяване статута на Висше военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен 04.07.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 809 ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД, гр. Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 808 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.507, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 807 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр.Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 806 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Външна канализация до имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Ак Чорек“ 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 805 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 804 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.264 и имот с идентификатор 83510.656.270 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 803 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.667.282 и имот с идентификатор 83510.667.174 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 802 ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба, вх. № 94-00-1814/ 17.04.2018 г., от Фатмя Раим за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 801 ОТНОСНО:  Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх.  № 61-01-113/ 01.03.2018 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Симона Ненова от гр. Шумен 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 800
 • ОТНОСНО: Oсигуряване на количества дърва за огрев от общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2018 /2019 г.
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 799 ОТНОСНО:  Продажба по единични цени на дървесни отпадъци, материали за горене, материали за компостиране; отпадъци от селскостопански култури 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 798 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на сгради със смесено предназначение 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 797 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на почивна база в к.к. Шкорпиловци 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 796 ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 795 ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 794 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.54 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 793 ОТНОСНО:  Определяне на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл.35 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 792 ОТНОСНО:  Определяне на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр.Шумен  на основание чл.35 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 791 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 964  кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 790 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 780 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 789 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 83510.664.398.20  по кадастралната карта на гр. Шумен,  на основание чл. 35 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 788 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 787 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 786
 • ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 785 ОТНОСНО:  Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 784 ОТНОСНО:  Обединение на ръководството на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 1 и 2 в кв. Тракия и обединение на ръководството на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Иван Рилски“ № 2 със структурата на Комплекс за социални услуги „Детелина“ 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 783 ОТНОСНО: 1. Прекратяване на Договор за съвместна дейност и Договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот с Фондация „Дана“; 2. Сключване на договор за съвместна дейност със Сдружение „Надежда за животните“;3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 782 ОТНОСНО:  Изменение на решение № 480 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 781 ОТНОСНО:  Откриване на процедура и утвърждаване на правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 780 ОТНОСНО:  Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 779 ОТНОСНО: Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“ 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 778 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 777 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 776 06.06.2018
 № 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 775 ОТНОСНО: Утвърждаване на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 774 06.06.2018
№ 33 / 31.05.2018 РЕШЕНИЕ № 773 06.06.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 772 ОТНОСНО:  Предложение за удостояване на проф. Христо Трендафилов със званието Почетен гражданин на град Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 771 ОТНОСНО:  Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 770 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.651.359 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.359 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на  гр. Шумен, общ. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 769 ОТНОСНО:  Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за част от имот с идентификатор 83510.107.1  по кадастралната карта в местност „Пунарджик“  на гр. Шумен, общ. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 768 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и   чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.65.21, м. Теке дере, по Кадастралната карта на гр. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 767 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 766 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.655.174, м. Дивизионна болница, по Кадастралната карта на гр. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 765 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.10.1005 и 83510.10.1015, м. „Куванлък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 764 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по плана на гр. Шумен, общ. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 763 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 762
 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 761 ОТНОСНО:  Отдаване под наем на спортни обекти 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 760 ОТНОСНО:  Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 759 ОТНОСНО:  Предоставяне под наем на обособени части от Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“ 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 758 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.24 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 757 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж чрез търг на 18 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден УПИ I – „КЖС” в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 756 ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 755 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.317 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 754 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.373 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 753 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.570 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 752 ОТНОСНО:  Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от предстоящото разширение на Гробищния парк на гр. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 751 ОТНОСНО:  Промяна на статута на апартамент, предоставен за управление на ОП „ОЖИ“ 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 750
 • ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнатите имоти и части от имоти  – общинска собственост от обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, находящи се в землищата на с. Черенча и с. Градище
03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 749 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 748 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 747 ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“  в системата на образованието и науката за 2017 г. 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 746 ОТНОСНО:  Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 745 ОТНОСНО: Предложение за удостояване на г-н Ваньо Георгиев с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен” 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 744 ОТНОСНО:  Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 743 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 742 ОТНОСНО:  Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 741 ОТНОСНО:  Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 740 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 739 ОТНОСНО:  Допълнение на Решение № 723 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 738 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 737 ОТНОСНО:   Предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 87 от ЗДБРБ 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 736 ОТНОСНО:   Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г., към 01.04.2018 г. 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 735 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 734 ОТНОСНО:  Отмяна на Наредбата за противопожарна безопасност в Община Шумен 03.05.2018
№ 31 / 26.04.2018 РЕШЕНИЕ № 733 03.05.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 732 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за участък извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежа на „Мобилтел“ ЕАД до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 731 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр.Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 730 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по кадастралната карта на гр.Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 729 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 455 и 458 по плана на гр.Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 728 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.12, м. Горен Сусурлук, по Кадастралната карта на гр. Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 727 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.38, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 726 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.43.107 и 83510.43.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 725 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 724 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.183 и имот с идентификатор 83510.660.126 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 723 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.313 и имот с идентификатор 83510.659.324 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 722 ОТНОСНО:  Одобряване на ОУПО-Шумен – предварителен проект 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 721 ОТНОСНО:  Изменение на договор за аренда 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 720 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 719 ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на части от недвижим имот– публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 718 ОТНОСНО: Намаляване на цената за продажба чрез търг на  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 717 ОТНОСНО:  Намаляване на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 716 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 11 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 715
 • ОТНОСНО:   Продажба на 1 брой общинско  жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 714 ОТНОСНО:  Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2017г. 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 713 ОТНОСНО:  Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Реконструиране и модернизация на материалната база на Обществена трапезария, гр. Шумен, чрез извършване на ремонтни дейности” и осигуряване на съфинансиране по проекта 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 712 ОТНОСНО:  Вземане решение относно подписаните декларации от общинските съветници на 22.02.2018г. 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 711 ОТНОСНО:  Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 710 ОТНОСНО:  Корекция в структурата и числения състав на Общинско предприятие “Строителство и благоустройство” 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 709
 • ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2017 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 708
 • ОТНОСНО:  Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 707
 • ОТНОСНО:  Изпълнение на Решение №382 по протокол №16 от 26.01.2017 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 706
 • ОТНОСНО:   Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 705
 • ОТНОСНО:   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2018 година
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 704 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 703
 • ОТНОСНО:   Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 702 ОТНОСНО:   Приемане на Решение на Общински съвет-Шумен за промяна наименованията на социални услуги, предоставяни на територията на община Шумен, на основание чл.36, ал.2, т.2, букви „а“, „б“ и „е“; т.4а букви „аа“ и „бб“, т.4е букви „аа“ и ал.3, т.2а и чл.36в от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, § 11 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.17, ал 1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 701 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 700 ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен 04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 699 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 04.04.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 698  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 697 ОТНОСНО:  Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за разширяване на съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 69924.51.21 в местност „Юртлука“ по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен в съответствие със заявление с вх. № 93-00-2220 от 14.12.2017 г. на кмета на с. Струйно.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 696 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за газоразпределителна мрежа (ГРМ), за захранване на имот с идентификатор 83510.60.205, по Кадастралната карта на гр. Шумен.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 695 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.6630.89 по кадастралната карта на гр. Шумен, м. Смесе.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 694 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.223, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 693 ОТНОСНО:  Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 692 ОТНОСНО:  Намаляване на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен  на основание чл. 35 от ЗОС.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 691 ОТНОСНО:  Обявяване на имот – бивше кметство в с. Ивански за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 690 ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.86 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 689
 • ОТНОСНО:  Продажба на 7 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 688 ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 926 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 687 ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 569 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 686 ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.416 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 564 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 685 ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.508 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 684 ОТНОСНО:  Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“,   с. Друмево в обединено училище и Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено училище, считано от 15.09.2018 г.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 683 ОТНОСНО:  Отдаване под наем на спортни обекти.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 682 ОТНОСНО:  Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 681 ОТНОСНО:  Определяне на таксиметровите стоянки.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 680 ОТНОСНО:  Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 679 ОТНОСНО:  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД.  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 678  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 677
 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2017 г.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 676
 • ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2017 година.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 675  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 674  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 673  27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 672  27.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 671 ОТНОСНО:  Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 670 ОТНОСНО:  Предоставяне на апартамент № 1, вх. А, ет.1 на бул. „Славянски“  № 26, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 669
 • ОТНОСНО: Приемане на „Общински план за действия при терористична дейност“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 668 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 667 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, във връзка с чл. 59, ал. 1 и  чл 60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ЧИ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.204.30, м. Чалъка, по Кадастралната карта на гр. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 666 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.374, м. Куванлък, по Кадастралната карта на гр. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 665 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.15 И 83510.677.16, м. Порек, по Кадастралната карта на гр. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 664 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен и за транспортната техническа инфраструктура до имота.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 663 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ в обхват имоти с идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по кадастралната карта на             гр. Шумен, попадащи в квартал 2346 по плана на гр. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 662 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр.Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 661 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.208 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 660 ОТНОСНО:  Предложение с вх. № УТ–40-265 от 05.12.2017 г., от Николай Тончев Тончев, изпълнен директор на „Индустриален парк Шумен“ АД, за наименуване на улици в Индустриален парк – Шумен, общ. Шумен.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 659 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.482 и имот с идентификатор 83510.658.163 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 658 ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.326 и имот с идентификатор 83510.675.371 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 657 ОТНОСНО:  Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 656
 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 655  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 654 ОТНОСНО:  Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 653 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”  на основание чл. 35 от ЗОС.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 652 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.97 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 651 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.93 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 650 ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.90 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 649
 • ОТНОСНО: Определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 648 ОТНОСНО:  Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“.  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 647  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 646  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 645  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 644  01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 643
 • ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 642
 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2017 г.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 641 ОТНОСНО: Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието.  01.02.2018
BulgarianEnglish
Skip to content