Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А
№ 13

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 24.09.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
/материалът е от предходното заседание/

2. Подобряване на градската среда.
Докл.: Ст. Минков, Я. Якимов-общ. съв.
/материалът е от предходното заседание/

3. Питане относно позициониране на съдове за битови отпадъци.
Докл.: Л. Петрова – общински съветник

4. Питане относно изпълнение на Решение № 55 от 30.01.2020 година на Общински съвет Шумен.
Докл.: Д. Русева – общински съветник

5. Питане относно водоснабдяване на квартал Мътница от град Шумен.
Докл.: Д. Русева – общински съветник

7. Обсъждане на чл. 22, ал. 4 и чл. 27 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища (Наредбата).
Докл.: Л. Христов – кмет

8. Предложение за допълнение на ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „ Чистота” – гр. Шумен.
Докл.: Група на общ. съв. на ПП ДПС

10. Решение във връзка с водната криза в малките населени места в община Шумен.
Докл.: Д. Драев – общински съветник

12. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

13. Предложение за промяна на местоположението и пребазиране на почистващата техника от кв. Боян Българанов в гр. Шумен.
Докл.: Група на общ. съв. на ПП ДПС

14. Определяне на териториалния обхват за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.
Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, община Шумен, местността „СМЕСЕ“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местността „ТЕКЕ ДЕРЕ“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

19. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.503 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

20. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.382, заедно с построената в него сграда с идентификатор 10176.501.382.1по кадастралната карта на с. Васил Друмев на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Сертифициране на Туристически информационен център в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове /ТИЦ/ и Националната мрежа на ТИЦ.
Докл.: Л. Христов – кмет

22. Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2020/2021 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

24. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-177/29.05.2020 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Пламен Тодоров от гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.197 и имот с идентификатор 83510.679.196 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 69924.501.114 и имот с идентификатор 69924.501.390 по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.442 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.335 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.128 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.128 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.431.29 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.431.29 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.443 и 83510.677.442 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.677.443 и 83510.677.442 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“
Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.18, 83510.580.48, 83510.580.19, 83510.580.50 и 83510.580.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кара чалък”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.580.18, 83510.580.48, 83510.580.19, 83510.580.50 и 83510.580.7 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content