Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 12

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.07.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

2.Питане относно бюджет на община Шумен.
Отговор
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

4.Питане относно хидрофори и помпи за вода в детските градини.
Докл.: Е. Михова – общ. съветник

5.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2019 г.
Приложение 1
• Приложение 2
• Приложение 3, 4
• Приложение 5
Приложение 5.1
• Приложение 6
• Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
• Приложение 10
Бюджет отчет 2019
Отчет ДЕС 2019
Отчет ДМП 2019
Отчет КСФ 2019
Отчет РА 2019
Отчет чужди средства 2019
Приложение 11
• Приложение 17
• Приложение 18
• Приложение 19
• Приложение 20
• Приложение 21
• Приложение 22
• Приложение 23
Докл.: Л. Христов – кмет

7.Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

8.Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

9.Приемане на годишна програма за развитие на туризма в община Шумен за 2020 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

10.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен (2020-2022 г.) и на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен за 2020 г.
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен (2020-2022 г.)
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен за 2020 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

11.Определяне на управител на „Медицински център онкология“ ЕООД гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

12.Предоставяне на всички имоти – частна и публична общинска собственост, намиращи се в урбанизираната част и в землището на с. Мадара под прякото управление на кмета на с. Мадара.
Докл.: Н.Неделчев – кмет на с. Мадара

13.Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „СТРАЖА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

15.Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на с. Ивански, и в землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

16.Предоставяне под наем на спортен обект – Открита спортна площадка в южната част на Спортен комплекс „Плиска“.
Докл.: Л. Христов – кмет

17.Предоставяне под наем на спортен обект – Открита спортна площадка в югоизточната част на Спортен комплекс „Плиска“.
Докл.: Л. Христов – кмет

18.Предоставяне под наем на спортен обект – Зала за вдигане на тежести в Спортен комплекс „Плиска“.
Докл.: Л. Христов – кмет

19.Предоставяне под наем на спортен обект – Фитнес зала в Спортна зала „Младост“.
Докл.: Л. Христов – кмет

20.Изменение и допълнение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

21.Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.75 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Докл.: Л. Христов – кмет

22.Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.520 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Докл.: Л. Христов – кмет

23.Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 55316.78.275 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Докл.: Л. Христов – кмет

24.Предоставяне на ППМГ „Н. Попович“ в гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68 на класни стаи от южното крило на сградата, които се ползват от VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

25.Отдаване под наем на обект, част от публична общинска собственост в VІ ОУ „Еньо Марковски” – Шумен.
Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

27.Подобряване на градската среда.
Докл.: Ст. Минков и Явор Якимов – общ. съветник

28.Поставяне на изкуствени неравности по пътното платно пред пешеходни пътеки на бул. Симеон Велики.
Докл.: Ст. Минков и Явор Якимов- общ. съветник

29.Предоставяне на статут на недвижима културна ценност с национално значение на сградата на Народно читалище „Добри Войников-1856“.
Докл.: Ст. Минков – общ. съветник

30.Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.
Докл.: Л. Христов – кмет

31.Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ХХІІ-8658 от кв.55а по плана на гр.Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.659.122 и улици общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори 83510.659.110 и 83510.659.69 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

32.Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имат с идентификатор 83510.662.61 и имот с идентификатор 83510.662.80 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

33.Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имат с идентификатор 83510.664.670 и имот с идентификатор 83510.664.542 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

34.Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за: „Сглобяем гараж, бул. „Ришки проход“ в ПИ 83510.10.174, м-ст „Сусурлук“ по КК на гр. Шумен – външно електрозахранване“.
Докл.: Л. Христов – кмет

35.Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

36.Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

37.Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content