Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./

20. 09. 2023 г. /сряда/

 Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.


21.09.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 11.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.30 ч. в Къща-музей „Добри Войников“.


25.09.2023 г. /понеделник/

 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

26.09.2023 г. /вторник/

 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

18.09.2023 г.

Skip to content