Общински съвет Шумен

17 май 2023 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на община Шумен, избрана с Реш. 926 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. на Общински съвет Шумен, на редовното си заседание проведено на 17.05.2023 година в присъствието на 10 члена от състава си след проверка на депозираните документи от кандидатите, както и приетата по служебен път информация за съдимостта на същите , с 10 гласа „За“

РЕШИ:

Допуска до събеседване следните кандидати :

  • Стоян Стоянов – заявление с вх. № ОбП-01-01 / 12.05.2023 г. ;
  • Антоанета Карастоянова – заявление с вх. № ОбП-01-02/15.05.2023 г.;
  • Катя Шалапатова – заявление с вх. № ОбП-01-3 / 15.05.2023 г.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване на 13.06.2023 г. от 13:15 часа, в зала 203 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ

Skip to content