Общински съвет Шумен

18 октомври 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на община Шумен, избрана с Реш. 730 по протокол № 37 от  30.06.2022 г. на Общински съвет Шумен, на редовното си заседание проведено на 17.10.2022 година в присъствието на 9 члена от състава си след проверка на депозираните документи от кандидатите, както и приетата по служебен път информация за съдимостта на същите , с 9 гласа „За“

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване следните кандидати :

  • Катя Шалапатова – заявление с вх. № ОбП-01-9 / 13.10.2022 г.;
  • Стоян Стоянов – заявление с вх. № ОбП-01-10 / 13.10.2022 г. ;
  • Светлин Стрелков– заявление с вх. № ОбП -01-11/14.10.2022 г. ;
  • Антоанета Карастоянова – заявление с вх. № ОбП-01-12/14.10.2022 г.;
  • Цветомир Ковчазов– заявление с вх. № ОбП -01-13/10.2022 г.

2. Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване на 07.11.2022 г. от 13:15 часа, в зала 203 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ

Skip to content