Общински съвет Шумен

17 февруари 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на община Шумен, избрана с Реш. 581 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, на редовното си заседание проведено на 16.02.2022 година в присъствието на всички 11 члена от състава си след проверка на депозираните документи от кандидатите, както и приетата по служебен път информация за съдимостта на същите , с 11 гласа „За“

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване следните кандидати :

  • Иван Йонков – заявление с вх. № ОбП-01-1 / 11.02.2022 г.;
  • Богдана Жекова – заявление с вх. № ОбП-01-2 / 14.02.2022 г. ;
  • Катя Шалапатова – заявление с вх. № ОбП -01-3/15.02.2022 г. ;
  • Антоанета Карастоянова – заявление с вх. № ОбП-01-4/15.02.2022 г.;
  • Стоян Стоянов – заявление с вх. № ОбП -01-5/15.02.2022 г. ;
  • Илияна Павлова – заявление с вх. № ОбП -01-6/15.02.2022 г. ;

2. Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване на 15.03.2022 г. от 09.00 часа, в зала 363 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

        ПРЕДСЕДАТЕЛ

        НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

        МЕТИН ДЖАМБАЗОВ

BulgarianEnglish
Skip to content