Общински съвет Шумен

П  О  К  А  Н  А
№ 11

      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет Шумен на 16.07.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Ася Аспарухова
Зам. –  председател
на Общински съвет Шумен

Skip to content