Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 33

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. Т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 31.05.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно изграждане на нова и обезопасена детска площадка в района на улиците „Света Гора“, „Жечко Спиридонов“, „Септемврийско въстание“, „Август Попов“, „Димчо Попов“, „Анастасия Паскалева“, „Индже Войвода“, „Свети Райко Шуменски“. Докл.:Д.Чайлев-общ.съветник

  • 2. Питане относно състоянието на електроразпределителната инфраструктура на територията на община Шумен и спазен ли е Законът за енергетиката.
Докл.:Д.Чайлев-общ.съветник

3. Питане относно ремонт на улица в кв. Тракия. Докл.:В.Пенчев-общ.съветник

4. Питане относно силен шум на бул. Славянски“ № 26. Докл.:В.Пенчев-общ.съветник Л.Петрова-общ.съветник

5. Приемане на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет 8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета. Докл.: Л. Христов – кмет Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 9, ал. 2, т. 7  и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
Докл.:Н.Стефанова-общ.съветник
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

13. Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“. Докл.: В.Венков-общ.съветник

Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

15. Откриване на процедура и утвърждаване на правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд. Докл.:Д.Русева-общ.съветник

16. Изменение на решение № 480 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

17. 1. Прекратяване на договор за съвместна дейност и договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот с фондация „Дана“; 2. Сключване на договор за съвместна дейност със сдружение „Надежда за животните“; 3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост, за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Обединение на ръководството на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 1 и 2 в кв. Тракия и обединение на ръководството на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Иван Рилски“ № 2 със структурата на Комплекс за социални услуги „Детелина“. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

21. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 83510.664.398.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 780 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 964 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Определяне на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл.35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Определяне на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл.35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.54 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Предоставяне под наем на почивна база в к.к. Шкорпиловци. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Учредяване право на строеж върху ПИ с идентификатор 83510.666.631 по КК на гр. Шумен за изграждане на сгради със смесено предназначение. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Продажба по единични цени на дървесни отпадъци, материали за горене, материали за компостиране, отпадъци от селскостопански култури. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 34. Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2018 /2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

35. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-113/ 01.03.2018 г. от Администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Симона Ненова от гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-00-1814/17.04.2018 г. от Фатмя Раим за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.667.282 и имот с идентификатор 83510.667.174 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

38. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.264 и имот с идентификатор 83510.656.270 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

39. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

40. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Външна канализация до имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Ак Чорек“. Докл.: Л. Христов – кмет

41. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

42. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.507, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content