Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 40

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 31.01.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно наличие на незаконни постройки в кв. „Еверест“ и мерки за премахването им. Докл.: Д. Станчев – общ. съветник

2. Питане относно силен шум от заведение, находящо се на бул.„Славянски“ №24. Докл.: Л. Петрова и В. Пенчев – общ. съветници

3. Питане относно проблемите с паркирането в гр. Шумен. Докл.: В. Велев – общ. съветник

4. Питане относно ул. „Порек“. Докл.: В. Велев – общ. съветник

5. Питане относно изградена инфраструктура за пречистване на отпадни води. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

6. Питане относно абонаментни карти за вътрешноградския транспорт за пенсионери и многодетни майки през 2019 г. Докл.: А. Стоянов – общ. съветник

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

8. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища. Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

9. Предложение по чл. 104 с искане за допълнение в чл. 71 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен. Докл.: М. Джамбазов – общински съветник и общински съветници

10. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

13. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 06.02.2019 г. Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

14. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2019 г. Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

15. Проект за изменение на Статута за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката. Докл.: В. Тодорова – предс. на ПК ПОН

16. Промяна на седалището и адреса на управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – Шумен) в Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – Шумен). Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

18. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

20. Предложение за отпадане на участъци от републикански пътища от списъка на пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 21. Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местностите „Под манастира“ и „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10882.501.60 по кадастралната карта на с. Ветрище, заедно с построените в него сгради с идентификатор 10882.501.60.1 и 10882.501.2, на основание чл. 5 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

26. Предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост на „Шахматен клуб – Шумен 2005“ за тренировъчна и състезателна дейност. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Предоставяне за ползване на имоти – частна общинска собственост на Сдружение „Дружество на шуменските художници“. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Учредяване право на пристрояване към гараж № 1 – за склад и гараж № 2 – за склад, в общински поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на гаражите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Кандидатстване с проект „Реконструкция и модернизация на Корпус 1 от Спортен комплекс „Плиска“ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД. Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

31. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.662.227 и имоти с идентификатори 83510.662.256 и 83510.661.271 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.236 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.236 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал .5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.24 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ– ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.24 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.13 в местността „Шекерджиев чаир” по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор идентификатор 65187.176.13 в местността „Шекерджиев чаир” по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 36. Приемане декларация, изразяваща солидарност с гражданин на община Шумен в усилията му за запазване на родителски права.
Докл.: Ив. Ламбов – общ. съветник

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content