Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПОКАНА №26

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.11.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Питане относно разпределение на средства в бюджет 2018 от данък върху таксиметров превоз на пътници.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

2. Питане относно разпространение на учебни помагала на турски език.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

3. Питане относно състоянието на уличното платно по пътя от „Алкомет“ АД в посока на Тракийския квартал.
Докл.: Д. Русева – общ. съветник

4. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шумен;
           Мотиви
           Протест
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: проф. Б. Беджев – предс. на  ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет

5. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД.
           Покана
           План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите
Докл.: Л. Христов – кмет

6. Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини на територията на Община Шумен, считано от 01.01.2018 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

7. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.672.365 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

8. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 53240.501.265 по кадастралната карта на с. Овчарово, площ 1 821 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 799 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

10. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 969 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

11. Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.171 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12 871 кв. м., за който е отреден УПИ I – „Жилищно строителство, полуподземни гаражи и магазини“ в кв. 610, съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

12. Дарение на църковното настоятелство при храм „Свети Великомъченик Георги“, с. Ветрище, община Шумен на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.59 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 699 кв. м. на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

13. Прехвърляне на собственост по реда чл. 15, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 94-00-572.
Докл.: Л. Христов – кмет

14. Прехвърляне на собственост по реда чл. 15, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № УТ-14-002.
Докл.: Л. Христов – кмет

15. Предложение с вх. № 61-01-267 от 25.09.2017 г., от екипа на вестник „Шуменска заря“, за наименование на Общинския приют за бездомни животни, гр. Шумен на името на Тонка Петрова.
Докл.: Л. Христов – кмет

16. Поправка на Решение № 581 по протокол № 24 от 28.09.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

17. Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с допълнение към заявление с вх. № 12-00-577 от 01.08.2017 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Докл.: Л. Христов – кмет

18. Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ VІ-„Стопанско-административна сграда на Брадърс комерс ООД – Шумен“ и УПИ І – „Физкултурен комбинат“ от кв. 345 по плана на гр. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 458 и 455 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.1002 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък”, Специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1002 по кадастралната карта на Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1002 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 52132.43.8, м. Ламара, по Kадастралната карта на с. Новосел, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.465, м. Под манастира, по Kадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.366.9, м. Якова, по Kадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.365.15, м. Якова, по Kадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content