Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №10
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.06.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.
Докл.: Д. Драев – общ. съветник /материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно асфалтиране на тревни площи.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно съдове за сметопочистване по малките населени места.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно мерки за организация на дейностите, осъществявани от общинските предприятия след промените в предмета им на дейност и съответно осъществяваните от тях дейности.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник Л. Петрова – общ. съветник
  1. Питане относно поставянето на пешеходна пътека в кв. Дивдядово.
Докл.: Ан. Стоянов – общ. съветник
  1. Питане относно изпълнението на решение № 355 от 29.03.2013 г. на Общински съвет Шумен, касаещо „Топлофикация – Шумен“ ЕАД.
Докл.: Д. Русева – общ. съветник
  1. Приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предложение за избиране на временна комисия за разработване на предложения за промени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Изслушване от Общинския съвет на управителя на „ВиК-Шумен” ООД.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Прекратяване на „Общински пазари – Шумен” ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изменение на решения № 58 от 28.01.2016г. и № 157, № 158 и № 159 от 28.04.2016г. на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на инвестиционно намерение на Община Шумен и даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Безвъзмездно придобиване в собственост на бивш радиотехнически обект Шумен 3 (Антенно поле), находящ се в землището на с. Лозево, местност „Лагера”
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изменение и допълнение на решение № 127 от 31.03.2016 на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изменение и допълнение на решение № 128 от 31.03.2016 на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изменение и допълнение на решение № 129 от 31.03.2016 на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на застроен поземлен имот с идентификатор 83510.662.511 по кадастралната карта на град Шумен на основание чл.35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.369 по кадастралната карта на град Шумен на основание чл.35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване на ограничени вещни права в полза на Община Шумен върху недвижим имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.661.320, находящ се на ул. „Жечко Спиридонов” № 4, на основание чл.7, ал.5 от ЗДС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне за безвъзмездно управление общинска собственост на ХГ „Ел. Карамихайлова”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на помещение за целодневно обучение на учениците от начален етап в СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен.
Докл.: Д. Спасова – общ. съветник
  1. Участие на Община Шумен като партньор на местно ниво по проект „Заедно живеем, учим, успяваме” на СОУ „С. Доброплодни”, гр. Шумен, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура ”BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Кандидатстване с проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Кандидатстване с проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд „Култура”.
Докл.: В. Венков – председател на ПК ККИНТИПВ
  1. Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2016г. /2017г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: присъединяване на част от УПИ ІІ-„За жилищен комплекс и гаражи“ в кв.145 към УПИ ІІ-530 от кв.145 по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проекти за ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно водоснабдяване и Външно ел.захранване на имот 83510.653.632 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно ел.захранване“ на имот 65187.507.3 по кадастралната карта на село Салманово, община Шумен в местността „Шекерджиев чаир“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-„Лаборатория по метрология, стандартизация и качество“ от кв.125 по плана на кв.Дивдядово.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.334, м. „Куванлък“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.6, м. „Дремжа“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.655.187, м. „Под манастира“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.417, м. „Смесе“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.183, м. „Сакарка“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Външно ел.захранване“ за имот с идентификатор 83510.580.25 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местност „Горен сусурлук“.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content