Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 38

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 29.11.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно изпълнение на т. 32.1. и 32.2. от бюджет на Община Шумен за 2018 г., приет с Решение № 646 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г. на ОбС Шумен. Докл.: Пл. Петков – зам.предс. на ОбС

2. Питане относно предоставяне на информация за административни дела във връзка с прилагането на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

3. Питане относно ремонт на улица в кв. „Тракия“. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

6. Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г., към 01.11.2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

7. Определяне състав на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен. Докл.: Пл. Петков – зам.предс. на ОбС

8. Избиране на комисия за анализ и контрол на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

9. Избиране на временна комисия за осъвременяване на наименованията на местности на територията на община Шумен. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

10. Спиране на паркоматите, обслужващи „Синя зона“, до синхронизирането им с българското законодателство. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

11. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС /бивш Тежък полк/. Докл.: Л. Христов – кмет

12. Продажба чрез търг на 2 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Смесе“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.24.50 по кадастралната карта на с. Лозево, местност „Язовира“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

15. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Ил. Р. Блъсков“ гр. Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

17. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.75 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.558.76 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-350/17.08.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Айджан Салиева от гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прекратяване на членството на община Шумен в сдружение „Култура и туризъм на българския североизток“. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Даване съгласие за прекратяване на разрешение № 01272/18.09.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“, издадено на Община Шумен. Докл.: Пл. Петков – зам.предс. на ОбС

25. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.392 и имоти с идентификатори 83510.660.231 и 83510.660.404 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.23, 83510.580.20 и 83510.580.26 , м. „Кара чалък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.26 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура да имот с идентификатор 83510.677.26 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.32, м. „Смесе“ , по Кадастралната карта на гр. Шумен и УПИ I-549, кв. 220а, по плана на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.686.810, м. „Сакарка“, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имоти с идентификатори 83510.689.11, 83510.689.12, 83510.689.13, 83510.689.46, 83510.689.47, който се обединяват в имот с проектен идентификатор 83510.689.191 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Теке дере” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 83510.689.191 по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.440.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.556.10 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя”. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с проектен идентификатор 83510.589.41, образуван от имоти 83510.556.4, 83510.589.38, 83510.589.39 и 83510.589.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук”. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод до УПИ VI – „Жилищно строителство“ в кв. 643а по плана на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с. Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Предложение за поправка на решение № 923 по протокол № 37 от 25.10.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Пламен Петков Заместник-председател на Общински съвет Шумен

Skip to content