Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №12
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 29.09.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Питане относно преминаване на американско ядрено оръжие през територията на общината.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Питане относно промотиране на гр. Шумен по входно-изходните артерии на града.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Питане относно въпроси към кмета на община Шумен за евентуално бъдещо разкриване на бежански лагери на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Докл.:Пл. Петков–председател на временна комисия по решение № 82
  1. Изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен и определяне на годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
  1. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение №259 по протокол № 11 от 28.07.2016 г. относно продължаване на срока на наемен договор № 25-01-407 от 01.09.2011 г. с наемател „ЛЕФКО БГ“ ЕООД, гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Статут за присъждане отличието „Заслужил лекар на община Шумен”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изпълнение на решение № 61 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. за актуализация на Правилник на организация дейността на Консултативен съвет за управление и финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предложение за определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Шумен.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Друмево.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС) съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.305 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 352 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.536 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково с площ 1575 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.466 по кадастралната карта на с. Дибич с площ 655 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на имот за кметство в с. Ивански.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на имот на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на имот на Общинско предприятие „Чистота“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за пощенски услуги на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 30 от Закона за пощенските услуги.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижим имот в сградата на ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Закриване на детска градина „Щастливо детство“ – с. Средня, община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Закриване на детска градина „Снежанка“ – с. Илия Блъсков, община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Промяна в наименованията на обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Промяна на наименованията на ОДК-Шумен и УСШ „Хан Крум“-Шумен в Центрове за подкрепа на личностно развитие и определяне на дейността им.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2016/2017 година.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Решение на общински съвет за участие съвместно с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на ОБЩИНА ШУМЕН.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Кандидатстване с проект „Повишаване на енергийната ефективност в социални заведения в гр. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Реализиране на проект „Подкрепа за междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Именуване на улица в гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Провеждане на акредитация на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Поправка на решение № 478 по протокол № 26 от 28.07.2005 г. на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане и присъединяване към Декларация от Барселона.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Поправка на решение № 226 по протокол № 10 от 30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен в обхват: УПИ І от кв.125 по плана на кв.Дивдядово-гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.558.25 и части от 83510.558.26 и 83510.558.3 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границите на УПИ І-„Жилищно строителство с Комплексно обществено обслужване“ от кв.641б по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.1008, м. „Сакарка“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Канал за технологични отпадни води“ от УПИ І в кв.125 по плана на кв.Дивдядово до имот с идентификатор 83510.558.15 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, чл.12, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.5 от Наредба №19 за СЗЗПП, одобрено от кмета задание за възлагане на ПУП по чл.124, ал.7 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.3 от протокол №22 от 30.08.2016 г. за имот с идентификатор 83510.39.47, м. „Стража“ по Kадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.412, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content