Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПОКАНА № 22
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 29.06.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
ДНЕВЕН РЕД:
 1. Питане относно мерки за безопасност. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
 2. Питане относно опасни шахти в с. Мадара. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
 3. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 1, ал. 2; чл. 21, ал. 3; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1, т. 4; чл. 28, ал. 2, т. 4; чл. 31-чл. 34; чл. 66-чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
 4. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 14, ал. 4, последно изречение от Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
 5. Информация за изпълнение на договора за продажба на акции от „Топлофикация – Шумен“ ЕАД – гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 6. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
 7. Частична промяна в капиталовия разчет за 2017 г. с цел осигуряване на средства за проектиране и строителство за обект „Основен ремонт на част от източния тротоар на ул. „Преслав“ от О.Т. 810 до О.Т. 830.“ Докл.: Л. Христов – кмет
 8. Дарение на община Шумен на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 32158.294.500.3.1 по кадастралната карта на с. Ивански, собственост на ПК „Пробуда“, с. Ивански. Докл.: Л. Христов – кмет
 9. 1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен /2017-2019 г./ 2. Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за 2017 г. Докл.: Л. Христов – кмет
 10. Утвърждаване състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. Докл.: Л. Христов – кмет
 11. Предложение за разпределение на средствата на комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за 2017г. Докл.: Л. Христов – кмет
 12. Реализация на проект BG16M1OP002-5.002-0007, „Разработване/ актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет
 13. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.674.226 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 14. Учредяване право на строеж за изграждане на обекти с обществено-обслужващо предназначение върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 15. Учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект на техническата инфраструктура върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.580 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 62 от Закона за енергетиката. Докл.: Л. Христов – кмет
 16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.669.501 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1117 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 17. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.661.496 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 802 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 18. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево с площ 1333 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 19. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.579 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5854 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 20. Продажба на 1 брой общинско жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред. Докл.: Л. Христов – кмет
 21. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
 22. Даване съгласие по постъпила молба Вх. № 94-00-1443/27.04.17 г. от Мануела Павлова Иванова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Докл.: Л. Христов – кмет
 23. Прилагане разпоредите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.689.191, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 24. Прилагане разпоредите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.366.3, м. „Якова“, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 25. Прилагане разпоредите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия на гр. Шумен на „Булсатком“ АД /отклонения от оптичната магистрална мрежа/. Докл.: Л. Христов – кмет
 26. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 603 и 362а по плана на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content