Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 30

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. Т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 29.03.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник /Материалът е от предходното заседание/

2. Питане относно ремонт на ул. „Тича“. Докл.:Д.Драев-общ.съветник

3. Второ питане във връзка с възникнали неотложни ремонти на водопреносната система на ул. „Дедеагач” No 17 и No 19. Докл.:Д.Драев-общ.съветник

4. Питане относно „Знаете ли какво четат децата ви, втора част“. Докл.:Д.Чайлев-общ.съветник

  • 5. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 20а, ал. 1, хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
  • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 6. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 8. Утвърждаване на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него.
Докл.:Н.Стефанова-общ.съветник

9. Приемане на Решение на Общински съвет-Шумен за промяна наименованията на социални услуги предоставяни на територията на община Шумен на основание чл.36,ал.2, т.2, букви „а“, „б“ и „е“; т.4а букви „аа“и „бб“, т.4е букви „аа“ и ал.3, т.2а и чл.36в от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане,§ 11 от Преходните и Заключителни разпоредби към Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.17, ал 1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

17. Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2017 г. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Корекция в структурата и числения състав на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ). Докл.: Л. Христов – кмет

20. Вземане решение относно подписаните декларации от общинските съветници на 22.02.2018г. Докл.:Д.Недева-общ.съветник

21. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Реконструиране и модернизация на материалната база на Обществена трапезария, гр. Шумен чрез извършване на ремонтни дейности” и осигуряване на съфинансиране по проекта. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2017 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

24. Продажба чрез търг на 11 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Намаляване на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 26. Намаляване на цената за продажба чрез търг на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

27. Отдаване под наем чрез търг на части от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

29. Изменение на договор за аренда. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Одобряване на ОУПО-Шумен – предварителен проект. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.313 и имот с идентификатор 83510.659.324 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.183 и имот с идентификатор 83510.660.126 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.43.107 и 83510.43.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.38, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.12, м. Горен Сусурлук, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 455 и 458 по плана на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

38. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по кадастралната карта на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

39. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

40. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за участък извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежа на „Мобилтел“ ЕАД до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content