Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

 
ПОКАНА № 24
 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.09.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
ДНЕВЕН РЕД:
 1. Питане относно изграждане на детска площадка.
         Докл.:В.Велев-общ.съветник
 • 2.Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 5, ал. 5, 6 и 7 от Наредбата № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
 • 3.Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 • 4.Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Докл.: Л. Христов – кмет
 • 5.Приемане на актуализирана бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2018г. -2020г. в частта за местните дейности. Докл.: Л. Христов – кмет
 • 6.Ново обсъждане от Общински съвет Шумен на решение №525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. относно предоставяне за управление на имоти-публична общинска собственост на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
 • 7.Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на 2017 година. Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
         Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
 • 9.Разрешаване на самостоятелни маломерни и слети паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2017/2018 година. Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Корекция на бюджета на ЦПЛР-ОДК – Шумен, във връзка с решение № 528 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на Общинския съвет.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Предложение за номиниране на Румен Михайлов за почетно звание на община Шумен „Почетен гражданин на град Шумен“
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“ на Христо Димитров.
         Докл.:В.Венков-председател на ПК ККИНТИПВ
 1. Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ на Къна Бойчева.
         Докл.:В.Венков-председател на ПК ККИНТИПВ
 1. Удостояване на Сави Панайотов с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
         Докл.:В.Христов-председател на ПК МДС
 1. Служебна промяна на начина на трайно ползване на имоти от общинския поземлен фонд, представляващи ПИ с идентиификатори № 20983.79.7 и № 20983.79.6 по кадастралната карта на с. Дибич.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Обявяване за публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. “Млада гвардия“ № 32, кв. Дивдядово.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Учредяване на безвъзмездно право на пристрояване към съществуваща сграда на „КОЦ – Шумен“ ЕООД в УПИ ХХХ – „ОРБК“, кв. 580 по действащия ПУП на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Предоставяне на стадиона в кв. Дивдядово – спортен имот публична общинска собственост, за управление на ОП „ОЖИ“.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Изменение на Решение № 194 от 26.05.2016 г. на Общински съвет – Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Изменение на Решение № 359 по протокол № 15 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Шумен за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл.35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Отмяна на Решение № 993 от 31.05.2007 г.на Общински съвет – Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 • 22.Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред. Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.669.440 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.665.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него сгради с идентификатори 61443.501.211.1 и 61443.501.211.2, на основание чл. 35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара, на основание чл. 35 от ЗОС.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Изграждане на павилион в с. Мадара и предоставянето му под наем за срок от 10 години.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.48.31 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в предстоящото разширение на гробищния парк на гр. Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Определяне на имотите – общинска собственост,които подлежат на задължително застраховане.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-230/10.07.2017 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Анета Борисова Борисова, гр. Шумен, ул. “Тодор Ченгелиев” №3.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Констатиране на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ, на основание чл. 134/1/ от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.68 и имот с идентификатор 83510.664.281 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-„Производствен терен“ и УПИ ХХVI-„Зона високо напрежение“ от кв.340д по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Уличен канал ф315 по ул.“Бели Лом“ от съществуваща РШ до поземлен имот с идентификатор 83510.652.625 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Под манастира“.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.6 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.6 по кадастралната карта на Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.385 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.385 по кадастралната карта на Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.366.18, м. „Якова“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.199, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с проектен идентификатор 44032.32.656 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 44032.32.656 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с проектен идентификатор 44032.32.654 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с проектен идентификатор 44032.32.654 в местността „Старите лозя” по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен.
         Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия на гр.Шумен на „Булсатком“ АД /отклонения от оптична магистрална мрежа/.
         Докл.: Л. Христов – кмет Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ  БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content