Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №11
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.07.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на общински жилища на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 09.11.2015 г. – 30.06.2016 г.
Докл.: проф. дтн Б. Беджев – Председател на ОбС
  1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен за първото шестмесечие на 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Промени в Решение № 769 по протокол № 40 от 31.07.2014 г. и Решение № 187 по протокол № 9 от 26.05.2016 г. на Общински съвет.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Шумен и Председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Обособяване на зона за платено кратковременно паркиране в определени часове на денонощието /„Синя зона”/.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изменение на решение 926/17.02.2015 г. и 118/31.03.2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване право на строеж чрез търг за изграждане на сграда с предимно жилищно застрояване в УПИ I в кв. 297 по действащия ПУП на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на 8 броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижим имот в сградата на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване съгласие за издаване на запис на заповед по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Удостояване на г-жа Ангелина Тодорова Добрева с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
Докл.: В. Венков – председател на ПК по ККИНТИПВ
  1. Поправка на Решение № 223 по протокол № 10 от 30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.69 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.69 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 20 от ЗОЗЗ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ V-„ООД“ в кв. 2332 по плана на гр. Шумен и имот с идентификатор 83510.663.136 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за кв. 39 и кв. 48 по плана на с. Дибич, община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.96.15, м. „Илчов баир“ по Kадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване на пълномощия за гласуване на представителя на Община Шумен на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К – Шумен, насрочено за 10.08.2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content