Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 34

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.06.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно стопанисване и експлоатация на уличното осветление от община Шумен. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

2. Питане относно среща на кмета на община Шумен с генералния консул на РФ г-н Сергей Лукянчук. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

3. Питане относно обществени водоизточници / чешми. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

4. Питане относно места за разходка на домашни любимци. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

5. Питане относно погребения на домашни любимци. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

6. Питане относно видеонаблюдение на територията на Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

7. Питане относно опасна пешеходна пътека в близост до вход на ППМГ „Нанчо Попович“. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

8. Питане относно изпълнение на решение за ремонтни дейности по селата с бюджет 120 000 лв. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

9. Предложение за възстановяване статута на Висше военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

10. Предложение с вх. № 26-00-1710 от 29.05.2018 г., от „Макс Кад“ ЕООД, за наименуване на улица в кв. Боян Българанов, гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“. Докл.: В. Венков – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет

13. Предложение за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД за срок до провеждане на конкурс. Докл.: Л. Христов – кмет

14. Продажба на движими вещи – земеделска техника, прикачен инвентар, автомобили, макети и резервни части за земеделска техника, предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.114.607 по кадастралната карта на с. Дибич, местност „Татарски места”, землище с. Дибич, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.24.60 по кадастралната карта на с. Лозево, местност „Язовира“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.685.62 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местност „Сакарка“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Изменение на решение № 566 от 28.09.2017 г. на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

21. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Учредяване право на строеж за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение върху поземлен имот с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-192/27.04.2018 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Северина Иванова от гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Даване съгласие по постъпила молба Вх. №9 4-00-2417/28.05.2018 г. от Севинч Азиз за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 10882.103.201, по Кадастралната карта на с. Ветрище. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 10882.25.18, м. Ясаците, по Кадастралната карта на с. Ветрище. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.10, м. Дремжа, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.7, м. Дремжа, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.686.806, м. Сакарка, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.648, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.104, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.1 10, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.195, м. Смесе, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради и изграждане на спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за целогодишна експлоатация; спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол; футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК. Докл.: Ив. Ламбов – общ. съветник

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content