Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №7
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.04.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Вземане на решение за създаване на временен екип от експерти, които да подготвят създаване и узаконяване на звена като общинска полиция и доброволни отряди на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник /материалът е от предходното заседание/
  1. Предложение за приемане на декларация за недопускане на територията на община Шумен откриване на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник /материалът е от предходното заседание/
  1. Осигуряване на съфинансиране на дейностите по извършено обследване и неотложен ремонт на технически съоръжения на водовземната кула на язовир „Тича”.
Докл.: Л. Христов – кмет /материалът е от предходното заседание/
  1. Приемане на Правилник за съфинансиране на проекти в изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет /материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно трудови взаимоотношения по време на изготвяне на европроекти.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Питане относно допълнителни мерки за повишаване сигурността на хората, тяхното имущество и опазване на реда и околната среда.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Питане относно Мерки за ограничаване ПТП по бул. „Симеон Велики”.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Питане относно финансов анализ на общински предприятия.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно поставяне на пешеходна пътека пред централния вход на МБАЛ – Шумен.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно спортна зала „ЮНАК”.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен.
Докл.: общ. съветници
  1. Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен.
Докл.:В. Пенчев – общ. съветник
  1. Проект на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен.
Докл.: Д. Драев– общински съветник /материалът е от заседание от месец януари 2016 г./
  1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“. Избор на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“.
Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Одобряване и извършване разходи за командировки на кмета на община Шумен и председателя на Общински съвет за първо тримесечие на 2016г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на доклад за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за 2015г. приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2017г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2015 година и приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2016 година.
Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Приемане на правилник и план – сметка на Общинско предприятие „Чистота”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на правилник, структура и числен състав на Общинско предприятие ”Общински жилища и имоти”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на правилник, структура и числен състав на Общинско предприятие ”Паркове и обредна дейност”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на правилник, структура и числен състав на Общинско предприятие ”Строителство и благоустройство”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Преструктуриране на Общинско предприятие по туризъм „Мадарски конник“ и приемане на правилник за дейността му.
Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Информация по т.3 от Решение №80 / 28.01.2016г. на Общински съвет и предложение за решение за отразяване на плана за капиталови разходи за 2016г. за обект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – втори етап” в капиталовия разчет.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Промяна в числения състав на Регионален исторически музей – Шумен, дофинансиран чрез собствени приходи, във връзка с изпълнение на ангажименти на Община Шумен по проект „От тука започва България“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Отмяна на решение № 216 от 27.09.2012 г., т. 5, Приложение № 2 /т. 19/ на Общински съвет Шумен и предоставяне за управление имот публична общинска собственост на ул. „Стара планина“ на Регионален исторически музей – Шумен.
Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Обявяване на имот за частна общинска собственост на основание чл.6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем за здравни дейности без търг или конкурс на част от общински недвижим имот с идентификатор 83510.666.24.1 по кадастралната карта на град Шумен на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост – „Вътрешно поле” от 600кв. м., част от колодрум „Панайот Волов”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне за безвъзмездно управление на обект – частна общинска собственост (АКТ № 3270 от 19.05.2011 г.) на СОУ „Сава Доброплодни” за учебни цели.
Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Определяне на представител от Община Шумен във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ и определяне на годишен размер на вноска за участие за 2016г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Създаване на временна комисия за промяна наименованията на местности на територията на община Шумен.
Докл.: Н.Стефанова–общ. съветник
  1. Издигане и поставяне на българското знаме.
Докл.: Д. Станчев – общ. съветник Н.Стефанова–общ. съветник
  1. Решение на ОбС Шумен за избора на г-н Илия Дончев Бонев за почетен гражданин на гр. Шумен – състезател по автомобилен спорт на рали, писта, високопланински шампионат от 1966 до 1988г., капитан на националния отбор от 1970 до 1978г., „Майстор на спорта” от 1969г.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Предложение за присъждане на звание почетен гражданин на Община Шумен.
Докл.: Д. Станчев – общ. съветник Присъждане на почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“ на подпоручик Петър Добрев Петров, посмъртно. Докл.: Т. Костова – зам. кмет
  1. Присъждане на званието „почетен гражданин на град Шумен” на олимпийски шампион Иван Иванов.
Докл.:В. Венков– председател на ПК ККИНТИПВ
  1. Утвърждаване носителите на наградата на Шумен за изкуство и култура.
Докл.:В.Венков – председател на ПК ККИНТИПВ
  1. Утвърждаване носителите на наградата на Шумен в системата на образованието и науката.
Докл.:В.Тодорова–предс. на ПК ПОН
  1. Провеждане на акция по кръводаряване в Община Шумен.
Докл.: Л. Петрова – общ. съветник
  1. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-61/17.02.2016г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Тодор Жечков Луигов от гр. Шумен, ул. „В.Преслав”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Канализация O315 за имот с идентификатор 83510.654.183, местност „Под манастира”, по кадастралната карта на град Шумен”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за специализирана план – схема за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външен водопровод и външно ел. захранване на имот 83510.548.7 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чернювец”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външен водопровод и външно ел. захранване на имот 83510.248.27 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чернювец”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Външно ел. захранване на търговска сграда” в имот с идентификатор 83510.580.31 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Кара чалък”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изработване на ПУП–ПЗ за част от имот с идентификатор 23813.75.24 по кадастралната карта в местност „Под корията” на с.Друмево, община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content