Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 42

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.03.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Питане относно необходимост от спешни ремонтно-възстановителни и строителни дейности в кв. „Б. Българанов“ в гр. Шумен. Докл.: М.Джамбазов-общ.съветник

  • 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 3. Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2018г.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 5. Приемане на отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за учебната 2017/2018 година.
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 6. Изпълнение на решение № 647 по протокол № 28 от 25.01.2018 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

10. Предложение за изменение на точка 2 от Решение № 1014 по протокол № 41 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Шумен и определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г. Докл.: общ. съветници от ДПС

Докл.: Л. Христов – кмет

12. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 29.03.2019 г. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

13. Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

15. Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, общ. Шумен, местността „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих – съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Учредяване право на строеж на пристройка на два етажа към сграда №1, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

18. Ползване безвъзмездно на вила „Пазачница“ за подготовка на децата от Младежки противопожарен отряд „Млад огнеборец“ за участие в европейско първенство от 01.04.2019 г. до 07.04.2019г. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Даване име на улица. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

20. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.355 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.355 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.54, ал.1, т.2 от Закона за горите за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.97.5 по кадастралната карта на Шумен в местността „Илчов баир” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.97.5 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват УПИ VІ-„За жилищно строителство“ от кв.230 по плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 83510.663.439 по кадастралната карта на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.18 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.18 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.621.9, 83510.621.5, 83510.621.12 и 83510.621.11 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.621.9, 83510.621.5, 83510.621.12 и 83510.621.11 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.689.192 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.689.192 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content