Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 41

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.02.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно проведени мероприятия в „Арена Шумен“. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

2. Питане относно сключени договори за информационно обслужване. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

3. Питане относно цена на закупуване на система за кратковременно паркиране в „Синя зона“ в гр. Шумен. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.:проф.Б. Беджев – предс. на ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.:проф.Б. Беджев – предс. на ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 11. 1. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Шумен и кметовете на населени места, в съответствие с Постановление на МС № 320/20.12.2018 г., за определяне размера на МРЗ, Постановление на МС № 4 от 10.01.2019 г., за изменение и допълнение на ПМС № 67/2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности. Докл.:Пл. Петков – зам.-предс. на ОбС 2. Предложение за определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

12. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 01.03.2019 г. Докл.:проф.Б. Беджев – предс. на ОбС

13. Одобряване на Общ устройствен план на община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

14. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.513 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

15. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.514 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.515 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.516 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на с. Лозево, общ. Шумен, местността „ЯЗОВИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

20. Предоставяне под наем за срок от 10 години на Почивна база /Вила „Пазачница“/. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Предоставяне под наем за срок от 10 години на част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.665.33 по КК на гр. Шумен, с начин на трайно ползване „За трасета и вело- и мотоспорт“. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

23. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0014-C01 по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Шумен“, финансиран по процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Докл.:проф.Б. Беджев – предс. на ОбС

26. Удостояване на Иван Маринов Иванов с почетното звание на Община Шумен „Почетен гражданин на град Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.273 и имот с идентификатор 83510.658.525 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.320 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.320 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.811 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.811 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.415 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.519 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.519 и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.519 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно елзахранване – кабел 20 kV на обект „Склад в имот с идентификатор 83510.3.114 по кадастралната карта на Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен електропровод“ и „Външен водопровод и канализация“ за захранване на имоти с идентификатори 83510.381.36 и 83510.381.37 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Якова“. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content