Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

 
Покана №4
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.01.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Проекто- декларация относно кървавите атентати в Париж от 13.11.2015 г. и взимане на адекватни превантивни мерки от страна на Общинския съвет на гр. Шумен.
Докл.: Д.Чайлев– общински съветник /материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно зимно поддържане и почистване на улиците в община Шумен.
Докл.: В. Пенчев– общински съветник
  1. Питане относно освободени и назначени служители в Община Шумен.
Докл.: В. Пенчев– общински съветник
  1. Питане относно европейски проекти на Община Шумен, реализирани от предходен програмен период 2007-2013г, и готовност на Община Шумен за кандидатстване през новият програмен период 2014-2020год.
Докл.: Н. Стефанова– общ. съветник
  1. Питане относно състоянието на подпорна стена на двора на СОУ „П. Волов”
Докл.: Д. Драев– общински съветник
  1. Питане относно паркоместа за инвалиди.
Докл.: Д. Драев– общински съветник
  1. Питане относно регулирането на кръстовище на ул. „Подп. Калитин” и ул. „Самара”.
Докл.: Д. Драев– общински съветник
  1. Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Докл.: Н. Стефанова– общ. съветник
  1. Проект на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен.
Докл.: Д. Драев– общински съветник
  1. Отчет за 2015 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66 а от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. План- сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предложение за трансформиране на дирекция „Инспекторат”, позиционирана в приетия от ОбС допълнителен щат на общинската администрация, в бюджетна дейност „Чистота”, с източник на кредити План-сметката, съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. Предложение за одобряване на структура на общинската администрация на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предстоящо прекратяване поради изтичане на срока на договора за концесия за дейностите: сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване, снегопочистване и поддържане на сметището и даване на съгласие за създаване на Общинско предприятие по чистота.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство”. /измененията касаят: абонаментно паркиране и паркирането на денонощни паркинги/
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отпускане на финансови средства от бюджета за 2016 г. на ФК „Шумен 1929” гр. Шумен.
Докл.: В. Христов – председател на ПК по МДС
  1. Приемане бюджет на община Шумен за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ І- Шумен” ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Общински план за младежта 2016 г. и актуализация на Правилник за организация дейността на Консултативен съвет за управление и финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегията за развитие на младите хора“ в Община Шумен
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отчет за дейността на Консултативен съвет за управление и финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора в Община Шумен“. Определяне на сума за финансиране на младежки проекти от бюджета на Младежки дейности и спорт на Община Шумен
Докл.: Л. Петрова – общински съветник
  1. Избор на нов Консултативен съвет в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора“ в Община Шумен.
Докл.: Л. Петрова – общински съветник
  1. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.
Докл.: Д. Драев– общински съветник
  1. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС
  1. Решение за отдаване под наем на язовирите- публична общинска собственост.
Докл.: Л. Христов – кмет,
  1. Предоставяне на имотите- полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие”- Шумен по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – публична общинска собственост – УПИ ІІІ, кв. 298 по плана на гр. Шумен на ИА по околна среда към МОСВ за срок от 10 години на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост между Община Шумен и „Мебел- Джен” АД, гр. Шумен, възникнала с изменение на ПУП – ПР за поземлен имот с идентификатор 83510.669.9 по КК на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Разработване на Индикативна годишна работна програма за 2016 год. по Оперативните програми на Европейският съюз за Община Шумен.
Докл.: Н. Стефанова – общ. съветник
  1. Реализиране на проект „Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване съгласие по постъпила молба Вх. № 94-М-15/07.01.16 г. от Мариянка Недкова Александрова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх.№94-М-171 от 7.04.2015 г. от Мирослава Красимирова Колева.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно Ел захранване на „Цех за дървопроизводство“, местност „Теке дере“ имот 83510.3.108 по кадастралната карта на гр.Шумен”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно ВиК захранване и Ел кабел ниско напрежение до имот 83510.413.14 по кадастралната карта на гр.Шумен”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.1 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Водопровод за промишлени нужди“ между имоти с идентификатори 83510.670.163 и 83510.621.9 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “ЕПО 20 kV за бъдещ трафопост в имот 65187.507.3 по кадастралната карта на с.Салманово“.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content