Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №13
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 27.10.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Приемане и присъединяване към Декларация от Барселона.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник /материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно автобусна спирка в квартал „Тракия“, ул. „Дедеагач“.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно изпълнителни дела.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно съдове за сметосъбиране в гр. Шумен.
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  1. Питане относно Постановление № 208 от 12.08.2016 г.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Питане относно програма „Енергийна ефективност“ в гр. Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Питане относно достъпа на майки с колички и на инвалиди до подлеза на ж.п. гарата.
Докл.: Д. Русева – общ.съветник
  1. Питане относно състоянието на гробищния парк в Шумен.
Докл.: Д. Русева – общ.съветник
  1. Частични промени в капиталовия разчет на община Шумен за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Осигуряване на средства за назначаване на персонал по време на пускови тестове на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация „ВиК Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазари – Шумен“ ЕООД в ликвидация.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Подновяване на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.
Докл.: Д. Драев – общ. съветник
  1. Създаване на единен телефонен център за обслужване на граждани, тип (call център).
Докл.: Д. Драев – общ. съветник
  1. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на 11 броя поземлени имота в територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ IV в кв. 306 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.659.411 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Именуване на улица в гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Промяна в териториалния обхват на разпространение на програмата на „Телевизия Шумен“.
Докл.:Б.Беджев – председател на ОбС
  1. Изменение и допълнение на решение № 287 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. на заседание на Общинския съвет за разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2016/2017 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Реализиране на проект BG05М9ОР001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване на съгласие Община Шумен да реализира одобреното проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Българо-Швейцарската програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“ и да съфинансира 10 % от сумата, предвидена за инфраструктурни дейности в рамките на проекта на Община Шумен „Интеракцията с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.651.150, м. „Под манастира“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за част от имот с идентификатор 53240.2.10 и 53240.2.11 по кадастралната карта в местност „До гробища“ на с. Овчарово, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за част от имот с идентификатор 68504.73.1 по кадастралната карта в местност „Борисов ясак“ на с. Средня, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „ел. кабел НН и водопровод O 110 за имот с идентификатор 83510.663.111, местност „Смесе“, по кадастралната карта на гр. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Трафопост и кабели 20 кV“ до „Склад за алуминиеви профили“ в имот с идентификатор 20938.78.45 по кадастралната карта на с. Дибич, в местността „Горен кладенец“.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content