Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 36

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 27.09.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прехвърляне на имот – частна държавна собственост, на Мюсюлманско изповедание. Докл.: Л. Христов – кмет /материалът е от предходното заседание/

2. Питане относно силна музика, огласяваща западната част на гр. Шумен. Докл.:Д.Чайлев-общ.съветник

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ивански. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 10. Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

12. Прилагане на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества. Докл.: Л. Христов – кмет

13. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

14. Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на 12 броя поземлени имоти в землището на община Шумен с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Ромска фондация „Искра“ гр. Шумен върху общински имот на основание чл. 39 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Предоставяне на общински паркинги за управление на ОП “Общински жилища и имоти“. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 20. Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2018/2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Промяна в годишния план за ползване на дървесина през 2018 г. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен, за отоплителен сезон 2018-2019 г. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Продължаване на дейността на Областен информационен център –Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в община Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-183/23.04.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Йовчо Йонков от гр. Шумен, ул. … Докл.: Л. Христов – кмет

25. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал. 3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до ПС 1300, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.680.156 и имот с идентификатор 83510.680.641 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ по плана на гр.Шумен, общ.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за разширяване на съществуващ гробищен парк в кв.Дивдядово, представляващ имоти с идентификатори 83510.584.1 и 83510.584.2 в местност „Под село“ на гр.Шумен, общ.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с проектен идентификатор 83510.31.221, находящ се в местност „Стража Мералък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.580.9 и 83510.580.25, м. „Кара Чалък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.105, м. Смесе, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „довеждащ водопровод до имот с идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта на кв.Дивдядово, гр.Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.150, ал.2 от ЗУТ, чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с. Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разпределителен газопровод захранващ имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землището на гр.Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Изграждане на трасе за външно кабелно елзахранване на базова станция SHU0129.A000 в имот с идентификатор 83510.96.19 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Илчов баир“. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за: „Одобряване на проект за разширяване на гробищен парк“ в с.Лозево, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с проектен идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, който се образува като към съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 44032.18.90 се присъедини имот с идентификатор 44032.17.19, след като му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“ . Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content