Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 47

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 27.06.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Финансиране на сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“. Докл.: Д. Драев – общ .съветник /материалът е от предходното заседание/

2. Питане относно финансови отчети на сдружения. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

5. Изменение на Решение № 1070 по протокол № 43 от 25.04.2019 г. на Общински съвет Шумен. Докл.: Д. Русева – общ. съветник

6. Заличаване на неравноправни клаузи в договори за финансиране. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

7. Ремонт на общинска улична мрежа в гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ № 13. Докл.: Н. Стефанова – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.114.554 по кадастралната карта на с. Дибич, местност „Татарски места“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

10. Отдаване под наем чрез търг на част от имот – публична общинска собственост за социални дейности. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Учредяване право на строеж чрез търг на 9 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

12. Дарение на Българска православна църква, Варненска и Великопреславска света митрополия на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04265.502.168 по кадастралната карта на с. Благово с площ 413 кв.м., на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

13. Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Докл.: Л. Христов – кмет

14. Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП по проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-2.040-0078 от 29.05.2019 г. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Докл.: Л. Христов – кмет

15. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.43.19 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.43.19 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.673 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.673 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.455 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.455 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.82 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.82 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за: „Външен електропровод“ за захранване на имоти с идентификатор 20938.77.29 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен, в местността „Горен кладенец”. Докл.: Л. Христов – кмет

Пламен Петков Заместник-председател на Общински съвет Шумен

Skip to content