Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №19
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 27.04.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Питане относно разпределение на държавната субсидия на читалище „Назъм Хикмет – 1882 г.“ по чл. 23 от Закона за народните читалища.
Докл.: Н.Стефанова–общ. съветник
  1. Предложение за създаване на нова алинея към Наредба 1.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участък от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на годишни финансови отчети на едноличните общински търговски дружества.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Годишен финансов отчет на „Общински Пазари – Шумен“ ЕООД в ликвидация и удължаване на срока за ликвидация на дружеството.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на „Паркинги и гаражи – Шумен“ ЕООД в ликвидация.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предложение за промяна на организационната структура на общинска администрация, касаеща звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. 1. Приемане отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2016 година. 2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2017 година.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ и на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2016г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Попълване състава на постоянните комисии по „Екология и селско стопанство“, „Здравеопазване и социална политика“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен, избор на председател на постоянната комисия по „Екология и селско стопанство“ и заместник-председател на постоянната комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Попълване състава на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Присъждане на званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на Антонин Горчев и на Добрин Панайотов.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура.
Докл.: В. Венков – общ. съветник
  1. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2016 г.
Докл.: В. Тодорова – общ. съветник
  1. Закриване на ОУ „Н. Вапцаров“, с. Дибич, считано от 01.08.2017 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Обявяване на имот – Основно училище „Иван Вазов“ (бивше V ОУ) в гр. Шумен за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на обекти, част от публичната общинска собственост в сградата на VI ОУ „Е. Марковски“, гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за срок от 10 год. на Симфониета – Шумен на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване на безвъзмездно право на пристрояване към съществуваща сграда на „КОЦ – Шумен“ ЕООД в УПИ ХХХ – „ОРБК“, кв. 580 по действащия ПУП на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване право на строеж чрез търг на 13 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ VI- “Жилищно строителство” в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване съгласие по постъпила молба вх. № 94-00-1096/24.03.2017 г. от Ивелина Кънчева Кънчева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Докл.: Л. Христов – pdf
  1. Именуване на улици в Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Специализирана план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.669.261 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира”.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.81, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста” и Специализирана план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста”.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content