Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана № 2

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 26.11.2015 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
    1. Проект за изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен, изготвен от временна комисия, избрана с Решение № 3 от 9.11.2015 г.

Докл.: Пл. Петков– председател на временна комисия за промени в правилника на ОбС

    1. Избор на постоянни комисии на Общински съвет

Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

    1. Избор на заместник- председател на Общински съвет

Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content