Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПОКАНА № 25

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 26.10.2017 г.  /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 1. Питане относно предприети мерки от Община Шумен за реконструкция и изграждане на тротоари в град Шумен.

           Докл.: М. Джамбазов – общ. съветник

 1. Питане относно ползване на спортните обекти.

           Докл.: В. Велев – общ. съветник

 1. Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен“, при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сметната палата на РБ на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Учредяване право на строеж чрез търг на 21 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство, озеленяване и КОО“ в кв. 569б, съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство и КОО“ в кв. 641б съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.

            Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 • 9. Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 и взети решения: № 343, Протокол № 14/24.11.2016 г.; № 399, Протокол № 16/26.01.2017 г.; № 405, Протокол № 17/23.02.2017 г. Докл.: Л. Христов – кмет
 1. Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г. по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Предложение за ЧИ на улична регулация на улица „Черешово топче“, в частта западно от кв. 419, от о.т.6417 до о.т.6421 по плана на гр. Шумен.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Уличен канал ф315 по ул. „Бели Лом“ от съществуваща РШ до поземлен имот с идентификатор 83510.652.625 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Под манастира“.

           Докл.: Л. Христов – кмет

 1. Прилагане разпоредбите на чл. 129 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за разширение на Гробищен парк – Шумен, имот с идентификатор 83510.689.191, м. „Струмба“, по Kадастралната карта на гр.Шумен с 18 бр. земеделски имоти.

           Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content