Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 35

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 26.07.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно брой поставени охранителни камери. Докл.: Д. Станчев – общ. съветник

2. Питане относно места за спорт в с. Белокопитово. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

3. Питане относно сечта на дървета на територията на Община Шумен. Докл.: Д. Русева – общ. съветник

4. Налагане на мораториум върху изсичането на дървета, част от зелената система на Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 7. Приемане на Правилник за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен.
Докл.: Св. Маркова – зам. кмет
Докл.: Л. Христов – кмет Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

11. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

12. Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД. Докл.: Л. Христов – кмет

13. Предоставяне на общински паркинги за управление на ОП „Общински жилища и имоти“. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Д. Русева – общ. съветник
Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 8510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих” в землището на с. Лозево, на основание чл.35, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение в поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Учредяване право на строеж чрез търг на 6 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Учредяване право на строеж за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот, публична общинска собственост, в сградата на СУ „Й. Е. Български“ гр. Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

23. Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 години на спортните обекти и съоръжения в Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Кандидатстване с проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 65187.501.568 и имот с идентификатор 65187.501.233 по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен електропровод и ВиК“ до имот с идентификатор 83510.381.29 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова“. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.185 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.248, м. Под манастира, по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.17, м. Горен Сусурлук, по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.43.22, м. Стража, по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content