Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 31

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 26.04.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно пътната настилка в района на бившия ЗИЕНО. Докл.: В.Велев – общ.съветник

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество. Докл.: Л. Христов – кмет

3. Отмяна на Наредбата за противопожарна безопасност в Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

5. Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г., към 01.04.2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

6. Предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 87 от ЗДБРБ. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

8. Допълнение на Решение № 723 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

10. Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

13. Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

14. Предложение за удостояване на проф. Христо Трендафилов със званието Почетен гражданин на град Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

15. Предложение за удостояване на г-н Ваньо Христов Георгиев с почетно звание – Носител на златната значка на град Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура. Докл.: В. Венков – общ. съветник

17. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2017 г. Докл.: В. Тодорова – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 20. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнатите имоти и части от имоти – общинска собственост от обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, находящи се в землищата на с. Черенча и с. Градище.
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Промяна на статута на апартамент, предоставен за управление на ОП „ОЖИ“. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от предстоящото разширение на Гробищния парк на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.570 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.373 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.317 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Учредяване право на строеж чрез търг на 18 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден УПИ I – “КЖС” в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.24 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Предоставяне под наем на обособени части от Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен.н. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл.135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по плана на гр. Шумен, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал.1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.10.1005 и 83510.10.1015, м. Куванлък, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.655.174, м. Дивизионна болница, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.65.21, м. Теке дере, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

38. Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за част от имот с идентификатор 83510.107.1 по кадастралната карта в местност „Пунарджик“ на .гр.Шумен, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

39. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.651.359 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор идентификатор 83510.651.359 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр.Шумен, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content