Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №16
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 26.01.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Вземане на решение за създаване на нови точки към Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник /Материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно извършено снегопочистване на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Драев – общ.съветник
  1. Питане относно паркиране на МПС от хора с трайни увреждания.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Питане относно система за активно гласуване в общински съвет гр. Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  1. Питане относно стилизирана емблема на турски полумесец със звезда от автомат за жетони в МБАЛ Шумен.
Докл.: Д. Чайлев, Н. Стефанова, Д. Станчев – общ. съветници
  1. Предложение за промяна и създаване на нова алинея към Наредба 1.
Докл.: Д. Чайлев, Н. Стефанова, Д. Станчев – общ. съветници
  1. Приемане бюджета на община Шумен за 2017 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални мигранти на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Чайлев, Н. Стефанова, Д. Станчев – общ. съветници
  1. Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми на нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на Общински план за младежта 2017 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Отчет за 2016 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Допълване на приложение № 1а към решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. 1. Прекратяване на Договор за съвместна дейност и Договор за заем за послужване със сдружение „Надежда за животните“; 2. Сключване на договор за съвместна дейност с Фондация „Дана“; 3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост за осъществяване на дейностите по изпълнение на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.656.394 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно с построената в него сграда с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на град Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.660.612 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.676.282 по кадастралната карта на град Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 78104.501.260 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 78104.501.258 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне под наем на Комисията за защита на потребителите на помещения от общински недвижим имот за срок от 5 г. на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез търг или конкурс на училищен павилион – част от недвижим имот публична общинска собственост в сградата на НУ „Ил. Р. Блъсков“ на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Докл.: Б. Беджев-председател на ОбС
  1. Промяна на наименованието Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“ от учебната 2017/2018 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
Докл.: Б. Беджев-председател на ОбС
  1. Разглеждане и приемане на условията на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП №BG16RFOP001–1.014–0001–C1 от 04.01.2017 г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-20120-Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Възлагане на поръчки по ЗОП чрез договор с гарантиран резултат (ДГР).
Докл.: Д. Драев – общински съветник
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границите на УПИ І-„ЖС, КОО и гаражи“ от кв. 576 по плана на гр. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content